Rada města zápis č. 4

Z á p i s   č. 4

z jednání rady města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

konaného na městském úřadě dne  15.prosince 2010

Přítomni: dle prezenční listiny

Ověřovateli zápisu byli určeni :     paní   MUDr.Ivana Čierná Peterová

pan    Josef Dašek

 

Rozdaný materiál

ü  Zákonná regulace umístění hracích přístrojů ve městě – informace k plnění úkolu ZM

ü  Návrh úprav rozpočtu města č. 9/2010

 

 

Program :

 1. Schválení  programu jednání rady města
 2. Návrh na odměny členům komisí rady města za období od 1.1.2010 do 22.11.2010
 3. – návrh Souhlasu vlastníka nemovitosti jako výlučného vlastníka budovy č.p. 1, Masarykovo nám.  (umístění a provoz elektronické sirény)
 4. VS – návrh na uzavření Smlouvy o svozu a rozvozu poštovních zásilek 
 5. FO – návrh na  úpravy rozpočtu města č. 9/2010  - prosinec
 6. OkaCR – obnovení zápůjční smlouvy s Národním památkovým  ústavem
 7. OKaCR – uspořádání akce „Filmové vánoce“ s podtitulem „rodiče jdou do práce, děti do kina“  
 8. Zákonná regulace umístění výherních hracích přístrojů  – informace plnění úkolu  ZM
 9. Živnost.úřad – návrh na odpis pohledávek  

10.  OÚRPP– doplnění Rozhodnutí RM ohl. schválení zadávacích podmínek při realizaci akce „Revitalizace centra Brandýsa nad Labem – obnova Masarykova náměstí“

11.  OÚRPP – návrh Dodatku č. 2 na dodávku stavebních prací se zhotovitelem JHP s.r.o. na realizaci „II/610 Brandýs nad Labem, oprava mostů ev.č.610/012-610/017 Rekonstrukce komunikace a chodníků mezi mosty“  -  prodlouž.termínu dokončení díla  

12.  OÚRPP – návrh Dodatku č.1 na akci „Polabská cyklostezka – Brandýs nad Labem a okolí“      

13.  OÚRPP  – návrh Dodatku č. 2 „Rekonstrukce veřejného osvětlení města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav“

14.  OÚRPP – návrh Smlouvy o náhradě za omezení užívání silnice při stavební akci „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, Masarykovo nám., Brandýs nad Labem“  a „Revitalizace centra Brandýsa nad Labem – obnova Masarykova náměstí“ se Stř.krajem, zast. SÚS Mnichovo Hradiště, přísp.org. 

15.  OMM – pronájem části pozemku ppč. 293/6 v k.ú. Brandýs nad Labem

16.  OMM– Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k pozemkům  „Obytný soubor RD Pražská“ v k.ú. Brandýs nad Labem (Telefónica O2 Czech Republic, a.s.)    

17.  OMM– smlouva na zřízení věcného břemene–kNN ppč. 323/3 ul.Husova v k.ú. Brandýs nad Labem (ČEZ Distribuce a.s.)  

18.  OMM– smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k pozemku ppč. 1293/1 v k.ú. Brandýs nad Labem  (ČEZ Distribuce a.s.)

19.  OMM – výkup části místní komunikace, chodníku a veřejného osvětlení vybudovaných na pozemcích města  (HQ Letovská Invest s.r.o.)  

20. OMM – Darovací smlouva na pozemek ppč. 691/3 v k.ú. Brandýs nad Labem vč. inženýrských sítí (STAR s.r.o.)   

21.  OMM – prominutí poplatku z prodlení 

22. OMM – Dohoda o splátkách dlužného nájemného

23. OMM –nebytový prostor č.4 v č.p. 34, k.ú. Brandýs nad Labem (vyhodnocení nabídek) 

24. OMM – nebytový prostor v č.p. 602, k.ú. Brandýs nad Labem (vyhodnocení nabídek)

25. OMM – nebytový prostor v č.p. 1724, k.ú. Brandýs nad Labem (vyhodnocení nabídek)

26. OMM – výměna oken v bytě č. 24 v č.p. 1727, k.ú. Brandýs nad Labem

27. OMM – prodej bytu č.2 v č.p. 1372, k.ú. Brandýs nad Labem

28. OMM – žádost o přechod nájmu, žádost o rozšíření nájemní smlouvy a žádost o přidělení obecního bytu

29. OMM – ukončení nájemní smlouvy výpovědí – Car corporation

30. Jmenování dalších předsedů komisí RM 2010–2014

31.  Jmenování členů komisí rady města 2010 – 2014   

32. Různé  

 

Počet členů rady města při hlasování odpovídá součtu hlasů přítomných členů RM.

 

 1. Schválení programu jednání

Členové rady města se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady města.

 

Stanovisko rady:

 

rada města souhlasí s výše uvedeným programem jednání.

 

 

Hlasování: pro  4  proti  0  zdržel se  0

 

 1. Návrh na odměny členům komisí rady města v roce 2010

Rada města se seznámila s návrhem na vyplacení odměn členům komisí rady města za období od 1.1.2010 do 22.11.2010. Návrh tvoří nedílnou součást originálu zápisu.

 

Stanovisko rady:

 

 

rada města schválila vyplacení odměn členům komisí rady města za období od 1.1.2010 do 22.11.2010 dle předloženého návrhu, který tvoří nedílnou součást originálu zápisu.

 

 

Hlasování: pro  4  proti  0  zdržel se  0

 

 1. Souhlas vlastníka nemovitosti jako výlučného vlastníka budovy č.p.1, Masarykovo náměstí pro  umístění a provoz elektronické sirény   

Starosta města pan Ing.Přenosil seznámil RM s návrhem krizového řízení k udělení Souhlasu vlastníka nemovitosti města jako výlučného vlastníka budovy MěÚ  č.p. 1, Masarykovo náměstí v k.ú. Brandýs nad Labem, zapsané na LV č. 10001 pro k.ú. Brandýs nad Labem–Stará Boleslav 609048 a město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, v návaznosti na ustanovení § 23,odst. 2) písm.3) zákona č. 239/2000 Sb. o Integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen zákon o IZS)

1)    s umístěním elektronické sirény na této nemovitosti

2)   s připojením el.odběru elektronické sirény na odběrné místo dotčené nemovitosti.

Souhlas se vydává v souvislosti s přípravou a realizací projektu „Dostavba a modernizace Jednotného systému varování a vyrozumění na území ohroženém povodněmi ve Středočeském kraji“ na žádost HZS Střed.kraje, územní odbor Mladá Boleslav.

