zápis z Rady města 5.1.2011

Z á p i s   č. 6

z jednání rady města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

konaného na městském úřadě dne  5.ledna 2011

Přítomni: dle prezenční listiny

Ověřovateli zápisu byli určeni :     paní   MUDr.Eva Štíbrová

pan    Bohumil Javůrek

 

Rozdaný materiál

ü  Výpověď smlouvy o poskytování elektronických služeb Českou pošto, s.p.– registrované elektronické pošty (REP) č. R127019-000003

ü  Zápis z jednání ze dne 3.ledna 2011 – otázka případného věcného i ekonomického osamostatnění zámku

 

Program :

 1. Schválení  programu jednání rady města
 2. – úkol RM2848/10 - jmenování členů hodnotící komise pro výběr vhodného zpracovatele PD záměru „Protipovodňový varovný systém města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav“+ prodloužení termínu plnění další části úkolu 2848/10  
 3. Výpověď smlouvy o poskytování elektronických služeb České pošty,s.p. – registrované elektronické pošty (REP)  č. R127019 – 000003 
 4. Návrh Dodatku č.3 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji“  - Státní tiskárna cenin, s.p.   
 5. Návrh na zřízení nového pracovního místa na oddělení dopravně správních agend odboru dopravy  MěÚ
 6. OÚRPP – návrh Rámcové smlouvy na opravy a údržbu objektů MěÚ v roce 2011 s firmou Petr Chvojka
 7. OÚRPP– návrh SoD na zpracovatele PD na akci „Výstavba bruslařské „IN-LINEstezky ve městě Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – 3. etapa“
 8. OMM – opětovné projednání financování sušáku v bytě č. 24 v č.p. 1727 v k.ú. Brandýs nad Labem   
 9. OMM – žádost o vyjádření ke Smlouvě o výstavbě – č.p. 1722 v k.ú. Brandýs nad Labem – Společenství Zahradnická 1722 

10.  OMM – nové cenové ujednání platné od 1.1.2011 od fy Ing.Hořák – Hořák TRADING 

11.  Oprava administrativní chyby stanoviska RM ze dne 15.12.2010 

12.  Návrh na jmenování členů komise pro vzdělávání a práci s mládeží 

13.  Návrh na jmenování členů komise pro rozvoj města

 

Počet členů rady města při hlasování odpovídá součtu hlasů přítomných členů RM. Z jednání rady města byl omluven pan Ing.Daniel Procházka.

 

 1. Schválení programu jednání

Členové rady města se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady města.

 

Stanovisko rady:

 

rada města souhlasí s výše uvedeným programem jednání.

 

 

Hlasování: pro  6  proti  0  zdržel se  0

 

 1. plnění úkolu 2848/10-jmenování hodnotící komise pro výběr vhodného zpracovatele PD „Protipovodňový varovný systém města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav“,vč.návrhu prodlouž.termínu plnění další části úkolu 2848/10

Starosta města pan Ing.Přenosil seznámil RM s návrhem paní Stahlové z krizového řízení k  plnění části úkolu RM 2848/10 ze dne 6.10.2010 ve věci předložení návrhu na jmenování hodnotící komise pro výběr vhodného zpracovatele projektové dokumentace záměru „Protipovodňový varovný systém města Brandýs nad Labem–Stará Boleslav“ (bod 2.harmonogramu projektového návrhu-protipovodňový a varovný systém města). Byl předložen návrh na složení komise pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace zpracovatelů a vyhodnocení nabídek ve složení: předseda Ing. Vlastislav Horáček, členové Eva Stahlová, Ladislav Gürtler a  Milan Vávra, náhradníci Irena Němcová  a Blanka Černá. Jedná se o výběr zpracovatele projektové dokumentace a zpracovatele žádosti na MŽP ČR.  Zároveň byl předložen požadavek na prodloužení termínu plnění další části úkolu RM2848/10 – dokumentace dle bodu 3.-5. harmonogramu projektového návrhu, a to do 31.8.2011.

 

Stanovisko rady:

a)

 

 

 

 

 

 

b)

 

 

 

c)

rada města jmenovala hodnotící komisi pro otevření obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek zpracovatelů PD k záměru „Protipovodňový varovný systém města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav“ ve složení : předseda Ing.Vlastislav Horáček, členové Eva Stahlová,  Ladislav Gürtler a Milan Vávra. Náhradníci Irena Němcová a Blanka Černá

rada města ukládá předsedovi hodnotící komise předložit  radě města záznam o výběru vhodného zpracovatele projektové dokumentace pro podání žádosti výše uvedeného záměru do 20.1.2011

rada města souhlasí s prodloužením termínu plnění úkolu RM 2848/10-dokumentace bodu 3.-5.harmonogramu projektového návrhu, a to do 31.8.2011.

