Zápis z RM 12.1.2011

Z á p i s  č. 7

z jednání rady města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

konaného na městském úřadě dne 12.  1.  2011

Přítomni: dle prezenční listiny

Ověřovateli zápisu byli určeni :  pí MUDr. Ivana Čierná Peterová

                                                       p. ing. Daniel Procházka

 

Rozdaný materiál: 1.) návrh na změnu organizační struktury městské policie a snížení tabulkových stavů zaměstnanců města zařazených do obecní policie

Program :

  1. Schválení programu jednání rady města
  2. Kontrola plnění úkolů 
  3. Zpráva o provádění Požárních preventivních prohlídek za rok 2010
  4. Změna obecně závazné vyhlášky č. 3 z roku 2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí
  5. Plnění úkolu RM 075/10 ze dne 29. 12. 2010 (zápis č. 5/bod 12) ve věci informace o stávajícím autobusovém spojení center obou částí města Brandýs n.L.-Stará Boleslav 
  6. Návrh na změnu organizační struktury městské policie a snížení tabulkových stavů zaměstnanců města, zařazených do obecní policie  
  7. Návrh na rozšíření komise pro rozvoj města  
  8. FO – návrhy na úpravy rozpočtu č. 9/2010 - prosinec  
  9. Ekonomické osamostatnění zámku Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

10.  OKaCR – návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce č. 1/2011 (portrét Marie Terezie)

11.  OKaCR – návrh na vyhlášení grantového programu města na rok 2011 a programu příspěvků na činnost sportovním organizacím na rok 2011

12.  OKaCR – návrh na složení grantové komise na rok 2011

13.  OŽP – žádost o poskytnutí dotace v roce 2011  ze Středočeského Fondu ŽP a zemědělství   

14.  OŹP – žádost o souhlas vlastníka s výsadbou stromů na pozemku ve vlastnictví města

15.  OÚRPP – návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. S/0050/RRSC/2010 na projekt  „Revitalizace centra Brandýsa nad Labem - obnova Masarykova náměstí“ 

16.  OÚRPP – návrh na uzavření Dodatku č. 10 ke smlouvě o dodávce pitné vody ze zásobovacího řadu hl.m.Prahy Káraný – Praha č.VP 10 

17.  OMM – pronájem pozemků ppč. 1931/25, 27;  2130/11 v k.ú. Stará Boleslav a ppč. 690/48,49  v k.ú. Nový Vestec

18.  OMM – pronájem části pozemku ppč. 1078/1 v k.ú. Brandýs nad Labem (předzahrádka)

19.  OMM – prodej části pozemku ppč. 1333/1  v k.ú. Brandýs nad Labem 

20.  OMM – prodloužení nájemní smlouvy a smlouvy budoucí kupní na část pozemku ppč. 103/6 v k.ú. Brandýs nad Labem (manželé Copákovi) 

21.  OMM – pronájem NP č. 101  v č.p. 602 v k.ú. Brandýs nad Labem (změna doby nájmu) 

22.  OMM – odstoupení od pronájmu NP v č.p. 34 v k.ú. Brandýs nad Labem 

23.  OMM – ukončení NS na nebytový prostor v č.p. 1795 v k.ú. Brandýs nad Labem (EUROSAFE, s.r.o.) 

24.  OMM –  souhlas Knihovně E.Petišky k uzavření smlouvy o podnájmu NP v č.p. 36 v k.ú. Brandýs na Labem 

25.   Různé 

 

Počet členů RM při hlasování odpovídá součtu hlasů přítomných členů RM.

 

1.  Schválení programu jednání

Členové rady města se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady města.

 

Stanovisko rady:

 

rada města souhlasí s výše uvedeným programem jednání

 

 

Hlasování: pro 7   proti  0    zdržel se  0

 

2. Kontrola plnění úkolů  

Starosta města p. ing. Přenosil seznámil RM se stavem plnění úkolů.

 

Stanovisko rady:

 

rada města vzala informaci na vědomí a souhlasí s úpravou termínů dle přílohy, která tvoří nedílnou součást originálu zápisu

 

 

Hlasování:  pro  7    proti  0      zdržel se  0

 

3.  Zpráva o provádění Požárních preventivních prohlídek za rok 2010

Starosta města pan ing. Přenosil seznámil RM se zprávou o provádění Požárních preventivních prohlídek za rok 2010, které jsou prováděny v objektech, které jsou v majetku města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Stanovisko rady:

 

 

rada města vzala na vědomí předloženou Zprávu o provádění Požárních preventivních prohlídek za rok 2010. Případné závady odstraňují osoby odpovědné za správu a provoz budovy. V některých případech je úkol předáván formou Interního sdělení starosty města

 

 

 

 

4. Změna obecně závazné vyhlášky č. 3 z roku 2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí

Tajemnice města pí JUDr. Tučková informovala RM o tom, že Zastupitelstvo města vydalo dne 8. 12. 2010 výše uvedenou obecně závaznou vyhlášku č. 3 z roku 2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí. Ministerstvo vnitra zjistilo v této vyhlášce rozpor s ustanovením § 70 daňového řádu. V obecně závazné vyhlášce je totiž uvedeno, že správce poplatku má povinnost písemně ohlásit správci poplatku skutečnosti týkající se provozu těchto zařízení. Ministerstvo vnitra v rámci dozoru upozornilo, že nelze tuto povinnost stanovit poplatníkovi písemně a z tohoto důvodu musí být přijata změnová vyhláška, která tuto nesrovnalost odstraní.

