Z á p i s z 24. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 12. února 2014

 

v prostorách kaple zámku v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi

 

Přítomni:  dle prezenční listiny

 

Jednání zahájil v 17.00 hodin starosta města pan Ing. Ondřej Přenosil, který přivítal členy zastupitelstva města a přítomné občany. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů ZM,  tj. 18  členů a  24. veřejné zasedání je usnášení schopné.

Z dnešního zasedání se omluvil zastupitel p. Mgr. Petr Kváča a p. Tomáš Benda.

 

Pan starosta konstatoval, že dle Čl. VII. bodu 5) Jednacího řádu zastupitelstva města, byl zápis z minulého zasedání ověřen bez připomínek.

 

Zapisovatelkou zápisu byla navržena a odsouhlasena paní Věra Rajnišová.

 

Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni zastupitelé města pan Miroslav Písačka  a pan Bohumil Javůrek.

 

pro  : 16                                  proti :  0                       zdržel se :   2

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Do návrhové komise byli navrženi a schváleni - mluvčí pan Bc. Miroslav Emr, za členy paní MUDr. Ivana Čierná – Peterová a paní MUDr. Eva Moravcová.

 

pro  :    18                                proti :  0                       zdržel se : 0

-------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu a složení návrhové komise, jak je výše uvedeno.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

V průběhu veřejného zasedání se měnil počet přítomných členů ZM. Počet členů ZM při hlasování odpovídá součtu hlasů přítomných členů ZM.

 

 

ad 1/   Úvod – schválení programu zasedání

--------------------------------------------------------------

Zastupitelé města obdrželi návrh níže uvedeného programu včetně jednotlivých písemných podkladů. Pan starosta uvedl, že zastupitelům byl elektronicky předem rozeslán a před dnešním zasedáním rozdán v písemné formě další bod programu, a to : „Doplnění usnesení 22. Zasedání ZM ze dne 30.10.2013 v bodě f)“ 

a navrhl jej zařadit jako bod č. 7), čímž dojde k posunu dalších bodů programu.

 

Návrh programu :

 1. Úvod – schválení programu zasedání
 2. Diskuze s občany
 3. Zpráva FV  
 4. Rozpočtové opatření č. 9 / 2013 - prosinec
 5. Doplnění rozpočtového provizoria r. 2014
 6. Dodatky úvěrových smluv s GE Money Bank, a.s.
 7. Výroční zpráva městské policie Brandýs nad Labem – Stará Boleslav za rok 2013
 8. Návrh na prodloužení platnosti Strategického rozvojového plánu na období 2007 – 2014 a schválení Akčního plánu města
 9. Koupě, prodeje a směny nemovitostí  
  1. Návrh na nedoporučení prodeje části pozemku ppč. 2569 v k.ú. Stará Boleslav
  2. Návrh na prodej tepelných rozvodů včetně budovy kotelny a stavebního pozemku stpč. 1831 v k.ú. Brandýs nad Labem – revokace usnesení

10.  Návrh na prodej volného bytu č. 3 v čp. 1372 v k.ú. Brandýs nad Labem

11.  Návrh na prominutí poplatků z prodlení z dlužného nájemného za byt č. 7 v čp. 1114 v k.ú. Stará Boleslav  - M.N.

12.  Návrh na schválení vinkulace pojistného plnění a Smlouvy k pohledávkám z pojistného plnění – GE Money Bank, a.s.

13.  Návrh na schválení Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv ( vinkulace pojištění ) – Česká spořitelna, a.s.

14.  Stanovení odměn neuvolněným zastupitelům za výkon funkcí

15.  Zpráva o činnosti rady města 

16.  Usnesení a závěr

            --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pan starosta vyzval zastupitele, zda má někdo připomínky k navrženému programu. Vzhledem k tomu, že připomínky nebyly, dal pan starosta o rozšíření programu hlasovat :

 

pro :     16                    proti :   0                                 zdržel se : 2

            -------------------------------------------------------------------------------------

Návrh byl schválen

 

 

Pan starosta Ing. Přenosil dal hlasovat o rozšířeném programu   :

 

 1. Úvod – schválení programu zasedání
 2. Diskuze s občany
 3. Zpráva FV  
 4. Rozpočtové opatření č. 9 / 2013 - prosinec
 5. Doplnění rozpočtového provizoria r. 2014
 6. Dodatky úvěrových smluv s GE Money Bank, a.s.
 7. Doplnění usnesení z 22. zasedání ZM ze dne 30.10.2013 v bodě f)
 8. Výroční zpráva městské policie Brandýs nad Labem – Stará Boleslav za rok 2013
 9. Návrh na prodloužení platnosti Strategického rozvojového plánu na období 2007 – 2014 a schválení Akčního plánu města

10.  Koupě, prodeje a směny nemovitostí  

 1. Návrh na nedoporučení prodeje části pozemku ppč. 2569 v k.ú. Stará Boleslav
 2. Návrh na prodej tepelných rozvodů včetně budovy kotelny a stavebního pozemku stpč. 1831 v k.ú. Brandýs nad Labem – revokace usnesení

11.  Návrh na prodej volného bytu č. 3 v čp. 1372 v k.ú. Brandýs nad Labem

12.  Návrh na prominutí poplatků z prodlení z dlužného nájemného za byt č. 7 v čp. 1114 v k.ú. Stará Boleslav  - M.N.

13.  Návrh na schválení vinkulace pojistného plnění a Smlouvy k pohledávkám z pojistného plnění – GE Money Bank, a.s.

14.  Návrh na schválení Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv ( vinkulace pojištění ) – Česká spořitelna, a.s.

15.  Stanovení odměn neuvolněným zastupitelům za výkon funkcí

16.  Zpráva o činnosti rady města 

17.  Usnesení a závěr

 

 

pro :     18                    proti :   0                                 zdržel se :  0

            -------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města schválilo rozšířený program 24. veřejného zasedání 18ti hlasy přítomných členů zastupitelstva města.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ad 2/  Diskuze s občany

Pan starosta Ing. Přenosil otevřel bod diskuze s občany. 

 

Jako první vystoupil zastupitel pan Kapal a uvedl, že v roce 2011 v rámci odstoupení pana místostarosty Vávry, navrhoval do pozice místostarosty po odmítnutí p. Javůrka a odvolání paní MUDr. Čierné Peterové,  pana Mgr. Humla.  Zastupitel p. doc. Vokurka tehdy prohlásil, že by pro tento návrh ruku nezvedl, neboť by pan Mgr. Huml z pozice poslance sněmovny neměl dostatek času na odpovědný výkon funkce  místostarosty města.

Z tohoto důvodu  navrhuje usnesení, a to :

Z důvodu účasti paní místostarostky Mgr. Novákové v poslanecké sněmovně a z důvodu nedostatku času, tím pádem nemožnosti odpovědně vykonávat funkci místostarostky, ZM odvolává paní místostarostku Mgr. Ninu Novákovou z funkce. Zároveň, aby byla zachována parlamentní demokracie, pokud ZM odvolá paní Mgr. Novákovou, tak na místostarostu města, je to jeho návrh a dává to k diskuzi, navrhuje do konce tohoto volebního období  dalšího člena TOP 09 pana Miroslava Písačku.

 

Zastupitel p. Vávra se dotázal p. Kapala, zda je členem ČSSD. Pan Kapal uvedl, že ano.

Pan Vávra sdělil,  že mají také své členy jak v pozicích hejtmanů, tak i poslanců.  

Pan Kapal uvedl, že jde o to, že když to nemohl vykonávat jiný poslanec, tak se domnívá, že je to stejná situace.

Pan Vávra upřesnil, že paní Mgr. Nováková je v pozici neuvolněné místostarostky.

 

Poté zastupitel p. Písačka uvedl, že o tomto návrhu nevěděl, že jej nepřijímá, zdá se mu to absurdní. Má za to, že by se toto nemělo řešit v nepřítomnosti paní místostarostky, což vyznívá, jako by svou práci vykonávala špatně či nedostatečně.

Pan Kapal uvedl,  že má na toto p. Písačka právo, ale že on neřekl, že by paní Mgr. Nováková vykonávala svou funkci špatně, žádá pouze vzniklou situaci řešit z důvodu zaneprázdnění poslanecké funkce, jako to bylo zmiňováno v r. 2011.

 

Zastupitel p. doc. MUDr. Vokurka uvedl, že cítí rozdíl někoho nenavrhnout a někoho odvolat, odmítá citaci p. Kapala, kterou tehdy vůči p.  Humlovi takto neřekl. Uvedl, že by se mělo počkat na posouzení výkonu práce.

Člen ZM p. Kapal uvedl, že se jedná o princip, proto dává svůj návrh a je přesvědčen, že by to tak mělo být, nicméně o tom rozhoduje zastupitelstvo hlasováním, dle svého uvážení.

 

Pan Jergl uvedl, že by bylo vhodné svolávat veřejná zasedání v termínu, kdy nezasedá sněmovna, poslanecký den bývá v pondělí či v úterý. Zmiňoval, že zakazovat občanovi kandidovat, je jeho osobní právo.

Poté zazněly další připomínky, pan starosta vyzval p. Kapala k elementárnímu zachování slušnosti.

Pan místostarosta Ing. Nekvasil požádal p. starostu, aby vyzval k zachování důstojnosti jednání.

 

Pan starosta Ing. Přenosil vyzval zastupitele, zda má někdo k návrhu p. Kapala poznámku nebo protinávrh.

Zastupitel p. Mgr. Huml navrhl přerušit tento bod s tím, že bude řešen po příchodu paní místostarostky Mgr. Novákové na zasedání, ve sněmovně se dnes vypárovali a doporučuje vyčkat jejího příchodu. Zastupitel p. Kapal vyjádřil souhlas s vyčkáním na paní Mgr. Novákovou, pak že svůj návrh zopakuje.

 

Poté vystoupil v diskuzi pan Malý z brandýské části města ( Vrábí ) s dotazem k vybudování zastávky směrem od Prahy v lokalitě pod závorami v rámci rekonstrukce Pražská, protože občané z Vrábí mají ztížený přístup do města. V případě nástupu na zastávce Vrábí musí dojet až na náměstí a vracet se.

Pan starosta upřesnil, že toto je v řešení, vyjadřovali se k tomuto projektanti i dopravní policie a ve směru do města zásadně nesouhlasí s vybudováním autobusové zastávky s ohledem na umístění kolejí, křižovatky a přechodu.

Místostarosta města p. Ing. Nekvasil upřesnil, že tento záměr měl být realizován, když neměla být původně autobusová zastávka na náměstí. Protože je ale zastávka na náměstí,  tak nyní zůstává autobusová zastávka pouze po pravé straně směrem od náměstí na Prahu u PENNY ( před kolejemi ), další zastávka nepřichází v úvahu, nelze ji instalovat, je již vydáno stavební povolení.

Zastupitel p. arch. Bíma uvedl, že toto kdysi projektoval, zastávka směrem od Prahy byla před časem navržena pro územní rozhodnutí, neví, zda již ÚR bylo vydáno. Potvrzuje, že byla eliminována nikoliv z důvodu dopravních či technických, ale z důvodu nesouhlasu majitelů dvou objektů.

Starosta města p. Ing. Přenosil uvedl, že takto to není, neboť p. arch. Bíma nebyl přítomen u všech jednání jak na stavebním úřadu, tak s projektanty, tak s dopravní policií a má nepřesné informace.

 

Zastupitelka pí Ing. Hajleková poukázala na problematiku veřejného osvětlení opět na mostech. Pan starosta uvedl, že provizorní svítí. Paní Hajleková uvedla, že od neděle nesvítí ani provizorní osvětlení jak na mostech, tak v ul. Na Nábřeží.

Pan starosta Ing. Přenosil uvedl, že od prvního týdne v lednu je tato problematika řešena,  bylo nainstalováno 5 - 6 náhradních osvětlení a vyzval vedoucího OÚRPP p. Ing. Havlíčka,  zda je znám aktuální stav. Pan Ing. Havlíček uvedl, že toto prověří.  Paní Hajleková uvedla, že jí jde o princip, není 14 dnů, aby veřejné osvětlení nesvítilo.