 

 

Hlasování: pro  6  proti  0  zdržel se  0

 

 1. Výpověď smlouvy o poskytování elektronických služeb České pošty– registrované elektronické pošty (REP)  č. R127019 – 000003 

Tajemnice MěÚ paní JUDr.Tučková seznámila RM s oznámením České pošty, s.p. ve věci výpovědi Smlouvy o poskytování elektronických služeb České pošty–registrované elektronické pošty (REP) č. R127019-000003. Od 1.ledna 2011 nebude certifikační autorita PostSignum VCA vydávat komerční certifikáty s algoritmem SHA1, které jsou nutné pro provozování systému REP. Tento systém byl nahrazen Informačním systémem datových schránek (ISDS).

 

Stanovisko rady:

 

 

rada města  vzala na vědomí informaci o výpovědi smlouvy o poskytování elektronických služeb České pošty – registrované elektronické pošty (REP) č. R127019-000003.

 

 1. Návrh Dodatku č.3 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji“       

Tajemnice MěÚ JUDr.Tučková seznámila RM s návrhem na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji“ mezi městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (příjemce) a Státní tiskárnou cenin, s.p. (poskytovatel).

 

Stanovisko rady:

a)

 

 

 

 

b)

 

rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji“ mezi městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Státní tiskárnou cenin, s.p.

rada města ukládá tajemnici předložit starostovi města Dodatek č. 3 k podpisu.  Termín podpisu – 10.1.2011.

 

 

Hlasování: pro  6  proti  0  zdržel se  0

 

5.  Návrh na zřízení nového pracovního místa na oddělení dopravně správních agend odboru dopravy MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Rada města se seznámila s návrhem odboru dopravy MěÚ na zřízení nového pracovního místa na oddělení dopravně správních agend odboru dopravy. Po provedené analýze současného stavu a zajištění bezpodmínečně nutných činností k bezproblémovému chodu oddělení DSA, je předkládán návrh na zřízení nového pracovního místa na pozici spisový a archivační pracovník. Od roku 2009 je pracoviště spisovny přesunuto na ul. Zápskou v brandýské části města, kde je prováděna spisová služba, odesílání spisů, zakládání spisů, zapůjčování spisů atd. Archiv je obsluhován jednou pracovnicí a v případě nemoci či jiné nepřítomnosti na pracovišti dochází k nakupení spisů a k narůstajícímu počtu evidovaných vozidel v registru i nárůstu počtu úkonů v práci spisovny. Počet motorových vozidel na 1.000 obyvatel je nejvyšší v ČR a má stále stoupající tendenci.

 

Stanovisko rady:

 

 

rada města  se seznámila s předloženým návrhem  a schvaluje zřízení pracovního místa oddělení dopravně správních agend odboru dopravy MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – administrativní a spisový pracovník.

 

 

Hlasování: pro  5  proti  0  zdržel se  1

 

6.  OÚRPP – návrh Rámcové smlouvy na opravy a údržbu objektů MěÚ v r.2011

Místostarosta města pan Vávra seznámil RM s návrhem odboru ÚRPP na uzavření Rámcové smlouvy na rok 2011 na opravy a údržbu objektů Městského úřadu v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi  s firmou  Petr Chvojka, Ohrada 472, Všetaty. Tato firma bude provádět drobné opravy a údržbu na všech objektech Městského úřadu v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi na základě potřeb a požadavků objednatele.

 

Stanovisko rady:

a)

 

 

 

b)

 

c)

 

rada města rozhodla uzavřít Rámcovou smlouvu na rok 2011 na opravy a údržbu objektů Městského úřadu v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi s  firmou Petr Chvojka, Ohrada 472, Všetaty

rada města ukládá vedoucímu OÚRPP předložit starostovi města Rámcovou smlouvu s fy Petr Chvojka k podpisu

finanční krytí:   ORJ  46, par.  3613,  pol. 5171,  ORG 4647

termín plnění podpisu smlouvy :   28.1.2011

 

 

Hlasování: pro  6  proti  0  zdržel se  0

 

7.  OÚRPP návrh SoD na zpracovatele PD na akci „Výstavba bruslařské „IN-LINEstezky ve městě Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – 3. etapa“

