Zápis z 1. jednání zastupitelstva

Z á p i s
z  ustavujícího zasedání zastupitelstva města
konaného dne   10. listopadu 2010
na zámku v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi

Přítomni : dle prezenční listiny

ad 1/  Zahájení
Jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav zahájil v 17.00 hodin starosta města a zároveň i předsedající pan Ing.Ondřej Přenosil. Přivítal zvolené členy zastupitelstva města Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi i občany města na tomto veřejném zasedání a uvedl, že zasedání bylo řádně svoláno, informace o konání zasedání byla zveřejněna dne 2.listopadu 2010.
Konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné, neboť je přítomno 21 členů zastupitelstva města.
Před schválením programu vyzval předsedající nově zvolené zastupitele města Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi ke složení  SLIBU.
Požádal zástupkyni Registračního úřadu paní Ing.Fišerovou, aby seznámila přítomné s výsledky voleb do zastupitelstva města. Zástupkyně Registračního úřadu oznámila, že nově zvolení zastupitelé města obdrželi před začátkem jednání „Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva města Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi“  a uvedla, že Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva města vyhotovený Českým statistickým úřadem bude následně předán mandátové komisi po jejím zvolení. Předseda mandátové a volební komise seznámí s ověřením platnosti mandátů zvolených členů zastupitelstva města.
Předsedající požádal zvolenou zastupitelku města paní Mgr.Ninu Novákovou o přednesení  "Slibu člena zastupitelstva města ".
Poté členové zastupitelstva města jednotlivě, v pořadí dle abecedy, přistoupili  k podepsání „SLIBU“ a pronesením slova „slibuji“ a zároveň svým podpisem složili předepsaný Slib do rukou zastupitele města pana Miroslava Písačky.

1/   Schválení programu
V souladu s ustanovením § 91 zákona o obcích je program ustavujícího zasedání zastupitelstva následující :
1. schválení programu
2. určení zapisovatelky a volba ověřovatelů zápisu, volba komisí (mandátové, volební a návrhové)
3. přijetí Volebního řádu
4. stanovení způsobu volby starosty města, místostarostů města, členů rady města a předsedů výboru ZM
5. určení počtu místostarostů města a počtu dlouhodobě uvolněných místostarostů
6. volba starosty města
7. volba místostarostů města
8. určení místostarosty města zastupujícího starostu města v době jeho nepřítomnosti
9. volba dalších členů rady města
10. zřízení FV a KV–určení počtu členů výborů a volba předsedy kontrolního výboru a předsedy finančního výboru ZM
11. vykonávání občanských obřadů
12. schválení odměn za výkon funkce člena ZM, člena RM, předsedů a členů výborů ZM
13. usnesení a závěr
 
Předsedající vyzval, zda někdo z přítomných členů zastupitelstva města má námitky k předloženému programu. Námitky vzneseny nebyly, předsedající dal o  programu hlasovat :

pro : 21 proti : 0 zdržel se :  0

--------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo města schválilo program ustavujícího zasedání.
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
ad 2/ Určení zapisovatelky a volba ověřovatelů zápisu, volba komisí – mandátové, volební a návrhové
Předsedající navrhl zapisovatelkou zápisu paní Věru Rajnišovou. Konstatoval, že zapisovatelkou zápisu z ustavujícího zasedání je paní Věra Rajnišová.
Za ověřovatele  zápisu navrhl  pana Miroslava Písačku a paní MUDr.Evu Štíbrovou
a dal o tomto návrhu hlasovat :
pro : 20 proti : 0 zdržel se :  1
-------------------------------------------------------------------------------
Ověřovateli zápisu byli schváleni zastupitelé pan Miroslav Písačka a paní MUDr.Eva Štíbrová.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Volba komisí - mandátové, volební a návrhové
Předsedající vyzval zastupitele města k podávání návrhů na ustanovení a schválení mandátové, volební a návrhové komise s tím, že je třeba dbát na lichý počet členů komise. Navrhl sloučit mandátovou a volební komisi do jedné a dal o tomto návrhu hlasovat :
 
pro : 21 proti : 0 zdržel se :   0
----------------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo města schválilo ustanovení sloučení mandátové a volební komise do jedné komise a to 21ti hlasy přítomných členů ZM.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Poté zastupitelé města podávali návrhy na složení mandátové a volební komise v pořadí :
 
Předsedající navrhl zastupitele pana Ing.Jiřího Nekvasila, pana Doc.MUDr.Martina Vokurku a pana  Vladimíra Kapala. Všichni jmenovaní vyslovili s kandidaturou souhlas. Poté dal předsedající postupně hlasovat o složení mandátové a volební komise v pořadí, jak byly návrhy předkládány :
pan Ing.Jiří Nekvasil
pro : 20 proti : 0 zdržel se :  1
----------------------------------------------------------------------------------------
 
pan Doc.MUDr.Martin Vokurka
pro : 20 proti : 0 zdržel se :  1
-------------------------------------------------------------------------------------
 
pan Vladimír Kapal
pro : 20 proti : 0 zdržel se :  1
------------------------------------------------------------------------------------
Předsedající vyzval mandátovou a volební komisi, aby si stanovili předsedu. Pan Kapal navrhl, aby předsedou komise byl pan Doc.MUDr.Martin Vokurka. Pan Vokurka vyjádřil souhlas.
Předsedající předal slovo předsedovi mandátové a volební komise panu Doc.MUDr.Vokurkovi a požádal o provedení ověření platnosti mandátů zvolených členů zastupitelstva města na základě předloženého originálu zápisu Českého statistického úřadu Registračním úřadem.
Po ověření mandátů předseda mandátové a volební komise pan Doc.MUDr.Martin Vokurka seznámil se zprávou, že  mandátová a volební komise ověřila platnost mandátů zvolených členů zastupitelstva města.
 