Pan starosta upřesnil, že dodavatel, který drží záruku, se snaží toto stále opravovat, ale  Město nemůže do tohoto zasahovat, investorem je krajský úřad a vyzval Ing. Hajlekovou, zda-li takový stav bude i nadále, volat p. Antončíka z OÚRPP.

 

Dále se pí Ing. Hajleková dotázala, zda v letošním rozpočtu bude počítáno s finančním příspěvkem na údržbu hrobů na brandýském hřbitově, má na mysli vojenské hroby z I. a II. světové války s ohledem na nadcházející výročí v příštím roce.

Místostarosta města p. Ing. Nekvasil uvedl, že tuto otázku řeší osobně. Nyní probíhá registrace hrobů a převzetí pod ministerstvo obrany a možné dotace, nezávisle na tom je 100 tis. na úpravu dlažby,  poté bude řešena úprava samostatných hrobů.

 

Paní Ing. Hajleková poté sdělila, že byla požádána občany, kteří se zúčastnili setkání občanů se zástupci města v rámci oslav 75ti let, aby poděkovala vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví pí Noskové a pracovníkům tohoto oddělení, panu starostovi Ing. Přenosilovi i paní místostarostce Mgr. Novákové za velmi příjemné setkání.

Pan starosta uvedl, že děkuje a bude tlumočit toto poděkování oddělení sociálního odboru.

 

Zastupitel p. Kapal uvedl, že před časem požádal vedení o předložení Přehledu výdajů investičních akcí na území města, vložených jak do boleslavské, tak i brandýské části města.

Zastupitelé města podrobně zpracovaný přehled obdrželi a vyjadřuje tímto poděkování pracovníkům úřadu za perfektní zpracování.

 

Zastupitel p. Mgr. Huml poděkoval za obdržení korespondence v záležitosti odvolání města k rozhodnutí Báňského úřadu, kdy nebyl promítnuta lhůta opoždění podání. Uvedl, že má připomínky k podání žádosti, že nebylo učiněno neprodleně, ale za měsíc. Chápe, vzhledem k obsáhlosti odvolání, že byl zpracováván právníky, ale nesouhlasí s tím, protože měl být vyjádřen absolutní nesouhlas nejen k těžbě písku, ale i k zavážce. V odvolání opět podmíněn obchvat ve Staré Boleslavi, má za to, že tímto není plněno usnesení ZM.

 

Zastupitelka pí Ing. Hajleková informovala, že na přelomu února - března dojde pravděpodobně během jednoho až dvou dnů k těžbě 20ti stromů v lokalitě Hluchov z důvodu bezpečnosti občanů, jedná se o pokácení nebezpečných stromů podél cest a komunikací. Vzhledem k tomu, že se jedná o přírodní památku, vytěžená hmota z pokácených stromů musí zůstat ležet v prostoru lesa – Hluchova.  

Pan starosta požádal pí Ing. Hajlekovou, aby připravila buď za sebe nebo za Lesy ČR písemnou informaci k této záležitosti, která by byla zveřejněna na webových stránkách města ve spolupráci s Ing. Kovandou nebo v městských listech.

Ing. Hajleková uvedla, že připraví a spojí se s Ing. Kovandou pro umístění na webu.

 

Poté vystoupil občan ze Staré Boleslavi s dotazem k podanému odvolání, zda chápe, že město souhlasí se zavážkou a proč město těžbu podmiňuje pouze podmínkou obchvatu.

Starosta města p. Ing. Přenosil uvedl, že město se vyjadřovalo k povolení k těžbě písku, ne k zavážce.

Poté podrobněji pan starosta vysvětlil, že když se podává odvolání proti čemukoliv, musí být vždy odůvodnitelné. Proto bylo zadáno právníkům, hledaly se argumenty, které by byly relevantní a o kterých by se dalo uvažovat, nebo které by měl úřad, který povoluje vzít v úvahu. Nelze napsat pouze nesouhlasíme s těžbou - to není pádný argument na odvolání.

 

Zastupitel p. Mgr. Huml namítl,  proč v odvolání nebyla ocitována věta z  usnesení ZM ze dne 29.6.2011  - ZM vyslovilo absolutní nesouhlas s těžbou.

Pan starosta upřesnil, že tato věta není absolutně relevantní.

Občan se dožadoval sdělení, že zdůvodněno pouze tím, že dojde k navýšení dopravní situace. Zda souhlasí či nesouhlasí pan starosta s tím, že se bude i zavážet.

Pan starosta Ing. Přenosil uvedl, že pokud jedná za město, musí vycházet ze zákonů, předpisů, vyhlášek, musí respektovat zákony a hájení státu v území, viz např.  s tím související minule požadované vyhlášení referenda, všechno má svůj postup a není to tak jednoznačné a dostačující, jedná se o výkon státní správy.

 

Poté vystoupil další občan p. Horák s tím, že podali odvolání včas a nyní obdrželi oznámení, že mají možnost do 4.3.2014 nahlédnout do dokumentace v tomto řízení. Dotazoval se k otázce prozkoumání možnosti výpovědi nájemní smlouvy, lhůta do 30.3., aby nebylo pozdě. Na jednání s p. starostou dne 15.1.2014 informovali, že korečkové rypadlo je umístěno i na pozemku města, což je v rozporu se zákonem, jedná se o zneužití pozemku města. Je tam umístěno od března 2011 a na mapě přes google zřetelné, že stojí i na pozemku města.  Dnes ráno p. Bouček z fy Tapas nechal rypadlo přemístit na soukromý pozemek manželů Mojžíšových. Jak mají občané věřit těžaři, že bude činit závazky vůči občanům i městu, když sám poškozuje zájmy města.  

 

Místostarosta města p. Ing. Nekvasil k dotazům na výpovědi smluv mezi městem a firmou Tapas Borek, s.r.o. uvedl, že úkol zastupitelstva města v usnesení z prosincového zasedání je stanoven do 30.3.2014 a ZM bude informováno.

 

Zastupitelka pí MUDr. Čierná – Petrová uvedla, že se domnívá, že vedení města nestojí na straně občanů tím, že pozdě bylo odesláno odvolání a nebylo respektováno usnesení ZM.

 

Paní Altmanová uvedla, že jednou záležitostí je pískovna z pohledu těžby a druhou záležitostí  jsou odpady - zavážka. Ložisko se nemusí vytěžit, klidně může zůstat v dané lokalitě dále ležet. Město pronajalo těžaři pozemky a tím mu umožnilo těžit. Město těžaře zvýhodňuje, přestože vůči jiným občanům uplatňuje úhrady za nájmy pozemků.  Předpokládala, že město bude řešit věci k lepšímu, aby dokázalo občanům zlepšení bydlení z pohledu životního prostředí, viz komunikace R10, Boleslavská atd.

 

Zastupitelka pí MUDr. Čierná – Peterová uvedla, že doufá, že přítomní občané si toto budou pamatovat při volbách.

 

Místostarosta p. Ing. Nekvasil zmínil, že když se jedná o předvolební jednání, tak vyzývá  pana poslance p. Mgr. Humla, zda by se mohl obrátit na svého kolegu na ministerstvu průmyslu a obchodu, zda by ministerstvo mohlo učinit kroky,aby těžbu ložiska odepsalo. On se o tento krok také již pokoušel, možná tímto krokem může p. Mgr. Huml vyhrát i volby.

Pan Mgr. Huml uvedl, že tuto schůzku má již naplánovanou na zítra, ale zaráží ho tvrzení, že se neví, že tam bude zavážka.  

 

Zastupitel p. Kapal dále poukazoval na protihlukový val, který má být 6 m vysoký a 600 m dlouhý. Má informaci od pracovníka firmy, která tam staví a bylo mu potvrzeno, že se jedná o ohromný kšeft. Souhlasí s kolegou Mgr. Humlem, nechtěl by koukat do hromady suti.

Starosta města p. Ing. Přenosil uvedl, že zmiňovaný val má být postaven ze skrývky a pak zpětně má být vše rozhrnuto - srovnáno. Doporučil panu Kapalovi zajít na stavební úřad a nahlédnout do dokumentace.

Pan Kapal namítl, že snad p. Bouček měl od tohoto záměru při místním šetření, kdy se zvedla nevole občanů, upustit.

 

Další dotaz směřoval, pokud bude těžba povolena a bude tam zavážka, jakým způsobem  město bude chránit občany před tím, co se tam bude zavážet.

Pan starosta Ing. Přenosil uvedl, že pokud ví, tak těžba povolena není. A bude-li těžba povolena, tak bude povolena včetně plánu rekultivace a zavážení, a samozřejmě musí splňovat parametry z pohledu stavebního povolení a životního prostředí, co tam může být zaváženo.

Dále dotaz, jakým způsobem je toto možné kontrolovat.

Pan starosta uvedl, že se jedná o výkon státní správy, což je třeba odbor ochrany ŽP.

 

Zastupitel p. Javůrek uvedl, že to působí, že občané celá léta bojují za obchvat a nyní se to spláchne za problematiku pískovny. Poté časem bude druhá strana občanů bojovat proti  obchvatu. Ve městě žije 60 let, vnímá, že se situace postupně chce zlepšit a má dojem, že noví občané požadují všechno hned.

Další občan měl dotaz na p. Javůrka, co udělal z pozice zastupitele proti tomu, aby tam zavážka nebyla.

Pan Javůrek uvedl, že se musel řídit respektováním smluvních vztahů, které tam byly nastaveny.

 

Pan Adámek uvedl, že je také starousedlík a nepřeje si, aby se v blízkosti 100 m od posledních domů v boleslavské části města zaváželo něco, co se nedá zkontrolovat, jako se zaváželo na katastr Křenek a Borek. Dodnes to nikdo neví a občany tíží, že v projektu na dobývací prostor se jednoznačně hovoří i o zavážení. Není to tedy pouze jen o těžbě, ale i o zavážce ( možná skládce ), což je z hlediska životního prostředí a zdraví pro občany vážná věc.

 

Poté diskuze probíhala tématem směřujícím k zavážení proboštských jezer v minulosti, nikdo neměl právo zkontrolovat, co se tam zaváželo.

Poté p. Mašek uvedl, že nemají nic proti obchvatu, ale namítal podepsání smlouvy s fy  Tapas Borek.

Pan Javůrek uvedl, že tehdy s tímto krokem nesouhlasil, ale při většinovém rozhodnutí musel podepsat.

Zastupitel p. Kapal uvedl, že tam bylo jednohlasné hlasování.

Zastupitelka pí MUDr. Čierná Peterová navrhla, zda by tam nešla udělat pouze vodní plocha.

 

Pokud by byla pouze vodní plocha, docházelo by k zahnívání vody.

 

Další občan uvedl, že zaznělo, že báňský úřad má rozhodnout do 4.3.2014, zda těžbu povolí či nepovolí, zda by město mohlo činit veškeré kroky, aby těžbě zabránilo, tak by mělo s právními zástupci města postupovat urychleně, tj. do 28.2.2014 a nečekat do 30.3.2014, Město by mělo smlouvu okamžitě vypovědět. Pokud tam nebude stát val, nesplní fy Tapas Borek svou podmínku báňského úřadu a bylo by možné získat čas na další kroky.

 

Místostarosta města p. Ing. Nekvasil uvedl, že se pokusí udělat urychlenější kroky, ale  upozornil, že usnesení výpovědi smlouvy – musí být posouzeny důsledky a dopady vypovězení smlouvy, kdy z důvodu urychlení procesu mohou následovat negativní kroky od druhé smluvní strany, z důvodu předčasného vypovězení smlouvy.

 

Další občan se odkazoval na prosincové zasedání ZM, byl příslib předložit radou města  do dalšího veřejného zasedání, jaké byly učiněny kroky k výpovědi smluv s fy Tapas Borek, s.r.o. včetně dopadů. Proč tyto smlouvy nejsou již vypovězeny.