 

Stanovisko rady:

  a)

 

 

  b)

 

 

 

  c)

rada města doporučuje ZM přijmout změnovou vyhlášku k vyhlášce č. 3/2010, ve které dojde k odstranění rozporu s daňovým řádem

rada města ukládá předkladatelce obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 pí ing. Jindrové připravit změnovou vyhlášku a předložit ji na nejbližším zasedání ZM

 

Termín: nejbližší ZM

 

 

Hlasování:  pro 7     proti  0      zdržel se  0

 

5. Plnění úkolu RM 075/10 ze dne 29. 12. 2010 (zápis č. 5/bod 12) ve věci informace o stávajícím autobusovém spojení center obou částí města Brandýs n.L. – Stará Boleslav

Místostarostka města paní MUDr.Ivana Čierná Peterová předložila radě města informaci o stávajícím autobusovém spojení center obou částí města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (viz  materiály, které tvoří nedílnou součást originálu zápisu).

 

1)    Z předloženého materiálu  vyplývá, že je počet spojů dostatečný :

ü  z Brandýsa nad Labem do Staré Boleslavi se jedná   o 81 spojů/den

ü  ze Staré Boleslavi do Brandýsa nad Labem se jedná  o 79 spojů/den.

2)    Požadavek na eventuelní navýšení spojů není opodstatněný.

 

Stanovisko rady:

 a)

 

 

 

 b)

rada města se seznámila s plněním úkolu RM 076/10 a vzala předloženou informaci  ve věci stávajícího autobusového spojení center obou částí města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav na vědomí.

rada města ukládá místostarostce pí MUDr. Čierné Peterové zajistit prezentaci přehledného jízdního řádu v Městských listech

 

 

Hlasování:  pro 7     proti  0      zdržel se  0

                       

6. MP – návrh na změnu organizační struktury městské policie a snížení tabulkových stavů zaměstnanců města zařazených do obecní policie

Starosta města pan ing. Přenosil seznámil společně s p. Gurtlerem RM s plánovanými změnami organizační struktury městské policie a snížením tabulkových stavů zaměstnanců města zařazených do obecní policie. Jedná se konkrétně o pozice:

Po úpravě tabulkových stavů bude počet strážníků Městské policie stanoven na 21.

 

 Stanovisko rady:

a)

 

b)

rada města rozhodla o reorganizaci Městské policie dle předloženého návrhu a ukládá řediteli Městské policie učinit potřebné kroky

termín účinnosti změn: od 1. 2. 2011

 

 

Hlasování: pro  7   proti  0  zdržel se  0

 

7. Návrh na rozšíření komise pro rozvoj města  

Starosta města pan ing. Přenosil seznámil RM s návrhem p. ing. arch. Límana na rozříšení komise pro rozvoj města o paní ing. Evu Kvasničkovou  a o p.ing. Jaroslava Kozla , CsC.

 

Stanovisko rady:

 

rada města souhlasí s rozšířením  komise pro rozvoj města o pí ing. Evu Kvasničkovou a o p. ing. Jaroslava Kozla, CSC

 

 

Hlasování: pro 7  proti  0  zdržel se 0

      

8. Návrh na úpravy rozpočtu

Starosta města pan ing. Přenosil seznámil RM s návrhy na úpravu rozpočtu č. 9/2010 – prosinec – a to:

8.   Pokrytí čerpaných finančních prostředků v položce povinné aktualizace Územně                  

      analytických podkladů na základě novely stavebního zákona.

9.   Dar na svoz kom.odpadu pro občany, kteří nemají trvalé bydliště v Br.n.L.-St.Bol.

     10.   Převod finan.prostředků v rámci SDH na nákup přívěsného vozíku pro dobrovolné hasiče

             ve Staré Boleslavi.            

 

Stanovisko rady:

 

 

 

 

rada města schvaluje  rozpočtovou úpravu č. 9/2010 v bodě 9

a doporučuje  rozpočtovou úpravu č. 9/2010 v bodu 8 a 10 ke schválení na zasedání Zastupitelstva.

 

 

Hlasování: pro 7   proti  0  zdržel se 0

 

9. Ekonomické osamostatnění zámku Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Místostarosta města pan Javůrek předložil RM zápis z jednání ze dne 3. 1. 2011 mezi zástupci města a auditorem panem ing. Koutníkem v záležitosti možnosti ekonomického osamostatnění zámku v Brandýse nad Labem – Stará Boleslavi. Ze všech možných variant se jako nejvhodnější a nejbezpečnější ve vztahu k majiteli zámku – městu – jeví vytvoření samostatné příspěvkové organizace.

