Zápis z 2. jednání zastupitelstva

Z á p i s
z 2. ustavujícího zasedání zastupitelstva města
konaného dne  22. listopadu 2010
na zámku v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi


Přítomni :  dle prezenční listiny

Jednání 2.ustavujícího zasedání zastupitelstva města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav zahájil v 18.00 hodin starosta města pan Ing.Ondřej Přenosil. Přivítal zastupitele i občany města Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi a uvedl, že veřejné zasedání bylo řádně svoláno. Informace byla zveřejněna dne 11.listopadu 2010. Konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné, neboť je přítomno 21 členů zastupitelstva města. Pan starosta uvedl, že zápis z ustavujícího zasedání ZM ze dne 10.listopadu 2010 byl ověřovateli ověřen bez připomínek.
Hlasování v průběhu veřejného zasedání odpovídá součtu hlasů přítomných zastupitelů města.
ad 1/   Schválení programu
V souladu s ustanovením § 91 zákona o obcích byl předložen program ustavujícího zasedání zastupitelstva :
1. schválení programu
2. určení zapisovatelky a volba ověřovatelů zápisu, volba komisí (volební, návrhové)
3. stanovení způsobu volby místostarostů města, členů rady města, členů FV a KV
4. volba uvolněného místostarosty města
5. volba neuvolněného místostarosty města
6. volba dalších členů rady města
7. volba členů FV a KV
8. usnesení a závěr
Starosta města navrhl doplnit  program o další bod - Přijetí Volebního řádu (bod 3) a zařadit bod - Jmenování určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovacích dokumentací města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (jako bod 9). Vyzval zastupitele města, zda-li mají další připomínky k navrženému programu.
Pan Mgr.Huml se dotázal, proč má být opět zařazeno přijetí Volebního řádu, když na minulém zasedání byl přijat a proč znovu navrženo jmenování volební a návrhové komise. Zároveň navrhoval  zařadit  bod)   -  Památkové zóny a zástavba  v nich.
Starosta města upřesnil, že zápis z předchozího ustavujícího zasedání ze dne 10.listopadu byl ověřen a podepsán jako samostatný zápis a tím skončilo jednání zastupitelstva včetně práce všech komisí, které byly zvoleny pro jednání ustavujícího zasedání ZM.
Nyní je třeba opětovně schválit Volební řád, aby byla dodržena rovnost obou volebních zasedání a jmenovat nové obsazení komisí – volební a návrhové.
Pan starosta dal hlasovat o navrženém rozšíření programu o bod 3)  :
pro : 19   proti : 0  zdržel se :  2
--------------------------------------------------------------------------------
návrh schválen

Poté bylo hlasováno o navrženém rozšíření programu o bod 9)  :

pro : 18   proti : 0  zdržel se :  3
---------------------------------------------------------------------------------
návrh schválen

Poté dal pan starosta hlasovat o návrhu pana Mgr.Humla na zařazení bodu) – památkové zóny a zástavba v nich :

pro : 10   proti : 0  zdržel se : 11
---------------------------------------------------------------------------------
návrh nebyl schválen

Starosta města pan Ing.Přenosil vyzval p.Mgr.Humla k sestavení protinávrhu ve věci jmenování komisí – volební a návrhové.
Pan Mgr.Huml uvedl, že nebude dávat protinávrh.

Starosta města dal hlasovat o celkově upraveném programu včetně předchozích výše schválených  změn  :
1. schválení programu
2. určení zapisovatelky a volba ověřovatelů zápisu, volba komisí (volební, návrhové)
3. přijetí Volebního řádu
4. stanovení způsobu volby místostarostů města, dalších členů rady města, členů FV a KV
5. volba uvolněného místostarosty města
6. volba neuvolněného místostarosty města
7. volba dalších členů rady města
8. volba členů FV a KV
9. jmenování určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovacích dokumentací města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
10. usnesení a závěr