Místostarosta města pan Vávra seznámil RM s návrhem odboru ÚRPP ve věci uzavření smlouvy o dílo na zpracovatele projektové dokumentace na akci „Výstavba bruslařské IN-LINE stezky ve městě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – 3 etapa“. Na jednání RM dne 22.9.2010 byl odsouhlasen návrh na uzavření SoD na zpracovatele PD na uvedenou akci s firmou SUNCAD s.r.o. Praha 6, Špotzova 6/96, za celkovou cenu 831.600,- Kč vč.20% DPH. Bohužel v průběhu přípravy projektové dokumentace a zajištění majetkoprávních vztahů na pozemky, dotčené navrhovanou bruslařskou dráhou, se vyskytly komplikace při jednání s vlastníky pozemků a jednání bylo v rámci přípravy podkladů pro územní a stavební řízení zdlouhavé. Proto město požádalo dne 29.10.2010 Středočeský kraj o prodloužení termínu použitelnosti dotace při dokončení realizace projektových prací do 28.2.2011. Prodloužení termínu bylo Středočeským krajem schváleno a rada města dne 27.12.2010 schválila uzavření dodatku. OÚRPP předkládá RM návrh na uzavření SoD na zpracovatele PD na akci „Výstavba bruslařské In-Lline stezky ve městě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – 3.etapa“ s firmou SUNCAD s.r.o. s tím, že celková cena zůstává zachována a mění se pouze termín dokončení PD dle schváleného Dodatku č. 2 se Středočeským krajem.

 

Stanovisko rady:

a)

 

 

 

 

b)

 

c)

 

rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zpracovatele projektové dokumentace na akci „Výstavba bruslařské IN LINE stezky ve městě Brandýs nad Labem–Stará Boleslav – 3.etapa“  s firmou SUNCAD, s.r.o., 161 00 Praha 6, Špotzova 6/96  s nabídkovou cenou 831.600,- Kč vč. DPH

rada města ukládá vedoucímu OÚRPP předložit  SoD s firmou  SUNCAD, s.r.o.  starostovi města k podpisu

rozpočtové krytí: ORJ 42, par.2219, pol. 6121,  ORG 4215

termín plnění uzavření SoD :   28.1.2011.

 

 

Hlasování: pro  5  proti  0  zdržel se  1

 

8.  OMM opětovné projednání financování sušáku v bytě č. 24 v č.p. 1727 v k.ú. Brandýs nad Labem   

Rada města dne 15.12.2010 odsouhlasila financování výměny oken v bytové jednotce č.24 v č.p. 1727 v k.ú. Brandýs nad Labem, která je v majetku města a neodsouhlasila financování montáže sušáku v této bytové jednotce. Odbor majetku města po upřesnění skutečností s předsedou Společenství p.Ing.Civínem navrhuje opětovné projednání financování sušáku. Společenství Mariana 1727 v rámci rekonstrukce domu řešilo možnost sušení prádla u každé bytové jednotky (na balkonech, sušáky pod okna), aby později nedocházelo k porušení zateplení a fasády montáží sušáků. Součástí byt. jedn. č. 24 v č.p. 1727 není balkon, proto zde byl namontován vhodný sklápěcí sušák pod okno. Náklady na montáž sušáku činily 3 513,- Kč včetně DPH.

 

Stanovisko rady:

 

 

rada města vyslovuje souhlas s financováním montáže sušáku PROFI ve výši 3 513,- Kč včetně DPH v bytové jednotce č. 24 v č.p. 1727, ul. Chobotská  v k.ú. Brandýs nad Labem, která je v majetku města.     

Termín : 14.1.2011

 

 

Hlasování: pro  4  proti  0  zdržel se  2

 