 

Stanovisko rady:

 

 

 a)

 

 

 

 b)

 

 c)

rada města doporučuje po projednání pokračovat v přípravě založení příspěvkové organizace zámek a předložit jej po opětovném projednání v radě města zastupitelstvu města k odsouhlasení a tím založení příspěvkové organizace zámek Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

rada města ukládá místostarostovi panu Javůrkovi činit další kroky v této záležitosti

termín: 30. 4. 2011

 

 

Hlasování: pro 7   proti  0  zdržel se 0

 

10.  OKaCR – návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce č. 1/2011 (portrét Marie Terezie)

Místostarosta města pan Javůrek seznámil RM s tím, že odbor kultury a CR předložil radě města k odsouhlasení Smlouvu o výpůjčce č. 1/2011. Předmětem této výpůjčky je obraz „Portrét Marie Terezie“ ze sbírek Strahovské obrazárny Královské kanonie premonstrátů na Strahově. Portrét je vystaven v historické expozici zámku Brandýs nad Labem. Předložená smlouva nahrazuje stávající smlouvu, a to od 1.1.2011 do 31.12.2015.

 

Stanovisko rady:

 

 

 a)

 

 

 b)

 

 

rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o výpůjčce č. 1/2011. Předmětem této výpůjčky je obraz „Portrét Marie Terezie“ ze sbírek Strahovské obrazárny Královské kanonie premonstrátů na Strahově.

rada města ukládá vedoucímu odboru kultury a CR předložit smlouvu k podpisu a nechat pojistit portrét Marie Terezie prostřednictvím odboru majetku města

 

 

Hlasování: pro 7    proti  0     zdržel se  0

 

11. OKaCR – návrh na vyhlášení grantového programu města na rok 2011 a programu příspěvků na činnost sportovním organizacím na rok 2011

Místostarosta města pan Javůrek seznámil RM s tím, že odbor kultury a CR předložil RM návrh na vyhlášení grantového programu města na rok 2011, který tvoří nedílnou součást originálu zápisu.  O příspěvek na veřejně prospěšnou kulturní či společenskou činnost plánovanou na rok 2011 se mohou zájemci přihlásit do   15. března 2011. Odbor kultury a CR předkládá RM návrh na vyhlášení programu města týkajícího se příspěvků na činnost sportovních organizací na rok 2011, který je přílohou této zprávy. Sportovní organizace mohou podávat žádosti o příspěvek na svoji činnost na rok 2011 do 15. března 2011.

 

Stanovisko rady:

 

 

 a)

 

 b)

 

 

 c)

rada města vyhlašuje grantový program města na rok 2011 dle návrhu, který tvoří nedílnou součást originálu tohoto zápisu

rada města vyhlašuje program města týkající se příspěvků na činnost sportovních organizací na rok 2011 dle návrhu, který tvoří nedílnou součást originálu tohoto zápisu

rada města ukládá vedoucímu odboru kultury a CR zajistit vyhlášení programů

 

 

Hlasování: pro  7   proti  0     zdržel se  0

 

12. OKaCR – návrh na složení grantové komise na rok 2011

Místostarosta města pan Javůrek seznámil RM s tím, že odbor kultury a CR požádal radu města o jmenování grantové komise pro rok 2011 v níže uvedeném složení:

 

předseda GK: p. Bohumil Javůrek, místostarosta města

členové:

p. Marek Huber (předseda kulturní komise),

p. ng. Miloš Havlíček (předseda sportovní komise),

pí Bc. Klára Jurčíková (předsedkyně komise pro práci s mládeží),
p. PhDr. Milan Novák (vedoucí odboru kultury a CR).

 

Stanovisko rady:

 

 

 

 

 

 

 

 

rada města schválila grantovou komisi pro rok 2011 ve složení:

předseda GK: p. Bohumil Javůrek, místostarosta města

členové:

p. Marek Huber (předseda kulturní komise),

p. ing. Miloš Havlíček (předseda sportovní komise),

pí Bc. Klára Jurčíková (předsedkyně komise pro práci s mládeží),
p. PhDr. Milan Novák (vedoucí odboru kultury a CR).

 

 

 

Hlasování: pro 7    proti  0     zdržel se  0

 

 

13. OŽP - žádost o poskytnutí dotace v roce 2011 ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství

Místostarosta  města pan Javůrek seznámil RM s tím, že v termínu do 15.01. 2011 má město možnost požádat o poskytnutí dotace na rok 2011 z prostředků Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství a to na tematické zadání „Zkvalitnění životního prostředí“ a oblast podpory „Výsadba izolační zeleně, parku, lesoparků, výsadba lesa a realizace vegetačních úprav u komunikací, v zástavbě a u dalších zdrojů prašnosti v obcích“.

Výše uvedené podmínky splňuje projekt, který vypracoval pro město v minulém roce ing. Ivan Marek a spol. , Zahradní architektura Martinov. Jedná se o vytvoření remízku na Vrábí .