pro : 19  proti : 1   zdržel se :  1
---------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo města schválilo upravený program 2.ustavujícího zasedání .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ad 2/ Určení zapisovatelky a volba ověřovatelů zápisu, volba komisí – volební a návrhové
Zapisovatelkou zápisu byla navržena a odsouhlasena paní Věra Rajnišová.
Za ověřovatele byli navrženi  pan Bohumil Javůrek a paní MUDr.Eva Moravcová. Pan starosta dal hlasovat o schválení ověřovatelů  :

pro :  21   proti :  0  zdržel se :  0
---------------------------------------------------------------------------------
Ověřovateli zápisu byli schváleni pan Bohumil Javůrek a paní MUDr.Eva Moravcová.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volba komisí  - volební a  návrhové
--------------------------------------------
Starosta města pan Ing.Přenosil uvedl, že minulé ustavující veřejné zasedání bylo řádně ukončeno a je třeba stanovit složení komisí - volební a návrhové.
Navrhl jmenovat volební komisi ve složení Bc.Miroslav Emr, Ing.arch.Pavel Bíma a Ing.Zdeňka Hajleková.
Navržení zastupitelé vyjádřili souhlas.
Paní Mgr.Nováková navrhla jmenovat pana Doc.MUDr.Martina Vokurku.
pan Doc.Martin Vokurka návrh nepřijal.
Starosta města dal hlasovat o volební komisi ve složení  Bc.Miroslav Emr, Ing.arch. Pavel Bíma a Ing.Zdeňka Hajleková :
pro : 14  proti :  6    zdržel se :  1
--------------------------------------------------------------------------------
Starosta města vyzval volební komisi, aby se sešla a informovala ZM, kdo bude předsedou komise.
Volební komise konstatovala, že bude pracovat ve složení: předseda Bc.Miroslav Emr,  členové Ing.arch.Pavel Bíma a Ing.Zdeňka Hajleková.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starosta města navrhl jmenovat návrhovou komisi ve složení Tomáš Benda,  Doc.MUDr.Martin Vokurka a Vladimír Kapal.
pan Kapal vyjádřil nesouhlas
Pan starosta navrhl pana Mgr.Petra Kváču
pan Mgr.Kváča vyjádřil souhlas
Starosta města dal hlasovat o návrhové komisi ve složení Tomáš Benda, Doc.MUDr.Martin Vokurka a Mgr.Petr Kváča :
pro : 14  proti : 6   zdržel se  :  1
--------------------------------------------------------------------------------
Starosta města konstatoval, že návrhová komise bude pracovat ve složení : předseda pan Tomáš Benda, členové Doc.MUDr.Martin Vokurka a Mgr.Petr Kváča.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ad  3/   Přijetí Volebního řádu
Starosta města vyzval zastupitele města k přijetí Volebního řádu, který byl rozeslán zastupitelům města před minulým ustavujícím zasedání ZM.
Vzhledem k tomu, že nebylo připomínek, dal starosta města hlasovat :
pro  : 21  proti  :  0   zdržel se :  0
-----------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo města schválilo přijetí Volebního řádu.
---------------------------------------------------------------------------

ad 4/  Stanovení způsobu volby místostarostů města, členů rady města  a členů FV a KV
Starosta města dal hlasovat o způsobu volby místostarostů města, dalších členů rady města, volby členů finančního výboru a členů kontrolního výboru.
Pan Mgr.Huml dal protinávrh o formě  tajnou volbou :
Starosta města dal o protinávrhu pana Mgr.Humla hlasovat :
pro  : 9  proti  :  0   zdržel se :  12
-----------------------------------------------------------------------------------
protinávrh nebyl schválen