 1. OMM žádost o vyjádření ke Smlouvě o výstavbě – č.p. 1722 v k.ú. Brandýs nad Labem – Společenství Zahradnická 1722 

Společenství Zahradnická 1722 v k.ú. Brandýs nad Labem předložilo na odbor majetku města žádost o vyjádření ke Smlouvě o výstavbě. Společenství na své schůzce dne 22.4.2009 rozhodlo o získání finančních prostředků na opravu pláště a zateplení budovy vybudováním a následným prodejem bytů 1+KK z NP (kočárkáren a chodbiček u zadních vchodů do domu). Jedná se o výstavbu tří byt.jednotek č. 61, 62 a 63 o velikosti 1 + KK, každá o výměře 32,9 m2. K výhradnímu užívání s jednotkou patří lodžie o výměře 6,2 m2. Náklady na výstavbu jedné b.j. 1+KK činí 271.720,- Kč bez DPH. Veškeré stavební náklady budou financovány Společenstvím. Jednou z podmínek pro vydání stavebního povolení je 100% souhlas vlastníků se Smlouvou o výstavbě. Společenství žádá město o vyslovení souhlasu s uvedenou Smlouvou o výstavbě jako vlastníka b.j. č.44. Vlastníci bytových jednotek zplnomocnili k podpisu Smlouvy o výstavbě a Kupních smluv na vybudované jednotky předsedkyni Společenství Zahradnická 1722 paní Radku Hrachovcovou. Společenství žádá město o sdělení osoby, která bude v případě souhlasu podepisovat tyto smlouvy na nově vybudované jednotce za město - vlastníka b.j.  č. 44.

 

Stanovisko rady:

a)

 

 

 

b)

 

 

 

 

 

rada města vyslovuje souhlas s vybudováním třech bytových jednotek o velikosti 1 + KK v čp. 1722, ul. Zahradnická v k.ú. Brandýs nad Labem dle předložené Smlouvy o výstavbě, kde je město vlastníkem jedné bytové jednotky

rada města vyslovuje souhlas se zplnomocněním předsedy Společenství Zahradnická 1722 paní Radky Hrachovcové k podpisu Smlouvy o výstavbě a následně Kupních smluv na nově vybudované bytové jednotky, ke kterým se Smlouva o výstavbě vztahuje, za město jako vlastníka bytové jednotky č.44.      Termín :  14.1.2011.

 

 

Hlasování: pro  4  proti  0  zdržel se  2

 

 1. 10.            OMMnové cenové ujednání od 1.1.2011 - Ing.Hořák–Hořák TRADING

Rada města na předchozích jednáních odsouhlasila se společností Ing. Vladimír Hořák, Hořák – Trading uzavření Dohod na cenová ujednání na dodávku a odběr tepla a TUV pro bytové domy, platné od 1.5.2010 a pro budovy radnice č.p. 1, 2, 264 a objekt kina č.p. 100 platné od 1.10.2010. Odbor majetku města  předkládá RM návrh pana Ing.V.Hořáka na nové cenové ujednání platné od 1.1.2011, dle kterého v souladu s ustanovením čl. 2.3. Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č.1/2010 ze dne 11.10.2010 dojde ke zvýšení ceny tepla o 12,95 Kč/GJ (bez DPH) pro bytové domy a o 19,31 Kč/GJ (bez DPH) pro budovy radnice č.p. 1, 2, 264 a objekt kina č.p. 100 v k.ú. Brandýs n.L. Při dodávce a odběru tepla a TUV pro bytové domy bude cena tepla ve výši 486,93 Kč za GJ (bez DPH) a pro odběr tepla v kině a budovy radnice bude ve výši 385,14  Kč za GJ (bez DPH ). K cenám bude účtováno DPH ve výši 10 %.

 

Stanovisko rady:

 

 

rada města souhlasí s uzavřením Dohody na cenové ujednání platné od 1.1.2011 ve výši 486,93 Kč za GJ (bez DPH) při dodávce a odběru tepla a TUV pro bytové domy a ve výši 385,14 Kč za GJ (bez DPH) pro odběr tepla pro budovy radnice č.p.1, 2, 264 a objekt kina č.p. 100 předložené Ing.Hořákem – Hořák Trading.

 

 

Hlasování: pro  6  proti  0  zdržel se  0

 

 1. 11.            Oprava stanoviska rady města ze dne 15.12.2010

Rada města se seznámila s informací pracovnice sekretariátu starosty města na provedení opravy stanoviska rady města ze dne 15.12.2010 (zápis č.4/bod 15), kdy při přepisu došlo nechtěně k uvedení, že cena nájmu činí 1.500,- Kč/m²/rok. Správné znění má být – cena nájmu činí 1.500 Kč/rok - dle předložené nabídky zájemce pana Zdeňka Jeníčka na pronájem části pozemku ppč. 293/6 o výměře cca 225 m² v k.ú. Brandýs nad Labem. Jedná se tedy o vypuštění „m²“. Ostatní znění schváleného stanoviska zůstává beze změn.

 

Stanovisko rady:

 

 

rada města vzala informaci o vzniklé administrativní chybě na vědomí a souhlasí s úpravou stanoviska ve správném znění :

rada města rozhodla o uzavření nájemní smlouvy s panem Zdeňkem Jeníčkem na pronájem části pozemku ppč. 293/6 o výměře cca 225 m² v k.ú. Brandýs nad Labem, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, a to od 1.1.2011 za cenu nájmu 1.500,- Kč/rok.