Cílem tohoto projektu je založení lesního, přírodě blízkého, remízku s funkcí vytvoření izolační zeleně ve smyslu oddělení stávající obytné zóny(mj. Zahradní město) od připravovaného silničního obchvatu města a dále vytvoření plochy zeleně veřejně přístupné. Touto krajinářskou úpravou by došlo k posílení rekreačního potenciálu města a obecně k posílení podílu zeleně, která je v této lokalitě nejnižší ve městě. Celkové předpokládané náklady by činily 564 300 Kč. Dotaci je možné poskytnout až  do výše 95 procent nákladů, v tomto případě ve výši 536 000Kč. Podíl města by v tomto případě činil částku 28 300Kč. OŽP doporučil projekt k realizaci a odsouhlasení podání žádosti o poskytnutí dotace na výše uvedenou akci.

 

Stanovisko rady:

 

 

 a)

 

 

 

 b)

 

 

c)

 

 

 

d)

rada města souhlasí s podáním žádosti města o poskytnutí dotace v roce 2011 ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství pro realizaci projektu „Protihlukový izolační remízek Na Vrábí – Brandýs n.L.“

rada města  ukládá místostarostovi p. Javůrkovi ve spolupráci s odborem ŽP  a finančním odborem  zajistit realizaci tohoto usnesení v termínu do 15.01.2011.

rada města bere na vědomí a schvaluje podání žádosti o dotaci  na rok 2011 ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství pro realizaci projektu „Protihlukový izolační remízek Na Vrábí – Brandýs n.L“.

rada města  souhlasí se spolufinancováním akce „Protihlukový izolační remízek Na Vrábí – Brandýs n.L“ v případě získání dotace na rok 2011 ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství.

 

 

Hlasování: pro  7       proti 0        zdržel se 0

 

14. OŽP – žádost o souhlas vlastníka s výsadbou stromů na pozemku ve vlastnictví města

Místostarosta města pan Javůrek seznámil RM s tím, že Polabského sdružení ochránců přírody , IČ: 26523027, Průhon 1290, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, zastoupené Mgr. Petrem Mackem, předložilo žádost o souhlas k využití části pozemku, komunikace města,  p.č. KN 474 k.ú. Popovice,  která vede z křižovatky od Brázdimi do Podolanky, za účelem realizace výsadby 100 ks listnatých stromů  Komunikace je  dlouhá přibližně 2 km a vede od křížku v Popovicích k hranici k.ú. Podolánka a Popovice.V současné době je mladými stromy tato komunikace osázena zhruba z 1/4  a po dosadbě vznikne ucelený rozvolněný pás zeleně v délce cca 1,3 km. Sdružení předložilo žádost na získání potřebných finančních prostředků v rámci vyhlášeného dotačního projektu Středočeského kraje pro rok 2011 Zkvalitnění životního prostředí“ a oblast podpory „Výsadba izolační zeleně, parku, lesoparků, výsadba lesa a realizace vegetačních úprav u komunikací, v zástavbě a u dalších zdrojů prašnosti v obcích“ a souhlas vlastníka pozemku je nezbytný pro podání této žádosti. Termín podání žádosti je 15. ledna 2011. Cílem jmenovaného projektu je jednak pokračování výsadby několika stromů v roce 2010 městem a jednak doplnění stávajících kvalitních stromových jedinců dalšími stromy, umístěnými střídavé po obou stranách komunikace směrem k městské části Popovice. Projekt počítá se zachováním vjezdů pro zemědělskou techniku a je  v souladu s vyjádřením správců sítí. Velikost a druhová skladba stromů je vybrána odborníkem v oblasti zeleně a respektuje složení zeleně v regionu. Po provedené konzultaci se žadatelem k upřesnění záměru,  zdejší pracoviště odboru životního prostředí k této výsadbě nemá připomínek a doporučilo RM dát souhlasné stanovisko k využití pozemků města.

 

Stanovisko rady:

 

 

 

 a)

 

 

 

 

 

 b)

 

rada města souhlasí s umožněním výsadby cca 100ks stromů na části pozemku města parc. č. KN 474 v k. ú. Popovice u Brandýsa nad Labem, která bude  provedena na náklady Polabského sdružení ochránců přírody, sídlícího ve Staré Boleslavi, v souvislosti se žádostí tohoto Sdružení o získání dotace z prostředků Středočeského fondu životního prostředí

rada města  ukládá místostarostovi p. Javůrkovi informovat zástupce Polabského sdružení ochránců přírody sídlící ve Staré Boleslavi o výsledku jednání RM.

