Rada města zápis č. 5

                                    Z á p i s  č. 5

z jednání rady města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

konaného na brandýském zámku dne 29. 12. 2010

Přítomni: dle prezenční listiny

Ověřovateli zápisu byli určeni :  pí. MUDr. Ivana Čierná-Peterová 

                                                       p.  Milan Vávra

 

 Rozdaný materiál:  1.) žádost o opravu části komunikace Strojírenská                   

 

 Program :

 1. Schválení programu jednání rady města
 2. Návrhy na úpravu rozpočtu č. 9/2010 – prosinec
 3. Návrhy na úpravu rozpočtu č. 9/2010 - prosinec
 4. Plnění úkolu RM č. 05/10 – zápis č. 1 ze dne 24. 11. 2010 bod č. 7
 5. Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 1/2010 – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
 6. Odbor sociál. věcí a zdravotnictví – návrh na poskytnutí příspěvku ve výši Kč 40.000,-- na zakoupení automatického externího defibrilátoru pro potřeby Policie ČR působící na území města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

.     7. Odbor kultury a CR – smlouva o výpůjčce movitých kulturních památek číslo 1/2011

      8.      Odbor ÚRPP – podíl obce Záryby na akci „Polabská cyklostezka – Brandýs nad Labem a           okolí“ dle Smlouvy o spolupráci a partnerství – splátkový kalendář k faktuře

      9.   Odbor ÚRPP – návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace Středočeského kraje na pořízení projektové dokumentace cyklostezek, in-line stezek a stezek pro terénní cyklistiku pro rok 2009

      10.   Odbor MM – vydání souhlasu s rekonstrukcí domu čp. 1640 v k.ú. Brandýs nad Labem + souhlas s plnou mocí pro firmu Dekprojekt s.r.o.

      11.    Odbor MM – oprava zápisu č. 2 ze dne 1. 12. 2010 v bodě 11

      12.    Různé

 

 

1.  Schválení programu jednání

Členové rady města se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady města.

 

Stanovisko rady:

 

rada města souhlasí s výše uvedeným programem jednání

 

 

Hlasování: pro 7   proti  0    zdržel se  0

 

2. Návrhy na úpravu rozpočtu č. 9/2010 - prosinec 

Starosta města pan ing. Přenosil seznámil RM s návrhy na úpravu rozpočtu č. 9/2010 – prosinec a to:

 1. Dotace ze Středočeského kraje pro ZŠ Palachova: „EU peníze školám“ .
 2. Dotace ze Středočeského kraje na dofinancování voleb do zastupitelstvem obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR.
 3. Odvod penále a části dotace za akci „Dostavba městského úřadu v Brandýse nad Labem“ do státního rozpočtu prostřednictvím finančního úřadu.
 4. Zvýšené náklady na provoz sběr.dvorů v obou částech města jsou dofinancovány z úspor ze sběru a svozu ost.odpadu.
 5. Zvýšené požadavky na prezentaci města, podle pokynů vedení města, jsou dofinancovány z úspor v ostatních oddílech v kapitole kultura.
 6. Navýšení položky – nákup služeb v odboru vnitřní správy bude kryt navýšením rozpočtu daně z příjmů FO ze závislé činnosti, kde byla vyšší výtěžnost daně.

 

Stanovisko rady:

 a)

 

 b)

 

rada města schvaluje rozpočtovou úpravu č. 9/2010 v bodech 1 - 2

rada města doporučuje  rozpočtovou úpravu č. 9/2010 v bodu 3 – 6 ke schválení na zasedání Zastupitelstva města

 

 

Hlasování:      pro   7   proti   0       zdržel se  0

 

3. Návrhy na úpravu rozpočtu č. 9/2010 - prosinec

Starosta města pan ing. Přenosil seznámil RM s návrhy na úpravu rozpočtu č. 9/2010 – prosinec a to:

7. dotace ze Středočeského kraje pro SDH - vybavení

 

Stanovisko rady:

 

rada města schvaluje rozpočtovou úpravu č. 9/2010 v bodě 7

 

 

Hlasování:      pro   7    proti   0       zdržel se  0

  

4.   Plnění úkolu RM č. 05/10 – zápis č. 1 ze dne 24. 11. 2010 bod č. 7

Místostarosta města pan Vávra seznámil RM s plněním úkolu RM č. 05/10 ze zápisu č. 1 ze dne 24. 11. 2010 bod č. 7  - dostavba mostu - s tím, že podrobný popis obdrží členové rady města písemně.