Termín uzavření NS : 15.1.2011.

 

 

Hlasování: pro  6  proti  0  zdržel se  0

 

12.  Návrh na jmenování členů komise pro vzdělávání a práci s mládeží 

Rada města se zabývala návrhem složení komise pro vzdělávání a práci s mládeží. Byl předložen návrh členů – Mgr.Jaroslava Rychová, Mgr.Nina Kolářová, Mgr.Jarmila Stojčevská, Mgr.Věra Blažíčková, Mgr.Dana Koberová, RNDr.Bohumila Kysilková, Ing.Michal Ornst, Hana Netřebská, Petra Jarčičová, Zdeňka Nesnídalová, Ivana Osuská a Lenka Kubáčová.

Předsedkyní komise byla jmenována radou města dne 1.12.2010 Bc.Klára Jurčíková.

 

Stanovisko rady:

 

 

rada města jmenovala členy komise pro vzdělávání a práci s mládeží ve složení - Mgr.Jaroslava Rychová, Mgr.Nina Kolářová, Mgr.Jarmila Stojčevská, Mgr.Věra Blažíčková, Mgr.Dana Koberová, RNDr.Bohumila Kysilková, Ing.Michal Ornst, Hana Netřebská, Petra Jarčičová, Zdeňka Nesnídalová, Ivana Osuská a Lenka Kubáčová.

 

 

Hlasování: pro  6  proti  0  zdržel se  0

 

13.  Návrh na jmenování členů komise pro rozvoj města

Rada města se zabývala návrhem složení komise pro rozvoj města. Byl předložen návrh členů – Ing.arch. Faruk Sarajlič, Ing.arch. Zdeněk Kindl, Ing.arch. Leopold Vydra, Ing. Daniel Procházka, ak.arch. Vladimíra Axmannová a Ing.arch. Josef Zumr.

Předsedou komise byl jmenován radou města dne 1.12.2010 Ing.arch. Jan Líman.

 

Stanovisko rady:

 

 

rada města jmenovala členy komise pro rozvoj města ve složení - Ing. arch. Faruk Sarajlič, Ing. arch. Zdeněk Kindl, Ing.arch. Leopold Vydra, Ing. Daniel Procházka, ak. arch.Vladimíra Axmannová a Ing.arch. Josef Zumr.

 

 

Hlasování: pro  6  proti  0  zdržel se  0

 

 

Číslo

Úkolu

Číslo

zápisu/

bod

Úkol rady města

Zodpovídá

Termín

Plnění

078/11

6/2b)

Předložit RM výsledky hodnocení záměru „Protipovodňový varovný systém města Brandýs -Boleslav“

Ing.

Horáček

20.1.2011

 

079/11

6/4b)

Předložit starostovi k podpisu dodatek č. 3 ke smlouvě – sběr dat pro cestovní pasy-biometr. údaje

JUDr.

Tučková

10.1.2011

 

080/11

6/6b)

Předložit starostovi k podpisu rámcovou smlouvu s fy Chvojka na  opravy a údržbu objektů MěÚ

Ing.

Havlíček

28.1.2011

 

081/11

6/7b)

Předložit starostovi města k podpisu SoD s fy SUNCAD na PD akce „výstavba bruslařské INLINE stezky – 3.etapa“

Ing.

Havlíček

28.1.2011

 

082/11

6/8

Souhlas s financ.montáže sušáku v byt.jedn.24 v čp.1727 Chobotská

Ing.
Fišerová

14.1.2011

 

083/11

6/9

Souhlas s vybud. 3 byt.jedn. v čp.1722 a se zplnomocněním předsedy Společenství pí Hrachovcové k podpisu smluv

Ing.

Fišerová

14.1.2011

 

084/11

6/10

Souhlas s uzavřením Dohody na cenové ujednání s Hořák Trading

Ing.

Fišerová

24.1.2011

 

 

 

Jednání rady města ukončil starosta města pan Ing.Ondřej Přenosil. Příští jednání rady se uskuteční dne 12.ledna 2011   od 17.00 hodin.

 

 

Ověřovatelé zápisu :

 

 

         Paní     MUDr.Eva Štíbrová                         .......................................................

 

            pan      Bohumil Javůrek                  .......................................................

 

 

 

 

 

 

                                                              Ing. Ondřej  P ř e n o s i l

                                                                                starosta města