Zápis z 3. jednání

Z á p i s

z 3.  veřejné zasedání zastupitelstva města

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

konaného dne  8. prosince  2010

v prostorách  zámku v Brandýse n.L. – Staré Boleslavi

 

Přítomni: dle prezenční listiny

 

Jednání zahájil v 17.00 hodin starosta města pan ing. Ondřej Přenosil, který přivítal členy zastupitelstva města a občany. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů ZM tj. 16  a 3. veřejné zasedání je usnášeníschopné. Starosta města konstatoval, že dle § 7 čl.3 Jednacího řádu ZM, byl zápis z minulého ZM ověřen bez připomínek. Omluvena byla paní MUDr.Eva Štíbrová.

 Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena paní Táňa Chadalíková

 

pro :     16                    proti :   0                                 zdržel se :1

            ------------------------------------------------------------------------------------------

 

Za ověřovatele dnešního zápisu byli navrženi a odsouhlaseni místostarosta pan Bohumil  Javůrek a  místostarosta pan Milan Vávra.  

 

pro :     16                    proti :   0                                 zdržel se :1

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Do návrhové komise byli navrženi jako mluvčího pan Bc. Miroslav  Emr a za členy pan Tomáš Benda  a pan Doc. MUDr. Martin Vokurka CSc. .

 

pro :     14                    proti :   0                                 zdržel se :3

            ------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zastupitelstvo města schválilo složení návrhové komise tak, jak je uvedeno.

 

V průběhu veřejného zasedání se měnil počet přítomných členů ZM. Počet členů ZM při hlasování odpovídá součtu hlasů přítomných členů ZM

 

Na  jednání byl navržen tento program:

-----------------------------------------------------------

 

 1. 1.    Úvod – schválení programu zasedání
 2. 2.    Diskuze s občany
 3. 3.    Výsledek hospodaření města za období 1 – 9/2010
 4. 4.    Návrhy na úpravu rozpočtu č. 9/2010 – listopad
 5. 5.    Rozpočtové provizorium na rok 2011
 6. 6.    Rozpočtový výhled na roky 2012 – 2013
 7. 7.    Návrh na odsouhlasení názvu nově vzniklých ulic
 8. 8.    Návrh vyhlášky č. 3/2010 města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí
 9. 9.    Koupě, prodeje a směny nemovitostí
  1. Nedoporučení směny pozemků v k.ú. Popovice u Brandýsa n.L. – pí Veselá
  2. Prodej části pozemku ppč. 351/4 v k.ú. Popovice u Brandýsa n.L. – paní Kozlová
  3. Bezúplatný převod pozemků 1045/1,2 v k.ú. Stará Boleslav – ÚZSVM
  4. Výkup pozemků stpč. 1606, ppč. 407, 1187 a 1281 vše v k.ú. Brandýs nad Labem – Lesy ČR
  5. Výkup pozemku ppč. 479/30 v k.ú. Brandýs nad Lasbem – Benzina s.r.o.
  6. Výkup pozemků ppč. 1730/26,27,33,74,121 a 123 vše v k.ú. Brandýs nad Labem – Sládek Group, a.s.
  7. Směna pozemků v k.ú. Brandýs nad Labem – Sládek Group, a.s.
  8. Odpis pohledávky – p. Popelka
  9. Přehodnocení smluvní pokuty – JK Profit s.r.o.

10.  Odprodej bytů č. 18 a 23 v čp. 1732 v k.ú. Brandýs nad Labem dle Zásad IISeverní nemovitostní s.r.o.

11.  Revokace usnesení bodu IV. písm. s)  z 29. veřejného zasedání ZM – pí Hrušková

12.  Revokace usnesení bodu IV. písm. q) z 29. veřejného zasedání ZM – pí Izerová

13.  Odprodeje bytů v čp. 1550 v k.ú. Brandýs nad Labem jednotlivým řádným nájemcům dle Zásad II – Severní nemovitostní s.r.o.