Předsedající konstatoval, že ZM vzalo na vědomí zprávu mandátové a volební komise o ověření platnosti mandátů zvolených členů zastupitelstva města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Předsedající předložil návrh na složení návrhové  komise, a to zastupitele paní Idu  Elsnerovou, paní Ivanu Osuskou a pana Ing.arch.Bímu.
Všichni jmenovaní vyslovili  s kandidaturou souhlas.
Poté dal předsedající o tomto návrhu hlasovat :
pro : 21 proti : 0 zdržel se  :  0
----------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo města schválilo ustanovení návrhové komise ve složení předseda paní Ida Elsnerová, členové paní Ivana Osuská a Ing.arch.Pavel Bíma.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ad 3/ Přijetí volebního řádu
Předsedající konstatoval, že členové ZM obdrželi návrh Volebního řádu a vyzval je k podávání připomínek. Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné připomínky,   dal předsedající hlasovat o přijetí Volebního řádu pro ustavující zasedání :
pro  : 21 proti  :  0 zdržel se :  0
--------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo města schválilo přijetí  Volebního řádu pro ustavující zasedání ZM dle předloženého návrhu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ad  4/  Stanovení způsobu volby starosty města, místostarostů města, členů rady města a předsedů výborů ZM
Předsedající uvedl, že je třeba stanovit způsob volby starosty města, místostarostů města, členů rady města a předsedů výborů ZM. Navrhl hlasování formou veřejné volby.
Pan Kapal podal protinávrh - hlasovat formou tajné volby.
Předsedající dal o protinávrhu p.Kapala hlasovat :
pro  : 9 proti  : 10 zdržel se :  2
-----------------------------------------------------------------------------------
návrh nebyl schválen
 
Poté dal předsedající hlasovat o původním návrhu formou veřejné volby :
pro  : 12 proti  : 9 zdržel se :  0
-----------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo města schválilo provedení způsobu volby starosty města, místostarostů města, členů rady města a předsedů výborů ZM formou veřejné volby.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Předsedající konstatoval, že při veřejné volbě nesmí hlasy sčítat zastupitel města a proto hlasy bude sčítat tajemnice městského úřadu paní JUDr.Tučková.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ad 5/  Určení počtu místostarostů města a počtu dlouhodobě uvolněných místostarostů
Předsedající sdělil, že je třeba schválit počet místostarostů města a počet uvolněných místostarostů. Podal návrh na 3 místostarosty, z  toho dva uvolněné.  Vyzval zastupitele města  k podání protinávrhů.
Paní Mgr.Nováková vznesla námitku k návrhu počtu 3 místostarostů a uvedla, že tato varianta již v minulosti byla a proč návrh na 3 místostarosty, když se osvědčila  varianta dvou místostarostů. Uvedla, že zásadně s tímto návrhem nesouhlasí, aby koalice upevňovala svou pozici počtem 3 místostarostů a podala protinávrh na  stanovení počtu 2 místostarostů.
Předsedající dal o protinávrhu  hlasovat :
pro  : 9 proti  :  11 zdržel se :  1
------------------------------------------------------------------------------------
protinávrh nebyl schválen
--------------------------------------
 
Poté předsedající dal hlasovat o stanovení počtu tří místostarostů  města :
pro  : 12 proti  : 9 zdržel se  :  0
-------------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo města rozhodlo o stanovení počtu tří místostarostů města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Předsedající uvedl, že na základě ustanovení tří místostarostů dává návrh, že z tohoto počtu budou 2 místostarostové dlouhodobě uvolnění a jeden neuvolněný.
Paní Mgr.Nováková uvedla, že takto předkládaná varianta je podle ní ještě horší než varianta na 3 uvolněné místostarosty. Předsedající ji vyzval k formulaci protinávrhu. Paní Mgr.Nováková sdělila, že nedává  protinávrh, ale zásadně s touto variantou nesouhlasí.
Pan Mgr.Huml uvedl, že dává protinávrh, že když ZM rozhodlo o stanovení počtu 3 místostarostů, tak aby všichni 3 byli voleni jako uvolnění.
Mgr.Nováková se dotázala, jaká je kompetence 3 místostarostů.  Předsedající uvedl, že návrh vyplynul z koaličních jednání a  dal o předloženém protinávrhu hlasovat :
pro  : 4 proti  : 12 zdržel se  : 5
-------------------------------------------------------------------------------------
protinávrh nebyl schválen
-------------------------------------
Předsedající poté dal hlasovat, že ze tří ustanovených místostarostů budou dva místostarostové  uvolnění :
pro  : 12 proti  : 6 zdržel se  : 3
-------------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo města rozhodlo, že ze 3 schválených místostarostů budou dva místostarostové uvolnění.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ad 6/   Volba starosty města
Předseda mandátové a volební komise vyzval zastupitele města k předkládání návrhů na obsazení funkce uvolněného starosty města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Předkládané návrhy registrovala mandátová a volební komise v souladu se schváleným Volebním řádem.
 