 

 

Hlasování: pro 7   proti  0     zdržel se  0

15. Odbor ÚRPP – návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. S/0050/RRSC/2010 na projekt „Revitalizace centra Brandýsa nad Labem – obnova Masarykova náměstí  

Místostarosta města pan Vávra odbor ÚRPP předložil radě města návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí  dotace č.S/0050/RRSC/2010 na projekt „ Revitalizace centra Brandýsa nad Labem – obnova Masarykova náměstí“ s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy, se sídlem: Karlovo náměstí 313/8, 120 00 Praha 2. Prostřednictvím tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně čl. II odst. 1 písm. d) smlouvy – datum zahájení realizace projektu, který dále nově zní:

-          čl. II odst. 1 písm. d) smlouvy – Datum zahájení realizace projektu: 15.3.2011

Dále se smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 3 smlouvy obsahující finanční plán projektu. Aktualizovaný finanční plán projektu tvoří nedílnou součást originálu zápisu a nahrazuje původní finanční plán projektu, uvedený v příloze č. 3 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy a dalších příloh, které jsou její nedílnou součástí, zůstávají beze změny.

 

Stanovisko rady:

 

a)

 

 

 

 

b)

rada města souhlasí s předloženým návrhem a rozhodla uzavřít Dodatek  č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí  dotace č.S/0050/RRSC/2010 na projekt „ Revitalizace centra Brandýsa nad Labem – obnova Masarykova náměstí“s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy, se sídlem: Karlovo náměstí 313/8, 120 00 Praha 2.

rada města ukládá vedoucímu odboru OÚRPP předložit na nejbližší zasedání ZM Dodatek  č. 1  ke Smlouvě o poskytnutí  dotace č.S/0050/RRSC/2010 na projekt „ Revitalizace centra Brandýsa nad Labem – obnova Masarykova náměstí“ s Regionální radou regionu soudržnosti Střední  Čechy.

 

 

Hlasování: pro  7   proti  0     zdržel se  0

16. Odbor ÚRPP – návrh na uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o dodávce pitné vody ze  zásobovacího řadu hl. m. Prahy Káraný – Praha č. VP 10

Místostarosta města pan Vávra seznámil RM s tím, že odbor ÚRPP předložil radě města návrh na schválení Dodatku č.10 ke smlouvě o dodávce pitné vody ze zásobovacího řadu hl. m. Prahy Káraný – Praha č. VP 10 jehož předmětem je navýšení ceny dodané vody z částky 8,73 kč/m3 na  9,22 Kč/m3.

 

 Stanovisko rady:

 

a)

 

 

b)

rada města souhlasí s předloženým návrhem a rozhodla uzavřít Dodatek č.10 ke smlouvě o dodávce pitné vody ze zásobovacího řadu hl. m. Prahy Káraný – Praha č. VP 10

rada města ukládá vedoucímu odboru ÚRPP ing. Havlíčkovi předložit dodatek smlouvy starostovi k podpisu

 

termín plnění :  25.1.2011

 

 

Hlasování: pro 7   proti  0     zdržel se 0

17. OMM – pronájem pozemků ppč. 1931/25, 27, 2130/11 v k.ú. Stará Boleslav a ppč. 690/48, 49 v k.ú. Nový Vestec

Místostarosta města pan Javůrek seznámil RM s tím, že pan Jiří Urban požádal o pronájem  pozemků ppč. 1931/25 o výměře 2825 m2, ppč. 1931/27 o výměře 1477 m2 a ppč. 2130/11 o výměře 20163 m2 v k.ú.  Stará Boleslav a pozemků ppč. 690/48 o výměře 2373 m2 a  ppč. 690/49 o výměře 834 m2 v k.ú. Nový Vestec za účelem zemědělské výroby s právem hospodaření na předmětných pozemcích.  Podle vyjádření jednotlivých odborů, právníka města a místostarosty se pronájem doporučuje, ale u pozemku ppč. 2130/11 pouze na max. 1 rok, neboť tento pozemek je vhodný pro zřízení kompostárny. Rada města rozhodla dne 24.11.2010 – zápis č. 1, bod 29. o vyvěšení záměru na  pronájem požadovaných pozemků. Záměr byl řádně vyvěšen a k tomuto byly doručeny dvě obálky.

 

 Stanovisko rady:

 

rada města se seznámila s nabídkami a ukládá místostarostovi panu Javůrkovi připravit další postup

 

 

Hlasování: pro 7    proti  0     zdržel se 0

 

18. OMM – pronájem části pozemku ppč. 1078/1 v k.ú. Brandýs nad Labem (předzahrádka)

Místostarosta města pan Javůrek seznámil RM s tím, že paní Ing. Štěpánka Novotná, jednatelka společnosti Atkos, s.r.o. požádala o pronájem části pozemku ppč. 1078/1 v k.ú. Brandýs nad Labem. Jedná se o pozemek před domem čp. 10, kde provozuje firma Atkos, s.r.o. cukrárnu „U Olivy Jůzový“ a pozemek o výměře cca 20 m2 by chtěla využívat jako předzahrádku na umístění stolků.  Podle vyjádření jednotlivých odborů, právníka města a místostarosty se pronájem doporučuje. Rada města rozhodla dne 1.12.2010 – zápis č. 2, bod 14. o vyvěšení záměru na  pronájem části pozemku. Záměr byl řádně vyvěšen a k tomuto byla doručena jedna obálka.