Starosta města dal hlasovat o formě veřejnou volbou   :
pro  : 12  proti  :  8   zdržel se :  1
-----------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo města schválilo provedení způsobu volby místostarostů města, dalších členů rady města a členů finančního výboru a kontrolního výboru  formou veřejné volby.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starosta města konstatoval, že při veřejné volbě nesmí hlasy sčítat zastupitel města, proto hlasy bude sčítat tajemnice MěÚ paní JUDr.Tučková.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ad 5/    Volba uvolněného místostarosty města
Starosta města předal slovo předsedovi volební komise k provedení volby. Předseda volební komise pan Bc.Emr vyzval zastupitele města k podávání návrhů na funkci  uvolněného místostarosty města.
návrhy :
pan Dašek     navrhl kandidáta pana Bohumila Javůrka
paní Mgr.Nováková   navrhla kandidáta pana Ing.Jiřího Nekvasila
Navržení kandidáti vyjádřili se svou  kandidaturou souhlas.
Předseda volební komise dal hlasovat o volbě prvního navrženého kandidáta pana Bohumila Javůrka na funkci uvolněného  místostarosty města :
pro  : 12   proti : 6   zdržel se  :  3
-----------------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo města zvolilo uvolněným místostarostou města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav pana Bohumila Javůrka 12ti hlasy přítomných členů ZM.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Předseda volební komise oznámil, že pan Bohumil Javůrek byl zvolen uvolněným místostarostou města.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ad 6/    Volba neuvolněného místostarosty města
Předseda volební komise pan Bc.Emr vyzval členy ZM k podávání návrhů na funkci neuvolněného místostarosty /místostarostky města :
návrhy:
pan Ing.Procházka   navrhl kandidátku paní MUDr.Ivanu Čiernou Peterovou
Paní Mgr.Nováková vyjádřila, že opozice opět vyjadřuje nesouhlas s vytvářením dalšího místa neuvolněného místostarosty.
Další návrhy nebyly podány.
Navržená  kandidátka vyjádřila souhlas se svou kandidaturou .
Předseda volební komise dal hlasovat o volbě navržené kandidátky paní MUDr.Ivany Čierné Peterové na funkci neuvolněné místostarostky města :
pro  : 12   proti : 7  zdržel se  :  2
-------------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo města zvolilo neuvolněnou místostarostkou města paní MUDr.Ivanu Čiernou Peterovou  12ti hlasy přítomných členů ZM.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Předseda volební komise oznámil, že paní MUDr.Ivana Čierná Peterová byla zvolena  neuvolněnou  místostarostkou města.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

ad  7/   Volba dalších členů  rady města
Předseda volební komise pan Bc.Emr vyzval zastupitele města k podávání návrhů na funkci dalších členů rady města s tím, že volba probíhá do doby zvolení tří dalších členů rady města.
návrhy:  
pan Vávra    navrhl jako kandidátku paní MUDr.Evu Štíbrovou
pan Javůrek   navrhl jako kandidáta  pana Josef Daška
paní MUDr.Čierná Peterová   navrhla jako kandidáta pana Ing.Daniela Procházku
Navržení kandidáti vyjádřili souhlas se svou kandidaturou.
Předseda volební komise dal hlasovat o volbě první navržené kandidátky paní MUDr.Evy Štíbrové na funkci dalšího člena rady města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav :
pro  : 13   proti   :  5  zdržel se  :  3
--------------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo města zvolilo dalším členem rady města paní MUDr.Evu Štíbrovou 13ti hlasy přítomných členů ZM.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Předseda volební komise oznámil, že paní MUDr.Eva Štíbrová byla zvolena dalším členem rady  města.

Předseda volební komise dal hlasovat o volbě dalšího navrženého kandidáta pana Josefa Daška na funkci dalšího člena rady města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav :
pro  : 14   proti   : 5  zdržel se  :  2
--------------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo města zvolilo dalším členem rady města  pana Josefa Daška 14ti hlasy přítomných členů ZM.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Předseda volební a mandátové komise oznámil, že pan Josef Dašek byl zvolen dalším členem rady  města.