Paní MUDr.Štíbrová navrhla kandidáta pana  Ing.Ondřeje Přenosila
Pan Ing.Ondřej Přenosil vyjádřil s kandidaturou souhlas
 
Pan Mgr.Huml  navrhl kandidáta pana Ing.Jiřího Nekvasila
Pan Ing.Nekvasil vyjádřil s kandidaturou souhlas.
 
Žádné jiné návrhy na funkci starosty města nebyly členy ZM podány. Předseda mandátové a volební komise vyzval zastupitele města k hlasování prvního navrženého kandidáta  pana Ing.Ondřeje Přenosila na funkci starosty města :
pro   : 14 proti  : 7 zdržel se : 0
--------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo města zvolilo uvolněným starostou města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav pana Ing.Ondřeje Přenosila 14ti hlasy přítomných členů ZM.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Předseda mandátové a volební komise oznámil, že pan Ing.Ondřej Přenosil byl zvolen starostou města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
Nově zvolený starosta města pan Ing.Ondřej Přenosil poděkoval zastupitelům města za projevenou důvěru a ujal se řízení další části ustavujícího zasedání zastupitelstva města .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ad 7/   Volba místostarostů
Předsedající předal slovo předsedovi volební a mandátové komise k provedení volby.  Předseda komise vyzval členy ZM k volbě místostarostů města a k podávání návrhů :
Návrhy :
pan Mgr.Huml navrhl kandidáta pana Ing.Jiřího Nekvasila
pan Dašek navrhl kandidáta pana Bohumila Javůrka
pan Bc. Emr navrhl kandidáta pana  Milana Vávru
pan Ing.Procházka navrhl kandidátku MUDr.Ivanu Čiernou Peterovou
pan Mgr.Kváča navrhl kandidáta pana Mgr.Stanislava Humla
Navržení  kandidáti vyjádřili s kandidaturou souhlas.
---------------------------------------------------------------------------
Předseda volební a mandátové komise vyzval zastupitele města k hlasování navržených kandidátů na funkci uvolněného místostarosty v pořadí, jak byly  návrhy předkládány :
Kandidát pan Ing.Jiří Nekvasil
pro   : 9 proti  : 0 zdržel se : 12
------------------------------------------------------------------------------
nebyl zvolen
 
kandidát pan Bohumil  Javůrek
pro   : 8 proti  : 6 zdržel se : 7
------------------------------------------------------------------------------
nebyl zvolen
 
kandidát pan Milan Vávra
pro  : 12 proti :  7 zdržel se  :  2
-------------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo města zvolilo uvolněným místostarostou města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav pana Milana Vávru 12ti hlasy přítomných členů ZM.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Předseda volební a mandátové komise oznámil, že pan Milan Vávra byl zvolen místostarostou města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
--------------------------------------------------------------------------------
 