 

Stanovisko rady:

 

rada města vzala informaci  na vědomí

 

5. Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 1/2010 – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

Starosta města pan ing. Přenosil seznámil RM s tím, že v souvislosti se změnou cen energií se mění náklady na elektrickou energii a vytápění v pronajatých prostorách, které využívá SDH Stará Boleslav. Změny cen jsou předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 1/2010.

 

Stanovisko rady:

  a)

 

  b)

rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 1/2010

rada města ukládá pí Stahlové předložit starostovi města dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 1/2010 k podpisu

 

 

Hlasování: pro  7   proti  0    zdržel se  0

 

6. Odbor sociál. věcí a zdravotnictví – návrh na poskytnutí příspěvku ve výši Kč 40.000,-- na zakoupení automatického externího defibrilátoru pro potřeby Policie ČR působící na území města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav    

Místostarostka města paní MUDr. Čierna Peterová seznámila RM s tím, že Krajské ředitelství policie Středočeského kraje se v rámci celorepublikového projektu „Dejte srdci šanci“ obrátilo na starostu města se žádostí o poskytnutí příspěvku na zakoupení automatického externího defibrilátoru (dále jen „AED“). Cílem výše uvedeného projektu je vytvořit tzv. „Bezpečná místa“, kde by v případě potřeby byla poskytnuta včasná laická první pomoc při postižení člověka srdeční příhodou. AED by byl umístěn buď na obvodním oddělení Policie ČR, které je v našem městě, nebo ve vozidle obvodního oddělení. Vzniklo by tak „Bezpečné místo“ včetně proškolených policistů schopných poskytnout laickou první pomoc. Navrhovaná částka 40 000,- Kč bude poskytnuta z ORJ 51, § 4349 – ostatní sociální péče, z této kapitoly je poskytována pomoc sociálním a humanitárním organizacím a ostatním skupinám obyvatelstva (ČČK Mělník, Občanská poradna, Azylový dům, Sdružení neslyšících apod.)

 

Stanovisko rady:

 a)

 

 

 b)

 

 c)

rada města souhlasí s návrhem na poskytnutí příspěvku ve výši 40 000,- Kč na zakoupení AED pro potřeby Policie ČR působící na území města.

rada města souhlasí s uvolněním částky 40 000,-Kč z rozpočtu roku 2010 - ORJ 51, § 4349 – ostatní sociální péče.

radě města bude předloženo vyúčtování poskytnutého příspěvku a to nejpozději do 31.3.2011, včetně písemné informace o umístění zakoupeného AED.

 

 

Hlasování:  pro 7    proti  0      zdržel se  0

 

7. Odbor kultury a CR – smlouva o výpůjčce movitých kulturních památek číslo 1/2011

Místostarosta města pan Javůrek seznámil RM s tím, že odbor kultury a CR předložil návrh smlouvy o výpůjčce movitých kulturních památek číslo 1/2011 na výpůjčku 3 ks obrazů na dobu určitou od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. Předmětné obrazy jsou pro tento objekt půjčeny již od roku 2004.

 

Stanovisko rady:

 

rada města souhlasí s návrhem smlouvy o výpůjčce movitých kulturních památek číslo 1/2011 a ukládá vedoucímu odboru kultury a CR předložit starostovi města smlouvu k podpisu

 

 

Hlasování:  pro 7    proti  0      zdržel se  0

 

8. Odbor ÚRPP – podíl obce Záryby na akci „Polabská cyklostezka – Brandýs nad Labem a okolí“  dle Smlouvy o spolupráci a partnerství  - splátkový kalendář k faktuře

Starosta města pan ing. Přenosil seznámil RM s tím, že  dle Smlouvy o spolupráci a partnerství na projektu „Polabská cyklostezka – Brandýs nad Labem a okolí“ je v bodě 2.2.2. výše uvedené smlouvy stanoven poměr podílu obce Záryby na spolufinancování Cyklostezky 14 %, maximálně však 200.000,-- Kč ročně. Podíl obce Záryby celkem činí 617.287,-- Kč vč. DPH. Na základě Smlouvy o spolupráci a partnerství byla vystavena 20. 12. 2010 první faktura ve výši 200.000,-- Kč vč. DPH. Tato faktura bude zaplacena v plné výši do 31. 12. 2010. Na druhou fakturu ve výši 417.287,-- Kč vč. DPH byl navržen splátkový kalendář o dvou splátkách a to:
1.) 200.000,-- Kč vč. DPH v termínu do 30.6.2011

2.) 217.287,-- Kč vč. DPH v termínu do 31.3.2012

Vzhledem k tomu, že doba splátek nepřesáhne 18 měsíců od vystavení faktury, není potřeba splátkový kalendář odsouhlasit zastupitelstvem města.