Předseda volební komise dal hlasovat o volbě navrženého kandidáta pana Ing.Daniela Procházky na funkci dalšího člena rady města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav :
pro :  13   proti   :  5  zdržel se  :  3
--------------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo města zvolilo dalším členem rady města pana Ing. Daniela Procházku 13ti hlasy přítomných členů ZM.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Předseda volební komise oznámil, že pan Ing.Daniel Procházka byl zvolen dalším členem rady  města.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ad  8/  Volba členů finančního výboru a  kontrolního výboru
Starosta města uvedl, že je třeba provést volbu členů finančního výboru a volbu členů kontrolního výboru, a to v počtu 6ti členů do každého výboru. Upřesnil, že zastupitelé města byli vyzváni jak na ustavujícím zasedání dne 10.11.2010, tak i písemnou formou dne 15.11.2010, aby připravili návrhy na kandidáta za každý politický subjekt.  Vyzval zastupitele k podávání návrhů na kandidáty o kterých bude  poté jednotlivě hlasováno.
FINANČNÍ VÝBOR  - návrhy :
paní Elsnerová   navrhla kandidáta pana Ing.Jindřicha Najmana
paní Mgr.Nováková  navrhla kandidáta pana Ing.Jiřího Nekvasila
pan Dašek    navrhl  kandidáta pana Ing.Jiřího Koláře
paní MUDr.Čierná Peterová  navrhla  kandidáta panaTomáše Bendu
paní Mgr.Nováková  navrhla kandidáta pana Ing.Františka Moravce
pan Huml    navrhl  kandidáta pana Vladimíra Kapala
pan Ing.Procházka   navrhl  kandidáta pana Ing.Radomíra Válka
Další návrhy nebyly podány.
Navržení kandidáti vyjádřili souhlas se svou kandidaturou.

Starosta města dal hlasovat o volbě prvního navrženého kandidáta pana Ing.Jindřicha Najmana:
pro : 14   proti :  1  zdržel se  :   6
-----------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo města zvolilo členem FV pana Ing.Jindřicha Najmana 14ti hlasy.

Starosta města dal hlasovat o volbě druhého navrženého kandidáta  pana Ing.Jiřího Nekvasila :
pro :  19   proti :  0   zdržel se  :  2
-----------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo města zvolilo členem FV pana Ing.Jiřího Nekvasila 19ti hlasy.

Starosta města dal hlasovat o volbě třetího navrženého kandidáta  pana Ing.Jiřího Koláře :
pro :  17   proti :  0    zdržel se  :   4
-----------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo města zvolilo členem FV pana Ing.Jiřího Koláře 17ti hlasy.

Starosta města dal hlasovat o volbě čtvrtého navrženého kandidáta pana Tomáše Bendy :
pro : 19  proti :  0   zdržel se  :  2
-----------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo města zvolilo členem FV pana Tomáše Bendu 19ti hlasy.

Starosta města dal hlasovat o volbě pátého navrženého kandidáta pana Ing.Františka Moravce :
pro : 14  proti :  0  zdržel se  :   7
-----------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo města zvolilo členem FV pana  Ing.Františka Moravce 14ti hlasy.

Starosta města dal hlasovat o volbě šestého navrženého kandidáta pana Vladimíra Kapala :
pro :  7   proti :  2  zdržel se  :  13
-----------------------------------------------------------------------------------
pan Kapal nebyl zvolen členem FV

Poté dal pan starosta hlasovat o volbě navrženého kandidáta pana Ing.Radomíra Válka :
pro :  14   proti : 1  zdržel se  :  6
-----------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo města zvolilo členem FV pana Ing.Radomíra Válka 14ti hlasy.

Starosta města ukončil volbu členů finančního výboru a konstatoval, že FV bude pracovat ve složení : předseda  Bc.Miroslav Emr, členové – Ing.Jindřich Najman, Ing.Jiří Nekvasil, Jiří Kolář, Tomáš Benda, Ing.František Moravec a Ing.Radomír Válek.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONTROLNÍ VÝBOR  - návrhy :  
pan  Dašek    navrhl  kandidáta paní Elišku Tomanovou
pan  Vávra  navrhl  kandidáta pana Ing.Emila Rejfíře
paní Mgr.Nováková   navrhla kandidáta pana Ing.Richarda Pince
paní Elsnerová    navrhla kandidáta pana Mgr. Petra Kváču
pan Mgr.Huml    navrhl  kandidáta pana Jiřího Blahúta
pan Ing.Procházka     navrhl  kandidáta pana Mgr.Tomáše Valáška
paní Mgr.Nováková   navrhla kandidáta pana Miroslava Písačku
pan Mgr.Huml     navrhl kandidáta  pana Vladimíra Kapala
Navržení kandidáti vyjádřili souhlas se svou kandidaturou.