 

Stanovisko rady:

 

 

 

 

 

rada města rozhodla o udělení Souhlasu vlastníka nemovitosti Města Brandýs nad Labem–Stará Boleslav s umístěním elektronické sirény na nemovitosti města –vlastníka budovy MěÚ č.p. 1, Masarykovo náměstí a o připojení el.odběru elektronické sirény na odběrné místo dotčené nemovitosti.

 

 

Hlasování: pro  4  proti  0  zdržel se  0

 

 1. VS návrh na uzavření Smlouvy o svozu a rozvozu poštovních zásilek 

Starosta města pan Ing.Přenosil seznámil RM s návrhem odboru vnitřní správy na uzavření Smlouvy o svozu a rozvozu poštovních zásilek čís. 982107-0691/2010 s Českou poštou, s.p. Jedná se  o smlouvu, která zůstává textově beze změn, ale vzhledem k tomu, že je uzavírána na dobu určitou, je třeba ji opětovně uzavřít na kalendářní rok 2011 - tj. od 1.1.2011 do 31.12.2011.

 

Stanovisko rady:

a)

 

 

 

b)

 

rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o svozu a rozvozu poštovních zásilek čís. 982107-0691/2010 s Českou poštou, s.p. dle předloženého návrhu na období od 1.1.2011 do 31.12.2011

rada města ukládá panu Pojmanovi předložit starostovi města smlouvu s Českou poštou, s.p.  k podpisu.

 

 

Hlasování: pro  4  proti  0  zdržel se  0

 

 1. FO návrh na úpravy rozpočtu města č.9/2010 - prosinec

Starosta města pan Ing.Přenosil seznámil RM s návrhem na úpravy rozpočtu města č. 9/2010 – prosinec. Návrh tvoří nedílnou součást originálu zápisu.

 

Stanovisko rady:

a)

 

b)

 

rada města  schvaluje rozpočtovou úpravu č. 9/2010 v bodech 1) až 6) a v bodě 10)

rada města doporučuje rozpočtovou úpravu č. 9/2010 v bodech 7) až 9) ke schválení ZM na veřejném zasedání.

 

 

Hlasování: pro  5  proti  0  zdržel se  0

 

 1. OkaCR – obnovení zápůjční smlouvy s Národním památkovým  ústavem

Místostarosta města pan Javůrek seznámil RM s návrhem odboru kultury a CR ve věci  podepsání Smlouvy o dočasném užívání movitých kulturních památek na zápůjčku 8 ks exponátů, které jsou dlouhodobě umístěny v historické expozici brandýského zámku. Předložená smlouva nahrazuje stávající smlouvu s platností od 1.1.2011 do 31.12.2013. Podmínky této bezplatné zápůjčky se nemění.

 

Stanovisko rady:

 

 

rada města souhlasí s obnovením zápůjční Smlouvy na zapůjčení předmětů ze SZ Sychrov na zámek v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi a ukládá vedoucímu OKaCR předložit starostovi města smlouvu k podpisu.

 

 

Hlasování: pro  7  proti  0  zdržel se  0

 

 1. OKaCR námět na uspořádání akce „Filmové Vánoce“ s podtitulem  „rodiče jdou do práce, děti do kina“   

Místostarosta města pan Javůrek seznámil RM s námětem odboru kultury a CR na uspořádání akce „Filmové Vánoce“ s podtitulem „rodiče jdou do práce, děti do kina“, který vznikl dodatkem k plánu kulturních akcí v prosinci 2010. Akce je projektována jako filmový minifestival pro děti a mládež na pracovní dny mezi Vánočními svátky, a byla by součástí vánočních akcí města.

 

Stanovisko rady:

 

 

rada města souhlasí s příspěvkem z městského rozpočtu na uspořádání akce „Filmové Vánoce“ dle předloženého programu v městském kině v pracovních dnech 27.-29.12.2010 ve výši 27 tis.Kč, s cílem nabídky kolektivního využití volného času dětí a mládeže ve dnech školních prázdnin.

Úhrada příspěvku bude z rozpočtu OKaCR – položek 71, 3319, 5169, 7123 na adventní a vánoční programy roku 2010.

 

 

Hlasování: pro  7  proti  0  zdržel se  0

 

 1. Zákonná regulace umístění výherních hracích přístrojů ve městě - úkol ZM

Místostarosta města pan Javůrek informoval RM, že problematika k zákonné regulaci umístění hracích přístrojů na území města byla projednána s právníkem panem Mgr.Tučkem a byla taktéž řešena s p.Krátkým z ÚRPP. Po seznámení se s řešeními v jiných městech, doporučuje vypracovat Obecně závaznou vyhlášku, která by vyloučila umístění hracích přístrojů v památných zónách města, tzn. omezení pro vznik nových provozoven. Dle zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění, se jedná o kasina, herny, pohostinská zařízení atd., která jsou v souladu s platným zákonem (§ 17odst.10). MF ČR povoluje v současné době instalaci nejrůznějších typů elektromechanických rulet a video loterních terminálů, které nelze omezit Obecně závaznou vyhláškou. Z těchto zařízení neplynou do rozpočtu obce žádné místní ani správní poplatky.

 

Stanovisko rady:

 

 

rada města vzala výše uvedené informace na vědomí a ukládá panu Javůrkovi předložit návrh Obecně závazné vyhlášky regulující umístění VHP v obou památkových zónách města radě města a poté následně i předložit zastupitelstvu města.

Termín plnění – 15.2.2011.

 

 

Hlasování: pro  7  proti  0  zdržel se  0

 

 1. Živnostenský úřad návrh na odpis pohledávek  

Místostarosta města pan Vávra seznámil RM s návrhem vedoucí odboru obecního živnostenského úřadu MěÚ na odpis pohledávek odboru obecní živnostenský úřad MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. V předloženém návrhu ze všech okolností případů je zřejmé, že náklady na jejich vymáhání budou větší, než pohledávka sama. Ve všech případech se jedná o podnikatele, kterým byla živnostenským úřadem uložena povinnost uhradit náklady řízení. Řízení ve věci zavinili samotní podnikatelé nesplněním svých povinností. Řízení byla vedena prostř. opatrovníka, neboť se jedná o osoby neznámého pobytu, sídla či místa podnikání a prokazatelně se jim nedaří doručovat. Pokud by živnostenský úřad podal návrh na výkon rozhodnutí prodejem věcí movitých, bude soudem vyzván k označení místa, kde by se mohly věci movité ve vlastnictví společnosti nacházet. Vzhledem k tomu, že takové místo není živnostenskému úřadu známo, soud by exekuční řízení zastavil. Popis průběhu řízení jednotlivých případů tvoří nedílnou součást originálu zápisu.

