Osoba blízká

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva v podobné věci komentován ZDE

 

Návrh na doplnění, připraven pro sněmovní tisk 26, stažen po projednání na MV a MD. Nevzdáváme, jen podrobíme podrobné diskusi a budeme kultivovat. První seminář bude 27.1.2011 - prezentace ZDE.
PLNÝ TEXT STAŽENÉHO DOPRACOVANÉHO ALE NEPODANÉHO NÁVRHU:
§ 10a
Odpovědnost provozovatele za provoz vozidla
(1) Provozovatel registrovaného motorového vozidla je povinen zajistit, že vozidlo je v provozu na pozemních komunikacích užíváno v souladu s tímto zákonem, a to i v případě, že vozidlo svěří do užívání jiné osobě nebo jeho užití jiné osobě umožní.
(2) Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na případy, kdy vozidlo bylo užito jinou osobou proti vůli jeho provozovatele, například bylo-li odcizeno, a nemohl-li provozovatel vozidla takovému užití vozidla zabránit při vynaložení veškerého úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránil.
 
V senátním návrhu v bodě 34 v § 125d provést tyto úpravy:

 

- nadpis § 125d po úpravě zní:
 
§ 125d
Ostatní správní delikty
- v § 125d se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
(2) Právnická nebo fyzická osoba se dopustí jako provozovatel registrovaného motorového vozidla správního deliktu tím, že v rozporu s § 10a odst. 1 nezajistí, aby toto vozidlo bylo v provozu na pozemních komunikacích užíváno v souladu s tímto zákonem.
- v § 125d se dosavadní odstavec 2 označuje jako odstavec 3 a na jeho konci se doplňuje text:
 
Za správní delikt podle odstavce 2 se za podmínek, uvedených v § 125f, uloží pokuta v rozmezí odpovídajícím pokutě, kterou by jinak bylo možné uložit osobě, která vozidlo v době, kdy s ním mělo dojít k porušení tohoto zákona, řídila, nejvýše však 10.000 Kč.
- za § 125e se vkládá nový § 125f, který včetně nadpisu zní:
§ 125f
Obecná odpovědnost provozovatele vozidla – zvláštní příkazní řízení
(1) S provozovatelem registrovaného motorového vozidla může správní orgán, pro toto řízení je jím obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo Policie České republiky, zvláštním příkazem, bez dokazování kdo vozidlo řídil, projednat v tomto zvláštním režimu porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích, kterým nebylo jinému ublíženo na zdraví ani způsobena škoda na majetku, které bylo zjištěno a zadokumentováno elektronicky, technickými prostředky nebo v případě, že bylo takové vozidlo v době zjištění uvedeného porušení pravidel zaparkováno a opuštěné, když je z dalších důkazů nepochybné, že vozidlem byla porušena pravidla silničního provozu a nebylo možno věc vyřídit na místě. Zvláštní příkaz musí být vydán bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy k porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích podle tohoto ustanovení došlo. Po uplynutí této lhůty se postupuje podle obecné úpravy.
(2) Pokud  provozovatel vozidla ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení zvláštního příkazu prokáže, že:
a) vozidlo bylo použito proti jeho vůli jinou osobou a použití vozidla nemohl zabránit,
b) vozidlo pronajal jiné osobě nejméně na tři měsíce, nebo