 

Stanovisko rady:

 a)

 

 

 

 b)

 

 

 c)

rada města souhlasí s předloženým návrhem splátkového kalendáře pro obec Záryby ve dvou splátkách a to:

1.)   200.000,-- Kč vč. DPH v termínu do 30. 6. 2011

2.)   217.287,-- Kč vč. DPH v termínu do 31. 3. 2012

rada města ukládá vedoucímu odboru ÚRPP vystavit druhou fakturu obci Záryby ve výši 417.287,-- Kč vč. DPH, se schváleným splátkovým kalendářem o dvou splátkách

termín plnění: do 31. 12. 2010

 

 

Hlasování:  pro 7    proti  0      zdržel se  0

 

9. Odbor ÚRPP – návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace Středočeského kraje na pořízení projektové dokumentace cyklostezek, in-line stezek a stezek pro terénní cyklistiku pro rok 2009

Místostarosta města pan Vávra seznámil RM s tím, že odbor ÚRPP předložil RM návrh na uzavření dodatku č.2 k výše uvedené akci. Projektovou dokumentaci, kterou zpracovává SUNCAD s.r.o., Praha , nebylo možno dokončit a předat spolu se stavebním povolením objednateli-městu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav do termínu 31.10.2010, uvedenému ve smlouvě o čerpání dotace, resp.jejím dodatku č.1. Středočeský kraj vyhověl žádosti o změnu termínu dokončení Projektu na 28.2.2011.

 

Stanovisko rady:

 a)

 

 

 

 b)

 

 

 

 

 c)

 

 d)

rada města souhlasí s předloženým návrhem a rozhodla uzavřít Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí dotace Středočeského kraje  na pořízení projektové dokumentace cyklostezek, in-line stezek a stezek pro terénní cyklistiku pro rok 2009

rada města ukládá vedoucímu odboru ÚRPP předložit starostovi města dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí dotace Středočeského kraje  na pořízení projektové dokumentace cyklostezek, in-line stezek a stezek pro terénní cyklistiku pro rok 2009, k podpisu.

rozpočtové krytí :   dotace     PAR.  3429        POL  6121        ORG  4433

termín :   31.12.2011

 

 

Hlasování:  pro  7   proti  0      zdržel se  0

 

10. Odbor MM – vydání souhlasu s rekonstrukcí domu čp. 1640 v k.ú. Brandýs nad Labem + souhlas s plnou mocí pro firmu Dekprojekt  s.r.o.

Místostarosta města pan Javůrek seznámil RM s tím, že společenství Zápská 1640 v k.ú. Brandýs nad Labem podalo na odbor MM žádost o vyslovení souhlasu se stavebními úpravami domu čp. 1640, kde město je vlastníkem jedné bytové jednotky. Stavební úpravy zahrnují demontáž stávajícího pláště obvodových konstrukcí průčelí a štítu, sanace nosných konstrukcí panelů průčelí, částečnou výměnu oken, demontáž hydroizolace střechy, zateplení střechy, provedení tepelně izolačního systému obvodových stěn, osazení žebříku, hromosvodů, opravu interiéru společných prostor a montáž zastřešení vstupu. SVJ Zápská 1640 současně požádala o vyslovení souhlasu s plnou mocí pro firmu DEKPROJEKT, s.r.o. Praha 10 k zastupování při jednáních s orgány státní správy, k obstarávání podkladů, jejich projednávání , přijímání stanovisek včetně přebírání písemností.

 

Stanovisko rady:

 a)

 

 

 b)

 

 

 

 c)

rada města vyslovuje souhlas se stavebními úpravami domu čp. 1640, Zápská v k.ú. Brandýs nad Labem , kde je město vlastníkem jedné bytové jednotky.

rada města vyslovuje souhlas s plnou mocí pro firmu DEKPROJEKT, s.r.o. Praha 10 k zastupování při jednáních s orgány státní správy, k obstarávání podkladů, jejich projednávání , přijímání stanovisek včetně přebírání písemností.

Termín souhlasu:  ihned po zveřejnění zápisu

 

 

Hlasování:  pro  7   proti  0      zdržel se  0

 

11. Odbor MM – oprava zápisu č. 2 ze dne 1. 12. 2010 v bodě 11

Místostarosta města pan Javůrek seznámil RM s tím, že společnost INGAS, spol. s r.o. požádala pro společnost RWE GasNet, s.r.o.  o uzavření smlouvy budoucí na zřízení věcného břemene na pozemky města, a to v rámci rekonstrukce NTL plynovodu Brandýs – Pražská ul. Jedná se o dodatek ke smlouvě již uzavřené, a to na pozemky ppč. 133/5 a ppč. 133/6 v k.ú. Brandýs nad Labem, které město získalo směnou se společností TL-Pharma s.r.o. Rada města projednala tuto žádost dne 1. prosince 2010 a rozhodla o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí. Při přepisu nebylo uvedeno přesné označení  a tím došlo k rozporu mezi textem a návrhem usnesení.   