 

Stanovisko rady:

 

 

rada města schvaluje odpisy pohledávek odboru obecní živnostenský úřad MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav dle předloženého návrhu u šesti předložených případů v celkové výši 8.000,-Kč,který tvoří nedílnou součást originálu zápisu rady města. Náklady na vymáhání těchto pohledávek by byly větší, než pohledávka sama.

 

 

Hlasování: pro  5  proti  0  zdržel se  0

 

 1. OÚRPPdoplnění Rozhodnutí schválení zadávacích podmínek při realizaci akce „Revitalizace centra Brandýsa nad Labem – obnova Masarykova náměstí“

Místostarosta města  pan Vávra seznámil RM s upřesněním podkladu pro jednání rady města dne 24.11.2010 ve věci schválení zadávacích podmínek při realizaci akce  „Revitalizace centra Brandýsa nad Labem – obnova Masarykova náměstí“. Podklad byl připraven ve dvou variantách – v otevřeném nebo užším zadávacím řízení. V rozhodnutí rady města byly uvedeny obě varianty. Rada města odsouhlasila variantu otevřeného zadávacího řízení pro tuto akci.

 

Stanovisko rady:

 

 

rada města rozhodla o zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Revitalizace centra Brandýsa nad Labem – obnova Masarykova náměstí“ v otevřeném zadávacím řízení podle zákona o veřejných zakázkách.

 

 

Hlasování: pro  7  proti  0  zdržel se  0

 

 1. OÚRPPnávrh Dodatku č.2 na dodávku stavebních prací na realizaci akce „II/610 oprava mostů ev.č.610/012 - 610/017 Rekonstrukce komunikace a chodníků mezi mosty“  - prodloužení termínu dokončení díla  

Místostarosta města pan Vávra seznámil RM s návrhem odboru ÚRPP na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo  na dodávku stavebních prací na realizaci „II/610 Brandýs nad Labem - oprava mostů ev.č.610/012 - 610/017 Rekonstrukce komunikace a chodníků mezi mosty“ - prodloužení termínu dokončení díla. Požadavek vznikl pozdním nástupem na přeložky NN – vrchního vedení  a následné  kabeláže v trase chodníků. Investorem je firma ČEZ a.s.,  která nezajistila včas projektovou dokumentaci na rekonstruované úseky chodníků. Následná realizace se dostává do nevhodných klimatických podmínek. Nový termín dokončení dle předloženého dodatku je do 31.5.2011.

 

Stanovisko rady:

a)

 

 

 

 

 

b)

 

c)

 

rada města souhlasí s předloženým návrhem a rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 k SoD na dodávku stavebních prací ze dne 26.3.2010 se zhotovitelem–JHP s.r.o., se sídlem Ústřední 423/62, Praha 10 na realizaci „II/610 Brandýs nad Labem, oprava mostů Rekonstrukce komunikace a chodníků mezi mosty“- prodloužení termínu dokončení díla

rada města ukládá vedoucímu OÚRPP předložit starostovi města Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s fy JHP s.r.o. k podpisu

rozpočtové krytí – z prostředků ORJ 42, par.2212, pol.6121, ORG 4214.   Termín uzavření dodatku – do 31.12.2010.

 

 

Hlasování: pro  7  proti  0  zdržel se  0

 

 1. OÚRPPnávrh Dodatku č.1 na akci „Polabská cyklostezka – Brandýs nad Labem a okolí“       

Místostarosta města pan Vávra seznámil RM s návrhem odboru ÚRPP na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 24.2.2010 na akci  „Polabská cyklostezka – Brandýs nad Labem a okolí“   s firmou Stavokomplet, s.r.o. Důvodem uzavření dodatku je navýšení ceny z důvodu změny v projektové dokumentaci dle odsouhlasených změnových listů.

 

Stanovisko rady:

a)

 

 

 

 

b)

 

c)

 

rada města souhlasí s předloženým návrhem a rozhodla uzavřít Dodatek č.1 k SoD ze dne 24.2.2010 na akci „Polabská cyklostezka–Brandýs nad Labem a okolí“ se společností Stavokomplet,s.r.o. z důvodu změny v projektové dokumentaci dle odsouhlasených změnových listů

rada města ukládá vedoucímu OÚRPP předložit starostovi města Dodatek č. 1 s fy Stavokomplet s.r.o. k podpisu

rozpočtové krytí – z prostředků ORJ 42, par.2219, pol.6121, ORG 4222.   Termín uzavření – 28.12.2010.

 

 

Hlasování: pro  7  proti  0  zdržel se  0

 

 1. OÚRPP – návrh na schválení Dodatku č. 2 „Rekonstrukce veřejného osvětlení města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav“

Místostarosta města pan Vávra seznámil RM s návrhem odboru ÚRPP Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení  města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav“. Předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení akce z 31.12.2010 na 15.5.2011. Dodatek č.1 předpokládal dokončení do 31.12.2010, ale vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám, musely být práce pozastaveny po dohodě s objednatelem 25.11.2010. Z těchto důvodů navrhuje OÚRPP posunout termín dokončení díla na 15.5.2011

 

Stanovisko rady:

a)

 

 

 

b)

 

rada města souhlasí s předloženým návrhem a rozhodla uzavřít Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení města Brandýs nad Labem–Stará Boleslav“

rada města ukládá vedoucímu OÚRPP předložit starostovi města Dodatek č. 2 k podpisu. Termín podpisu :  15.1.2011.

 

 

Hlasování: pro  7  proti  0  zdržel se  0

 

 1. OÚRPPnávrh smlouvy o náhradě za omezení užívání silnice při stavební akci „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace,Masarykovo nám., Brandýs nad Labem“ a „Revitalizace centra Brandýsa n.L.– obnova Masarykova nám.“  

Místostarosta města pan Vávra seznámil RM s návrhem odboru ÚRPP na uzavření  Smlouvy se Středočeským krajem, zastoupeným Správou a údržbou silnic Mnichovo Hradiště, která stanovuje náhradu za zvláštní užívání pozemní komunikace v důsledku stavebních prací při akci „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, Masarykovo náměstí, Brandýs nad Labem“  a „Revitalizace centra Brandýsa nad Labem – obnova Masarykova náměstí“ v silnicích II/101 a II/610, která jsou ve správě SÚS. Jedná se o pozemky parc.č. 1067/24 a 1064/1 v k.ú. Brandýs nad Labem.  Jednorázová úhrada za užití této silnice činí 104.352,- Kč + DPH platná v den zdanitelného plnění.

