Nemravné odměny

 

Vysvětlení k interpelacím.
Po zvolení, v době kdy jsme vůbec neměli tušení, kdo obsadí jaká ministerstva, jsem cítil potřebu znát odpovědi na otázky z rezortů, které jsou mi blízké – Ministerstva dopravy a Ministerstva vnitra. Oslovil jsem tedy interpelací dva ministry z úřednické vlády.
Interpelace MDČR a Interpelace MVČR
Zajímalo mne samozřejmě hospodaření – u ČD to bylo jasné – organizace ve ztrátě, dotovaná státem, tvářící se jako soukromý podnik. O odměnách manažerů se jen mluvilo a mě nebylo jasné jak jsou velké a hlavně z jakých peněz jsou čerpány. Když je organizace ve ztrátě, neprodukuje zisk, jde o příliv peněz ze státního rozpočtu, tedy i mých. Nu dozvěděl jsem se co jsem chtěl.
Odpověď MDČR a Odpověď MVČR
Platy přes 300 000 Kč měsíčně. Je to pro mne silná káva v době krize, kdy si všichni utahujeme opasky, snižujeme platy. Teď tady sedím a přemýšlím, co s tou informací udělat. Kdepak udělal zákonodárce chybu, když připustil, aby si plat chlapci určovali sami, bezu ohledu na zisk, zákony této země a platové tarify. Proto byly vybudovány pseudoakciové společnosti (100% vlastněné státem jsou spíše státní podniky) , aby se pro některé, kteří ani nemusí kandidovat a získávat mandát od voličů každé 4 roky, vytvářely opravdové penězovody.
U MVČR je to trochu jinak. Tady se kamarádství těch pravých a pomazaných projevuje jinak. Nejsou akciová společnost, jejich platy jsou přísně rozpočtovány, platové tabulky přesně stanoveny zákonem. Ale i tady udělal zákonodárce chybu. Zákon o služebním poměru zná dokonce dva typy cest, jak navýšit plat (plus třetí cesta osobní ohodnocení a čtvrtá cesta příplatek za vedení a pátá cesta hodnostní příplatek) a dokonce  obsadit doživotně pozemský ráj. Posuďte sami.
První cesta kázeňské odměny.
Za dávných dob nesměla přesáhnout výše ročních odměn, jako celku, trojnásobek měsíčního platu. Měli to naši dědové dobře vymyšleno, u státních zaměstnanců to jinak nejde. Tam opravdu nerozhoduje na prvním místě Vaše pracovní nasazení, znalosti, úspěšnost – dokonce někdy může být i na škodu. Tady se ty nejvyšší odměny rozdělují podle jiných kritérií. Nu a tím jak ono pravidlo násobku měsíční mzdy vzal vítr dějin, uvolnily se meze a ti nejvěrnější si mezi sebou (budu rád, když mne policejní prezident přesvědčí i o tom, že kterákoliv z odměn byla za záchranu lidského života s nasazením vlastního nebo za zadržení mimořádně nebezpečného pachatele, či ředitel HZS za statečný čin kteréhokoliv příslušníka HZS) začali přihrávat stotisícové (a vyšší) odměny. Ty kázeňské jsou ještě stravitelné. Horší je to s odměnami, které se započítávají přímo do platu.
Druhá cesta odměna podle § 123 zákona.
Pamatuji dobu, že se udělovaly opravdu vyjímečně. Jsou na rozdíl od kázeňských zdaněny. Ale tím, jak se započítávají do platu jsou daleko zajímavější než ty kázeňské. Víte proč?  Vypočítávají se z nich nároky na odchodné (tedy jednorázové násobky platu při odchodu do civilu) a co je ještě zajímavější, tzv. výsluha. Tedy dávka, kterou odcházející dostává vyplácenu až do své smrti.  A u těch nejpomazanějších jsou dnes výsluhy v řádech desítek tisíc – nejvyšší 62 000,- Kč měsíčně – také to srovnáváte s důchody těch ostatních?.  A kde je ta zákonodárcova chyba – odměny neměly být součástí výpočtu odchodného ani výluhového příspěvku  při odchodu ze služebního poměru. Protože platí velmi přísná pravidla, kdy tyto odměny smějí být vypláceny – viz můj druhý dotaz Radku Johnovi – nevěřím, že opakovaně je kdokoliv mohl splnit – mělo by následovat zpětné prošetření, zda vůbec byly vyplaceny oprávněně. Zpětné prošetření případ od případu je v kompetenci ministerstva a znovu poukazuji na zákonné důvody této odměny:
Příslušníkovi lze poskytnout odměnu, kterou je možno jednorázově ocenit
a) splnění mimořádného nebo zvlášť významného služebního úkolu,     
b) splnění  naléhavých služebních  úkolů za nepřítomného příslušníka,
nebo
c) dosavadní výkon služby při dovršení 50 let věku.