Pan místostarosta Ing. Nekvasil opětovně uvedl, že úkol pro RM byl na prosincovém  zastupitelstvu stanoven do 31.3.2014.

 

Zastupitelka pí MUDr. Čierná – Peterová uvedla, že dává návrh na usnesení :

ZM ukládá RM vypovědět smlouvu o pronájmu s firmou Tapas Borek do 28.2.2014.

 

Paní Altmanová uvedla, že smlouvu neviděla, ale domnívá se, že smlouva je o pronájmu pozemku, na kterém stálo rypadlo, čímž je druhou smluvní stranou porušen uzavřený nájemní vztah.

Pan Horák uvedl, že smlouva asi porušena nebyla, protože nenastala její účinnost. Těžař zároveň bez povolení oplotil pozemek města, což se tři roky tolerovalo a těžební zařízení v hodnotě desítek mil. Kč je zaparkováno zdarma. Město by mělo dodatečně vypočítat ekonomickou hodnotu nájmu zpětně.

 

Paní MUDr. Čierná – Peterová uvedla, že trvá na hlasování jejího návrhu.

Pan starosta uvedl, že dá o jejím návrhu hlasovat a vyzval k hlasování.  

Mezitím další občan zmínil, že takto nepovolené parkování, zda již samo není příčinou pro vypovězení smlouvy.

Pan Adámek uvedl, že se mu zdá zdlouhavé čekání tři měsíce na právní analýzu a další   dotazy k právní analýze, která měla být předložena na dnešním zasedání.

 

Paní tajemnice JUDr. Tučková poté seznámila přítomné s přijatým usnesením v dané záležitosti z 23. zasedání ze dne 18.12.2013, kde je uloženo RM předložit posouzení možnosti vypovězení smluv mezi městem a firmou Tapas Borek, s.r.o. v termínu do 31.3.2014.

 

Další občan požadoval revokaci tohoto usnesení a zajistit urychlení procesu.

Zastupitel p. Mgr. Huml se dotázal, zda je tato záležitost již zadána Advokátní kanceláři města.

Pan starosta upřesnil, že ano.

 

Zastupitelka pí MUDr. Čierná – Peterová navrhovala revokovat dané usnesení a zkrácení lhůty a navrhovala svolat mimořádné zasedání ZM k této problematice.

 

Další občan uvedl, že se řeší ekonomické dopady, město může uzavřít smlouvu s občanským sdružením, pokud město dá jednoznačné ne těžbě, dále zmiňoval nevýhodnost uzavřené smlouvy pro město.

 

 

Poté vystoupil p. Jergl s odkazem na hospodárnost v návaznosti na zaparkované rypadlo na pozemku města.

 

Zastupitel p. Javůrek navrhoval přijmout nejjednodušší cestu s tím, že zastupitelé i občané tam těžbu nechtějí a navrhoval řešit formou vypovězení smlouvy a jít případně i soudní cestou.

Zastupitelka pí Elsnerová se dotázala, zda je již známo stanovisko právníků.

Místostarosta města p. Ing. Nekvasil uvedl, že předběžné právní stanovisko zná, ale nemůže jej zatím publikovat.

 

Pan Adámek uvedl, že pokud vypovězení smlouvy bude jednostranné a nese sankce, bude na rozhodnutí ZM, jak se k tomu postaví. Požadoval, aby byl sdělen další postup a to i v případě, že by to stálo peníze, občané by na vstřícný krok nezapomněli.

Ke zmaření podnikatelského záměru uvedl, že pokud p. Bouček nedostane souhlas s těžbou,  tak nelze hovořit o zmaření podnikatelského záměru.

 

Zastupitelka paní Elsnerová se dotázala, kdy bude rada města schopna stanovisko sdělit ?

Pan starosta uvedl, že předpokládá, že do 10ti dnů.

Zastupitel p. Javůrek uvedl, že příští rada města se tímto může zabývat.

 

Pan starosta vyzval pí MUDr. Čiernou Peterovou upřesnit, jak zněl její návrh usnesení :

Paní MUDr. Čierná Peterová uvedla :

ZM ukládá radě města zrušit smlouvu s fy Tapas Borek - vypovědět  smlouvu o spolupráci.

 

Pan starosta sdělil, že takto není možné formulovat usnesení a upřesnil protinávrh :

ZM ukládá radě města předložit, a to stanovisko jak bylo nazvané,  do 25.2.2014.

Poté pí MUDr. Čierná Peterová namítla, že by se mělo svolat další zastupitelstvo, že to jinak nemá smysl, nechce aby o tom rozhodovala pouze rada města.

 

Poté pan starosta Ing. Přenosil sdělil, že ZM nemůže zavazovat RM k něčemu, když neví k čemu.

 

Poté navrhl vyhlásit přestávku.

Pan Jergl navrhoval, ať to vypoví rada města.

Zastupitelka pí MUDr. Čierná Peterová  uvedla,  že chce, aby se o tomto hlasovalo na ZM.

 

Pan Mašek uvedl, že každou smlouvu lze vypovědět, lze jen konstatovat, kolik to může stát. Navrhoval revokovat a s radikálním řešením vypovědět, zmiňoval poškozování lidského života v hodnotě půl milionu.

Pan starosta uvedl, že toto odmítá, nelze hodnotit výpověď spekulací o cenách lidského života, je to velmi nevhodné, toto odmítá. Chce rozhodovat po právu a na základě informací, aby zastupitelé rozhodovali ne na základě emotivních za cenu lidského života.

 

Poté pan starosta dal hlasovat o ukončení bodu diskuze a vyhlášení přestávky v 18.25 hod.

pro :     14                    proti :   2                                 zdržel se : 

            -------------------------------------------------------------------------------------

 

Z důvodu nejasnosti poté došlo k opakovanému hlasování a poté byla vyhlášena přestávka :

 

pro :     9                      proti :                                      zdržel se : 

            -------------------------------------------------------------------------------------

Pan starosta Ing. Přenosil vyhlásil přestávku.

 

Na jednání se dostavila v 18.25 hod. paní místostarostka Mgr. Nováková.

 

Po ukončení přestávky došlo k pokračování jednání a pan starosta uvedl, že dává protinávrh usnesení :

ZM rozhodlo svolat jednání zastupitelstva města na 26.2.2014 od 17.00 hod. v prostorách brandýského zámku s hlavním bodem jednání – vypořádání smluv na pronájem pozemků v lokalitě U Jatek vůči fy TAPAS Borek, s.r.o.

 

Pan starosta se dotázal,  zda o tomto návrhu může dát hlasovat ?

 

Zastupitelka pí Ing. Hajleková požadovala přečíst znovu návrh usnesení podaný paní MUDr. Čiernou Peterovou, aby jej mohla porovnat :

Návrh zněl :

ZM ukládá RM vypovědět smlouvu o pronájmu s fy Tapas Borek do 28.2.2014.

 

Pan starosta upřesnil, že podal protinávrh, o kterém bude hlasováno.

Zastupitelka pí Ing. Hajleková uvedla, zda chápe, že v rámci vypořádání smluv obdrží   podklady zahrnující právní stanovisko AK o možnosti výpovědi, kde budou zohledněny všechny věci, které byly zmiňované v diskuzi, právní analýza, kdyby se těžilo, zda by zůstala vodní plocha atd.

Pan starosta Ing. Přenosil uvedl, že základním bodem jednání bude výpověď smluv na pronájem pozemků v lokalitě U Jatek, a to když se smlouvy vypoví, jaké z toho eventuelně hrozí sankce.  Nebude to řešení, zda bude vytěžen 1 m³ či 1,5 m³ písku, rekultivace tak či onak, to je záležitostí báňského úřadu.

 

Zastupitel p. Mg. Huml uvedl, že souhlasí s protinávrhem pana starosty, ale musí být i uvedeno, že ZM ukládá RM na veřejné zasedání předložit všechny rozbory, aby mohla být zkrácena lhůta, než byla původně do 31.3.2014.

 

Místostarosta města p. Ing. Nekvasil upřesnil, že se to nyní týká pouze smlouvy fy Tapas Borek.

Pan starosta upřesnil, že zastupitelé samozřejmě předem obdrží písemné materiály k dané záležitosti.

 

Zastupitel p.Javůrek uvedl, že by právní firma měla prohlásit, že není ve střetu zájmů a že nikdy nezastupovala firmu těžaře.

Pan starosta uvedl, že toto ani není možné, AK by jistě město předem informovala, jedná se především o právnickou čest.

 

Zastupitel p. arch. Bíma požadoval, že podklady by měly obsahovat i materiál z hlediska ÚP, jak by to bylo s rozvojem ÚP, proč těžba tam co je, proč plochy tam co jsou, měl by být diskutován program implementace či naložení s těmito plochami v novém ÚP, má na mysli plochy mezi Starou Boleslaví.

Pan starosta upřesnil, že pokud by měl být předkládán materiál takto a projednáván v takovémto rozsahu, tak by se daná záležitost do konce roku nikam nepohnula.

 

Poté pan starosta dal o výše podaném protinávrhu hlasovat :

ZM rozhodlo svolat jednání zastupitelstva města na 26.2.2014 od 17.00 hodin v prostorách brandýského zámku s hlavním bodem jednání – vypořádání smluv na pronájem pozemků v lokalitě U Jatek vůči firmě TAPAS Borek, s.r.o.

 

pro :     18                    proti :   0                                 zdržel se :  0

            -------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města rozhodlo svolat jednání zastupitelstva města na 26.2.2014 od 17.00 hodin v prostorách brandýského zámku s hlavním bodem jednání – vypořádání smluv na pronájem pozemků v lokalitě U Jatek vůči firmě TAPAS Borek, s.r.o.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pan Jergl žádal upřesnění, že se 18.12. rozhodlo, že se budou posuzovat veškeré smlouvy, nyní smlouva v lokalitě U Jatek, kolika smluv se to týká U Jatek, zda se to týká i původní smlouvy o spolupráci, kdo to bude posuzovat, zda se předchozí smlouvy anulují.

 

Pan starosta uvedl, že má za to, že se zastupitelé předchozím hlasováním dostali k jistému závěru a žádal, aby daný postup nebyl zpochybňován.

 

Občan požadoval, aby součástí podkladů zasedání dne 26.2.2014 byla právní analýza o výpovědi smlouvy o spolupráci.

Pan starosta upřesnil, že občan nemůže samostatně navrhovat usnesení.

Pan Kapal uvedl, že navrhuje usnesení za občana :

ZM ukládá RM předložit právní analýzu ke smlouvě o spolupráci města s fy TAPAS Borek, s.r.o. :

Pan starosta dal o návrhu p. Kapala hlasovat :

 

pro :     7                      proti :   2                                 zdržel se :  9

            -------------------------------------------------------------------------------------

Návrh nebyl schválen

Zastupitel p. Kapal uvedl, že se o smlouvě o spolupráci s fy Tapas nebude hovořit, nebude se vypovídat, protože koalice byla proti.

 

Místostarosta města p. Ing. Nekvasil upřesnil, že tento úkol vypořádání této smlouvy je do 31.3.2014. Nyní byl odhlasován postup, že se nejprve bude 26.2.2014 řešit otázka těžby U Jatek, čímž se znemožní těžba U Jatek a požadoval zamyslet se nad tím, co by se způsobilo vypovězením veškerých smluv.

Uvedl, že i nadále platí usnesení posouzení ostatních smluv do 31.3.2014.

 

Poté z jednání veřejného zasedání v 18.59 hod. odešli zastupitelé města p. Mgr. Huml a pan Kapal.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ad 3/  Zpráva finančního výboru

Pan starosta Ing. Přenosil předal slovo předsedovi finančního výboru p. Bc. Emrovi, který seznámil zastupitele města se zprávou finančního výboru ze dne  5.2.2014. Finanční výbor se zabýval projednáním níže uvedených bodů :

1)    návrh na úpravu rozpočtu města  č. 9 / 2013 – prosinec

Členové FV se seznámili s navrhovanou úpravou rozpočtu města č. 9 / 2013. Starosta města pan Ing. Přenosil podal k navrženým změnám podrobnou ústní informaci.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtovou úpravu č. 9 / 2013 – říjen.