 

Stanovisko rady:

a)

 

 

 

 

 

 

 

b)

 

c)

 

rada města souhlasí s  předloženým návrhem a rozhodla uzavřít smlouvu o náhradě za omezení užívání silnice při stavební akci „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, Masarykovo náměstí, Brandýs nad Labem“ a „Revitalizace centra Brandýsa nad Labem - obnova Masarykova náměstí “ mezi městem a  Středočeským krajem, zast. SÚS Mnichovo Hradiště, přísp.org. a uhradit jednorázovou náhradu ve výši 104.352,- Kč + DPH platná v den zdanitelného plnění

rada města ukládá vedoucímu OÚRPP předložit starostovi města k podpisu smlouvu o náhradě za omezení užívání silnice

rozpočtové krytí: ORJ 42, par.2219, pol. 6121, ORG 4215

termín uzavření smlouvy : do 31.12.2010.

 

 

Hlasování: pro  7  proti  0  zdržel se  0

 

 1. OMM – pronájem části pozemku ppč. 293/6 v k.ú. Brandýs nad Labem

Dne 15. listopadu 2010 byla uzavřena s panem Martinem Klimentem Dohoda o ukončení pronájmu části pozemku ppč. 293/6 v k.ú. Brandýs nad Labem. Jedná se o pozemek na Zápské ulici, který pan Kliment užíval  několik let jako zahrádku u svého bydliště. Nyní se odstěhoval a jeho byt v domě čp. 1640 koupila paní Z.Nezbedová. Podle rozhodnutí rady města ze dne 3.11.2010 v době od 15.listopadu do 30. listopadu 2010 byl řádně vyvěšen záměr města na pronájem části pozemku ppč. 293/6 a ve lhůtě vyvěšení byly doručeny dvě obálky. Jedna obálka je od paní Zdenky Nezbedové, která vlastní byt v čp. 1640 a trvale zde bydlí,  druhá obálka je od pana Zdeňka Jeníčka, který uvádí adresu také Zápská čp. 1640, neboť zde vlastní byt, ale v domě není trvale hlášen. Paní Nezbedová po koupi bytu od pana Klimenta užívala tento pozemek jako zahrádku. 

 

Stanovisko rady:

 

 

rada města rozhodla o uzavření nájemní smlouvy s panem Zdeňkem Jeníčkem na pronájem části pozemku  ppč. 293/6 o výměře cca  225 m2 v  k.ú.  Brandýs nad Labem, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, a to od 1.1.2011 za cenu nájmu 1.500,- Kč/m2 za rok.  Termín :  do 31.12.2010

 

 

Hlasování: pro  7  proti  0  zdržel se  0

 

 1. OMM – Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k pozemkům „Obytný soubor RD Pražská“, k.ú.Brandýs nad Labem

Společnost Central Group, a.s. požádala pro Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  o uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene k pozemkům města, a to ppč. 1813/5, ppč. 1878/1, ppč. 1878/2, ppč. 1891, ppč. 1892/2 a ppč. 1892/3 v k.ú. Brandýs nad Labem. Jedná se o přeložku stávajícího nadzemního telefonního vedení pod komunikace v rámci výstavby obytného souboru RD „Pražská“. Dne 8.3.2010 byla uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí, ve které bylo stanoveno, že do 12ti měsíců od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí a vyhotovení geometrického plánu na zaměření věcného břemene bude uzavřena smlouva na zřízení věcného břemene se spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  Central Group, a.s. předložila za Telefónica O2 Czech Republic, a.s. geometrický plán na zaměření věcného břemene ze dne 24.6.2010. Úhrada věcného břemene je stanovena  jednorázovou částkou 50,- Kč/bm, minim. 1.000,- Kč bez DPH. Podle geometr. plánu se jedná  o délku vedení cca 477 m, úhrada celkem 23.855 Kč bez DPH, k ceně bude připočítána DPH v platné výši.

 

Stanovisko rady:

 

 

rada města rozhodla  o uzavření  smlouvy  na zřízení věcného břemene se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. k pozemkům ppč. 1813/5, ppč. 1878/1,  ppč. 1878/2, ppč. 1891, ppč. 1892/2 a ppč. 1892/3  v k.ú. Brandýs nad Labem za jednorázovou úhradu 23.855,-Kč bez DPH, k ceně bude připočítána DPH v platné výši.

Termín uzavření smlouvy:  31.12. 2010.

 

 

Hlasování: pro  7  proti  0  zdržel se  0

 

 1. OMMsmlouva na zřízení věcného břemene–kNN ppč. 323/3 ul.Husova v k.ú. Brandýs nad Labem

Společnost ProReM-elektro, Jiří Pelant žádá pro ČEZ Distribuce, a.s  o uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemek města ppč. 1059 v rámci stavby „Brandýs n/Lab – ul. Husova – kNN pro stpč. 323/3 – č. stavby IV-12-6005957“.  Dne 29.12.2008 byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, ve které bylo stanoveno, že do 12ti měsíců od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí a vyhotovení geometrického plánu na zaměření věcného břemene bude uzavřena smlouva na zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s  Společnost Jiří Pelant, ProReM-elektro předložila za ČEZ Distribuce, a.s  geometrický plán na zaměření věcného břemene ze dne 11. března 2010 čís.plánu 2758-1531/2009. Úhrada věcného břemene byla stanovena jednorázovou částkou 1.000 Kč, včetně DPH.

 

Stanovisko rady:

 

 

rada města rozhodla  o uzavření  smlouvy  na zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s k pozemku ppč. 1059 v k.ú. Brandýs nad Labem za jednorázovou úhradu 1.000,-Kč, vč.DPH. Termín uzavření smlouvy: 31.12.2010.

 

 

Hlasování: pro  7  proti  0  zdržel se  0

 

 1. OMMsmlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k pozemku ppč.1293/1 v k.ú. Brandýs nad Labem  (ČEZ Distribuce a.s.)

Elektromontáže – K. Uhlíř s.r.o. požádala pro ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření smlouvy budoucí na zřízení věcného břemene k pozemku ppč. 1293/1 v k.ú.  Brandýs nad Labem k umístění vedení NN k pozemku ppč. 1253/4, který je v majetku pana Jadrného. Jedná se o stavbu „Brandýs nad Labem–kNN, Fakultní–ppč. 1253/4, č. IV – 12 – 6010108/VB2“.  Na základě vyjádření jednotlivých odborů, právníka a místostarosty města se doporučuje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k pozemku  ppč. 1293/1 v k.ú. Brandýs nad Labem za jednorázovou úhradu 50,- Kč/bm, minim. 1.000,- Kč bez DPH. 