14.  Návrh na schválení zadání nového ÚP města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

15.  Návrh odměn pro členy finančního výboru zastupitelstva města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav za období od 1. l. 2010 do 15. 10. 2010l

16.  Návrh odměn pro členy kontrolního výboru zastupitelstva města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav za období od 1. 1. 2010 do 15. 10. 2010

17.  Usnesení a závěr

 

ad 1/   Úvod – schválení programu zasedání

--------------------------------------------------------------

Starosta města pan ing. Přenosil navrhl změnu v programu a to : rozšíření o bod: zpráva finančního výboru.

Starosta města dal hlasovat o schválení změny v programu, tj. rozšíření o bod: zpráva finančního výboru

 

pro :     16                    proti :   0                                 zdržel se :1

-------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh na rozšíření programu byl přijat.

 

Starosta města pan ing. Přenosil navrhl změnu v programu a to: rozšíření o bod: darovací smlouva Nadace České pojišťovny.

Starosta města dal hlasovat o schválení změny v programu, tj. rozšíření o bod: darovací smlouva Nadace České pojišťovny

 

pro :     17                    proti :   0                                 zdržel se :0

-------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh na rozšíření programu byl přijat.

 

Starosta města pan ing. Přenosil navrhl změnu v programu a to: rozšíření o bod: změna člena kontrolního výboru

Starosta města dal hlasovat o schválení změny v programu, tj. rozšíření o bod:  změna člena kontrolního výboru

pro :     17                    proti :   0                                 zdržel se : 0

-------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh na rozšíření programu byl přijat.

 

Starosta města pan ing. Přenosil navrhl změnu v programu a to: rozšíření o bod: revokace bodu IV. písm. r) usnesení z 29. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 6. 2010.

Starosta města dal hlasovat o schválení změny v programu, tj. rozšíření o bod: revokace bodu IV. písm. r) usnesení z 29. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 23.6.2010

 

pro :     17                    proti :   0                                 zdržel se :0

-------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh na rozšíření programu byl přijat.

 

Starosta města pan ing. Přenosil navrhl změnu v programu a to: rozšíření o bod: záměr na prodej domů čp. 1399 a čp. 1400 v k.ú. Brandýs nad Labem včetně strojně-technologického zařízení plynové kotelny a zastavěných pozemků ppč. 431/1, 431/4 a 431/5

Starosta města dal hlasovat o schválení záměru na prodej domů čp. 1399 a čp. 1400 v k.ú. Brandýs nad Labem včetně strojně-technologického zařízení plynové kotelny a zastavěných pozemků ppč. 431/1, 431/4 a 431/5

 

pro :     17                    proti :   0                                 zdržel se : 0

-------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh na rozšíření programu byl přijat.    

 

Starosta města pan ing. Přenosil navrhl změnu v programu a to: rozšíření o bod: zpráva o činnosti  rady města .

Starosta města dal hlasovat o schválení změny v programu, tj. rozšíření o bod: zpráva o činnosti rady města

 

pro :     17                    proti :   0                                 zdržel se : 0

-------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh na rozšíření programu byl přijat.   

 

Vzhledem k tomu, že nebyly další jiné návrhy, dal pan starosta hlasovat o kompletním programu včetně odsouhlasených změn tj. rozšíření programu o body: zpráva finančního výboru,  darovací smlouva Nadace České pojišťovny, změna člena kontrolního výboru, revokace bodu IV. písm. r) usnesení z 29. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 23.6.2010,  záměr na prodej domů čp. 1399 a čp. 1400 v k.ú. Brandýs nad Labem včetně strojně-technologického zařízení plynové kotelny a zastavěných pozemků ppč. 431/1, 431/4 a 431/5, zpráva o činnosti tady města:

 

 1. 1.    Úvod – schválení programu zasedání
 2. 2.    Diskuze s občany
 3. 3.    Změna člena kontrolního výboru
 4. 4.    Zpráva finančního výboru
 5. 5.    Darovací smlouva nadace České pojišťovny
 6. 6.    Výsledek hospodaření města za období 1 – 9/2010
 7. 7.    Návrhy na úpravu rozpočtu č. 9/2010 – listopad
 8. 8.    Rozpočtové provizorium na rok 2011
 9. 9.    Rozpočtový výhled na roky 2012 – 2013