Poté předseda mandátové a volební komise vyzval členy ZM k podávání návrhů na  druhého uvolněného místostarostu města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav :
pan Mgr.Kváča navrhl kandidáta pana Mgr.Stanislava Humla
pan Mgr.Huml kandidaturu přijal
pan Dašek navrhl kandidáta pana Bohumila Javůrka
pan Javůrek kandidaturu přijal
Paní Mgr.Nováková vznesla námitku k předložení opětovného návrhu na kandidáta,   který již byl navrhován a nebyl zvolen. Poté se rozvinula diskuze, zda je možno hlasovat znovu o stejném kandidátovi, který předtím nebyl zvolen. Paní Mgr.Nováková požádala o výklad zákona tajemnici MěÚ. Paní tajemnice upřesnila, že vše probíhá regulérně, zastupitelstvo schválilo počet tří místostarostů, byla provedena volba prvního místostarosty, nyní dochází k volbě druhého místostarosty a je možné, aby kandidát, který nebyl zvolen v první volbě, mohl být navržen ve volbě na druhého místostarostu.
Člen volební a mandátové komise pan Kapal namítl, že není možné, aby byl navrhován kandidát, který předtím nebyl zvolen. Po další diskuzi zastupitelů zda lze či nelze navrhovat stejného kandidáta, předseda volební a mandátové komise zvažoval návrh  na revokaci předchozího usnesení.
Pan Ing.Procházka uvedl, že zřejmě došlo nechtěně k mylné situaci, že se jedná o druhého - dalšího místostarostu, což logicky vyplývá, když byl zvolen první místostarosta a má se hlasovat o třech místostarostech. Domnívá se, že navržený kandidát byl mylně uveden pro volbu prvního místostarosty, měl být navržen následně ve druhé volbě.
Člen mandátové a volební komise Ing.Nekvasil uvedl, že se nahrává záznam a je možné si ověřit, že v úvodu bodu bylo řečeno, že se jedná o volbu 3 místostarostů, na kterou  bylo navrženo 5 kandidátů a o těchto se postupně začalo hlasovat.
Starosta města pan Ing.Přenosil uvedl, že byl zvolen stejný postup volby, jako když se volili členové mandátové a volební komise a vzhledem ke vzniklé situaci navrhne revokaci.
Člen komise pan Kapal uvedl, že byly podávány návrhy kandidátů na tři místostarosty a bylo navrženo pět kandidátů a hlasováno bylo zatím pouze o třech kandidátech z pěti, zbývá provést volbu dalších navržených kandidátů.
Starosta města  uvedl, že stahuje svůj návrh na revokaci.
Poté předseda mandátové a volební komise vyzval zastupitele k dokončení volby  navržených kandidátů na místostarostu města, a to :
Kandidátka paní MUDr.Ivana Čierná Peterová
pro  : 3 proti  : 5 zdržel se   :   13
--------------------------------------------------------------------------------------
nebyla zvolena
Kandidát pan Mgr.Stanislav Huml
pro  : 6 proti  : 0 zdržel se   :   15
--------------------------------------------------------------------------------------
nebyl zvolen
Poté nastala diskuze ohledně dalšího  hlasování pro volbu místostarosty. Pan Ing.Procházka uvedl, že dokud starosta města neukončí projednávaný bod, tak není volba místostarostů dokončena.
Pan Kapal namítl, že volbu řídí volební a mandátová komise a ne starosta města.
Ing.Procházka uvedl, že jednání zasedání řídí starosta města, který mu udělil slovo a požadoval uvést v zápise, že mu nebylo umožněno hovořit v průběhu projednávání bodu – volba místostarostů, přestože mu starosta města udělil slovo.
Pan Kapal žádal uvést do zápisu, že Ing.Procházka zasahuje do práce mandátové a volební komise a nerespektuje  odhlasovaný  program.
Byly podány další  návrhy na volbu dalšího místostarosty :
pan Písačka navrhl kandidátku paní Mgr. Ninu Novákovou
pan Dašek navrhl kandidáta pana Bohumila Javůrka
pan Ing.Procházka navrhl kandidátku MUDr.Ivanu Čiernou Peterovou
navržení kandidáti vyjádřili s kandidaturou souhlas
Poté opět nastala diskuze, zda lze či nelze navrhovat stejného kandidáta, který neprošel v předcházející volbě. Pan Písačka uvedl, že jakmile se nezvolí navržený kandidát, tak ho nelze znovu navrhovat a volit znovu na stejnou funkci.
Poté byla vyhlášena přestávka
Po zahájení dalšího jednání starosta města pan Ing.Přenosil uvedl, že bude probíhat dovolba místostarostů města volební a mandátovou komisí na zbývající dva navržené místostarosty. Pokud nebudou zvoleni, nemůže tedy proběhnout ani dovolba rady města a navrhoval, pokud tomu tak bude, přesunout tyto dva body, na příští zasedání, které by se konalo 22.listopadu 2010 od 18.00 hodin. Uvedl, že je ale možné pokračovat a dokončit projednání dalších bodů programu tohoto ustavujícího zasedání.
Předal slovo předsedovi mandátové a volební komise, který vyzval zastupitele města vrátit se k hlasování předložených návrhů  na dovolbu místostarosty.
Člen komise pan Ing.Nekvasil upřesnil, že by se mělo hlasovat o navržené kandidátce paní Mgr.Novákové a ne znovu o dalších dvou navrhovaných kandidátech.Mandátová a volební komise poté vyzvala k návrhům na další kandidáty.
Pan Kapal navrhl kandidáta pana Miroslava Písačku.
Pan Písačka kandidaturu přijal
Kandidát pan Bohumil Javůrek    - vzal svou  kandidaturu zpět.
Kandidátka paní MUDr.Ivana Čierná Peterová  - vzala svou kandidaturu zpět.
Paní Mgr. Nováková navrhla kandidáta pana Daška.
Pan Dašek  kandidaturu nepřijal.
Pan Mgr.Huml navrhl kandidáta pana Mgr.Petra Kváču
pan Mgr.Kváča  kandidaturu přijal
Paní Mgr. Nováková navrhla   kandidáta pana Bc.Miroslava Emra
Pan Bc.Emr kandidaturu nepřijal.
Předseda mandátové a volební komise pan Doc.MUDr.Vokurka dal hlasovat o výše předložených návrzích  :
Kandidátka paní Mgr.Nina Nováková
pro  : 6 proti  : 1 zdržel se   :   14
--------------------------------------------------------------------------------------
nebyla zvolena
kandidát pan Miroslav Písačka
pro  : 6 proti  : 1 zdržel se   :   14
--------------------------------------------------------------------------------------
nebyl zvolen
kandidát pan Mgr.Petr Kváča
pro  : 6 proti  : 1 zdržel se   :   14
--------------------------------------------------------------------------------------
nebyl zvolen
Předseda mandátové a volební komise sdělil, že byl zvolen jeden místostarosta města pan Milan Vávra a nikdo z dalších navržených. Tímto mandátová a volební komise ukončuje volbu místostarostů na tomto zasedání.  Dovolba místostarostů se uskuteční na dalším zasedání.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ad 8/  Určení místostarosty města zastupujícího starostu města v době jeho nepřítomnosti
Starosta města pan Ing.Přenosil navrhl, aby v návaznosti na ust. § 104 zákona o obcích byl určen první místostarosta Brandýs nad Labem – Stará Boleslav pan Milan Vávra k zastupování starosty města v době jeho nepřítomnosti. Starosta města dal o tomto návrhu hlasovat :
pro  :  12 proti  :  5 zdržel se   :4
--------------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo města rozhodlo, že v době nepřítomnosti starosty města ho bude zastupovat  místostarosta města pan Milan Vávra.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ad 9/   Volba dalších členů  rady města
Starosta města pan Ing.Přenosil uvedl, že vzhledem k tomu, že ze zákona o obcích jsou členy rady města starosta města a místostarostové, je třeba doplnit volbou další členy rady města a navrhl, aby tento bod byl stažen z dnešního programu s tím, že bude svoláno další zasedání, které se bude zabývat dovolbou  místostarostů města a volbou dalších členů rady města. Další zasedání se uskuteční dne 22.listopadu 2010 od 18.00 hodin. Poté dal o tomto návrhu hlasovat :
pro  :  20 proti  :  0 zdržel se   :  1
--------------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení části bodu 9/ volba dalších členů rady města s tím, že bude svoláno další ustavující zasedání ZM dne 22.listopadu 2010, které se bude zabývat dovolbou místostarostů města a volbou dalších členů rady města.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starosta města pan Ing.Přenosil uvedl, že je ale třeba stanovit celkový  počet členů rady města Brandýs nad Labem–Stará Boleslav a vyzval zastupitele k podání event. protinávrhů. Uvedl, že dle ustanovení § 99 odst. 2) zákona o obcích musí být počet členů rady města lichý a musí činit nejméně 5 a nejvýše 7, a to vzhledem k tomu, že počet nesmí přesahovat 1/3 počtu členů zastupitelstva obce. Navrhl stanovit počet sedmičlenné rady města. Vzhledem k tomu, že nebyly podány námitky, bylo hlasováno o počtu 7 členů  :
pro  : 19 proti  : 0 zdržel se   : 2
---------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo města rozhodlo o stanovení počtu členů rady města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, a to v počtu sedmi členů.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
ad  10/   Zřízení FV a KV a určení počtu členů výborů, volba předsedy kontrolního výboru a volba předsedy finančního výboru
Starosta města uvedl, že s odkazem na § 117 odst. 2 zákona o obcích je třeba zřídit dva výbory -  finanční a kontrolní. Je třeba taktéž určit počet členů výborů (lichý počet) a na dnešním zasedání by měli být zvoleni předsedové FV a KV.  Zároveň sdělil a vyzval zastupitele, aby zvážili kandidáty do FV a KV, kteří by byli voleni na příštím zasedání ZM.
Paní Mgr.Nováková namítla, že se tímto limituje počet zastupitelů pro volbu místostarostů v případě, že budou nyní navrženi do volby na předsedu FV a KV.
Pan starosta uvedl, že navrhovaní kandidáti vědí, kam směřují a domnívá se, že by tato situace neměla nastat. Je tudíž předpoklad, že navržení kandidáti na pozici předsedy kontrolního nebo finančního výboru nebudou na dalším zasedání navrhováni do funkce místostarosty města. Pan Ing.Procházka se k názoru pana starosty připojil.
 