 

Stanovisko rady:

 

 

rada města rozhodla  o uzavření  smlouvy o smlouvě budoucí  na zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s. k pozemku ppč.1293/1 v k.ú. Brandýs nad Labem pro stavbu „Brandýs nad Labem –  kNN, Fakultní – ppč. 1253/4, č.  IV – 12 – 6010108/VB2“ za jednorázovou úhradu 50,- Kč za běžný metr, minimálně 1.000,- Kč bez DPH.

Termín uzavření smlouvy: 31. prosince 2010.

 

 

Hlasování: pro  7  proti  0  zdržel se  0

 

 1. OMM výkup části místní komunikace, chodníku a veřejného osvětlení vybudovaných na pozemcích města 

Společnost POHODA Reality Servis s.r.o. uzavřela s městem dne 30.5.2007 smlouvu            o smlouvě budoucí kupní s tím, že kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 6ti měsíců od zahájení užívání staveb na základě výzvy budoucího prodávajícího. Na základě smlouvy kupní o převodu práv a závazků mezi Pohoda Reality Servis s.r.o. a  HQ Letovská Invest s.r.o. se HQ Letovská Invest s.r.o. stala investorem stavby Obytného souboru Na Panském v k.ú. Stará Boleslav. Na pozemcích města  ppč.276/6, ppč.276/28, ppč.276/29 a ppč.276/30 v k.ú. Stará Boleslav byla vybudována komunikace a chodník jako jejich součásti a veřejné osvětlení nacházející se na těchto pozemcích, a v pozemcích byly uloženy kanalizační a vodovodní řady. Ve smlouvě bylo dohodnuto, že kupní smlouva na inženýrské sítě bude uzavřena po dokončení stavby a jejím předání. Spol. HQ Letovská Invest s.r.o. dokončila stavbu a předala inženýrské sítě. Odbor MM navrhuje uzavření kupní smlouvy v rozsahu smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 30.5.2007.

 

Stanovisko rady:

 

 

rada města rozhodla o uzavření kupní smlouvy se společností HQ Letovská Invest s.r.o. na výkup části místní komunikace, chodníku a veřejného osvětlení vybudovaných na pozemcích města jako jejich součásti, a to na pozemcích ppč. 276/6, ppč. 276/28, ppč. 276/29 a ppč. 276/30 v k.ú. Stará Boleslav                     a v pozemcích uložených kanalizačních a vodovodních řadů za celk.kupní cenu 1.000,- Kč vč.DPH. Termín: 31. prosince 2010.

 

 

Hlasování: pro  7  proti  0  zdržel se  0

 

 1. OMM – Darovací smlouva na pozemek ppč. 691/3 v k.ú. Brandýs nad Labem vč. inženýrských sítí

Společnost STAR–Stavební a realitní společnost,s.r.o. vybudovala v rámci výstavby obytných domů v lokalitě Spořilov stavbu inženýrských sítí na pozemku ppč. 691/3 v k.ú. Brandýs nad Labem. Jedná se o komunikace, chodníky a veřejné prostranství  vybudovaných na tomto pozemku jako jeho součásti, a veřejné osvětlení nacházející se na tomto pozemku a v pozemku uložených kanalizačních a vodovodních řadů. Společnost STAR nabízí jako dar tento pozemek vč. inženýrských sítí. Hodnota pozemku ppč. 691/3 o výměře 4865 m2  v k.ú. Brandýs nad Labem vč.investic – komunikace, chodníků, kanalizačních a vodovodních řadů vybudovaných na pozemku ppč.691/3 činí podle znaleckého posudku 15,915.060,- Kč.

 

Stanovisko rady:

 

 

rada města doporučuje zastupitelstvu města odsouhlasit dar pozemku ppč. 691/3 o výměře 4865 m2 v  k.ú. Brandýs nad Labem včetně komunikace, veřejného prostranství  a chodníku vybudovaných na tomto pozemku jako jeho součásti a veřejného osvětlení nacházejícího se na tomto pozemku a v pozemku uložených kanalizačních a vodovodních řadů v celkové hodnotě 15,915.060,- Kč od spol.STAR – Stavební  a realitní společnost,s r.o. Termín předložení zastupitelstvu města: nejbližší zasedání ZM.

 

 

Hlasování: pro  7  proti  0  zdržel se  0

 

 1. OMM – prominutí poplatku z prodlení 

Pan František K. podal na odbor majetku města žádost o prominutí poplatků z prodlení vyčíslených ke dni uhrazení dluhu na nájemném, a to :

Poplatky z prodlení ve výši 25 860,20 Kč jsou splatné k 31.3.2011, nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31.3.2011. V případě bezdlužnosti bude NS prodloužena. Pan František K. se ocitl v těžké životní situaci (cca 2 měsíce je vdovec a stará se o tři děti a jeho příjmy jsou nižší). Odbor MM navrhuje prominout poplatky z prodlení v celkové výši 25 860,20 Kč. Současně pan František K. žádá o potvrzení přechodu nájmu k bytu č. 7 v čp. 1118 v k.ú. Stará Boleslav po úmrtí manželky dle § 707 občanského zákoníku v platném znění. Byly splněny zákonné podmínky pro potvrzení nájmu, o změně nájemce bude informován správce BF města TOMMI holding, spol.s r.o. Vzhledem k tomu, že stávající NS je z důvodu dluhu na nájemném uzavřena na dobu určitou, bude panu K. vydán souhlas k uzavření NS na dobu určitou do 31.3.2011. V případě bezdlužnosti nebo uzavření dohody o splátkách, bude NS prodloužena na jeden rok, a to do 31.3.2012.

 

Stanovisko rady:

a)

 

 

 

 

b)

 

rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí poplatků z prodlení vyčíslených ke dni uhrazení dluhu na nájemném v souladu s ustanovením nájemní smlouvy v celkové výši 25 860,20 Kč panu Františkovi K., nájemci bytu č.7 v čp. 1118 v k.ú. Stará Boleslav

rada města vzala na vědomí potvrzení přechodu nájmu panu Františku K. dle § 707 obč. zák. v platném znění k bytu č. 7 v čp. 1118 v k.ú.St.Boleslav. Termín - nejbližší zasedání ZM.