 

2) Návrh dodatku úvěrové smlouvy č. 332 09 000455 ze dne 1.6.2009 s GE Money Bank, a.s.

Navrženy jsou tyto změny : Město se zavazuje předložit bance nejpozději do 31.03.2014 originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy o pojištění Předmětů zajištění – budov dle zástavní smlouvy k nemovitostem reg. č. 332 13 001335.1 včetně případných dodatků pojistné smlouvy, spolu s potvrzením o úhradě pojistného. Posunutí termínu mimořádné splátky z měsíce října na únor.  Návrh byl projednán na zasedání RM dne 5.2.2014.

FV doporučuje ZM schválit návrh dodatku č. 3 úvěrové smlouvy č. 332 09 000455 ze dne 1.6.2009 s GE Money Bank, a.s.

 

3) Návrh dodatku úvěrové smlouvy č. 332 13 001335 ze dne 27.12.2013 s GE Money Bank, a.s.

Navrženy jsou změny odkládacích podmínek čerpání úvěru podle aktuálních časových možností města. Návrh byl projednán na zasedání RM dne 5.2.2014.

FV doporučuje ZM ke schválení návrh dodatku č. 2 úvěrové smlouvy č. 332 13 001335 ze dne 27.12.2013 s GE Money Bank, a.s..

 

Starosta města p. Ing. Přenosil otevřel k předložené zprávě diskuzi. Dotazy ani připomínky nebyly.

Zastupitelstvo města vzalo zprávu FV  na vědomí.

----------------------------------------------------------------------

 

 

ad 4/  Rozpočtové opatření č. 9 / 2013 - prosinec

Pan starosta Ing. Přenosil seznámil s návrhem vedoucí FO na rozpočtové opatření č. 9/ 2013 – prosinec. Jedná o níže uvedené rozpočtové změny, a to :

 1. –  4. Na základě profinancovaných prostředků u akcí jsou přesunuty rozpočtové prostředky v rámci jednotlivých rozpočtových kapitol (ORJ). Toto rozpočtové  opatření je provedeno na základě konzultace s auditory města.

Předložená tabulka tvoří nedílnou součást originálu zápisu ZM.

 

Pan starosta otevřel diskuzi.

Zastupitelka pí Ing. Hajleková měla dotaz k položce oprav NP, zda se jedná o obchůdky na Pražské.

Pan starosta uvedl, že tato úprava se váže k loňskému roku a týká se oprav objektu čp. 34 na Masarykově náměstí ( pekárna ), který je v majetku města.

Další dotaz se týkal položky územního plánování.

Pan starosta upřesnil, že se jedná o službu – výkon státní správy.

 

Poté dal pan starosta hlasovat o schválení rozpočtového opatření č. 9 / 2013 – prosinec v bodech 1.- 4. :

 

pro :    14                   proti :  0                                 zdržel se :  2

--------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 9 / 2013 v bodech 1 - 4  dle předloženého návrhu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ad 5/   Rozpočtové provizorium 2014 – doplnění

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 18.12.2013 projednalo a schválilo pravidla rozpočtového provizoria a navýšené výdaje na období leden – březen 2014. Vzhledem k dopracování výběrových řízení do konce roku 2013 se rozpočtové provizorium navyšuje o akce :

 

Doplnění rozpočtového provizoria bylo projednáno a doporučeno ke schválení na zasedání Rady města dne 8.1.2014 a na zasedání finančního výboru dne 5.2.2014.

 

Pan starosta otevřel diskuzi.  Dotazy ani připomínky nebyly.

Pan starosta dal hlasovat o schválení rozpočtového provizoria r. 2014 dle výše předloženého návrhu :

 

pro :    15                   proti :              0                     zdržel se :  1

--------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav projednalo doplnění navýšených výdajů na období leden – březen 2014, které budou součástí rozpočtu města na rok 2014 a schválilo doplnění navýšených výdajů na období leden – březen 2014.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ad 6/  Dodatky úvěrových smluv s GE Money Bank, a.s.

A/ Návrh dodatku úvěrové smlouvy č. 332 09 000455 ze dne 1.6.2009 s GE Money Bank, a.s.

Zastupitelé města obdrželi návrh Dodatku č. 3 úvěrové smlouvy na rekonstrukci ČOV z roku 2009. Navrženy jsou tyto změny :

 

 1. Předložení kopie pojistné smlouvy o pojištění zástavní nemovitosti
 2. Posunutí termínu mimořádné splátky z měsíce října na únor.

Návrh byl projednán na zasedání Rady města dne 5.2.2014 a na zasedání finančního výboru dne  5.2.2014.

 

Pan starosta otevřel diskuzi.

Zastupitel p. Javůrek se dotázal, zda musí být zařazeno do provizoria ?

Pan starosta Ing. Přenosil upřesnil, že toto prověřovala vedoucí FO pí Ing. Jindrová u auditorů a nemusí být zařazeno do provizoria, jedná se o čerpání úvěru, položka financování.

Zastupitelka pí Ing. Hajleková upozornila na datum uvedené ve smlouvě a požadovala v návrhu usnesení doplnit č. smlouvy – pověřuje pana starostu k podpisu Dodatku č. 3 úvěrové smlouvy č. 332 09 000455 s GE Money Bank, a.s.

 

Poté dal pan starosta hlasovat o schválení návrhu Dodatku č. 3 úvěrové smlouvy č. 332 09 000455 ze dne 1.6.2009 s GE Money Bank, a.s. a pověření starosty města k podpisu tohoto dodatku :

 

pro :    14                   proti :  0                                 zdržel se :  2

--------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav projednalo a schválilo návrh Dodatku č. 3 úvěrové smlouvy č. 332 09 000455 ze dne 1.6.2009 s GE Money Bank, a.s. a pověřuje pana starostu k podpisu Dodatku č. 3 úvěrové smlouvy č. 332 09 000455 s GE Money Bank, a.s.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

B/  Návrh dodatku úvěrové smlouvy č. 332 13 001335 ze dne 27.12.2013 s GE Money Bank, a.s.

Zastupitelé města obdrželi návrh Dodatku č. 1 úvěrové smlouvy na rekonstrukci topných kanálů z roku 2013. Navrženy jsou změny odkládacích podmínek čerpání úvěru podle aktuálních časových možností města. Návrh byl projednán na zasedání Rady města dne 5.2.2014 a na zasedání finančního výboru dne 5.2.2014.

 

Pan starosta otevřel diskuzi a uvedl, že v čl. II. , odst. 2) písm. b) úvěru registrační číslo a čl. II, odst. 4, bod d) – úvěru schváleného zastupitelstvem.

Paní Ing. Hajlekové opět upozornila na aktualizaci lednového čísla ve smlouvě a doplnit v návrhu usnesení č. smlouvy v citaci pověření p. starosty k podpisu o dotázala se na poslední splátku, zda je vypočtena dle skutečné výše, což pan starosta potvrdil.

 

Pan starosta dal hlasovat o schválení návrhu Dodatku č.1 úvěrové smlouvy č. 332 13 001335 ze dne 27.12.2013 s GE Money Bank, a.s. a o pověření starosty města podpisem tohoto dodatku :

 

pro :    13                   proti :  0                                 zdržel se :  3

--------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav projednalo a schválilo návrh Dodatku č. 1 úvěrové smlouvy č. 332 13 001335 ze dne 27.12.2013 s GE Money Bank a.s. a pověřuje pana starostu k podpisu Dodatku č. 1 úvěrové smlouvy č. 332 13 001335 s GE Money Bank, a.s.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ad 7/  Doplnění  usnesení z 22. Zasedání Zastupitelstva města dne 30.10.2013 v bodě f)

Zastupitelstvo schválilo zástavní právo k nebytovému ( provoznímu ) objektu s bytovými jednotkami na parcele č. 209/1 ; Ulice Olbrachtova, čp. 36, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Katastrální území :  Brandýs nad Labem, ident. kód: 609048. Zástavní právo je k úvěrům banky (č. reg. 332 09 000455 z roku 2009 a  č. reg. 332 13 001335 z roku 2013) v hodnotě 80.000.000,00 Kč.

Zůstatek úvěru č. reg. 332 09 000455 z roku 2009 na rekonstrukci ČOV je k 31.1.2014 17.363.200,00 Kč.

Úvěr č. reg. 332 13 001335 z roku 2013 na rekonstrukci topných kanálů nebyl čerpán.

V průběhu roku 2014 bude splacen úvěr na rekonstrukci ČOV a čerpán úvěr na rekonstrukci topných kanálů. Realizace akce rekonstrukce topných kanálů bude ukončena v roce 2015.

 

Podle požadavku katastrálního úřadu musí ZM doplnit svoje usnesení z 30.10.2013,  a to takto: Zastupitelstvo Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav rozhodlo o doplnění  usnesení ze dne 30.10.2013 k  úvěrové smlouvě č.reg. 332 09 000455 v nominální hodnotě 50.000.000,00 Kč a č. reg. 332 13 001335 v nominální hodnotě 30.000.000,00 Kč.

 

Návrh nového usnesení :

Zastupitelstvo města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav projednalo a schválilo  zástavní právo na nebytový  (provozní) objekt s bytovými jednotkami na parcele č. 209/1; Ulice Olbrachtova, čp. 36, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav; Katastrální území:  Brandýs nad Labem, ident.kód: 609048  k  úvěrové smlouvě č.reg. 332 09 000455 v nominální hodnotě 50.000.000,00 Kč a č. reg. 332 13 001335 v nominální hodnotě 30.000.000,00 Kč.

Starosta města p. Ing. Přenosil otevřel diskuzi.  Dotazy ani připomínky nebyly.

Poté dal pan starosta hlasovat o nově předloženém návrhu usnesení, jak je výše uvedeno:

 

pro :    12                   proti :  0                                zdržel se :  4

--------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav projednalo a schválilo zástavní právo na nebytový ( provozní ) objekt s bytovými jednotkami na parcele č. 209/1; Ulice Olbrachtova, čp. 36, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav; Katastrální území:  Brandýs nad Labem, ident. kód: 609048 k úvěrové smlouvě č. reg. 332 09 000455 v nominální hodnotě 50.000.000,00 Kč a č. reg. 332 13 001335 v nominální hodnotě 30.000.000,00 Kč.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ad 8/  Výroční zpráva městské policie Brandýs nad Labem – Stará Boleslav za rok 2013

Starosta města pan Ing. Přenosil seznámil zastupitele s předloženou Výroční zprávou ředitele městské policie Brandýs nad Labem – Stará Boleslav za rok 2013. Rada města se na svém jednání dne 22.1.2014 seznámila s Výroční zprávou městské policie Brandýs nad Labem – Stará Boleslav za rok 2013, která obsahuje informace o :

personálním zabezpečení MěPo, přehledu činnosti MěPo, tabulkovém znázornění řešených přestupků v roce 2013, celkovém počtu řešených přestupků a uložených blokových pokut, problematice odchytu zvířat, problematice vraků, pultu centralizované ochrany, kamerovém systému MKDS, dohledu nad dodržováním povolené rychlosti, přehledu hospodaření ( příjmy a výdaje ) a strategii činnosti MěPo na rok 2014. Výroční zpráva tvoří nedílnou součást originálu zápisu.

 

Pan starosta otevřel diskuzi, omluvil neúčast pana ředitele MP Ing. Rendla, který měl dlouhodobě naplánovanou dovolenou a přivítal na jednání jeho zástupkyni paní Holečkovou.

Zastupitel p. arch. Bíma se dotázal k umístění kamer a k problematice měření rychlosti.

Zástupkyně ředitele MP pí Holečková dotazy p. arch. Bímovi zodpověděla, uvedla, že se toto dá zveřejnit, ponechá na p. ředitele. Co se týče měření rychlosti, bude taktéž doplněno.

Pan starosta doplnil, že kamerový systém je sveden na pult centralizované ochrany, rozpočtové hledisko má na starosti krizové řízení.