Starosta města vyzval zastupitele města k hlasování o zřízení FV zastupitelstva města a KV zastupitelstva města v počtu 7 členů výborů.
pro  : 21 proti :  0 zdržel se :  0
---------------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo města zřizuje finanční výbor v počtu     7 členů výboru.
Zastupitelstvo města zřizuje kontrolní výbor v počtu   7 členů výboru.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Poté starosta města předal slovo předsedovi mandátové a volební komise k provedení volby předsedy FV a předsedy KV.
Pan Ing.Nekvasil a paní Mgr.Nováková opětovně namítli, že volbou předsedy KV a FV by došlo k limitování kandidátů pro příští volbu místostarostů, do které budou navrhovat kandidáty a pokud by jejich kandidáti nebyli zvoleni do pozice místostarosty, tak je budou navrhovat na pozice předsedy výborů.
Pan starosta se dotázal paní Mgr.Novákové, zda-li je to protinávrh. Po upřesněné formulaci dal o protinávrhu hlasovat s tím, aby ZM nevolilo na dnešním zasedání  předsedu  FV a předsedu KV :
pro  : 8 proti :  0 zdržel se :  13
---------------------------------------------------------------------------------------
návrh nebyl přijat
 
Předseda mandátové a volební komise vyzval zastupitele města k podávání návrhů na volbu předsedy finančního výboru :
pan Vávra   navrhl  kandidáta pana Bc.Miroslava Emra.
paní Mgr.Nováková   navrhla kandidáta pana  Ing.Jiřího Nekvasila
pan Písačka navrhl kandidáta pana Vladimíra Kapala
Navržení kandidáti vyjádřili s kandidaturou souhlas.
Předseda volební a mandátová komise uvedl, že komise registrovala pořadí, v jakém byly návrhy předloženy a vyzval zastupitele města k hlasování prvního navrženého kandidáta  na funkci předsedy finančního výboru  pana Bc.Miroslava Emra :
pro : 12 proti :  6 zdržel se  :  3
-----------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo města zvolilo předsedou finančního výboru ZM pana Bc.Miroslava Emra  12ti hlasy přítomných členů ZM.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Předseda volební a mandátové komise oznámil, že pan Miroslav Emr byl zvolen předsedou finančního výboru.
 
Předseda mandátové a volební komise vyzval zastupitele města k podávání návrhů na volbu předsedy kontrolního výboru :
paní Mgr.Nováková   navrhla kandidátku  paní  Ing.Zdeňku Hajlekovou
pan Ing.Procházka se připojil k návrhu na kandidátku Ing.Hajlekovou
pan Huml navrhl kandidáta pana Vladimíra Kapala
Navržení kandidáti vyjádřili s kandidaturou souhlas.
 