 

 

Hlasování: pro  7  proti  0  zdržel se  0

 

 1. OMM Dohoda o splátkách dlužného nájemného

Paní Marie N., nájemkyně bytu č. 7 v čp. 1114, Sídliště v k.ú. Stará Boleslav podala na odbor MM žádost o uzavření dohody o splátkách dlužného nájemného a o odstoupení města od výpovědi z nájmu bytu. Paní Marii N. z důvodu nehrazení nájemného byla zaslána výpověď z nájmu bytu a zajištěno přístřeší na období od 15.12. do 30.12.2010. Dluh na nájemném k 30.9.2010 činil 24 826,- Kč. Je samoživitelka a v péči má studujícího syna, dluh uznává v plné výši. Paní Marie N. žádá o uzavření dohody o splátkách dlužného nájemného ve výši 2 000,- Kč/měsíc. Současně žádá o přehodnocení její situace a odstoupení města od výpovědi z nájmu bytu. Odbor MM navrhuje uzavření Dohody o splátkách na dlužné nájemné ve výši 24 826,- Kč, a to měsíčně ve výši 2 000,- Kč a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 31.12.2011.

 

Stanovisko rady:

a)

 

 

 

 

b)

 

rada města rozhodla o uzavření dohody o splátkách s paní Marií N. na dlužné nájemné ve výši 24 826,- Kč k bytu č. 7 v čp. 1114, Sídliště v k.ú.Stará Boleslav s tím, že uvedený dluh bude uhrazen v měsíčních splátkách ve výši 2 000,- Kč a  současně bude hrazeno aktuální nájemné

rada města rozhodla o uzavření  nové nájemní smlouvy s paní Marií N. k bytu č. 7 v čp. 1114, Sídliště v k.ú. Stará Boleslav  na dobu určitou do 31.12.2011.

Termín uzavření dohody + vydání souhlasu k uzavření NS:  31.12.2010.

 

 

Hlasování: pro  7  proti  0  zdržel se  0

 

 1. OMM – NP č.4 v č.p. 34, k.ú. Brandýs nad Labem (vyhodnocení nabídek) 

Rada města dne 20.10.2010 rozhodla o vyvěšení záměru na pronájem nebytového prostoru č. 4 (kanceláře) v čp. 34 v k.ú. Brandýs nad Labem o výměře 23,2 m2.  V termínu vyvěšení, tj. do 29.11.2010  nebyla doručena  nabídka. Nabídka byla doručena až po termínu vyvěšení  30.11.2010.

 

Stanovisko rady:

 

 

rada města rozhodla o uzavření nájemní smlouvy o pronájmu nebytového prostoru č.4 (kanceláře)  v čp. 34, ul. Masarykovo náměstí v k.ú. Brandýs nad Labem  s Obcí baráčníků Brandýs nad Labem, zastoupenou rychtářem p.A.Schoberem za roční nájemné ve výši 1,- Kč + úhrada energií na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  Termín: do 31.12.2010

 

 

Hlasování: pro  7  proti  0  zdržel se  0

 

 1. OMM NP  v č.p. 602, k.ú. Brandýs nad Labem (vyhodnocení nabídek)

Rada města dne 3.11.2010 rozhodla o vyvěšení záměru na pronájem nebytového prostoru č.101–provozovny v čp. 602 v k.ú. Brandýs nad Labem o celkové výměře 55,4 m2.  V termínu vyvěšení tj. do 7.12.2010  byly doručeny 2 nabídky.

 

Stanovisko rady:

 

 

rada města rozhodla o uzavření nájemní smlouvy o pronájmu nebytového prostoru č.101 (provozovny) v č.p.602, ul. Riegrova v k.ú. Brandýs nad Labem  s paní Ivetou Vodičkovou, Šarochova 1237, Stará Boleslav za roční nájemné ve výši 36.000,- Kč na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  Předmětem nájmu je poskytování komplexní péče o nohy (ošetření moderní technologií včetně nabídky podiatrických pomůcek). Tato služba dosud není v brandýské části města poskytována. Termín: do 31.12.2010.

 

 

Hlasování: pro  7  proti  0  zdržel se  0

 

 1. OMM NP v č.p. 1724, k.ú. Brandýs nad Labem (vyhodnocení nabídek)

Rada města rozhodla dne 1.9.2010 o vyvěšení záměru na prodej obsazeného nebytového prostoru č.102 (provozovny) v čp. 1724 v k.ú. Brandýs nad Labem za minimální kupní cenu Kč 90 000,- vč.DPH. V termínu vyvěšení, tj. do 11.10.2010 nebyla doručena nabídka. Stávající nájemce paní Bednářová nemá o koupi uvedeného nebytového prostoru zájem.

 

Stanovisko rady:

 

 

rada města rozhodla o ponechání obsazeného nebytového prostoru č. 102 v čp. 1724, ul. Chobotská v k.ú. Brandýs nad Labem o výměře 10,4 m2 v majetku města. 

 

 

Hlasování: pro  7  proti  0  zdržel se  0

 

 1. OMM – výměna oken v bytě č.24 v čp.1727, k.ú. Brandýs nad Labem

Společenství Mariana 1727, Chobotská v k.ú. Brandýs nad Labem podalo na odbor majetku města žádost o vyslovení souhlasu s financováním výměny oken v bytové jednotce č.24 (nájemce p.Anton Csicsó), která je v majetku města. Společenství Mariana 1727  na 5. shromáždění SVJ rozhodlo o financování výměny oken a doplňků k bytu  vlastníky, mimo platby do fondu oprav.  Celkové náklady na výměnu oken včetně vnitřních parapetů v uvedeném bytě činí 19 320,- Kč vč. DPH. Současně SVJ žádá úhradu sušáku PROFI ve výši 3 513,- Kč vč. DPH. Odbor MM navrhuje, aby montáž sušáku PROFI byla hrazena nájemcem.

 

Stanovisko rady:

a)

 

 

 

b)

 

rada města vyslovuje souhlas s financováním výměny oken včetně vnitřních parapetů ve výši 19.320,- Kč včetně DPH v b.j. č. 24 v čp. 1727, ul. Chobotská v k.ú. Brandýs nad Labem, která je v majetku města

rada města nesouhlasí s financováním montáže sušáku PROFI ve výši 3.513,- Kč v b.j. č. 24 v čp. 1727, ul. Chobotská v k.ú. Brandýs nad Labem.