c) vozidlo prodal jiné osobě, která převzala odpovědnost za používání vozidla a ještě neuplynula lhůta pro změnu registrace provozovatele vozidla,
zvláštní příkazní řízení se zastaví a řízení o přestupku se zahájí podle obecných předpisů. Správní orgán není v takovém případě rozhodnutím z tohoto řízení ani právní kvalifikací vázán. V případě, že správní orgán zjistí další odpovědnou osobu postupem podle písmene b) a c), je možno do 10 pracovních dní od data zjištění její identity vydat nový zvláštní příkaz.
(3) Pro účely občansko-právního řízení může provozovatel vozidla požadovat náhradu vzniklé škody na fyzické osobě, která porušila pravidla silničního provozu, ve zvláštním příkazu uvedené. Správní orgán je povinen v takovém případě poskytnout oprávněnému subjektu součinnost poskytnutím všech důkazních prostředků.
(4) Ustanovení týkající se bodového hodnocení podle hlavy V. tohoto zákona se v tomto případě nepoužije.
(5) Pokud provozovatel vozidla podá proti zvláštnímu příkazu odpor, správní orgán není v takovém případě vázán právní kvalifikací ani výměrou pokuty, obsaženou v příkazu. Odpor lze podat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Správní orgán po podání odporu vždy postoupí spis nadřízenému správnímu orgánu. Pokud je odpor podán, aniž by byly splněny podmínky odstavce 2 písm. a), b) nebo c), nadřízený správní orgán přezkoumá, zda byly splněny podmínky pro toto řízení podle odstavce 1, a pokud byly splněny, odpor zamítne. Pokud byly splněny podmínky odstavce 2 písm. a), b), c) nebo nebyly splněny podmínky pro toto řízení uvedené v odstavci 1, zvláštní příkaz zruší a v řízení se dále postupuje podle obecné úpravy. Požádá-li účastník, který podal návrh na přezkoumání rozhodnutí o zamítnutí odporu soudem, o odložení výkonu rozhodnutí, správní orgán jeho žádosti vyhoví. Při přezkoumávání rozhodnutí soudem se postupuje podle zvláštního předpisu. (§ 244 až 250k občanského soudního řádu).
(6) Elektronické a technické prostředky uvedené v odst. 1, kterými bylo porušení pravidel zadokumentováno, musí být pro účely tohoto ustanovení ve vlastnictví státu nebo obce.
(7) Obec s rozšířenou působností, která vydala zvláštní příkaz, uloženou pokutu vybere, případně vymůže, přičemž 80% výnosu z pokut uložených obecním úřadem obce s rozšířenou působností podle tohoto ustanovení musí být použito v  teritoriu obce, kde byl delikt zjištěn, jako vázané prostředky na preventivní činnosti v oblasti silničního provozu. Pro účely tohoto řízení je vždy místně příslušná pověřená obec, v jejímž správním obvodu k přestupku došlo.
(8) Policie České republiky v tomto řízení postupuje podle odstavce 1 a uloženou pokutu rovněž vybere. Příjmy z uložených pokut jsou v takovém případě příjmem státního rozpočtu. Pokud provozovatel vozidla podá proti zvláštnímu příkazu, vydanému Policií České republiky podle tohoto ustanovení odpor, policie do 15 dnů ode dne doručení odporu věc odevzdá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu k protiprávnímu jednání došlo. Obecní úřad obce s rozšířenou působností následně postupuje podle odst. 5.
Pokud bude schválen bod 34 senátního návrhu, pak budou výše uvedená ustanovení číslována takto:
V senátním návrhu v bodě 34 provést tyto úpravy:
 