Starosta města dal hlasovat o volbě první navržené kandidátky paní Elišky Tomanové:
pro : 15  proti :  1   zdržel se  :  5
-----------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo města zvolilo členkou KV paní  Elišku Tomanovou 15ti hlasy.

Starosta města dal hlasovat o volbě druhého navrženého kandidáta pana  Ing.Emila Rejfíře :
pro : 14  proti :  0  zdržel se  :  7
-----------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo města zvolilo členem KV pana Ing.Emila Rejfíře 14ti hlasy.

Starosta města dal hlasovat o volbě třetího navrženého kandidáta pana Ing.Richarda Pince :
pro :  19   proti :  0   zdržel se  :  2
-----------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo města zvolilo členem KV  pana Ing.Richarda Pince 19ti hlasy.

Starosta města dal hlasovat o volbě čtvrtého navrženého kandidáta pana Mgr.Petra Kváči :
pro :  19   proti :  0   zdržel se  :  2
-----------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo města zvolilo členem KV pana Mgr.Petra Kváču 19ti hlasy.

Starosta města dal hlasovat o volbě pátého navrženého kandidáta pana Jiřího Blahúta :
pro :  13   proti :  0   zdržel se  :  8
-----------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo města zvolilo členem KV pana Jiřího Blahúta 13ti hlasy.

Starosta města dal hlasovat o volbě šestého navrženého kandidáta pana  Mgr.Tomáše Valáška :
pro :  14   proti :  1   zdržel se  :  6
-----------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo města zvolilo členem KV pana Mgr.Tomáše Valáška 14ti hlasy.

Vzhledem k tomu, že byl zvolen počet 6ti členů KV, ukončil starosta města volbu členů kontrolního výboru a konstatoval, že KV bude pracovat ve složení : předsedkyně Ing.Zdeňka Hajleková, členové – Eliška Tomanová, Ing.Emil Rejfíř, Ing.Richard Pinc, Mgr.Petr Kváča, Jiří Blahút a Mgr.Tomáš Valášek.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Paní Mgr.Nováková zmínila, že by opozice měla mít většinu ve výborech.  Pan starosta uvedl, že se domnívá – viz předchozí volba členů FV a KV -  že tomu tak je.