10.  Návrh na odsouhlasení názvu nově vzniklých ulic

11.  Návrh vyhlášky č. 3/2010 města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí

12.  Koupě, prodeje a směny nemovitostí

 1. Nedoporučení směny pozemků v k.ú. Popovice u Brandýsa n.L. – pí Veselá
 2. Prodej části pozemku ppč. 351/4 v k.ú. Popovice u Brandýsa n.L. – paní Kozlová
 3. Bezúplatný převod pozemků 1045/1,2 v k.ú. Stará Boleslav – ÚZSVM

IV.  Výkup pozemků stpč. 1606, ppč. 407, 1187 a 1281 vše v k.ú. Brandýs nad Labem – Lesy ČR

 1. Výkup pozemku ppč. 479/30 v k.ú. Brandýs nad Lasbem – Benzina s.r.o.

VI.  Výkup pozemků ppč. 1730/26,27,33,74,121 a 123 vše v k.ú. Brandýs nad   Labem – Sládek Group, a.s.

VII. Směna pozemků v k.ú. Brandýs nad Labem – Sládek Group, a.s.

VIII.Odpis pohledávky – p. Popelka

 IX.Přehodnocení smluvní pokuty – JK Profit s.r.o.

13.  Odprodej bytů č. 18 a 23 v čp. 1732 v k.ú. Brandýs nad Labem dle Zásad IISeverní nemovitostní s.r.o.

14.  Revokace usnesení bodu IV. písm. s)  z 29. veřejného zasedání ZM – pí Hrušková

15.  Revokace usnesení bodu IV. písm. q) z 29. veřejného zasedání ZM – pí Izerová

16.  Odprodeje bytů v čp. 1550 v k.ú. Brandýs nad Labem jednotlivým řádným nájemcům dle Zásad II – Severní nemovitostní s.r.o.

17.  Revokace bodu IV. písm. r) usnesení z 29. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 6. 2010

18.  Záměr na prodej domů čp. 1399 a čp. 1400 v k.ú. Brandýs nad Labem včetně strojně-technologického zařízení plynové kotelny a zastavěných pozemků ppč. 431/1, 431/4 a 431/5

19.  Návrh na schválení zadání nového ÚP města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

20.  Návrh odměn pro členy finančního výboru zastupitelstva města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav za období od 1. 1. 2010 do 15. 10. 2010l

21.  Návrh odměn pro členy kontrolního výboru zastupitelstva města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav za období od 1. 1. 2010 do 15. 10. 2010

22.  Zpráva o činnosti rady města

23.  Usnesení a závěr

 

pro :     17                    proti :   0                                 zdržel se :  0

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zastupitelstvo města schválilo program 3. veřejného zasedání  všemi 17ti hlasy přítomných členů zastupitelstva města.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ad 2/  Diskuse s občany

Jako první se přihlásil zastupitel p. Doc. MUDr. M. Vokurka, CSc.  s dotazem na bod č. 9 ze zápisu RM č. 2 ze dne 1.12.2010 – zpráva o výstavbě Botelu. Dotázal se, na jakém místě se uvažuje s výstavbou. A dále se zeptal na komentář v Městských listech týkající se bezpečnosti u mateřské školy v ulici Chobotská.  Reagoval pan starosta s tím, že zájemce o výstavbu Botelu by měl stavět na hlavním toku Labe v místě mezi diskotékou a volným prostorem Na Ostrůvku. Bude se jednat o investici za 60 mil Kč, restauraci s 9 kajutami. Město souhlasí s koncepcí, ale dalo si 3 podminky:

 

Místostarosta města p. Vávra reagoval na bezpečnost u mateřské školy v ulici Chobotská s tím, že došlo ke shodě a že bude vybudován retardér na vozovce. Jiné řešení není možné.