- za § 125b se vkládají nové § 125c a § 125d, které včetně nadpisu znějí:
 
§ 125c
Ostatní správní delikty
(1) Právnická nebo fyzická osoba se dopustí jako provozovatel registrovaného motorového vozidla správního deliktu tím, že v rozporu s § 10a odst. 1 nezajistí, aby toto vozidlo bylo v provozu na pozemních komunikacích užíváno v souladu s tímto zákonem.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se za podmínek, uvedených v § 125d, uloží pokuta v rozmezí odpovídajícím pokutě, kterou by jinak bylo možné uložit osobě, která vozidlo v době, kdy s ním mělo dojít k porušení tohoto zákona, řídila, nejvýše však 10.000 Kč.
§ 125d
Obecná odpovědnost provozovatele vozidla – zvláštní příkazní řízení
(1) S provozovatelem registrovaného motorového vozidla může správní orgán, pro toto řízení je jím obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo Policie České republiky, zvláštním příkazem, bez dokazování kdo vozidlo řídil, projednat v tomto zvláštním režimu porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích, kterým nebylo jinému ublíženo na zdraví ani způsobena škoda na majetku, které bylo zjištěno a zadokumentováno elektronicky, technickými prostředky nebo v případě, že bylo takové vozidlo v době zjištění uvedeného porušení pravidel zaparkováno a opuštěné, když je z dalších důkazů nepochybné, že vozidlem byla porušena pravidla silničního provozu a nebylo možno věc vyřídit na místě. Zvláštní příkaz musí být vydán bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy k porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích podle tohoto ustanovení došlo. Po uplynutí této lhůty se postupuje podle obecné úpravy.
(2) Pokud  provozovatel vozidla ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení zvláštního příkazu prokáže, že:
a) vozidlo bylo použito proti jeho vůli jinou osobou a použití vozidla nemohl zabránit,
b) vozidlo pronajal jiné osobě nejméně na tři měsíce, nebo
c) vozidlo prodal jiné osobě, která převzala odpovědnost za používání vozidla a ještě neuplynula lhůta pro změnu registrace provozovatele vozidla,
zvláštní příkazní řízení se zastaví a řízení o přestupku se zahájí podle obecných předpisů. Správní orgán není v takovém případě rozhodnutím z tohoto řízení ani právní kvalifikací vázán. V případě, že správní orgán zjistí další odpovědnou osobu postupem podle písmene b) a c), je možno do 10 pracovních dní od data zjištění její identity vydat nový zvláštní příkaz.
(3) Pro účely občansko-právního řízení může provozovatel vozidla požadovat náhradu vzniklé škody na fyzické osobě, která porušila pravidla silničního provozu, ve zvláštním příkazu uvedené. Správní orgán je povinen v takovém případě poskytnout oprávněnému subjektu součinnost poskytnutím všech důkazních prostředků.
(4) Ustanovení týkající se bodového hodnocení podle hlavy V. tohoto zákona se v tomto případě nepoužije.
(5) Pokud provozovatel vozidla podá proti zvláštnímu příkazu odpor, správní orgán není v takovém případě vázán právní kvalifikací ani výměrou pokuty, obsaženou v příkazu. Odpor lze podat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Správní orgán po podání odporu vždy postoupí spis nadřízenému správnímu orgánu. Pokud je odpor podán, aniž by byly splněny podmínky odstavce 2 písm. a), b) nebo c), nadřízený správní orgán přezkoumá, zda byly splněny podmínky pro toto řízení podle odstavce 1, a pokud byly splněny, odpor zamítne. Pokud byly splněny podmínky odstavce 2 písm. a), b), c) nebo nebyly splněny podmínky pro toto řízení uvedené v odstavci 1, zvláštní příkaz zruší a v řízení se dále postupuje podle obecné úpravy. Požádá-li účastník, který podal návrh na přezkoumání rozhodnutí o zamítnutí odporu soudem, o odložení výkonu rozhodnutí, správní orgán jeho žádosti vyhoví. Při přezkoumávání rozhodnutí soudem se postupuje podle zvláštního předpisu. (§ 244 až 250k občanského soudního řádu).
(6) Elektronické a technické prostředky uvedené v odst. 1, kterými bylo porušení pravidel zadokumentováno, musí být pro účely tohoto ustanovení ve vlastnictví státu nebo obce.
(7) Obec s rozšířenou působností, která vydala zvláštní příkaz, uloženou pokutu vybere, případně vymůže, přičemž 80% výnosu z pokut uložených obecním úřadem obce s rozšířenou působností podle tohoto ustanovení musí být použito v  teritoriu obce, kde byl delikt zjištěn, jako vázané prostředky na preventivní činnosti v oblasti silničního provozu. Pro účely tohoto řízení je vždy místně příslušná pověřená obec, v jejímž správním obvodu k přestupku došlo.
(8) Policie České republiky v tomto řízení postupuje podle odstavce 1 a uloženou pokutu rovněž vybere. Příjmy z uložených pokut jsou v takovém případě příjmem státního rozpočtu. Pokud provozovatel vozidla podá proti zvláštnímu příkazu, vydanému Policií České republiky podle tohoto ustanovení odpor, policie do 15 dnů ode dne doručení odporu věc odevzdá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu k protiprávnímu jednání došlo. Obecní úřad obce s rozšířenou působností následně postupuje podle odst. 5.

 