Odůvodnění musí být v těchto případech zcela konkrétní, jinak je odměna vyplacena v rozporu se zákonem.
Není náhodou, že jsem o tuto část odpovědi musel žádat opakovaně.
Doplnění dotazu MVČR
Rezort mi je vydává jen velmi nerad.
Odpověď MVČR II + příloha
Zavání to velmi silně neoprávněnou manipulací s finančními prostředky státu.  Přesto v závěru odpovědi ministr na zpětnou kontrolu rezignuje. To není dobrý stav.
Nezávidím nikomu jeho poctivě vydělané peníze. Chápu, že je třeba mít nastavené odměňování s motivačním efektem. U firem obecně však jediné prostředky, které lze volně (bez regulace) rozdělovat, je firmou vytvořený zisk. Pokud je firma ve ztrátě a přesto její manažeři na úkor daňového poplatníka čerpají ze státního rozpočtu a jejich ohodnocení násobně přesahuje plat Prezidenta republiky, není něco v pořádku. U policejních funkcionářů k odměnám přičtěme plat, složený z nejvyšší platové třídy, příplatek za vedení, osobní ohodnocení, příplatek za riziko, služební auto k dispozici i k cestám do a ze zaměstnání  a jsme také na hodnotách nad Prezidentem ČR.
Závěr – žádám ministra vnitra,  o vyslání kontrolní skupiny a prověření všech odměn podle § 123 z hlediska odůvodněnosti a oprávněnosti výplaty.  Ministra dopravy žádám o nápravu stavu a zpětnou vazbu.
Druhá interpelace MDČR i MVČR
Jediný závěr, který z toho v této chvíli vyplývá je tento:  odměňování je nastaveno v řadě případů nemravně.
Máme tady první jména:
http://prima.stream.cz/soukroma-dramata/521885-soukroma-dramata-6
P.S.   -   vypůjčeno od Filipa:
Po těžkých a vyčerpávajích bojích na frontě obdrží generálové zásoby potravin pro zbývající část armády. Při počítání zjistí, že když dají každému ještě žijícímu a bojujícímu vojákovi stejný kus chleba, stejně na všechny nezbude. Po dalším přemýšlení zjistí, že nejlepší je nedat nikomu nic, neboť ti vojáci vlastně ani neví, že nějaké potraviny přišly. Navíc je jim jasné, že ti v první linii stejně brzy padnou nebo se dostanou do zajetí nepřítele, tudíž se s nimi do budoucna nepočítá a stejně budou nahrazeni novými vojáky. Otázka zůstává co s potravinami. Napadá je jediné řešení. Nechat si všechny potraviny pro sebe, protože oni jsou v zadní linii, tudíž nejméně ohroženi a proto budou nejdéle žít. A jelikož budou nejdéle žít lze předpokládat, že také budou slavit vítězství. A bez dostatečného množství potravin by přece mohli umřít hlady. Vše musí být provedeno v maximální tichosti, neboť by hladoví vojáci z první linie mohli své zbraně otočit dozadu. Všem vojákům však slíbí, že potraviny jsou na cestě. Generálům je jasné, že se vojáci nikdy ničeho nedočkají, protože stejně padnou.
Kauza žije svým životem a tak se ocitla i na youtube (http://www.youtube.com/watch?v=e2swHKG4ucI&feature=player_embedded)  a streamu. K tomu jen tolik: Není už to trochu za hranou? Odměny, které jsou tady kritizovány nedával Radek John. Jsou to pozůstatky předchozích ministrů. Házet to na Věci veřejné je unfair. Komunikujte chlapci, je třeba své zájmy hájit, je to legitimní. Demonstrujte, i to je v pořádku, ale až když všechny ostatní komunikační kanály selžou. Ptejte se, na odpovědi máte nárok. Jsme volení zástupci. Zveřejňujte své názory a nebojte se říkat nahlas i to, co se nenosí. Ale hrajte fér.