 

Zastupitelka pí Ing. Hajleková požadovala upřesnit, kolik ze 14ti kamer je nastaveno v otočném systému horizontálně či vertikálně, kolik jich je takto instalováno, dále se dotazovala na poruchovost kamer – zda vysoká či nízká, a na statistiku pomoci při řešení trestných činů ve spolupráci s Policií ČR, kdy záznamy z kamer se postupují Policii ČR.

Paní Holečková upřesnila, že se jedná asi o cca 50 % nastavených kamer, poruchovost je nižší. K vedení statistiky uvedla, že je zpětná vazba od Policie ČR a je to zároveň i předmětem důkazního řízení.

 

Zastupitelka pí MUDr. Čierná – Peterová se dotázala, když se schvalovala vyhláška na hrací automaty, zda se městská policie více zaměřuje na statistiku řešení problematiky hracích a výherních automatů. Paní Holečková uvedla, že toto je možné doložit.

Pan starosta uvedl, že se toto řešilo ve spolupráci s ředitelem MP p. Ing. Rendlem a že  nebyly poznatky, že by v blízkosti heren docházelo k vyšší trestné činnosti.

Zastupitel p. Javůrek uvedl, že si několik heren prošel a nezaznamenal vyšší výskyt mladistvých.

 

Zastupitelka pí Elsnerová měla dotaz k plnění úkolů pěších hlídek MP ve městě. Uvedla, že souhlasí, že je to obecné, ale pan ředitel ve zprávě zmiňuje, že hlídky nemohou z důvodu vyššího výskytu nemocnosti více fungovat, jak často tedy pěší hlídka vykonává tuto činnost, zda-li během dne vyjde do města pěší hlídka.

Paní Holečková uvedla, že v minulosti byly po dobu 12ti hodin přesně stanovené úseky a pěší hlídky byly vykonávány. V období, kdy nastaly 2 těžší úrazy z řad strážníků MP a přes léto chyběli 4 strážníci, bylo složité obsadit 2člennou hlídku na den i noc, hlídky se kombinují dle možností a kombinovaně. Hlídky jsou dle možností v ulicích vidět.  Denní výkon vykonávají 2 strážníci.

Zastupitel p. Javůrek poukázal na to, že strážníci vykonávají ne práci a ale poslání. Poté se dotázal na kamerový systém v boleslavské části města na autobusovém nádraží, kde v minulosti docházelo k devastaci parku, má na mysli tzv. „mluvící kamery“.

Zastupitelstvo města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav vzalo Výroční zprávu městské policie Brandýs nad Labem – Stará Boleslav za rok 2013 na vědomí.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ad 9/  Návrh na prodloužení platnosti Strategického rozvojového plánu na období 2007 – 2014 a  schválení Akčního plánu města

Starosta města pan Ing. Přenosil seznámil zastupitele s předloženou informací v záležitosti Strategického rozvojového plánu – prodloužení platnosti.

Platnost strategického rozvojového plánu Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav ( dále jen  „SRP“ ) skončila v roce 2013. Nový plán se zpracovává.

Při rozhodování o dotacích z jednotlivých fondů hodnotí poskytovatel dotace, zda má Město aktuální SRP. Odbor územního rozvoje a památkové péče proto předkládá ZM návrh na prodloužení platnosti strategického rozvojového plánu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav o jeden rok, tj. na období 2007 – 2014. Rada Města na svém zasedání dne 8.1.2014 doporučila ZM prodloužit platnost tohoto dokumentu do konce roku 2014.

 

Odbor územního rozvoje a památkové péče doporučuje ZM schválit Akční plán realizace strategického rozvojového plánu na roky 2014 -2016, který představuje níže uvedené akce pro toto období:

1. Rekonstrukce ulic Kralupská, Nádražní a Riegrova v Brandýse  nad Labem

2. Novostavba MŠ v Brandýse nad Labem

3. Spolkový dům č.p. 98 v Brandýse nad Labem

4. Ostrůvek - obnova cestovního ruchu

5. Zbudování Cyklostezky Labe – Jizera

6. Přístavba radnice č.p.3

7. Výstavba Kulturního domu

8. Ulice Boleslavská – bezbariérové chodníky

9. Realizace Rodinného ekocentra Stará Boleslav

 

Pan starosta otevřel diskuzi.

Zastupitelka pí Ing. Hajleková konstatovala, že by bylo dobré, kdyby se navrhované akce podařilo zrealizovat, zarazila ji výstavba kulturního domu, kde je počítáno s tímto záměrem.

 

Pan starosta uvedl, že předložený seznam není nahodilý, zpracovával se v širším pojetí, aby finanční prostředky, které poskytují operační programy a jsou různé, mohlo město po vyhlášení zpracovat co nejdříve k podání. Nikdy není předem známo, jaké prioritní osy budou vyhlašovány. Kulturní dům je ponechán obecně, aby to pokrývalo jakoukoliv možnost, předběžně se diskutuje výhledově o lokalitě Houštka. Nyní se jedná o seznam v obecné rovině – kulturní dům.

Paní Ing. Hajleková uvedla, že jí chybí finanční vyčíslení předložených návrhů.

Pan starosta uvedl, že toto není možné a není to závazné.

 

Místostarosta města p. Ing. Nekvasil upřesnil, že se zároveň předkládá zastupitelům ke schválení akční plán, aby byla větší šance k získání případné dotace. Aby město mohlo o konkrétní dotaci požádat, musí ji mít zařazenou do tohoto seznamu, pokud tomu tak nebude, nemůže žádat.

Pan starosta k dotazu pí Ing. Hajlekové upřesnil, že na rok 2014 se počítá s návrhy pod čísly  1), 2), částečně 3) částečně 7), počítalo se i s 9) – nyní možná bude odloženo. Jsou rozpočty či odhady cen, jsou teoretické dotace či teoretická spoluúčast. Např. rekonstrukce ulic Kralupská, Nádražní, Riegrova - tak spoluúčast bude ve 100%, pokud by dopadl dům čp. 98, tak v rezervě ZM se připravuje poloviční spoluúčast.

 

Zastupitel p. arch. Bíma se dotázal, proč do seznamu není zařazena rekonstrukce Pražská či křižovatka Boleslavská – Okružní, proč nejsou zařazeny, když podléhají dotačnímu titulu.

Pan starosta upřesnil, že tyto komunikace nejsou v majetku města, jedná se o krajské komunikace, tudíž město nemůže zařadit do svého akčního plánu.

Tento seznam se dělá ve vztahu k regionálnímu operačnímu programu.  Pokud rekonstrukce Pražská, tak chodníky půjdou buď z celé částky za městem, pokud se je podaří rozdělit, tak půlka půjde ze Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci projektu bezbariérového města.

Pan Javůrek měl dotaz, jak bylo naloženo s peticí ve vztahu k přechodu u Modré Hvězdy. Pan starosta uvedl, že byl osloven odbor dopravy, aby se k tomuto vyjádřil a budou další jednání. Je to řešeno v rámci projektu celé Boleslavské ulice.

 

Paní Ing. Hajleková měla dotaz k návrhu usnesení pod bodem c)  „zveřejnění celého SRP na webových stránkách města“  – v čem se bude lišit prodloužení oproti předchozímu zveřejnění.

Pan starosta upřesnil, že se bude lišit pouze v tom, že platnost je prodloužena do roku 2014 a taktéž o zařazení Akčního plánu.

Zastupitelka pí MUDr. Čierná Peterová se dotázala, který dům je čp. 3. Pan starosta upřesnil, že se jedná o dům na  „Branžováku“, který  je v majetku města.

 

Poté dal pan starosta hlasovat o níže uvedených návrzích usnesení, a to : 

a) Zastupitelstvo města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav prodlužuje platnost Strategického rozvojového plánu města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav na období 2007 – 2014 :

 

pro :    16                   proti :  0                                 zdržel se :  1

--------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav prodlužuje platnost Strategického rozvojového plánu města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav na období 2007 – 2014.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

b) Zastupitelstvo města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav schvaluje Akční plán realizace SRP na roky 2014 – 2016 :

 

pro :    15                   proti :  1                                 zdržel se :  1

--------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav schvaluje Akční plán realizace SRP na roky 2014 – 2016.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

c) Zastupitelstvo města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav prodlužuje platnost Strategického rozvojového plánu města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav na období 2007 – 2014 včetně akční plánu s termínem okamžitě  :

 

Zastupitelka pí Elsnerová se dotazovala ohledně platby za sepsání žádosti.

 

Zastupitelka paní MUDr. Čierná – Peterová se dotázala, proč do seznamu není zařazen např.  dům seniorů.

Pan starosta uvedl, že toto není problém a může být do seznamu dodatečně zařazen jako bod 10) – výstavba domova seniorů.

Pan místostarosta uvedl, že pokud budou finanční prostředky, je to dobrý nápad.

Poté dal pan starosta o hlasovat o předloženém návrhu a znovu schválení akčního plánu s tímto doplňkem :

1.   Rekonstrukce ulic Kralupská, Nádražní a Riegrova v Brandýse  nad Labem

2.   Novostavba MŠ v Brandýse nad Labem

3.   Spolkový dům č.p. 98 v Brandýse nad Labem

4.   Ostrůvek - obnova cestovního ruchu

5.   Zbudování Cyklostezky Labe – Jizera

6.   Přístavba radnice č.p.3

7.   Výstavba Kulturního domu

8.   Ulice Boleslavská – bezbariérové chodníky

9.   Realizace Rodinného ekocentra Stará Boleslav

10. Výstavba domova seniorů.

 

pro :    16                   proti :  0                                 zdržel se :  0

--------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav schvaluje Akční plán realizace SRP na roky 2014 – 2016 včetně doplňku pod bodem 10).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

c) Zastupitelstvo města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav ukládá vedoucímu odboru územního rozvoje a památkové péče zveřejnit na webových stránkách města SRP pro roky 2007 – 2014 včetně Akčního plánu s termínem  ihned:

pro :    17                   proti :  0                                zdržel se :  0

--------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav ukládá vedoucímu odboru územního rozvoje a památkové péče zveřejnit na webových stránkách města SRP pro roky 2007 – 2014 včetně akčního plánu s termínem zveřejnění ihned.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ad 10/  Koupě, prodeje a směny nemovitostí  

 1. I.              Návrh na nedoporučení prodeje části pozemku ppč. 2569 v k.ú. Stará Boleslav

Společnost AZ Elektrostav, a.s. požádala, na základě plné moci, pro ČEZ Distribuce, a.s.      o odprodej části pozemku ppč. 2569 o výměře cca 6 m2 v k.ú. Stará Boleslav,  který je v majetku města. Jedná se o pozemek, na kterém je umístěna trafostanice ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce. Rada města na svém zasedání dne 7.5.2013 - zápis č. 106, bod 16 rozhodla o zveřejnění  záměru města na prodej části pozemku ppč. 2569 o výměře cca 6 m2 v k.ú. Stará Boleslav za cenu minimálně 1 500,- Kč/m2. V termínu zveřejnění záměru, tj. do 21.6.2013 byla doručena jedna nabídka od společnosti AZ Elektrostav, a.s. Rada města dne 26.6.2013 vyhodnotila došlou nabídku a doporučila zastupitelstvu města schválit odprodej části pozemku ppč. 2569 po jejím geometrickém zaměření firmě ČEZ Distribuce za kupní cenu 1.500,- Kč/m2 – zápis č. 112, bod 25. Při dalším projednávání tohoto odprodeje bylo zjištěno, že pozemek bude dotčen výstavbou okružní křižovatky a počítá se s přeložkou trafostanice, a proto by měl zůstat v majetku města. Podle nového vyjádření jednotlivých odborů, právníka města a místostarosty se tento odprodej nedoporučuje. O nedoporučení odprodeje části pozemku jednala rada města dne 15. ledna 2014 – zápis č. 136, bod 10. a rozhodla o revokaci stanoviska rady ze dne 26.6.2013 – zápis č. 112, bod 25 v celém znění a doporučuje zastupitelstvu města neodprodat část pozemku ppč. 2569 o výměře 5 m2 (nově označeném jako pozemek ppč. 2569/2) v k.ú. Stará Boleslav společnosti ČEZ Distribuce, a.s. a doporučuje zastupitelstvu města ponechat pozemek ppč. 2569 o výměře 8207 m2 v k.ú. Stará Boleslav v majetku města.