Volební a mandátová komise registrovala pořadí, v jakém byly návrhy na zvolení předsedy KV předloženy. Předseda volební a mandátové komise dal hlasovat o volbě první navržené kandidátky paní Ing.Zdeňky Hajlekové na funkci předsedkyně kontrolního výboru :
pro  : 18 proti  : 1 zdržel se :  2
----------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo města zvolilo předsedkyní kontrolního výboru ZM paní Ing.Zdeňku Hajlekovou 18ti hlasy přítomných členů ZM.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Předseda volební a mandátové komise oznámil, že paní Ing.Zdeňka Hajleková byla  zvolena předsedkyní  kontrolního výboru ZM.
 
ad  11/    Vykonávání občanských obřadů
Starosta města informoval zastupitele, že si může zastupitelstvo města dle ustanovení § 84 zákona o obcích jako svoji další pravomoc v samostatné působnosti obce vyhradit pověřovat jednotlivé členy zastupitelstva k přijímání Prohlášení o uzavření manželství dle § 4 zákona o rodině.
Pokud si zastupitelstvo města tuto pravomoc nevyhradí, pověřuje jednotlivé členy ZM k přijímání Prohlášení o uzavření manželství rada města.
Oprávnění k přijetí souhlasného Prohlášení snoubenců o tom, že spolu vstupují do manželství, vyplývá pro starostu města a místostarosty města přímo ze zákona o rodině.
Starosta města pan Ing.Přenosil předložil návrh, aby si zastupitelstvo města vyhradilo pravomoc pověřovat jednotlivé členy zastupitelstva k přijímání Prohlášení o uzavření manželství.
pro  : 21 proti  : 0 zdržel se   :   0
--------------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo města si vyhradilo pravomoc pověřovat jednotlivé členy zastupitelstva k přijímání Prohlášení o uzavření manželství.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V návaznosti na předchozí hlasování uvedl starosta města že je třeba schválit jmenovitě jednotlivé zastupitele města, kteří budou oprávněni k přijímání Prohlášení o uzavření manželství a užívat závěsný odznak se státním znakem České republiky pro vykonávání občanských obřadů.
Poté navrhl zastupitele města - paní Ivanu Osuskou, pana Doc.MUDr.Martina Vokurku, paní Idu Elsnerovou, pana Miroslava Písačku, paní Mgr.Ninu Novákovou a pana Ing.Daniela Procházku.  Všichni navržení zastupitelé vyjádřili souhlas.
Člen mandátové a volební komise pan Kapal navrhl, aby se hlasovalo o navržených kandidátech jednotlivě.
Starosta města dal postupně hlasovat o schválení dalších zastupitelů města, kteří budou oprávněni k přijímání Prohlášení o uzavření manželství a užívání závěsného odznaku se státním znakem ČR pro vykonávání občanských obřadů :
 
paní Ivana Osuská
pro  : 20 proti  : 0 zdržel se   :  1
--------------------------------------------------------------------------------------
 
pan Doc.MUDr.Martin Vokurka
pro  : 20 proti  : 0 zdržel se   :   1
--------------------------------------------------------------------------------------
 
 
paní Ida Elsnerová
pro  : 20 proti  : 0 zdržel se   :   1
--------------------------------------------------------------------------------------
 
pan Miroslav Písačka
pro  : 20 proti  : 0 zdržel se   :  1
--------------------------------------------------------------------------------------
 
paní Mgr.Nina Nováková
pro  : 20 proti  : 0 zdržel se   :  1
--------------------------------------------------------------------------------------
 
pan Ing.Daniel Procházka
pro  : 17 proti  : 2 zdržel se   :  2
--------------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo města pověřilo zastupitele města paní Ivanu Osuskou, pana Doc.MUDr.Martina Vokurku, paní Idu Elsnerovou, pana Miroslava Písačku, paní Mgr.Ninu Novákovou a pana Ing.Daniela Procházku k přijímání Prohlášení o uzavření manželství a k užívání závěsného odznaku se státním znakem České republiky pro vykonávání občanských obřadů.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ad 12/   Schválení odměn za výkon funkce člena ZM, člena RM, předsedů a členů výborů ZM
Zastupitelé města obdrželi v podkladech návrh na stanovení výše odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav za výkon funkce člena zastupitelstva města, za výkon funkce neuvolněného místostarosty/místostarostky, za výkon funkce člena rady města, za výkon funkce předsedy výboru ZM a za výkon funkce člena výboru ZM a komisí RM.Tento materiál je předkládán v návaznosti na Nařízení vlády č. 20/2009 Sb., kterým se mění nař. vl. č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Dle ustanovení § 77 odst. 3), písm. b)  zákona o obcích lze neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytnout měsíční odměnu až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce.
1.
Výši měsíční odměny za výkon funkce člena  ZM je možno stanovit až do výše:
- základní částka za výkon funkce……………………460,- Kč/měs.
- příplatek podle počtu obyvatel    …………………...360,- Kč/měs.
CELKEM………………………………………………...820,-Kč/měs.
(dosavadní výše odměny činí 780,-Kč/měs.)
2.
Výši měsíční odměny pro neuvolněné členy ZM za výkon funkce člena RM je možno stanovit až do výše:
- základní částka za výkon funkce člena RM ……..........1.990,- Kč/měs.
- základní částka za výkon funkce člena ZM …….......….  460,- Kč/měs.
 