Jestli se někdo z nás poslanců naštve a podá návrh na zastropování výsluh nebo na zrušení § 123 ze zákona o služebním poměru (kázeňské odměny snad stačí), neděkujte Radkovi Johnovi, ale policejnímu prezidentovi a předchozím ministrům. Neudrželi se v limitech morálně únosných zásad. Předvedli nám, že dvojnásobné platy proti mužstvu jsou jim málo, trojnásobné a vyšší jsou lepší. Řeknu to na tvrdo - ten kdo podepsal 7x za rok odměnu podle § 123 komukoliv, aniž by ji zdůvodnil v intencích zákona je v mých očích stejný zločinec, jako ten, kdo vybral banku. V uniformě nemá co dělat. Inspekce se ptá Primy, kde přišla k tabulkám s odměnami. Tady pánové. Jsou to data od Vašeho ministra. Neptejte se, jak k nim novináři přišli a z úřední povinnosti konejte proti těm, kteří kradou. A ve velkém.
A tady je odpověď na poslední dotaz:
Mgr. Radek John
místopředseda  vlády a ministr vnitra
Praha 11, října 2010
Počet  listů: 2
Vážený pane poslanče,
k Vašemu dopisu ze dne 17,9' 2010, V němŽ Vyslovujete nespokojenost s mojí odpovědí na Vaše předcházející interpe|ace Ve věci výše odměn poskytovaných příslušníkům Policie České repubiky a Hasičského záchranného sboru České republiky sděluji následující:
Problematikou odměn udělených příslušníkům Policie ČR  a Hasičského záchranného sboru ČR,a to jak otázkou přiměřené výše, tak i jejich odůvodněním se vážně zabývám. Vámi zmiňované problémy se však týkají období, kdy rezort ministerstva  vnitra řídili mí předchůdci a proto dosud nemám všechny informace potřebné ke komplexnímu hodnocení situace v dané oblasti.  Z toho důvodu jsem rozhodl provést kontrolu, za jaké konkrétní úkoly tyto odměny byly vyplaceny.
Já osobně prověřím případy kdy takovéto odměny byly vyplaceny služebním funkcionářům spadajícím do mé personální pravomoci (policejní prezident, generální ředitel HZS ČR, ředitel inspekce Policie ČR, ředitelé policejních škol).
Provedení kontroly odůvodnění mimořádných odměn přesahujících v souhrnu 100 000 Kč za rok 2009 nebo za 1, pololetí 2010 poskytnutých ostatním příslušníkům Policejního prezidia ČR a Generálního ředitelství HZS ČR jsem uložil odboru personálnímu ministerstva vnitra. Provedení kontroly odůvodnění odměn u ostatních příslušníků zabezpečí policejní prezident a generální ředitel HZS ČR podle své působnosti.
Jak jsem již uvedl v písemné odpovědi na Vaší interpelaci, od svého nástupu do funkce se problematikou odměňování zabývám a budu vyžadovat, aby při poskytování odměn podle ustanovení 123 písm.a ) zákona c. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, tj. za splnění mimořádného nebo zvlášť významného služebního úkolu, bylo jejich odůvodnění vždy maximálně konkrétní.
Přesto musím uvést, že ve zmíněném období plnila Policie České republiky řadu mimořádně složitých úkolů v rámci její reformy. Pokud se někteří funkcionáři Policie ČR na jejich plnění významně podíleli, bylo jejich ocenění formou odměn oprávněné. V každém případě do doby, než zjistím porušení právních předpisů při poskytování odměn odmítám tvrzení, že tyto odměny byly poskytnuty protiprávně. O výsledku provedených kontrol Vás budu písemně informovat.
S pozdravem   Radek John v.r.
plný text s podpisem zde
A dnes (6.11.2010) si můžeme od policejního prezidenta poslechnout v rozhovoru na Frekvenci 1, že odměny pro jednoho krajského ředitele byly jen 250 000,- Kč (kdo je tedy ten policista, který má součet za rok skoro mega???). Nu poslechněte si od cca 15té minuty rozhovor ze 6.11.2010:
http://www.frekvence1.cz/srv/www/content/pub/cs/zabava/video/index.shtml?themeId=4

 

Finále - odměny byly vypláceny v souladu se zákonem. Dočtete se o tom zde.