Pan starosta otevřel diskuzi.

 

Zastupitelé města se shodli, že na dnešním veřejném zasedání budou hlasovat o majetkových záležitostech jedním hlasováním – ne jmenovitě.

 

Pan starosta dal o tomto návrhu hlasovat :

pro :    16                   proti :              0                     zdržel se :  0

--------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh byl schválen

 

Poté dal pan starosta hlasovat o níže uvedeném návrhu usnesení jedním hlasováním, a to neodprodat část pozemku ppč. 2569 o výměře 5 m2, nově označeném jako pozemek ppč. 2569/2 v k.ú. Stará Boleslav společnosti ČEZ Distribuce, a.s.  a o ponechání pozemku ppč. 2569 o výměře 8207 m2 v k.ú. Stará Boleslav v majetku města :

 

pro :    16                   proti :              0                     zdržel se :  0

--------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav rozhodlo neodprodat část pozemku ppč. 2569 o výměře 5 m2, nově označeném jako pozemek ppč. 2569/2 v k.ú. Stará Boleslav společnosti ČEZ Distribuce, a.s. a rozhodlo ponechat pozemek ppč. 2569 o výměře 8207 m2 v k.ú. Stará Boleslav v majetku města.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 1. II.            Návrh na prodej tepelných rozvodů včetně budovy kotelny a stavebního pozemku stpč. 1831 v k.ú. Brandýs nad Labem – revokace usnesení

Zastupitelstvo města dne 28. listopadu 2011 na svém 10. veřejném zasedání rozhodlo o uzavření kupní smlouvy mezi Městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Ing. Vladimírem Hořákem, Hořák – Trading, jejíž předmětem byl odprodej tepelných rozvodů sídliště u nádraží  včetně budovy kotelny s pozemkem stpč. 1831 o výměře 310m2 v k.ú. Brandýs n.L., vše za cenu 1,-Kč s předkupním právem pro Město Brandýs n.L. – Stará Boleslav za cenu dle znaleckého posudku – viz Usnesení bod II. písm. k). O obdobném prodeji rozhodlo také ZM dne 25. září 2006 na svém 26. veřejném zasedání – viz Usnesení bod II. písm. t). Následně rada města dne 25.dubna 2012 souhlasila se zdůvodněním odchylky ceny výše uvedeného prodávaného majetku od ceny obvyklé a také rozhodla o zveřejnění záměru na jeho prodej za cenu 1,- Kč  - viz Zápis č. 62, bod 14. Dále rada města dne 15. května 2013 schválila zadávací podmínky a pověřila pana Ing. J.Hárovníka zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku „Poskytnutí nového úvěru na financování rekonstrukce topných kanálů“ (viz Zápis č. 107, bod 8). Zastupitelstvo města dne 30. října 2013 na svém 22. veřejném zasedání schválilo vyhodnocení výše uvedené zakázky a pověřilo starostu města k podpisu smlouvy o úvěru s GE Money Bank, a.s. – viz Usnesení bod I. písm. e). Vzhledem k tomu, že k prodeji nedošlo a město bude samo realizovat rekonstrukci topných kanálů, navrhuje se následující revokace :

 

ü  bodu II. písm. t) Usnesení ZM ze  dne  25.09.2006 ;

ü  bodu II. písm. k) Usnesení ZM ze dne  28.11.2011.

Rada města tuto záležitost projednala dne 8.1.2014, kde odsouhlasila a doporučila zastupitelstvu města revokovat výše uvedené usnesení ZM -  viz Zápis č. 135, bod 22.

 

Pan starosta otevřel diskuzi.  Připomínky ani dotazy nebyly.

Poté dal hlasovat o revokaci písm. t) bodu II. Usnesení ZM ze dne 25.9.2006 a písm. k) bodu II. Usnesení ZM ze dne 28.11.2011, a to v plném rozsahu :

 

pro :    16                   proti :  0                                 zdržel se :  0

--------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav rozhodlo o revokaci písm. t) bodu II. Usnesení ZM ze dne 25.9.2006 a písm. k) bodu II. Usnesení ZM dne 28.11.2011, a to v plném rozsahu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

ad 11/  Návrh na prodej volného bytu č. 3 v čp. 1372 v k.ú. Brandýs nad Labem

Rada města na svém zasedání dne 4.9.2013 – zápis č. 120, bod 14 rozhodla o zveřejnění  záměru  na prodej volného bytu č. 3 v čp. 1372, Sídliště BSS v k.ú. Brandýs nad Labem v privatizovaném domě o velikosti 2+1  o výměře 49,9 m2 včetně podílu na společných částech domu a pozemku 499/2994 nejvyšší nabídce minimálně za 100% ceny dle znaleckého posudku, tj. 705 530,- Kč + váznoucí dluh na nájemném ve výši 175 383,- Kč. V termínu zveřejnění, tj. do 14.10.2013 nebyla doručena žádná nabídka, proto bylo navrženo  snížit kupní cenu  o 10%. Kupní cena činila 634 977,- Kč ( sleva 10 % činí 70 553,- Kč ). Rada města na svém zasedání dne 21.10.2013 – zápis č. 127, bod 11 rozhodla o zveřejnění záměru na prodej volného bytu č. 3 v čp. 1372, Sídliště BSS v k.ú. Brandýs nad Labem v privatizovaném domě o velikosti 2+1 o výměře 49,9 m2 včetně podílu na společných částech domu a pozemku 499/2994 nejvyšší nabídce, minimálně za 634 977,- Kč + váznoucí dluh na nájemném ve výši 175 383,- Kč. V termínu zveřejnění záměru, tj. do 29.11.2013 byly doručeny dvě nabídky. Rada města na svém zasedání dne 4.12.2013 –zápis č. 132, bod 22 vyhodnotila došlé nabídky na prodej výše uvedeného bytu a doporučila zastupitelstvu města odsouhlasit prodej volného bytu č. 3 v čp. 1372, Sídliště BSS v k.ú. Brandýs nad Labem o velikosti 2+1 o výměře 49,9 m2 včetně podílu na společných částech domu a pozemku 499/2994 paní Monice Pockové v cenové nabídce 675 617,- Kč + váznoucí dluh na nájemném ve výši 175 383,- Kč.

 

Pan starosta otevřel diskuzi.  Připomínky ani dotazy nebyly.

Pan starosta dal hlasovat o prodeji volného bytu č. 3 v čp. 1372, Sídliště BSS v k.ú. Brandýs nad Labem o velikosti 2+1 o výměře 49,9 m2 včetně podílu na společných částech domu a pozemku 499/2994 paní Monice Pockové v cenové nabídce 675 617,- Kč + váznoucí dluh na nájemném  ve výši 175 383,- Kč :

 

pro :    16                   proti :  0                                 zdržel se :  0

--------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav rozhodlo o prodeji volného bytu č. 3 v čp. 1372, Sídliště BSS v k.ú. Brandýs nad Labem o velikosti 2+1 o výměře 49,9 m2 včetně podílu na společných částech domu a pozemku 499/2994 paní Monice Pockové v cenové nabídce 675 617,- Kč + váznoucí dluh na nájemném ve výši 175 383,- Kč.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ad 12/  Návrh na prominutí poplatků z prodlení z dlužného nájemného za byt č. 7 v čp. 1114 v k.ú. Stará Boleslav  - M. N.

Paní M.N., nájemce bytu č. 7 v čp. 1114, Sídliště v k.ú. Stará Boleslav, požádala dne 28.11.2013 o prominutí poplatků z prodlení ve výši 23 930,- Kč. Uvedené poplatky z prodlení byly vyčísleny ke dni uhrazení dlužného nájemného a dluhu za vyúčtování služeb za rok 2010 v celkové výši 22 377,- Kč v souladu s ustanovením Dohody o uznání závazku a o postupných splátkách dlužného nájemného a vyúčtování služeb za rok 2010 uzavřené dne 13.6.2012 ( o uzavření dohody rozhodla rada města dne 29.5.2012 – zápis č. 66, bod 18 ) a byly splatné k 30.11.2013. Rada města na svém zasedání dne 11.12.2013 - zápis č. 133, bod 20 žádost projednala a doporučila zastupitelstvu města nesouhlasit s prominutím poplatků z prodlení vyčíslených ke dni uhrazení dlužného nájemného a dluhu za vyúčtování služeb za rok 2010 za byt  č. 7 v čp. 1114, Sídliště v k.ú. Stará Boleslav ve výši 23 930,- Kč paní M.N. Nájemní smlouva se jmenovanou na předmětný byt byla prodloužena do 30.6.2014 – viz rozhodnutí rady města ze dne 8.1.2014 – zápis č. 135, bod 20.

 

Pan starosta otevřel diskuzi.

Zastupitelka pí Ing. Hajleková se dotázala, zda žadatelka plní své povinnosti. Uvedla, že má málo informací pro své rozhodování.

Místostarosta města p. Ing. Nekvasil upřesnil, že byly přijaty zásady, neboť auditoři upozorňovali na příliš velkou benevolenci vůči neplatičům, proto přijato rozhodnutí nevyhovět tomuto prodloužení. Zatím se obecně nepromíjely poplatky z prodlení. Paní má splátkový kalendář a platí.

Pan starosta upřesnil, že nájemkyně splácí vlastní dluh na nájemném. Nyní vzniklo penále za poplatky z prodlení. Pokud požádá nájemce o uzavření dohody o splácení dlužného nájemného, musí požádat v době, kdy ještě existuje nájemní poměr.

Zastupitelka pí Ing. Hajleková se dotázala, zda-li žadatelka nežádala o nějakou sociální podporu.

 

Poté dal pan starosta hlasovat o předloženém návrhu odborem MM – vyhovět žádosti paní Marii N. o prominutí poplatků z prodlení vyčíslených ke dni uhrazení dlužného nájemného a dluhu za vyúčtování služeb za rok 2010 za byt  č. 7 v čp. 1114, Sídliště v k.ú. Stará Boleslav ve výši 23 930,- Kč :

 

pro :    5                     proti :    6                               zdržel se :  5

--------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh nebyl schválen

 

Zastupitelstvo města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav neschválilo vyhovět žádosti paní Marii N. o prominutí poplatků z prodlení vyčíslených ke dni uhrazení dlužného nájemného a  dluhu za vyúčtování služeb za rok 2010 za byt  č. 7 v čp. 1114, Sídliště v k.ú. Stará Boleslav ve výši 23 930,- Kč. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ad 13/  Návrh na schválení vinkulace pojistného plnění a Smlouvy k pohledávkám z pojistného plnění – GE Money Bank, a.s.

Zastupitelstvo města dne 30. října 2013 na svém 22. veřejném zasedání z důvodu poskytnutí úvěru na rekonstrukci topných kanálů schválilo zástavní právo k budově čp. 36, ul. I. Olbrachta v k.ú. Brandýs n.L. (Záložna) a to ve výši 25,000.000,- Kč – viz Usnesení bod I. písm. f).

V souvislosti s tímto Město Brandýs n.L. – Stará Boleslav uzavřelo dne 27. prosince 2013 s GE Money Bank, a.s. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru reg.č. 332 09 000455 ze dne 1.6.2009, dle kterého je město povinno zřídit zástavní právo k budoucí pohledávce města z pojistného plnění ve prospěch banky ze zastavené nemovitosti, tj. domu čp. 36, ul. I.Olbrachta v k.ú. Brandýs n.L. ( tzv. vinkulace pojištění ) do 31.12.2030. Předmětná nemovitost je pojištěna u České pojišťovny, a.s., a vinkulace pojistného plnění bude na částku přesahující 30.000,-Kč za jednotlivou pojistnou událost. Návrh Zástavní smlouvy k pohledávkám z pojistného plnění je přiložen a tvoří nedílnou součást zápisu.