Dále se dotázal pán,  kdo zodpovídá za úklid sněhu, kolik za to město platí a druhá otázka se týkala zápisu z RM č. 1 ze dne 24.11.2010 bodu č. 13 – návrh na jmenování výběrové komise v návaznosti na vypsání veřejné soutěže – nastavení a technické práce v rámci implementace hostované služby pro obce ve správním obvodu ORP. Na první dotaz reagoval zaměstnanec MěÚ p. Antončík s tím, že město uklízí na základě smlouvy firma AVE. Uvedl, že dle nařízení starosty města z listopadu loňského roku je zimní plán komunikací rozdělen do 3 kategorií. Je postaven na standardní počasí. Zmínil, že je přesvědčen, že firma AVE své povinnosti splnila. Dále zmínil tzv.. chodníkový zákon, kdy se úklid přenesl na majitele, což je obec. Běžný rozpočet  kolem 2 mil. Kč na údržbu nestačí. Pokud by se měly udržovat všechny chodníky, bylo by potřeba 4,5 mil Kč navíc. Je třeba posoudit, co má větší prioritu – kanalizace nebo úklid. Dále uvedla zastupitelka pí ing. Hajleková, že do Popovic nedojede pluh. Bylo zmíněno, že stížnosti je třeba předávat přímo na p. Antončíka. Zastupitelka pí ing. Hajleková zmínila možnost zveřejňovat seznam ulic, v novinách a na webových stránkách, s telefonem na středisko policie. Pokud se do 8.00 hodin nahlásí nutnost úklidu, bude s tím počítáno. Zastupitel p. Písačka zmínil, že u autobusové zastávky ze Staré Boleslavi do Brandýsa n.L. byl chodník neuklizen. Jsou tam vyrvané kostky. Pan Šrám reagoval na dotaz ohledně implementace hostované služby pro obce. Aby bylo možno zažádat o dotaci, bylo obesláno 54 obcí. Z toho 24 obcí se vyjádřilo kladně a 18 záporně. To se uvedlo do dotace a dotace byla přidělena. Jednalo se o časově omezenou záležitost, bylo nutno zažádat do konce května. Úprava je ve výši Kč 631.800,-- vč. DPH, z toho 85 % bude hrazeno dotací a zbytek bude rozpočítán na jednotlivé obce. Místostarosta p. Vávra zmínil, že postup byl v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Dále vystoupil p. Hradský, že nesouhlasí s odvoláním pí ing. Vaculové. Reagoval místostarosta pan Javůrek, že byla ustanovena komise, byly vypsány podmínky VŘ. Komise vyhodnotila vystoupení všech lidí, všichni splňovali dané podmínky. Bylo uvedeno, že pan Antončík nesplnil podmínku vysokoškolského vzdělání. Reagoval místostarosta pan Javůrek, že podmínka byla splněna praxí a věkem uchazeče. Každý uchazeč předložil své vize a představy a komise stanovila, že vyhovuje p. Antončík.  Dále vystoupila zastupitelka pí Mgr. Nováková, zmínila politická rozhodnutí. Podporuje to, což říkal p. Hradský. Zmínila, že za pí ing. Vaculovou stojí dlouholetá práce a že rozhodnutí není správné. Poté vystoupila pí Altmanová. Uvedla, že pí ing. Vaculová je odbornice se vzděláním, praxí a elánem. Pan Antončík má vzdělání automobilovou průmyslovku a odpadové hospodářství je jen malá část náplně pracovní činnosti. Zmínila to, proč se klade důraz na odpady. Dělají se zeleně, posudky. Pí ing. Vaculová byla člověk na svém místě. Dále zastupitelka pí Mgr. Nováková uvedla, že ve spolupráci s p. místostarostou Šnaiberkem se pokročilo v investicích. Je obava, zda se bude ve stejné kvalitě pokračovat. Jednalo se o vize z větší části pí ing. Vaculové. Starosta p. ing. Přenosil zmínil, že si váží práce ing. Vaculové v oboru zeleně. Dále vystoupila paní Kolářová, která uvedla, že je zarážející, jakým způsobem se radnice zbavuje lidí. Zastupitelka pí Elsnerová uvedla, že souhlasí se slovy, sdílí stejné názory.  Zmínila, že navazuje na konstatování pana Pince, aby se do výběrových řízení mohli zapojovat i zástupci z jiných stran než jen koalice. Místostarosta města pan Javůrek uvedl, že lidi do komisí určuje tajemnice města. Nic to nemá společného s politikou. Poté vystoupila zastupitelka pí ing. Hajleková se třemi dotazy. První na místostarostu p. Vávru týkající se výzvy zastupitelstvu města podané JUDr. Ing. Kutinou. Místostarosta p. Vávra měl předat přehled aktivit, které mají vliv na dobu rekonstrukcí mostů a výhled dalšího postupu investora tj. Středočeského kraje. Za druhé jak probíhalo veřejné jednání ohledně výstavby Na Nižším Hrádku a za třetí jak bude vypadat dům na Pražské.  Reagoval pan místostarosta Vávra s tím, že přehled aktivit předá na příští radu města. Zastupitelka pí ing. Hajleková uvedla, že termín byl 8. 12. 2010. Pan místostarosta Vávra uvedl, že rada města dne 8. 12. 2010 po jednání zastupitelstva města bude mít pouze 2 body a přehled bude předán na RM dne 15. 12. 2010.