- příplatek podle počtu obyvatel   …………………..........   360,- Kč/měs.
CELKEM      ………………………………………………..2.810,- Kč/měs.
(dosavadní výše odměny činí 2.690,- Kč)
3.
Výši měsíční odměny pro neuvolněné členy ZM za výkon funkce předsedy výboru ZM nebo komise RM  je možno stanovit až do výše:
- základní částka za výkon funkce ..........……………….1.650,-Kč/měs.
- základní částka za výkon funkce člena ZM  …………..   460,-Kč/měs.
- příplatek podle počtu obyvatel  ………………………….  360,-Kč/měs
CELKEM …………………………….……………………  2.470,-Kč/měs.
(dosavadní výše odměny činí 2.360,- Kč/měs.)
4.
Výši měsíční odměny pro neuvolněné členy ZM, kteří jsou zároveň členy výborů ZM nebo členy komisí RM je možno stanovit až do výše:
- základní částka za výkon funkce ………………………1.300,- Kč/měs.
- základní částka za výkon funkce člena ZM ..………..     460,- Kč/měs.
- příplatek podle počtu obyvatel ……………………….     360,-Kč/měs.
CELKEM  ………………………………………………     2.120,-Kč/měs.
(dosavadní výše odměny činí 2.030,- Kč/měs.)
 
5.
Výši měsíční odměny pro výkon funkce neuvolněného místostarosty/místostarostky  je možné stanovit až do výše :
- měsíční odměna …………………………………………7.509,-  Kč
-příplatek podle počtu obyvatel města     ………………22.006,-  Kč
+ 50,10 Kč za každých 100 obyvatel nad 10.tis. obyvatel  ...…  2.805,60 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Výše měsíční odměny .................................................  32.320,60 Kč
(dle § 3 nař.vlády č.337/2004 Sb., se měsíční odměna zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru)
Výše měsíční odměny celkem až do výše  ..................  32.330,- Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Starosta města vyzval k podání připomínek ke stanovení měsíční odměny pro neuvolněné členy ZM za výkon funkce člena ZM ve výši Kč 820,-/měsíc.
Paní Mgr.Nováková uvedla, že za zastupitele TOP 09 dává protinávrh na snížení částky na výši Kč 780,-/měsíc. Starosta města dal o tomto návrhu hlasovat :
pro  : 9 proti  : 2 zdržel se   :  10
--------------------------------------------------------------------------------------
návrh nebyl přijat
-------------------------
 
 
Poté dal starosta města hlasovat o původním návrhu ve výši Kč 820,-/měsíc :
pro  : 12 proti  : 6 zdržel se   :  3
--------------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo města rozhodlo o stanovení výše měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva města za výkon funkce člena ZM ve výši Kč 820,- /měs.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Starosta města vyzval k podání připomínek ke stanovení měsíční odměny pro neuvolněné členy ZM za výkon funkce člena rady města ve výši Kč 2.810,-/měsíc.
Paní Mgr.Nováková dala protinávrh ponechat v současné výši Kč 2.690,-/měsíc.  Starosta města dal o tomto návrhu hlasovat :
pro  : 7 proti  : 2 zdržel se   :  12
-----------------------------------------------------------------------------------
návrh nebyl přijat
-------------------------
 
Poté dal starosta města hlasovat o původním návrhu ve výši Kč 2.810,-/měsíc:
pro  : 14 proti  :  6 zdržel se   :  1
--------------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo města rozhodlo o stanovení výše měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva města za výkon funkce člena rady města ve výši Kč 2.810,- /měs.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Starosta města vyzval k podání připomínek ke stanovení měsíční odměny pro neuvolněné členy ZM za výkon funkce předsedy výboru ZM nebo komise rady města ve výši  Kč 2.470,-/měs.
Paní Mgr.Nováková podala protinávrh ponechat v současné výši Kč 2.360, -/měs.
Starosta města dal o tomto návrhu hlasovat :
pro  : 7 proti  :  2 zdržel se   :  12
--------------------------------------------------------------------------------------
návrh nebyl přijat
 
Poté bylo hlasováno o původním návrhu  ve výši Kč 2.470,-/měsíc:
pro  :  12 proti  : 6 zdržel se   :  3
--------------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo města rozhodlo o stanovení výše měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva města za výkon funkce předsedy výboru ZM nebo komise rady města ve výši Kč 2.470,- /měs.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Starosta města vyzval k podání připomínek ke stanovení měsíční odměny pro neuvolněné členy  zastupitelstva města, kteří jsou zároveň  členy výborů ZM nebo členy komisí RM ve výši Kč 2.120,-/měs.
Paní Mgr.Nováková podala protinávrh ponechat v současné výši Kč 2.030,-/měsíc:
Starosta města dal o tomto návrhu hlasovat :
 
pro  : 8 proti  :  0 zdržel se   :  13
--------------------------------------------------------------------------------------
návrh nebyl přijat
 
Poté bylo hlasováno o původním návrhu  Kč 2.120,- /měsíc:
pro  : 13 proti  : 6 zdržel se   :   2
--------------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo města rozhodlo o stanovení výše měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva města, kteří jsou zároveň členy výborů ZM nebo členy komisí RM ve výši Kč 2.120,- /měs.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Starosta města vyzval k podání připomínek ke stanovení měsíční odměny pro    neuvolněného člena zastupitelstva města pro výkon funkce místostarosty/místostarostky města ve výši Kč 7.500,- /měs. Vzhledem k tomu, že nebylo připomínek, dal o tomto návrhu hlasovat :
pro  :  12 proti  : 2 zdržel se   :  7
--------------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo města rozhodlo o stanovení výše měsíční odměny pro neuvolněného člena zastupitelstva města pro výkon funkce místostarosty/místostarostky města ve výši Kč 7.500,-  /měs.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Poté bylo hlasováno o účinnosti  vyplácení odměn :
pro  : 20 proti  : 0   zdržel se   :  1
--------------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo města rozhodlo, že odměny neuvolněným členům ZM Brandýs nad Labem –Stará Boleslav v rozsahu, jak je výše uvedeno, budou vypláceny s účinností  od 10.11.2010.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ad  13/     Usnesení a závěr
Starosta města předal slovo předsedkyni návrhové komise paní Elsnerové, která členům ZM sdělila, že všechna přijatá usnesení jsou obsažena v zápise jednání tak, jak o nich bylo v průběhu zasedání hlasováno.
 