ad 9/ Jmenování určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při  pořizování územně plánovacích dokumentací města  Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Starosta města uvedl, že zastupitelstvo města v předchozím volebním období jmenovalo paní Ing.Hajlekovou určenou zastupitelkou pro spolupráci s pořizovatelem na pořízení nového ÚP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Uvedl, že je nezbytné  v rámci příprav schválení zadání nového územního plánu  a možnosti podání žádosti města o dotaci k pořizovanému ÚP (termín 13.12.2010) jmenovat určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovacích dokumentací města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Požádal zastupitele o  účast na pracovním zasedání ZM dne 29.listopadu 2010, kde budou seznámeni s odborným výkladem k této problematice. Navrhl jmenovat pana Ing.arch.Pavla Bímu a vyzval zastupitele k dalším návrhům.
Paní Elsnerová navrhla paní Ing.Zdeňku Hajlekovou
Starosta města dal hlasovat o návrhu na jmenování pana Ing.arch.Pavla Bímy  určeným zastupitelem města pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovacích dokumentací města  Brandýs nad Labem – Stará Boleslav :
pro  : 13  proti  :  0   zdržel se   :  8
--------------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo města rozhodlo podle § 47 odst.1) stavebního zákona o jmenování pana Ing.arch.Pavla Bímy určeným zastupitelem města pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovacích dokumentací města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paní Mgr.Nováková navrhovala, aby se zastupitelstvo města, s ohledem možné účasti občanů na veřejných zasedáních, nescházelo od 17.00 hod. ale v později.
Starosta města uvedl, že příští veřejné zasedání dne 8.12.2010  je již v přípravné fázi a je avizováno od 17.00 hod.
Dále se dotázala, dokdy odpovídá za svá rozhodnutí stávající rada a odkdy nové složení rady města. Starosta města uvedl, že nově jmenovaná rada bude odpovídat za svá rozhodnutí od dnešního zvolení.
Paní MUDr.Štíbrová se dotázala, zda by se měl zařadit na příští veřejné zasedání   bod, který v úvodu jednání navrhoval pan Mgr.Huml.
Pan starosta upřesnil, že k navrhovanému bodu (památková zóna Nižší hrádek)  mohou být podávány námitky na stavebním úřadu do 7.12.2010 a není možné stihnout připravit na veřejné zasedání 8.12.2010.
Pan Javůrek zmínil,  že v této záležitosti se na něho také obraceli občané.
Pan Mgr.Huml navrhoval, aby nově zvolený KV začínal tím, co bylo přijato a jak bylo přijato.
Pan Písačka navrhoval, aby se zastupitelstvo na veřejných zasedáních scházelo jako v minulosti i ve Staré Boleslavi, např. v Klášterní nebo v prostorách Základní školy. Starosta města uvedl, že výhledově se počítá s konáním veřejných zasedání v boleslavské části města.
Paní Mgr.Nováková se dotazovala, zda je možno uložit radě města, aby do příštího zasedání ZM sdělila zastupitelům, jaké budou zřizovány komise, nemá na mysli konkrétní obsazení členy komisí, ale druhy komisí.
Starosta města sdělil,  že rada města na středečním zasedání se touto otázkou zabývat nebude (již sestaven program), ale bude zařazeno na další zasedání rady.
K dotazu ohledně záležitosti (památkové zóny) uvedl, že obdržel informaci o podání podnětu občanů. Byly již vydány pokyny stavebnímu úřadu k přípravě seznamu kroků, které v dané záležitosti proběhly, aby se stav věci dal popsat. Uvedl, že zastupitelům bude rozeslána informace tak, aby se dalo o nastalé problematice diskutovat např. již na pracovním zasedání 29.11.2010. Paní Nováková uvedla, že by bylo vhodné, aby na pracovním zasedání byl přítomen i zástupce podavatelů námitek.
Pan Ing.Hlávka se dotazoval k problematice ÚP a žádal, kde se občané mohou seznámil s výsledky z  jednání a do jaké míry se toho mohou občané zúčastňovat.
Pan starosta vyzval k upřesnění pana Ing.arch.Kindla, který uvedl, že návrh zadání ÚP byl řádně zveřejněn na internetových stránkách města v průběhu měsíce října v 30ti denní lhůtě. Uvedl, že je možné ještě znovu zajistit zveřejnění do 8.12.2010.
Pan Hlávka požadoval, aby webové stránky města byly pravidelně aktualizovány (viz mosty)  a aby územní plán byl zveřejňován přehlednější formou.
Pan Nuska uvedl, že v zastoupení části občanů chce popřát úspěch nově zvolenému vedení města a vyjádřit poděkování zástupcům města, kteří již působili i v minulém období. Zmínil, že došlo ke zlepšení např. zkulturněním hřbitovů jak v brandýské, tak i boleslavské části města, komunikací atd. Zúčastnil se setkání s Dr.Rathem a požadoval, když do vedení města byl zvolen pan Javůrek,  aby se dosáhlo zlepšení komunikace s Krajským úřadem, především v oblasti dokončení oprav mostů atd.

ad  10/     Usnesení a závěr
Starosta města předal slovo předsedovi návrhové komise panu Bendovi, který členům ZM sdělil, že všechna přijatá usnesení jsou obsažena v zápise jednání tak, jak o nich bylo v průběhu ustavujícího zasedání hlasováno a přečetl přijatá  usnesení.