Odůvodnění:
Návrh řeší velkou množinu deliktního jednání, které dnes státní správa a samospráva dokumentuje, ale není schopna postihnout. Elektronické telematické systémy jsou schopny dokumentovat překročení rychlostního limitu konkrétního vozidla, zaregistrují vozidlo, mnohdy i řidiče, avšak současný právní řád vyžaduje další obsáhlé dokazování, které je náročné a neumožňuje automatizaci. Mimo to v těchto elektronicky zjištěných jednáních končí min. 80% případů bez zjištění konkrétního přestupce, což nadměrně zatěžuje výkon státní správy, stojí veliké množství finančních prostředků a neplní svůj účel, protože osoby, resp. Majitelé či provozovatelé vozidel se při svých výpovědích odkazují na osobu blízkou a neuvádí řidiče vozidla v době spáchání deliktu. Návrh umožní tyto delikty vyřizovat pomocí výpočetní techniky bez zásahu úředníka a bez náročnosti na zpracování. Současně nelze aplikovat body, protože pokutován je majitel vozidla na základě obecné odpovědnosti a pouhém předpokladu, že může být pachatelem bagatelního deliktního jednání nebo pachateli vozidlo půjčil a zná jej. Body lze udělit pouze řidiči, kterého v tomto řízení spolehlivě státní správa nezjišťuje. Pokud majitel vozidla nebude s vyřízením tímto způsobem souhlasit, pak může podat odpor a řízení bude pokračovat standardním způsobem. Navrhovaný způsob vyřizování těchto specifických přestupků umožní efektivně vyřídit případy, kdy se dosud předvolávaní majitelé vymlouvají na osobu blízkou, správnímu orgánu zjednoduší práci s filosofií – vyřiďte si mezi sebou, kdo řídil. Současně to je možnost pro správní orgán, nikoliv povinnost tímto způsobem postupovat, takže pokud půjde o vozidlo s extrémně vysokým počtem těchto skutků, kde bude zřejmé, že sankce se míjí účinkem a předpoklad nenapravitelného řidiče, pak lze kdykoliv postupovat standardním způsobem.
Podobným způsobem řeší tuto problematiku Nizozemsko. V řadě případů zde byl řešen soudem rozpor tohoto ustanovení zákona s Ústavou: „každý obviněný z trestného činu je považován za nevinného do doby prokázání jeho viny podle práva.“ Ani v jednom ze soudních případů nebyl shledán rozpor zákonného a ústavního ustanovení. Bylo zdůvodněno tím, že pokuta uložená podle tohoto zákona registrovanému vlastníku vozidla neznamená obvinění z přestupku, ale pouze odpovědnost za zaplacení uložené pokuty. Žádná taková pokuta nebyla zaznamenána do rejstříku trestů, a – pokud registrovaný vlastník nebyl v daném momentu řidičem vozidla – navrácení zaplacené pokuty bylo možné v občanském soudním řízení. Z těchto důvodů nebyl shledán rozpor těchto ustanovení. Známý je i rozsudek Mezinárodního soudu pro lidská práva, který tento postup neshledal v rozporu s LZPS.
Ani navrhované ustanovení nepředpokládá zápis deliktu do registru a ukládání trestných bodů. Kolize s Ústavou ČR v případě „osoby blízké“ v tomto případě není ani nepřímé.
Návrh předpokládá u elektronicky zjištěných deliktů zpracování „bez dotyku lidské ruky“. Protože softwarové řešení dnes umožňuje automatické zpracování deliktu, vylustrování i vypracování končeného rozhodnutí a vytištění včetně obálky, nedojde k významnému navýšení nároků na výkon státní správy u pověřené obce.
Výnos z pokut byl proto navržen podmíněně vázat na investice do aktivit obce, kde k deliktnímu jednání dochází, u které se předpokládá i investice do radarové techniky, která se tímto opatřením umoří a další výnos umožní realizaci dalších aktivit vedoucích ke snížení nehodovosti a zvýšení bezpečnosti na silnicích v lokalitě. Pachatelé tak budou platit investice do BESIP. 20% z výnosu pokut je ponecháno v obci, která realizuje správní řízení k pokrytí nákladů.
Aby se zabránilo nežádoucímu podnikání, technika by měla být ve vlastnictví obce nebo státu.
Lhůta pro vydání příkazu byla zkrácena na 10 pracovních dnů. Provozovatel vozidla tak bude mít šanci ztotožnit pachatele. S časem tato možnost klesá. Přičemž při automatizovaných procesech je tato lhůta reálně dosažitelná.
Podobný návrh byl již podáván skupinou poslanců v minulosti. Tisk 679 (minulého volebního období) nebyl vládou doporučen z důvodů nedopracování. Nyní se návrh setkal opět s připomínkami a byl proto takto podrobně rozracován. Zejména požadavek na stanovení povinnosti provozovatele zajistit užívání vozidla v souladu se zákonem a na přesné stanovení liberačních důvodů byl akceptován a zapracován. Hmotně právní ustanovení je v ustanovení § 10a odst. 1,2 a třemi důvody v § 125f odst. 2 je konkretizujeme, tedy přesně vymezujeme (obdobně vztah mezi § 4a obecných povinností řidiče, např. k ust. § 18 odst. 1 - v jednotlivých ustanoveních pravidel jsou, v souladu s obecným ustanovením, stanoveny konkrétní přesné povinnosti řidiče, dodržet bezpečnostní vzdálenost, přizpůsobit rychlost apod.). Při podání odporu podle odst. 5 jsou přesně dány podmínky, kdy lze zvláštní příkaz zrušit nebo naopak odpor zamítnout (podle § 125f odst. 1 nebo 2), přičemž provozovatel, postupuje-li přímo podle § 125f odst. 2 - např. předloží nájemní smlouvu, protokol o trestním oznámení o odcizení apod.), nemusí vůbec odpor podávat a zvláštní řízení se zastaví už v 1. stupni. Tento "odklon" má svoji logiku ve zrychlení a zjednodušení "nesporných" případů, aby i jasné a doložené věci nešly zbytečně nadřízeným orgánům.
V Praze dne 10. listopadu 2010
Mgr. Stanislav HUML