Termín : 31.12.2010

 

 

Hlasování: pro  7  proti  0  zdržel se  0

 

 1. OMM – prodej bytu č.2 v č.p. 1372, k.ú. Brandýs nad Labem

Na základě přechodu nájmu dle § 706 a 708 občanského zákoníku v platném znění po ukončení nájemního poměru paní Alenou Vraníkovou se stal nájemcem bytu č. 2 v čp. 1372, ul. Sídliště BSS v k.ú. Brandýs nad Labem pan Josef Zeman. Dle Zásad II pro privatizaci bytového fondu města byla panu Zemanovi, jako oprávněnému nájemci, zaslána nabídka na odkup uvedené bytové jednotky. Dne 12.11.2010 pan Zeman převzal nabídku na odkup bytové jednotky a dne 19.11.2010 uhradil kauci ve výši 10 000,- Kč, čímž projevil zájem o koupi bytu. Kupní cena činí 256 315,- Kč.

 

Stanovisko rady:

 

 

rada města doporučuje zastupitelstvu města odsouhlasit prodej bytu č. 2  v čp. 1372, ul. Sídliště BSS v k.ú. Brandýs n/L. nájemci panu Josefovi Zemanovi za celkovou kupní cenu 256 315,- Kč dle Zásad II.   Termín: nejbližší zasedání ZM

 

 

Hlasování: pro  7  proti  0  zdržel se  0

 

 1. OMMžádost o přechod nájmu, žádost rozšíření nájemní smlouvy a žádost o přidělení obecního bytu

Odbor majetku města předkládá radě města žádosti nájemců upravující nájemní vztah k obecním bytům dle občanského zákoníku v platném znění a žádost o přidělení obecního bytu:

Přechod nájmu:  Monika Vošmíková   – byt č. 6 v čp. 1550 v k.ú. Brandýs nad Labem

Rozšíření nájemní smlouvy: žadatel Milena Červinková – byt č. 6 v čp. 1498 v k.ú. Brandýs nad Labem

Žadatelé o obecní byt: Petra Bobková – Dvořákova 1254, St. Boleslav, svobodná, 1 dítě

Zákonné podmínky byly splněny.

 

Stanovisko rady:

a)

 

 

b)

 

 

c)

 

 

 

rada města bere na vědomí přechod nájmu na paní Moniku Vošmíkou  po úmrtí paní Hany Matouškové, nájemce bytu č. 6 v čp. 1550 v k.ú Brandýs nad Labem

rada města bere na vědomí rozšíření nájemní smlouvy k bytu č.6 v čp. 1498 v k.ú. Brandýs nad Labem s paní Milenou Červinkovou

rada města bere na vědomí zařazení paní Petry Bobkové, bytem Dvořákova 1254 v k.ú. Stará Boleslav do evidence žadatelů o nájem obecního bytu

Termín: ihned po zveřejnění zápisu.

 

 1. OMM ukončení nájemní smlouvy výpovědí (Car Corporation)  

Společnost CAR Corporation s.r.o. má s městem uzavřenou smlouvu o nájmu části pozemku o výměře 420 m2  ppč. 290/1 o celkové výměře 2572 m2 ostatní plocha v k.ú. Brandýs nad Labem. Pozemek užívá jako stanoviště odtahové služby pracující v režimu NonSTOP, uložení havarovaných vozidel, odcizených vozidel aj. na základě spolupráce s Policií ČR. Společnost CAR Corporation s.r.o. neplatí pravidelně pronájem a dluží k 31.12.2010 celkovou částku 42.000,-Kč. Dle nájemní smlouvy čl. III odst. 4.) byla vyčíslena smluvní pokuta z důvodu prodlení, která ke dni 3.8.2010 činí celkem 75.780,-Kč. Smluvní pokuta nebyla zaplacena a na výzvu AK JUDr.Kubecové o smírné vyřízení, společnost neodpověděla. Byl podán návrh na platební rozkaz pro 24.000,-Kč s příslušenstvím a pro 75.780,-Kč. Vzhledem k dlouhodobému neplacení nájemného odbor MM navrhuje radě města ukončit se spol.CAR Corporation s.r.o. nájemní smlouvu výpovědí s 3 měsíční výpovědní lhůtou, tj. k 31.3.2011.

 

Stanovisko rady:

 

 

rada města rozhodla o ukončení nájemní smlouvy se  společností CAR corporation s.r.o. na pronájem části pozemku ppč.290/1 v k.ú. Brandýs nad Labem výpovědí ke dni 31.3.2011.  Termín: ihned po zveřejnění zápisu.

 

 

Hlasování: pro  7  proti  0  zdržel se  0

 

 1. Jmenování předsedů komisí RM 2010–2014

Rada města se zabývala návrhem ustanovení dalších předsedů komisí rady města ve volebním období 2010 – 2014, a to pro  :

 

Stanovisko rady:

 

 

rada města jmenovala předsedy komisí rady města :

komise životního prostředí a veřejného pořádku

                               - pana   Ing.Zdeňka Šifaldu

Komise kulturní        - pana  Marka Hubera.

 

 

Hlasování: pro  7  proti  0  zdržel se  0

 

Stanovisko rady:

 

 

rada města jmenovala předsedou komise pro Program regenerace MPZ pana Ing.Ondřeje Přenosila.

 

 

Hlasování: pro  6  proti  0  zdržel se  1

 

 1. Jmenování členů komisí rady města 2010 – 2014   

Rada města se zabývala složením komisí rady města a to : komise pro dopravu, komise protidrogové a prevence kriminality, komise bytové, komise sportovní, komise kulturní, komise pro Program regenerace MPZ, komise ŽP a veřejného pořádku.

Členové komise pro vzdělávání a práci s mládeží a komise pro rozvoj města budou jmenováni na některém z dalších jednání rady města.

 

Stanovisko rady:

 

 

rada města schválila níže uvedené složení komisí rady města :

komise pro dopravu – Milan Vávra, Ing.Zdeněk Šifalda, Bc. Ludvík Gottfried, Ing.Jaroslav Peldřimovský, Ing.Jiří Polák, Ing. Jan Volek

komise protidrogová a prevence kriminality – Jana Kuldová, Pavel Plaček DiS., Mgr.Josef Dašek, Eva Průchová, Mgr.Libuše Vyternová, Ing.Jaroslav Kindl, zástupce Policie ČR

komise bytová – Ing.František Toman, Jiřina Urbanová, Josef Jandourek a MUDr.Milica Čeňková

komise sportovní – Mgr.Olga Slováková, Ing. Petr Čeněk, Ing.Ladislav Pytloun, Kamil Svoboda, JUDr. Hynek Homolka,  Mgr.Petr Kváča, Radek Kundrát a Mgr.Jaroslav Jeřábek

komise kulturní – Ing.Miloš Rada, Ing.Tomáš Nekola, Vlastimil Roflík, PhDr.Jaroslav Bayer a Ing.Jiří Kolář

komise pro Program regenerace MPZ – Dr.Pavel Kroupa, Alena Sokoltová, Ing.Daniel Procházka, R.D.Mgr.Michal Procházka, Mgr. Hana Závorková a  Ing.arch.Pavel Bíma

komise ŽP a veřejného pořádku – Ing.Karel Rokyta, Ing.František Chour, PhDr.Josef Valenta, Ida Elsnerová, Ing.Radka Martínková, Jaroslav Selner a Mgr.Milan Zuna.