 

Stanovisko rady:

 

 

 

 

 

rada města rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na pronájem  části pozemku ppč. 1078/1 o výměře cca 20 m2 v k.ú.  Brandýs nad Labem pí Štěpánce Novotné za  cenu  200- Kč/m2/rok. 

 

Termín: 15. února 2011

 

 

Hlasování: pro 7    proti  0     zdržel se 0

 

19. OMM – prodej části pozemku ppč. 1333/1 v k.ú. Brandýs nad Labem

Místostarosta města pan Javůrek seznámil RM s tím, že paní Růžena Havlíčková požádala o odprodej částí pozemku ve vlastnictví města, a to ppč. 1333/1  o výměře cca 120 m2 v k.ú. Brandýs nad Labem. Jedná se o části pozemků, které přiléhají k jejím nemovitostem. Při koupi těchto nemovitostí podle znaleckého posudku odkoupila i rampu s přístřeškem i venkovním schodištěm ke vstupu do objektu, ale toto je umístěno na veřejném prostranství. Podle vyjádření jednotlivých odborů, právníka města  a místostarosty se doporučuje odprodej částí pozemku ppč. 1333/1 v k.ú. v k.ú. Brandýs nad Labem kromě části  označené pod písmenem „A“ na přiloženém snímku. Rada města rozhodla dne 24.11.2010 – zápis č. 1, bod 28. o vyvěšení záměru na  prodej části pozemku. Záměr byl řádně vyvěšen a k tomuto byla doručena jedna obálka.

      

Stanovisko rady:

 

 

 

 

 

 

 

rada města doporučuje zastupitelstvu města odprodej části pozemku  ppč. 1333/1   o výměře cca 120 m2 v k.ú. Brandýs nad Labem po jejich skutečném zaměření pí Růženě Havlíčkové za cenu  100,-- Kč/m2.

 

Termín předložení zastupitelstvu města: nejbližší zasedání ZM

 

 

Hlasování: pro 7    proti  0     zdržel se 0

 

20. OMM – prodloužení nájemní smlouvy a smlouvy budoucí kupní na část pozemku ppč. 103/6 v k.ú. Brandýs nad Labem (manželé Copákovi)

Místostarosta města pan Javůrek seznámil RM s tím, že manželé Copákovi požádali o prodloužení platnosti doby nájmu k části pozemku ppč. 103/6 v k.ú. Brandýs nad Labem. Jedná se o pozemek, který je určen k zastavění vhodnou stavbou v tomto území. Na pozemek je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní s termínem do 30.4.2011. Vzhledem k zdlouhavosti a náročnosti projektu žádají o prodloužení doby pronájmu a lhůty na uzavření kupní smlouvy  do 30.4.2014.   

 

Stanovisko rady:

 

 

 

a)

 

 

 

 

b)

rada města rozhodla  o uzavření  dodatku č. 4 ke smlouvě o pronájmu pozemku, kterým se mění platnost nájemní smlouvy, a to pronájem do 30.4.2014 – změna v Čl. IV nájemní smlouvy ze dne 20.4.2006 a jejích dodatků.

Termín: 30. ledna 2011

rada města doporučuje zastupitelstvu města prodloužit termín předložení geometrického zaměření stavby dle smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 20.4.2006 uzavřené mezi městem a manžely Copákovými na odprodej části pozemku ppč. 103/6 v k.ú. Brandýs nad Labem, a to do 30.4.2014 – změna v § 6 smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

Termín předložení zastupitelstvu města: nejbližší zasedání ZM

 

 

Hlasování: pro 7   proti  0     zdržel se  0

 

21. OMM – pronájem NP č. 101 v č.p. 602 v k.ú. Brandýs nad Labem (změna doby nájmu)

Místostarosta města pan Javůrek seznámil RM s tím, že rada města na jednání dne 15.12.2010 – zápis č. 4, bod 24 rozhodla o uzavření nájemní smlouvy o pronájmu nebytového prostoru ( provozovny ) č. 101 v čp. 602 v k.ú. Brandýs nad Labem  s paní Ivetou Vodičkovou za roční nájemné ve výši 36 000,- Kč na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Paní Vodičková si nabízený nebytový prostor prohlédla a o pronájem má vážný zájem. Dne 6.1.2011 jmenovaná předložila odboru majetku města žádost o změnu doby nájmu na dobu určitou, a to pěti let. O tuto změnu paní Vodičková žádá z důvodu vysokých nákladů na úpravu objektu pro svou podnikatelskou činnost (komplexní péče o nohy). Úprava zahrnuje rozvod vody a odpadu z provozovny k čerpadlu (odvod odpadních vod je zde řešen přečerpávacím čerpadlem), vybudování WC pro klienty, vyštukování, vymalování místností, opravu schodů do sklepa a instalaci průtokových ohřívačů vody. Bude nutná i oprava elektroinstalace. Předpokládané náklady činí cca 70 000,- Kč. Nájemní smlouva není zatím uzavřena.