Místostarosta města pan Vávra zmínil, že u mostu č. 13 nebyla předána stavba dodavateli, předpokládán je začátek března. U mostu č. 16 je vypracovávána projektové dokumentace na záchranu sanací – nálezu – je vybírán dodavatel. Mělo by to být do podzimu příštího roku. Na otázku Nižšího Hrádku reagovala vedoucí stavebního odboru pí Špačková s tím, že v současné době bylo řízení přerušeno, nebyla splněna povinnost oznámení data konání místního šetření. Veřejné projednání bude znovu opakováno. Projde veřejnou vyhláškou a to zabere min. 30 dnů. Zastupitelka pí íng. Hajleková se dotázala, jaké podmínky si dalo město. Město podalo námitku, která byla předem konzultována se stavebním úřadem. Námitky se týkaly množství parkovacích míst k počtu bytových jednotek,  přístupu na místa, polohou budovy k ostatní zástavbě, celkového řešení objektu. K dotazu ohledně domu Na Pražské bylo uvedeno, že dům odpovídá stávajícímu domu,  je ale menší v objemu. Dále se dotázal pán, kam se poděly petiční archy ohledně petice týkající se lokality Na Nižším Hrádku. Reagoval pan starosta ing. Přenosil, že petice došla před 4 dny na úřad a že budou dodrženy všechny předpisy. Pán uvedl, že vzhledem k přehuštěné dopravě se sníží hodnota všech nemovitostí. Starosta pan ing. Přenosil zmínil, že památkáři vše vyhodnocují s tím, že musí být dodrženy všechny vyhlášky a parametry. Dále zmínil pán, že investor parcelu prodal. Stavební komise odmítla původní návrh a najednou tato komise ho schválí. Reagovala vedoucí stavebního úřadu, že první studie byla jiná, bylo v ní méně bytů, ale znehodnocovala území kolem. Poté zmínil zastupitel pan Mgr. Huml, že by se mělo tlačit na kraj za účelem zřízení náhradní dopravy při rekonstrukci mostů. Uvedl, že v Kostelci n.L. náhradní most postavili. Dále zmínil plán kanalizace zveřejněný v novinách. Reagoval pan místostarosta Vávra, že existuje mnoho písemností ohledně jednání mezi městem a krajem, aby se našlo řešení. Z původního záměru se nedodržely termíny. Postavit pontonový most není možné. Ohledně kanalizace reagoval pan místostarosta Vávra, že projektová dokumentace je řešena, ale je tam problém s cestou ke sběrnému dvoru, jsou tam pozemky vlastníků, kteří nežijí. Dále vystoupil zastupitel p. ing. arch. Bíma, že nelze oddělovat, co je majetek města a co je kraje z hlediska mostů a že by město mělo mít možnosti vyhovět potřebám občanů tzn. mosty a např. oprava přejezdu na Zápské. Ohledně mostů podporuje zastupitele p. Mgr. Humla. Je nutno zajistit paralelní spojení – pontonové.  I když Ministerstvo kultury neuznalo most technickou památkou, investor i kraj se staví se zájmem o uplatnění 2 nosných polí – např. přemostění Na Ostrůvku, přes Jizeru, aby neskončil ve šrotu. Místostarosta pan Vávra reagoval s tím, že vlečka má svého vlastníka. Zastupitel p. Doc. MUDr. Martin Vokurka CSc. se vrátil k otázce Nižšího Hrádku. Není to hledisko jenom estetické, jde o koncepci, mohou spadnout domy. Dále se ještě paní vrátila k otázce Nižšího Hrádku. Nesouhlasí se stanoviskem Státní památkové péče. Památková zóna baude porušena. Petice nepomůže. Reagoval pan starosta s tím, že odbor ÚRPP vydává stanovisko pro památkáře, kraj s tím nemá co dočinění. V pondělí proběhlo jednání s p. Dr. Kroupou, aby se vyjasnilo jejich stanovisko. Nelíbí se mu to, ale bylo vydáno stanovisko, že stavba je přípustná. Paní reagovala, že stavba je špatná, narušující, do tohoto místa nepatří. Starosta pan ing. Přenosil se vrátil k ÚP, tam se stala chyba, za kterou může i Památkový ústav. Místostarosta pan Vávra uvedl, že byl prostor k námitkám, je povinnost dodržovat zákon. Musí se hledat důvody, jak čelit tomu, aby tam nevzniklo něco jiného. Dále vystoupil zastupitel p. Mgr. Huml s tím, že petice s 500 podpisy je síla a že jsou síly, jak vše zastavit. Město si může klást podmínky. Reagoval starosta p. ing. Přenosil s tím, že nabádá, aby se dodržovala zákonnost. Dále vystoupila zastupitelka pí Mgr. Nováková, že chce podotknout, že občané mají být  ostražití, když se projednává ÚP, ale pozemek se prodal.