Rada města tuto záležitost projednala dne 8.1.2014, kde odsouhlasila a doporučila zastupitelstvu města souhlasit se zřízením zástavního práva k budoucí pohledávce města z pojistného plnění přesahující 30.000,-Kč za jednotlivou pojistnou událost ve prospěch GE Money Banky, a.s. ze zastavené nemovitosti, tj. domu čp. 36 v k.ú. Brandýs n.L. ( tzv. vinkulace pojištění )  -  viz Zápis č. 135, bod 21.

 

Pan starosta otevřel diskuzi. Připomínky ani dotazy nebyly.

Pan starosta dal hlasovat o návrzích usnesení, a to :

 

1/. Zastupitelstvo města souhlasí se zřízením zástavního práva k budoucím pohledávkám města z pojistného plnění přesahující 30.000,-Kč za jednotlivou pojistnou událost ve prospěch GE Money Banky, a.s. ze zastavené nemovitosti, tj. domu čp. 36 v k.ú. Brandýs n.L.

pro :    15                   proti :              0                     zdržel se :  2

--------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav souhlasí se zřízením zástavního práva k budoucím pohledávkám města z pojistného plnění přesahující 30.000,-Kč za jednotlivou pojistnou událost ve prospěch GE Money Banky, a.s. ze zastavené nemovitosti tj. domu čp. 36 v k.ú. Brandýs n.L.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

2/.  Zastupitelstvo města schvaluje Zástavní smlouvu k pohledávkám z pojistného plnění reg. č. 332 13 001335.23 mezi Městem Brandýs n.L. – Stará Boleslav a společností GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, Praha 4, Michle, PSČ 140 28, IČ 256 72 720.

 

pro :    15                   proti :    0                               zdržel se :  2

--------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav schvaluje Zástavní smlouvu k pohledávkám z pojistného plnění reg. č. 332 13 001335.23 mezi Městem Brandýs n.L. – Stará Boleslav a společností GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, Praha 4, Michle, PSČ 140 28, IČ 256 72 720.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ad 14/  Návrh na schválení Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv  (vinkulace pojištění )  - Česká spořitelna, a.s.

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav uzavřelo dne 1.11.2002 s Českou spořitelnou, a.s. smlouvu na poskytnutí úvěru ve výši 150,000.000,-Kč na výstavbu obytných domů na Zahradním městě v k. ú. Brandýs nad Labem, se splatností do 20.12.2024. Dále byl tento úvěr navýšen na částku 175 mil. Kč a byla prodloužena splatnost do 31.12.2025. Podmínkou úvěru byla zástava nově budovaných domů na Zahradním městě včetně pozemků, která byla zřízena dle uzavřené Smlouvy o zastavení nemovitostí. Dle čl. IX. této smlouvy, Pojištění zástavy, je město povinno zřídit ve prospěch České spořitelny zástavní právo k pohledávce na pojistné plnění. Předmětné nemovitosti jsou pojištěny u České pojišťovny, a.s., a vinkulace pojistného plnění bude na částku přesahující 100.000,-Kč. Zastupitelstvo města již tuto záležitost projednalo dne 11.2.2013 na svém 18. veřejném zasedání a schválilo zřízení zástavního práva pro Českou spořitelnu, a.s. k veškerým peněžitým pohledávkám města, vyplývající z pojištění obytných domů na Zahradním městě, přesahující u jednotlivého pojistného plnění částku 100.000,-Kč včetně veškerých příslušenství – viz Usnesení ZM bod I., písm. i). Odbor majetku města nyní předkládá ke schválení návrh Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv, který je nedílnou součástí zápisu.

 

Pan starosta otevřel diskuzi.  Připomínky ani dotazy nebyly.

Pan starosta dal hlasovat o schválení Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P/1293/02/LCD mezi Městem Brandýs n.L. – Stará Boleslav a společností Česká Spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, IČ45244 782 :

 

pro :    15                   proti :  0                                zdržel se :  2

--------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav schvaluje Smlouvu o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P/1293/02/LCD mezi Městem Brandýs n.L. – Stará Boleslav a společností Česká Spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, IČ45244 782.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ad 15/  Návrh na stanovení výše odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav za výkon funkce člena zastupitelstva města, neuvolněné místostarostky, člena RM, předsedy výborů ZM nebo komisí RM a členy výborů ZM nebo komisí RM

Pan starosta Ing. Přenosil vyzval k tomuto bodu o upřesnění paní tajemnici JUDr. Tučkovou, která uvedla, že Nařízení vlády č. 459/2013 Sb., kterým se mění nař. vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.01.2014 zvyšuje odměny členům zastupitelstev obcí a krajů. Dosud poslední novelou nař. vlády č. 37/2003 Sb., bylo nařízení vlády č. 375/2010 Sb., které s účinností od 1.01.2011 snížilo měsíční odměny pro  členy zastupitelstev v průměru o 5%. Novela č. 459/2013 Sb., zvyšuje odměny členům zastupitelstev obcí a krajů na úroveň roku 2010. Hlavním důvodem vedoucím ke zvýšení odměn je podle odůvodnění nař. vl. č. 459/2013 Sb., neustálé zvyšování nároků na výkon jednotlivých funkcí.

Neuvolnění členové zastupitelstva nemají ze zákona právní nárok na poskytování odměny za výkon funkcí. Nařízení stanoví maximální výši měsíční odměny, kterou je možné neuvolněnému členovi zastupitelstva v příslušné funkci poskytnout, avšak až poté, co zastupitelstvo schválí konkrétní výši odměny, a to v rozpětí nula až dané maximum dle nařízení. Zastupitelstvo současně rozhodně, od kdy bude schválená výše měsíční odměny poskytována.

V případě souběhu výkonu několika funkcí lze neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytnout měsíční odměnu až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce- § 77 odst. 3 písm. b) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 

V příloze této důvodové zprávy je uvedena výše stávajících odměn u jednotlivých neuvolněných členů zastupitelstva za výkon jejich funkcí, včetně návrhu na stanovení nové výše odměn v maximální částce dle nař. vl. č. 459/2013 Sb.

 

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo města rozhodlo o stanovení výše odměn  pro neuvolněné členy zastupitelstva města za výkon jejich funkcí a to s účinností od 15.02.2014 jmenovitě takto:

-          Tomáši Bendovi za výkon funkce člena ZM a člena FV ve výši  2 120,- Kč/měs.,

-          Ing. arch. Pavlu Bímovi za výkon funkce člena ZM a člena komisí RM pro rozvoj města a pro regeneraci MPZ ve výši  3 420,- Kč/měs.,

-          MUDr. Ivaně Čierné Peterové  za výkon funkce členky ZM a předsedkyně komise RM protidrogové a prevence kriminality ve výši 2 470,- Kč/měs.,

-          Josefu Daškovi za výkon funkce člena ZM a člena RM ve výši  2 810,- Kč/měs.,

-          Idě Elsnerové za výkon funkce členky ZM a členky komise RM životního prostředí a veřejného pořádku ve výši  2 120,- Kč/měs.,

-          Bc. Miroslavu Emrovi za výkon funkce člena ZM, člena RM a předsedy FV ZM ve výši 4 460,- Kč/měs.,

-          Ing. Zdeňce Hajlekové  za  výkon  funkce členky ZM  a  předsedkyně  KV ZM ve výši

2 470,- Kč/měs.,

-          Mgr. Stanislavu Humlovi za výkon funkce člena ZM ve výši 820,- Kč/měs.,

-          Bohumilovi  Javůrkovi za výkon funkce člena ZM a člena FV ZM ve výši 2 120,- Kč/měs.,

-          Vladimíru Kapalovi za výkon funkce člena ZM a člena komise RM pro dopravu ve výši 2 120,- Kč/měs.,

-          Mgr. Petru Kváčovi za výkon funkce člena ZM, člena KV ZM a člena sportovní komise RM ve výši 3 420,- Kč/měs.,

-          MUDr. Evě Moravcové za výkon funkce členky ZM a členky komise RM pro sociální věci ve výši 2 120,- Kč/měs.,

-          Mgr. Nině Novákové za výkon funkce členky ZM a neuvolněné místostarostky ve výši 18 000,- Kč/měs.,

-          Ivaně Osuské za výkon funkce členky ZM a členky komise RM pro vzdělávání a práci s mládeží ve výši 2 120,- Kč/měs.,

-          Miroslavu Písačkovi za výkon funkce člena ZM a člena komise životního prostředí a veřejného pořádku RM ve výši 2 120,- Kč/měs.,

-          Ing. Danielu Procházkovi za výkon funkce člena ZM, člena RM, člena komisí RM pro rozvoj města a pro regeneraci MPZ ve výši 5 410,- Kč/měs.,

-          MUDr. Evě Štíbrové za výkon funkce členky ZM,  členky RM a předsedkyně komise RM pro sociální věci ve výši 4 460,- Kč/měs.,

-          Milanu Vávrovi za výkon funkce člena ZM a člena komise RM pro dopravu ve výši 2 120,- Kč/měs.,

-          Doc. MUDr. Martinu Vokurkovi za výkon funkce člena ZM ve výši 820,- Kč/měs.

 

Pan starosta otevřel diskuzi. Dotazy ani připomínky nebyly.

Poté dal pan starosta hlasovat o výše uvedeném návrhu usnesení :

 

pro :    15                   proti :  0                                 zdržel se :  2

--------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav rozhodlo o stanovení výše odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva města za výkon jejich funkcí, a to s účinností od 15.02.2014 jmenovitě  :

-          Tomáši Bendovi za výkon funkce člena ZM a člena FV ve výši 2 120,- Kč/měs.,

-          Ing. arch. Pavlu Bímovi za výkon funkce člena ZM a člena komisí RM pro rozvoj města a pro regeneraci MPZ ve výši  3 420,- Kč/měs.,

-          MUDr. Ivaně Čierné Peterové za výkon funkce členky ZM a předsedkyně komise RM protidrogové a prevence kriminality ve výši 2 470,- Kč/měs.,

-          Josefu Daškovi za výkon funkce člena ZM a člena RM ve výši  2 810,- Kč/měs.,

-          Idě Elsnerové za výkon funkce členky ZM a členky komise RM životního prostředí a veřejného pořádku ve výši  2 120,- Kč/měs.,

-          Bc. Miroslavu Emrovi za výkon funkce člena ZM, člena RM a předsedy FV ZM ve výši 4 460,- Kč/měs.,

-          Ing. Zdeňce Hajlekové  za  výkon  funkce členky ZM  a  předsedkyně  KV ZM ve výši

2 470,- Kč/měs.,

-          Mgr. Stanislavu Humlovi za výkon funkce člena ZM ve výši 820,- Kč/měs.,

-          Bohumilu Javůrkovi za výkon funkce člena ZM a člena FV ZM ve výši 2 120,- Kč/měs.,

-          Vladimíru Kapalovi za výkon funkce člena ZM a člena komise RM pro dopravu ve výši 2 120,- Kč/měs.,

-          Mgr. Petru Kváčovi za výkon funkce člena ZM, člena KV ZM a člena sportovní komise RM ve výši 3 420,- Kč/měs.,

-          MUDr. Evě Moravcové za výkon funkce členky ZM a členky komise RM pro sociální věci ve výši 2 120,- Kč/měs.,

-          Mgr. Nině Novákové za výkon funkce členky ZM a neuvolněné místostarostky ve výši 18 000,- Kč/měs.,

-          Ivaně Osuské za výkon funkce členky ZM a členky komise RM pro vzdělávání a práci s mládeží ve výši 2 120,- Kč/měs.,

-          Miroslavu Písačkovi za výkon funkce člena ZM a člena komise životního prostředí a veřejného pořádku RM ve výši 2 120,- Kč/měs.,

-          Ing. Danielu Procházkovi za výkon funkce člena ZM, člena RM, člena komisí RM pro rozvoj města a pro regeneraci MPZ ve výši 5 410,- Kč/měs.,

-          MUDr. Evě Štíbrové za výkon funkce členky ZM,  členky RM a předsedkyně komise RM pro sociální věci ve výši 4 460,- Kč/měs.,

-          Milanu Vávrovi za výkon funkce člena ZM a člena komise RM pro dopravu ve výši 2 120,- Kč/měs.,

-          Doc. MUDr. Martinu Vokurkovi za výkon funkce člena ZM ve výši 820,- Kč/měs.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Místostarostka města a poslankyně sněmovny paní Mgr. Nováková uvedla, že chce, i vzhledem  k výše uvedenému, upřesnit informaci zastupitelům, v jaké momentální situaci se nachází.