 

Stanovisko rady:

a)

 

b)

 

 

 

 

 

 

rada města rozhodla o částečné revokaci usnesení RM ze dne 15.12.2010 – zápis č. 4, bod 24.

rada města rozhodla o uzavření nájemní smlouvy o pronájmu nebytového prostoru     č. 101 ( provozovny ) v čp. 602 v k.ú. Brandýs nad Labem s paní Ivetou Vodičkovou, bytem Šarochova 1237, Stará Boleslav za roční nájemné ve výši 36 000,- Kč na dobu

určitou pěti let.

 

Termín uzavření NS do 31.1.2011

 

 

Hlasování: pro 7   proti  0     zdržel se  0

 

22. OMM – odstoupení od pronájmu NP v č.p. 34 v k.ú. Brandýs nad Labem

Místostarosta města pan Javůrek seznámil RM s tím, že rada města na jednání dne 15.12.2010 – zápis č. 4, bod 23 rozhodla o uzavření nájemní smlouvy o pronájmu nebytového prostoru  ( kanceláře ) č. 4 v čp. 34 v k.ú. Brandýs nad Labem s Obcí baráčníků Brandýs nad Labem za roční nájemné ve výši 1,- Kč + úhrada energií na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Předpokládaná výše záloh na energie ( teplo, el. energie a voda ) činí cca 7 000,- Kč / rok. Dne 5.1.2011 pan Schober, rychtář OB Brandýs nad Labem, předložil odboru MM odstoupení od pronájmu výše uvedeného nebytového prostoru, a to z finančních důvodů.

 

  Stanovisko rady:

 

 

a)

 

b)

rada města rozhodla o revokaci usnesení RM ze dne 15.12.2010 – zápis č. 4, bod 23.

rada města rozhodla o ponechání nebytového prostoru č. 4 v čp. 34,  Masarykovo náměstí  v k.ú. Brandýs nad Labem o výměře 23,2 m2 pro potřeby města. 

 

 

Hlasování: pro 7   proti  0     zdržel se  0

 

23. OMM – ukončení NS na nebytový prostor v č.p. 1795 v k.ú. Brandýs nad Labem (EUROSAFE, s.r.o.)

Místostarosta města pan Javůrek seznámil RM s tím, že společnost EUROSAFE s.r.o. , zastoupená paní Věrou Černou uzavřela s městem nájemní smlouvu o  nájmu nebytových prostor č. 112, č. 202 a č.216 v čp. 1795 v k.ú. Brandýs nad Labem. Dodatkem č. 1  a dodatkem č. 3  k nájemní smlouvě došlo k zúžení předmětu nájmu, a to na místnost č. 112 o výměře 14,16 m2 . Nájemné za uvedený nebytový prostor činí 13 792,- Kč / rok. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Dne 5.1.2011 byla na odbor MM doručena žádost jednatelky společnosti o ukončení nájemního vztahu k uvedenému nebytovému prostoru, a to dohodou ke dni 28.2.2011.

 

Stanovisko rady:

 

 

 

 

 

rada města rozhodla o ukončení nájemní smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 112 v čp.  1795, ul. Zápská v k.ú. Brandýs n/L. se společností EUROSAFE s.r.o.  dohodou k 28.2.2011.

 

Termín souhlasu s ukončením NS:  ihned po zveřejnění zápisu

 

 

Hlasování: pro 7   proti  0     zdržel se  0

 

 

 

 

 

24. OMM – souhlas Knihovně E. Petišky k uzavření smlouvy o podnájmu NP v č.p. 36 v k.ú. Brandýs nad Labem

Místostarosta města pan Javůrek seznámil RM s  návrhem na uzavření Smlouvy o podnájmu nebytových prostor mezi Knihovnou Eduarda Petišky, příspěvkovou organizaci Města Brandýs n.L.-Stará Boleslav, ul. Olbrachtova čp. 36, Brandýs n.L., zastoupené ředitelkou Hanou Helisovou a stavební firmou Sapros spol. s.r.o., IČ : 00246557,se sídlem Za Tratí 3, Praha 9 – Třeboratice, , zastoupené jednatelem ing. Přemyslem Vaňkem. Předmětem této smlouvy je nebytový prostor, nalézající se v suterénu objektu čp. 36, ul. Olbrachtova, Brandýs n.L.-Stará Boleslav, který byl pronajat Knihovně rozhodnutím RM č. 164/30  ze dne 6.10.2010. Podle návrhu podnájemní smlouvy se jedná o podnájem od 15.1.2011 do 25.3.2011, kdy bude probíhat  rekonstrukce prostor města, které má v pronájmu Česká spořitelna a.s. Podnájemce chce využít tyto prostory jako stavební zázemí. Smluvní strany se dohodly na  ceně  podnájmu za celé období ve výši 10 000 Kč, které Knihovna využije na nákup knih. K uzavření předmětné podnájemní smlouvy je nezbytný souhlas pronajimatele, tedy Města Brandýs n.L.-Stará Boleslav.