 

Vzhledem k tomu, že se již nikdo další nepřihlásil, pan starosta diskuzi ukončil.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ad 3/  Změna člena kontrolního výboru

Starosta města pan ing. Přenosil seznámil zastupitele s tím, že člen kontrolního výboru  p. ing. Emil Rejfíř požádal o uvolnění z tohoto výboru.

Starosta města p. ing. Přenosil  podal návrh na revokaci části bodu č. III., písm. e) usnesení z 2. ustavujícího zasedání zastupitelstva města konaného dne 22. listopadu 2010 tj.zrušení členství pana ing. E. Rejfíře v kontrolním výboru:

 

pro :     19                    proti :   0                                 zdržel se :0

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zastupitelstvo města rozhodlo o revokaci bodu č. III., písm. e) usnesení z 2. ustavujícího zasedání zastupitelstva města konaného dne 22. listopadu 2010 tj. zrušení členství pana ing. E. Rejfíře v kontrolním výboru.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starosta města p. ing. Přenosil navrhl p. Josefa Jakoubka na uvolněné místo v kontrolním výboru.

 

pro :     16                    proti :   0                                 zdržel se  3

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zastupitelstvo města zvolilo členem kontrolního výboru pana Josefa Jakoubka.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ad 4/  Zpráva finančního výboru

Starosta města předal slovo předsedovi finančního výboru panu Emrovi, který seznámil zastupitele města se zprávou FV ze dne 29. 11. 2010. Finanční výbor se zabýval projednáním plnění rozpočtu města za období 1 – 9/2010, návrhem na úpravu rozpočtu 9/2010, rozpočtovým provizoriem na rok 2011, rozpočtovým výhledem na r. 2012-13. Finanční výbor projednal předložené návrhy a doporučil ZM uvedené návrhy ke schválení.

