Liberační důvody, jaké jsou a jaké měly být

V roce 2011 byla přijata novela zákona 361/2000 Sb., která platí dosud, je spojována s mým jménem a není mým dílem. Produkuje nesmyslné kauzy, když provozovatel vozidla, díky lenosti úředníků a mnohdy jsou důvody i neznalost práva jako celku, platí pokuty za skutečné vlastníky. Srozumitelně to popsal redaktor Pokorný zde 

V roce 2010 jsem ve Sněmovně opravdu k tisku 26 navrhl text, který vycházel z holandského modelu a podstatný rozdíl mezi mým návrhem a později přijatým textem je v liberačních důvodech - tedy okolnostech, kdy se provozovatel, chcete-li majitel, z obecné odpovědnosti vyviní. Ostatně porovnejte sami:

můj návrh z roku 2010:

(2) Pokud  provozovatel vozidla ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení zvláštního příkazu prokáže, že:

a) vozidlo bylo použito proti jeho vůli jinou osobou a použití vozidla nemohl zabránit,

b) vozidlo pronajal jiné osobě nejméně na tři měsíce, nebo

c) vozidlo prodal jiné osobě, která převzala odpovědnost za používání vozidla a ještě neuplynula lhůta pro změnu registrace provozovatele vozidla,

zvláštní příkazní řízení se zastaví a řízení o přestupku se zahájí podle obecných předpisů. Správní orgán není v takovém případě rozhodnutím z tohoto řízení ani právní kvalifikací vázán. V případě, že správní orgán zjistí další odpovědnou osobu postupem podle písmene b) a c), je možno do 10 pracovních dní od data zjištění její identity vydat nový zvláštní příkaz.

A text dnes platného § 125 f: (prijato tiskem 300 v roce 2011, legislativa MD návrh podala prostřednictvím poslance Baštýře, načteno na Hospodářském výboru)

(5) Provozovatel vozidla za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že v době před porušením povinnosti řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích

a) bylo vozidlo, jehož je provozovatelem, odcizeno nebo byla odcizena jeho tabulka s přidělenou státní poznávací značkou nebo

b) podal žádost o zápis změny provozovatele vozidla v registru silničních vozidel.

Prijatá novela je reálně nemravná - provozovatel se podle výkladu MD (s podporou v textu zákona) rovná osoba, zapsaná v registru vozidel bez ohledu na matejkový vztah. Můj návrh zcela jasně preferoval majitele. Liberační důvody mého návrhu byly obecně širší a tedy spravedlivější. V roce 2010 byl návrh smeten ze stolu, aby v roce 2011 byl přijat současně platný, s kterým jsem odmítl mít cokoliv společného.

Zajímavý je následný text platného znění:

§ 125g

(1) Je-li zahájeno řízení o uložení pokuty za správní delikt podle § 125f, nelze již zahájit řízení o přestupku pro stejné porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích. Řízení o přestupku lze zahájit, pokud se provozovatel vozidla zprostí odpovědnosti za správní delikt podle § 125f odst. 5.

Holandský model, jak jsem jej předkládal v roce 2010 postupuje opačně:

S provozovatelem registrovaného motorového vozidla může správní orgán, pro toto řízení je jím obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo Policie České republiky, zvláštním příkazem, bez dokazování kdo vozidlo řídil, projednat v tomto zvláštním režimu porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích, kterým nebylo jinému ublíženo na zdraví ani způsobena škoda na majetku, které bylo zjištěno a zadokumentováno elektronicky, technickými prostředky nebo v případě, že bylo takové vozidlo v době zjištění uvedeného porušení pravidel zaparkováno a opuštěné, když je z dalších důkazů nepochybné, že vozidlem byla porušena pravidla silničního provozu a nebylo možno věc vyřídit na místě. Zvláštní příkaz musí být vydán bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy k porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích podle tohoto ustanovení došlo. Po uplynutí této lhůty se postupuje podle obecné úpravy.

A takto proběhlo hlasování - u mého jména nenajdete souhlasnou zelenou:

19. schůze, 150. hlasování, 15. června 2011, 12:44
Novela z. o silničním provozu - EU

A když se zákon vrátil ze Senátu tak je výsledek hlasování zde.