 

Stanovisko rady:

 

 

rada města dává souhlas ředitelce Knihovny Eduarda Petišky, Olbrachtova ul. čp. 36, Brandýs n. L.-Stará Boleslav, Haně Helisové, k uzavření podnájemní smlouvy s firmou Sapros spol. s.r.o., IČ : 00246557,se sídlem Za Tratí 3, Praha 9 – Třeboratice, na podnájem  nebytového prostoru o celkové výměře 91,78 m, v v suterénu objektu čp. 36, Olbrachtova ul., v Brandýse n.L.-Staré Boleslavi.

 

 

Hlasování: pro  7  proti  0     zdržel se  0

 

25. Různé

 

Místostarosta města pan Javůrek informoval RM o přemístění odboru školství MěÚ z pracoviště Biskupská 7, Praha 1 do prostor objektu č.p. 34, Masarykovo náměstí, k.ú. Brandýs n.L. k datu 18. 2. 2011 (tři kanceláře).

 

Stanovisko rady:

 

rada města vzala informaci  na vědomí

 

 

 

 

Stanovisko rady:

 

 

rada města ukládá vedoucí odboru MM, aby na příští jednání RM předložila návrh na sjednocení poplatků z prodlení za opožděné platby nájmů z nebytových a obdobných prostor

 

 

Hlasování: pro  6  proti  0     zdržel se  0

 

 

Číslo

Úkolu

Číslo

zápisu/

bod

Úkol rady města

Zodpovídá

Termín

Plnění

085/11

7/4b

Připravit změnovou vyhlášku k vyhlášce č. 3/2010 o místním poplatku

Ing. Jindrová

20.3.2011

 

086/11

7/5b

Zajistit prezentaci přehledného jízdního řádu v Městských listech

MUDr. Čierná Peterová

30.3.2011

 

087/11

7/6a

Učinit potřebné kroky – reorganizace Městské policie

p. Gürtler

30.3.2011

 

088/11

7/8

Doporučit ZM  rozpočtovou úpravu č. 9/2010 prosinec v bodu 8 a 10

Ing. Jindrová

20.3.2011

 

089/11

7/9b

Činit další kroky v záležitosti ekonomické osamostatnění zámku v Brandýse n.L.-St.Boleslavi

p. Javůrek

30.4.2011

 

090/11

7/10b

Předložit smlouvu o výpůjčce č. 1/2011 starostovi města k podpisu

PhDr. Novák

31.1.2011

 

091/11

7/11c

Zajistit vyhlášení grantového programu města na rok 2011 a programu příspěvků na činnost sportovním organizacím na rok 2011

PhDr. Novák

31.1.2011

 

092/11

7/13b

Zajistit podání žádosti o poskytnutí dotace v r. 2011 ze SFŽP a zemědělství pro realizaci projektu: Protihlukový izolační remízek Na Vrábí – Brandýs n.L.

p. Javůrek

15.1.2011

 

093/11

7/14b

Informovat zástupce Polabského sdružení ve St. Boleslavi o výsledku jednání v záležitosti výsadby cca 100 ks stromů na části pozemku města parc.č. KN 474 v k.ú. Popovice

p. Javůrek

31.1.2011

 

094/11

7/15b

Předložit  na ZM Dodatek č. 1 ke smlouvě na projekt Revitalizace centra Brandýsa n.L.-St.Bol. –obnova Masarykovanám. S Reg. radou reg. soudržnosti SČ

Ing. Havlíček

20.3.2011

 

095/11

7/16b

Předložit dodatek č. 10 ke smlouvě o dodávce pitné vody starostovi města k podpisu

Ing. Havlíček

25.1.2011

 

096/11

7/17

Připravit další postup v záležitosti pronájmu pozemků ppč. 1931/25, 27 atd.

p. Javůrek

31.1.2011

 

097/11

7/18

Uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části pozemku ppč. 1078/1  v k.ú. Brandýs n.L.

Ing. Fišerová

31.1.2011

 

098/11

7/19

Doporučit ZM odprodej části pozemku ppč. 1333/1 v k.ú. Brandýs n.L:

Ing. Fišerová

20.3.2011

 

099/11

7/20

Doporučit ZM prodloužit termín předložení geom. zaměření stavby dle smlouvy o sml. bud. kupní – část pozemku ppč. 103/6 v k.ú. Brandýs n.L:

Ing. Fišerová

20.3.2011

 

100/11

7/21b

Uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu nebyt. prostoru č. 101 v čp. 602 v k.ú. Brandýs n.L.

Ing. Fišerová

31.1.2011

 

101/11

7/23

Ukončit nájemní smlouvu o nájmu nebyt. prostoru č. 112 v čp. 1795 v ul. Zápská v k.ú. Brandýs n.L.

Ing. Fišerová

31.1.2011

 

102/11

7/25

Předložit na jednání RM návrh na sjednocení poplatků z prodlení za opožděné platby nájmů z nebyt. prostor

Ing. Fišerová

31.1.2011

 

 

Jednání rady města ukončil starosta  města  pan ing. Ondřej Přenosil. Příští jednání se uskuteční dne  19.1. 2011 od  17.00  hodin.