 

Stanovisko rady:

 

rada města rozhodla o uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami  dne 9. září 2010, a to k pozemkům ppč. 133/5 a ppč. 133/6 v k.ú. Brandýs nad Labem v rámci stavby „Rekonstrukce NTL plynovodu Brandýs – Pražská“ s RWE GaNet, s.r.o. za jednorázovou úhradu 50,- Kč za běžný metr, minimálně 1.000,- Kč bez DPH. 

 

Termín uzavření smlouvy:  31. prosince 2010

 

 

Hlasování:  pro 7    proti  0      zdržel se  0

 

12. Různé

Místostarostka města paní MUDr. Ivana Čierná Peterová vznesla návrh, aby byl proveden průzkum dopravní obslužnosti – stávajícího autobusového spojení center obou částí města.

 

Stanovisko rady:

 

rada města ukládá místostarostce pí MUDr. Čierné Peterové   předložit na jednání RM informaci o stávajícím autobusovém spojení center obou částí města

termín: do 15. 1. 2011

 

 

Hlasování:  pro 7    proti  0      zdržel se  0

 

 

Místostarosta pan Javůrek informoval, že navrhl za členku kulturní komise pí Mgr. Ninu Novákovou. Dále bylo navrženo, aby komise protidrogová a prevence kriminality byla doplněna o pana PharmDr. Jana Ponce ml.

 

Stanovisko rady:

 

rada města souhlasí se jmenováním:

 • pí Mgr. Niny Novákové členkou kulturní komise
 • p. PharmDr. Jana Ponce ml. členem komise protidrogové a prevence kriminality

 

 

Hlasování:  pro 7    proti  0      zdržel se  0

 

       

Pan ing. D. Procházka vznesl požadavek, aby se prověřil rozsah využívání skautské klubovny – Srubu na Kralupské ulici.

 

 

 

Stanovisko rady:

 

rada města ukládá místostarostovi p. Javůrkovi prověřit rozsah využívání skautské klubovny – Srubu na Kralupské ulici

termín: do 20. 1. 2011

 

 

Hlasování:  pro 7    proti  0      zdržel se  0

 

 

 

 

. Číslo

Úkolu

Číslo

zápisu/

bod

Úkol rady města

Zodpovídá

Termín

Plnění

069/10

5/2b

Doporučit rozpočtovou úpravu č. 9/2010 v bodu 3 – 6 ke schválení ZM

Ing. Jindrová

31.1.2011

 

070/10

5/5b

Předložit starostovi města dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 1/2010 k podpisu

Pí Stahlová

15.1.2011

 

071/10

5/7

Předložit starostovi města k podpisu smlouvu o výpůjčce movitých kulturních památek č. 1/2011

PhDr. Novák

15.1.2011

 

072/10

5/8b

Vystavit druhou fakturu obci Záryby ve výši 417.287,-- Kč vč. DPH se schváleným splátkovým kalendářem o dvou splátkách

Ing. Havlíček

31.12.2010

 

073/10

5/9b

Předložit starostovi města k podpisu dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace SK na pořízení PD cyklostezek, in-line stezek a stezek pro terénní cyklistiku pro rok 2009

Ing. Havlíček

31.12.2011

 

074/10

5/10b

Vyslovit souhlas s plnou mocí pro firmu Dekprojekt,s.r.o. Prahja 10 k zastupování při jednáních s orgány st.správy – dům čp. 1640

Ing. Fišerová

15.1.2011

 

075/10

5/11

Uzavřít dodatek ke smlouvě o sml. budoucí na zřízení věc. břemene mezi sml.stranami  - k poz. ppč. 133/5 a ppč. 133/6 – s RWE GaNet s.r.o.

Ing. Fišerová

31.12.2010

 

076/10

5/12

Předložit na jednání RM informaci o stávajícím autobusovém spojení center obou částí města

Pí MUDr. Čierná Peterová

15.1.2011

 

077/10

5/12

Prověřit rozsah využívání skautské klubovny – Srubu – na Kralupské ulici

p. Javůrek

20.1.2011

 

 

Jednání rady města ukončil starosta  města  pan ing. O. Přenosil.  Příští jednání rady města se uskuteční dne  5. 1. 2011   od  17.00 hodin.

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

               Paní MUDr. Ivana Čierná Peterová                 ……………………………

 

               pan Milan Vávra                                              ……………………………

 

 

 

 

 

                                                              Ing. Ondřej Přenosil  

                                                               starosta města