 

 

Hlasování: pro  7  proti  0  zdržel se  0

 

 1. Různé  

Informační centrum -  větší množství stolních kalendářů na rok 2011, které jsou určeny k odprodeji.

 

Stanovisko rady:

 

 

rada města souhlasí s prodejem stolních kalendářů na rok 2011 za cenu 5,- Kč/ks pro klienty DPS v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi.    

 

 

Hlasování: pro  7  proti  0  zdržel se  0

 

 

 

Číslo

Úkolu

Číslo

zápisu/

bod

Úkol rady města

Zodpovídá

Termín

Plnění

044/10

4/4b)

Předložit starostovi města k podpisu smlouvu s Českou poštou

p.Pojman

31.12.2010

 

045/10

4/5b)

Předložit ZM ke schválení rozp..úpravu č. 9/2010, bod 7 a 9)

Ing.

Jindrová

28.2.2011

 

046/10

4/6

Předložit starostovi k podpisu smlouvu na zápůjčky na zámek

PhDr.

Novák

31.12.2010

 

047/10

4/8

Předložit návrh obecně závazné vyhlášky regulující umístění VHP v památkových zónách města

p.Javůrek

31.1.2011

 

048/10

4/9

Schválení odpisu pohledávek odboru obecní ŽÚ u 6ti předl.příp.

Ing.,

Šmerdová

15.1.2011

 

049/10

4/11b

Předložit starostovi k podpisu dodatek č. 2 k SoD s JHP s.r.o. – stavební práce  - mosty, chodníky

Ing.

Havlíček

31.12.2010

 

050/10

4/12b

Předložit starostovi k podpisu dodatek s fy Stavokomplet, s.r.o. – Polabská cyklostezka

Ing.

Havlíček

28.12.2010

 

051/10

4/13b

Předložit starostovi k podpisu dodatek č. 2 k SoD na rekonstrukci veřejného osvětlení

Ing.

Havlíček

15.1.2011

 

052/10

4/14b

Předložit starostovi k podpisu smlouvu se Stř.krajem  SÚS Mnich.Hradiště za užívání silnice

Ing.

Havlíček

31.12.2010

 

053/10

4/15

Uzavřít NS se Zd.Jeníčkem za pronáj. části ppč. 293/6 v k.ú Br.

Ing.

Fišerová

31.12.2010

 

054/10

4/16

Uzavřít smlouvu na zřízení věcn.břemene s Telefónice O2 k ppč.1813/5, 1878/1 ….. v k.ú. Br.

Ing.

Fišerová

31.12.2010

 

055/10

4/17

Uzavřít smlouvu na zříz.věcn.břemene s ČEZ Distribuce a.s. kppč. 1059 v k.ú.Br.

Ing.

Fišerová

31.12.2010

 

056/10

4/18

Uzavřít smlouvu o sml.budoucí na zřízen.věcn.břemene s ČEZ Distribuce a.s. k ppč.1293/1 Br.

Ing.

Fišerová

31.12.2010

 

057/10

4/19

Uzavřít kupní smlouvu se spol. HQ Letovská Invest s.r.o. na výkup části MK, VO na pozemcích ppč.276/6, 28, 29 a 30 v k.ú. Bol.

Ing.

Fišerová

31.12.2010

 

058/10

4/20

Předložit ZM přijetí daru ppč. 691/3 v k.ú. Br. vč. Komunikace, VO a chodníku vybud.na pozemku

Ing.

Fišerová

28.2.2011

 

059/10

4/21a)

Předložit ZM rozhodnutí o prominutí poplatků z prodlení p.Františku K. k bytu č. 7 v čp.1118

Ing.

Fišerová

28.2.2011

 

060/10

4/21b)

Potvrzení přechodu nájmu panu Františku K. k bytu č. 7 v čp. 1118

Ing.

Fišerová

31.12.2010

 

061/10

4/22a)

Uzavřít dohodu o splátkách dlužného nájemného v pí Marií N. k bytu č. 7 v čp. 1114 St.Boleslav

Ing.

Fišerová

31.12.2010

 

062/10

4/22b)

Uzavřít novou NS s pí Marií N. k bytu č. 7 v čp. 1114 do 31.12.2011

Ing.

Fišerová

31.12.2010

 

063/10

4/23

Uzavřít NS na pronájem NP č. 4 v čp. 34 s Obcí baráčníků Brandýs za roční nájemné ve výši 1,- Kč

Ing.

Fišerová

31.12.2010

 

064/10

4/24

Uzavřít NS na pronájem NP č. 101 v čp. 602 k.ú. Brandýs n.L. s pí Ivetu Vodičkovou na poskyt.služby

Ing.

Fišerová

31.12.2010

 

065/10

4/25

Ponechat obsazený NP č. 102  čp. 1724 v k.ú. Brand. v majetku města

Ing.

Fišerová

31.12.2010

 

066/10

4/26a)

Souhlas s financ.výměny oken vč. vnitř.parapetů v b.j. č. 24 v čp.1727 k.ú. Brandýs n.L.

Ing.

Fišerová

31.12.2010

 

067/10

4/27

Předložit ZM prodej bytu č. 2 v čp.1372 k.ú. Brandýs nájemci Josefu Zemanovi dle Zásad II.

Ing.

Fišerová

28.2.2011

 

068/10

4/29

Ukončit NS se spol. Car corporation na část ppč. 290/1 v k.ú. Brand. výpovědí k 31.3.2011

Ing.

Fišerová

31.12.2010

 

 

 

Jednání rady města ukončil starosta města pan Ing.Ondřej Přenosil. Příští jednání rady se uskuteční dne 29.prosince 2010 od 17.00 hodin.

 

Ověřovatelé zápisu :

 

MUDr.Ivana Čierná Peterová         .......................................................

 

p.Josef Dašek                                 .......................................................

 

 

 

                                                              Ing. Ondřej  P ř e n o s i l

                                                                                starosta města