 
Pan Ing.Procházka uvedl, že navrhuje zastupitelstvu města zvážit formu ocenění pro občana města Ondřeje Synka, který se stal v těchto dnech mistrem světa ve skifu na mistrovství  světa.
 
 
Starosta města poté ukončil ustavující veřejné zasedání a pozval zastupitele města k zastavení se v Michalovickém sále zámku.
 
U S N E S E N Í
z  Ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva města  Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi konaného dne  10. listopadu 2010 na brandýském zámku
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Zastupitelstvo města  projednalo a  s c h v á l i l o :
---------------------------------------------------------------------------
a) program ustavujícího zasedání
b) určení ověřovatelů zápisu – p.Miroslava Písačku a MUDr.Evu Štíbrovou
c) ustanovení sloučení mandátové a  volební komise do jedné komise ve složení  Doc.MUDr.Martin Vokurka, Ing.Jiří Nekvasil a Vladimír Kapal
d) ustanovení návrhové komise ve složení Ida Elsnerová, Ivana Osuská a Ing.arch.Bíma
e) přijetí Volebního řádu dle předloženého návrhu
f) provedení způsobu volby  pro volbu starosty města, místostarostů města, dalších členů rady města, předsedy finančního a předsedy kontrolního výboru  veřejnou   volbou.
II. Zastupitelstvo města  r o z h o d l o :
--------------------------------------------------
a) o stanovení počtu uvolněných funkcionářů - v počtu 3
b) o stanovení počtu neuvolněného funkcionáře - v počtu 1
c) o stanovení počtu místostarostů - v počtu 3
z toho 2 uvolnění místostarostové a 1 neuvolněný místostarosta
d) že v době nepřítomnosti starosty města ho bude zastupovat místostarosta města pan Milan Vávra
e) rozhodlo o zrušení části bodu 9) volba dalších členů rady města s tím, že bude svoláno další ustavující zasedání ZM dne 22.11.2010, které se bude zabývat dovolbou místostarostů města a volbou dalších členů rady města
f) o stanovení počtu členů  rady města     - v počtu 7
g) o stanovení výše měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva města za výkon funkce člena ZM ve výši Kč 820,- /měs.
h) o stanovení výše měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva města za výkon funkce člena rady města ve výši Kč 2.810,- /měs.
i) o stanovení výše měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva města za výkon funkce předsedy výboru ZM nebo komise RM ve výši Kč 2.470,-/měs.
j) o stanovení výše měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva města, kteří jsou zároveň členy výborů ZM nebo členy komisí RM ve výši Kč 2.120,-/měs
k) o stanovení výše měsíční odměny pro neuvolněného člena zastupitelstva města pro výkon funkce místostarostky města ve výši Kč  7.500,-  /měs.
l) že odměny neuvolněným členům ZM Brandýs nad Labem –Stará Boleslav v rozsahu, jak je výše uvedeno, budou vypláceny s účinností od 10.11.2010.
III.  Zastupitelstvo města   z v o l i l o  v souladu s § 84  zákona o obcích :
------------------------------------------------------------------------------------------------------
a)  uvolněným starostou města pana Ing.Ondřeje Přenosila
b)  uvolněným místostarostou  města pana Milana Vávru
c)  předsedou finančního výboru   pana Bc.Miroslava Emra
d)  předsedkyní kontrolního výboru paní Ing.Zdeňku Hajlekovou.
 
IV.  Zastupitelstvo města si vyhradilo  :
-------------------------------------------------
pravomoc pověřovat jednotlivé členy zastupitelstva k přijímání Prohlášení o  uzavření manželství.
 
V. Zastupitelstvo města pověřilo  :
--------------------------------------------
zastupitele města paní Ivanu Osuskou, pana Doc.MUDr.Martina Vokurku, paní Idu Elsnerovou, pana Miroslava Písačku, paní Mgr.Ninu Novákovou a pana Ing.Daniela Procházku k přijímání Prohlášení o uzavření manželství a k užívání závěsného odznaku se státním znakem České republiky pro vykonávání občanských obřadů.
VI.  Zastupitelstvo města  z ř i z u j e  v souladu s § 84  zákona o obcích:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
a) finanční výbor  v počtu  7 členů
b) kontrolní výbor v počtu  7 členů .
 
VII.  Zastupitelstvo města  vzalo na vědomí :
-------------------------------------------------------
a) zprávu mandátové a volební komise o ověření platnosti mandátů zvolených členů zastupitelstva města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
b) složení  „Slibu“ všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích.
Starosta města pan Ing.Ondřej Přenosil  ukončil ustavující veřejné zasedání v 19.05 hod.
..................................... ......................................
Milan Vávra Ing.Ondřej Přenosil
místostarosta města starosta města
 
Ověřovatelé zápisu :
pan Miroslav Písačka
 
paní MUDr.Eva Štíbrová