Uvedla, že do voleb do poslanecké sněmovny pracovala na mírně snížený pracovní úvazek na Gymnáziu J. S. Machara a zároveň byla v pozici jako neuvolněná místostarostka města.

Od 11. listopadu 2013 již neučí na brandýském gymnáziu, zároveň k 10. únoru 2014 se vzdala mandátu člena krajského zastupitelstva. Rada města v lednu 2014 vzala na vědomí její vzdání se členství v kulturní komisi. Na krajském úřadě zastává pouze pozici řadového člena  výboru pro sociální věci, neboť to souvisí s problematikou, kterou zastává i na městě.

Rytmus, který by se měl rychle usadit v poslanecké sněmovně je ten, že dne 18.2.2014 by mělo dojít k hlasování o důvěře vládě, poté by měl nastat normální rytmus v poslanecké sněmovně.

V týdnech, kdy nezasedá poslanecká sněmovna, se pracuje ve výborech nebo má poslanec časový prostor pro práci ve svém regionu, tudíž i na úřadě.

 

Zastupitel p. Javůrek se dotázal na možnost případné finanční odměny pro oddávající, neboť aktivních oddávajících je málo.

Po proběhlé diskuzi byla panem starostou požádána paní tajemnice JUDr. Tučková, aby se touto záležitostí zabývala.

 

 

ad 16/  Zpráva o činnosti rady města 

Starosta města p. Ing. Přenosil předal slovo tajemnici městského úřadu paní JUDr. Tučkové, která sdělila, že zastupitelé dostávají pravidelně zápisy z jednání rady města a zastupitelstva města.

Plněním úkolů RM a ZM se jako v minulosti zabývá kontrolní výbor.

 

Paní tajemnice zároveň vyzvala zastupitele ke spolupráci na tvorbě nových webových stránek města.

Pan starosta uvedl, že zastupitelé dosud nepodali žádné návrhy na nové přísedící soudu,  zatím zůstalo bez odezvy.

 

Zastupitelstvo města vzalo zprávu o činnosti rady města na vědomí.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

ad 17/  Usnesení a závěr

Starosta města předal slovo předsedovi návrhové komise, který sdělil, že všechna přijatá usnesení jsou obsažena v zápise jednání tak, jak o nich bylo v průběhu zasedání hlasováno.

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

z  24. veřejného zasedání zastupitelstva města

konaného dne 12.  února 2014 od 17.00 hodin

v prostorách kaple zámku  v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 1. I.              Zastupitelstvo města  projednalo a  s c h v á l i l o :

-----------------------------------------------------------------------

a)                  rozšířený program 24.veřejného zasedání ZM

b)                 rozpočtové opatření č. 9 / 2013 v bodech 1 - 4  dle předloženého návrhu

c)                  doplnění navýšených výdajů na období leden – březen 2014, které budou součástí rozpočtu města na rok 2014 a schválilo doplnění navýšených výdajů na období leden – březen 2014

d)                 návrh Dodatku č. 3 úvěrové smlouvy č. 332 09 000455 ze dne 1.6.2009 s GE Money Bank, a.s. a pověřuje pana starostu k podpisu Dodatku č. 3 úvěrové smlouvy č. 332 09 000455 s GE Money Bank, a.s.

e)                  návrh Dodatku č. 1 úvěrové smlouvy č. 332 13 001335 ze dne 27.12.2013 s GE Money Bank a.s. a pověřuje pana starostu k podpisu Dodatku č. 1 úvěrové smlouvy č. 332 13 001335 s GE Money Bank, a.s.

f)                  zástavní právo na nebytový (provozní) objekt s bytovými jednotkami na parcele č. 209/1 ; Ulice Olbrachtova, čp. 36, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav; Katastrální území :  Brandýs nad Labem, ident.kód: 609048 k úvěrové smlouvě č. reg. 332 09 000455 v nominální hodnotě 50.000.000,00 Kč a č. reg.332 13 001335 v nominální hodnotě 30.000.000,00 Kč

g)                  Akční plán realizace SRP na roky 2014 – 2016 včetně doplňku pod bodem 10)

h)                 nejmenovité hlasování zastupitelů u majetkových záležitostí města na tomto veřejném zasedání, tj. jedním hlasováním

i)                   Zástavní smlouvu k pohledávkám z pojistného plnění reg. č. 332 13 001335.23 mezi Městem Brandýs n.L. – Stará Boleslav a společností GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, Praha 4, Michle, PSČ 140 28, IČ 256 72 720

j)                   Smlouvu o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P/1293/02/LCD mezi Městem Brandýs n.L. – Stará Boleslav a společností Česká Spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, IČ45244 782.

 

 1. II.            Zastupitelstvo města  projednalo  a  n e s c h v á l i l o :

----------------------------------------------------------------------------

a)                  vyhovět žádosti paní Marii N. o prominutí poplatků z prodlení vyčíslených ke dni uhrazení dlužného nájemného a  dluhu za vyúčtování služeb za rok 2010 za byt  č. 7 v čp. 1114, Sídliště v k.ú. Stará Boleslav ve výši 23 930,- Kč

b)                 návrh p. Kapala uložit RM předložit právní analýzu ke smlouvě o spolupráci s fy Tapas Borek, s.r.o.

 

 

 1. III.           Zastupitelstvo města  p o v ě ř u j e :

--------------------------------------------------

a)                  pana starostu k podpisu Dodatku č. 3 úvěrové smlouvy č. 332 09 000455 s GE Money Bank, a.s. 

b)                 k podpisu Dodatku č. 1 úvěrové smlouvy č. 332 13 001335 s GE Money Bank, a.s.

 

 1. IV.          Zastupitelstvo města  r o z h o d l o :

---------------------------------------------------

a)                  svolat jednání zastupitelstva města na 26.2.2014 od 17.00 hodin v prostorách brandýského zámku s hlavním bodem jednání – vypořádání smluv na pronájem pozemků v lokalitě U Jatek vůči fy Tapas Borek, s.r.o.

b)                 neodprodat část pozemku ppč. 2569 o výměře 5 m2, nově označeném jako pozemek ppč. 2569/2 v k.ú. Stará Boleslav společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

c)                  ponechat pozemek ppč. 2569 o výměře 8207 m2 v k.ú. Stará Boleslav v majetku města

d)                 o revokaci písm. t) bodu II. Usnesení ZM ze dne 25.9.2006 a písm. k) bodu II. Usnesení ZM dne 28.11.2011, a to v plném rozsahu

e)                  o prodeji volného bytu č. 3 v čp. 1372, Sídliště BSS v k.ú. Brandýs nad Labem o velikosti 2+1 o výměře 49,9 m2 včetně podílu na společných částech domu a pozemku 499/2994 paní Monice Pockové v cenové nabídce 675 617,- Kč + váznoucí dluh na nájemném  ve výši 175 383,- Kč

f)                  o stanovení výše odměn  pro neuvolněné členy zastupitelstva města za výkon jejich funkcí, a to s účinností od 15.02.2014 jmenovitě takto:

ü  Tomáši Bendovi za výkon funkce člena ZM a člena FV ve výši  2 120,- Kč/měs.,

ü  Ing. arch. Pavlu Bímovi za výkon funkce člena ZM a člena komisí RM pro rozvoj města a pro regeneraci MPZ ve výši  3 420,- Kč/měs.,

ü  MUDr. Ivaně Čierné Peterové  za výkon funkce členky ZM a předsedkyně komise RM protidrogové a prevence kriminality ve výši 2 470,- Kč/měs.,

ü  Josefu Daškovi za výkon funkce člena ZM a člena RM ve výši  2 810,- Kč/měs.,

ü  Idě Elsnerové za výkon funkce členky ZM a členky komise RM životního prostředí a veřejného pořádku ve výši  2 120,- Kč/měs.,

ü  Bc. Miroslavu Emrovi za výkon funkce člena ZM, člena RM a předsedy FV ZM ve výši 4 460,- Kč/měs.,

ü  Ing. Zdeňce Hajlekové  za  výkon  funkce členky ZM  a  předsedkyně  KV ZM ve výši

2 470,- Kč/měs.,

ü  Mgr. Stanislavu Humlovi za výkon funkce člena ZM ve výši 820,- Kč/měs.,

ü  Bohumilovi  Javůrkovi za výkon funkce člena ZM a člena FV ZM ve výši 2 120,- Kč/měs.,

ü  Vladimíru Kapalovi za výkon funkce člena ZM a člena komise RM pro dopravu ve výši 2 120,- Kč/měs.,

ü  Mgr. Petru Kváčovi za výkon funkce člena ZM, člena KV ZM a člena sportovní komise RM ve výši 3 420,- Kč/měs.,

ü  MUDr. Evě Moravcové za výkon funkce členky ZM a členky komise RM pro sociální věci ve výši 2 120,- Kč/měs.,

ü  Mgr. Nině Novákové za výkon funkce členky ZM a neuvolněné místostarostky ve výši 18 000,- Kč/měs.,

ü  Ivaně Osuské za výkon funkce členky ZM a členky komise RM pro vzdělávání a práci s mládeží ve výši 2 120,- Kč/měs.,

ü  Miroslavu Písačkovi za výkon funkce člena ZM a člena komise životního prostředí a veřejného pořádku RM ve výši 2 120,- Kč/měs.,

ü  Ing. Danielu Procházkovi za výkon funkce člena ZM, člena RM, člena komisí RM pro rozvoj města a pro regeneraci MPZ ve výši 5 410,- Kč/měs.,

ü  MUDr. Evě Štíbrové za výkon funkce členky ZM,  členky RM a předsedkyně komise RM pro sociální věci ve výši 4 460,- Kč/měs.,

ü  Milanu Vávrovi za výkon funkce člena ZM a člena komise RM pro dopravu ve výši 2 120,- Kč/měs.,

ü  Doc. MUDr. Martinu Vokurkovi za výkon funkce člena ZM ve výši 820,- Kč/měs.;

 

 

 1. V.           Zastupitelstvo města  s o u h l a s í :

------------------------------------------------------

se zřízením zástavního práva k budoucím pohledávkám města z pojistného plnění přesahující 30.000,-Kč za jednotlivou pojistnou událost ve prospěch GE Money Bank, a.s. ze zastavené nemovitosti,  tj. domu čp. 36 v k.ú. Brandýs n.L.

 

 1. VI.          Zastupitelstvo města  p r o d l u ž u j e :

-------------------------------------------------------

platnost Strategického rozvojového plánu města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav na období 2007 – 2014.

 

 1. VII.         Zastupitelstvo města  u k l á d á :

----------------------------------------------

vedoucímu odboru územního rozvoje a památkové péče zveřejnit na webových stránkách města SRP pro roky 2007 – 2014 včetně akčního plánu s termínem zveřejnění ihned

 

 1. VIII.       Zastupitelstvo města  v z a l o na vědomí :

           ------------------------------------------------------

a)                  zprávu finančního výboru ZM

b)                 Výroční zprávu městské policie Brandýs nad Labem – Stará Boleslav za rok 2013

c)                  zprávu o činnosti rady města.

 

Starosta města pan Ing. Ondřej Přenosil ukončil jednání 24. veřejného zasedání zastupitelstva města ve  20.25  hod.

 

Podpisy ověřovatelů :

 

pan      Miroslav Písačka                   ............................................

 

pan      Bohumil Javůrek                    ...........................................

 

 

                                                                                 Ing. Ondřej  P ř e n o s i l

                                                                                           starosta města