Starosta města otevřel k předložené zprávě diskuzi.

Vzhledem k tomu, že nebylo připomínek, starosta města diskuzi ukončil.

 

Zastupitelstvo města vzalo zprávu na vědomí.

------------------------------------------------------------------

 

ad 5/  Darovací smlouva nadace České pojišťovny

Starosta města  seznámil zastupitele s tím, že nadace České pojišťovny, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658, IČ 29018200 nabídla  Městu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav formou daru informační panel pro měření rychlosti vozidel „radar RMR-1“ a související zařízení, v celkové hodnotě 61 723 Kč. Dar je poskytován na účel veřejného zájmu a to podpory bezpečnosti silničního provozu v našem městě. V případě jeho přijetí se dárce v darovací smlouvě zavazuje poskytnout tento dar 30 dnů od podpisu této smlouvy.

 

Starosta města otevřel k tomuto bodu diskuzi.

Vzhledem k tomu, že nebylo připomínek, starosta města diskuzi ukončil.

Starosta města dal hlasovat  o  přijetí daru - informačního panelu pro měření rychlosti vozidel

 

pro :     19                               proti :   0                      zdržel se :0

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím daru - informačního panelu pro měření rychlosti vozidel „radar RMR-1“ a související zařízení v celkové hodnotě 61 723 Kč od Nadace České pojišťovny, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658, IČ 29018200 a ukládá starostovi města p. ing. O. Přenosilovi podepsat příslušnou Darovací smlouvu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ad 6/  Výsledek hospodaření města za období 1 – 9/2010

Starosta města pan ing. Přenosil seznámil zastupitele s tím, že celkové příjmy města za 1.- 3. čtvrtletí roku 2010 dosáhly výše 385.141 tis.Kč, což je 84% upraveného rozpočtu.

Celkové výdaje města za 1.- 3. čtvrtletí  roku 2010 dosáhly výše 415.806 tis.Kč, což je 64% upraveného rozpočtu.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je v celkové výši -30.665 tis.Kč.

Kapitola financování ve výši 30.665 tis.Kč, zahrnuje změnu stavu finančních prostředků na účtech města ve výši 19.457 tis.Kč, čerpání úvěru na intenzifikaci ČOV ve výši 28.310 a splátky úvěrů ve výši -17.102 tis.Kč.

Starosta města otevřel k tomuto bodu diskuzi. Zastupitel pan Písačka se dotázal na výdaje u pol. 6409 – odvod penále ve výši Kč 1.643.000,-- pokuta Milena. Reagovala vedoucí fin. odboru pí ing. Jindrová, že je to částečně odvod finančnímu úřadu a částečně snížení  příjmu za DPH. V současné době je to v rovnováze. Zastupitel pan Písačka se dotázal, zda se město odvolalo. Reagoval pan starosta s tím, že město podalo odvolání – žádost o prominutí. Zatím ale k prominutí nedošlo. Stalo se chybou úředníka na Ministerstvu financí. Zastupitel pan Písačka uvedl, že pokud se jedná o chybu úředníka, proč to má platit město. Zastupitelka pí Mgr. Nováková uvedla, že za chybu jiného musí platit město? Vedoucí fin. odboru pí ing. Jindrová znovu uvedla, že část si vzal FÚ z toho, co měl vrátit na DPH a část platilo město. V účetnictví je to narovnáno. Zaplacena byla celá částka. Zastupitel p. Kapal uvedl, že díky opomenutí se na poslední den vezli materiály na Ministerstvo. Starosta pan ing. Přenosil zmínil, že město požádalo o změnu pravidel dotace, ale zůstalo to ležet na Ministerstvu. Místostarosta pan Vávra uvedl, že město požádalo ministra financí p. Kalouska o prominutí a nyní se požádalo znovu.

Zastupitel p. Mgr. Huml navrhl, aby kontrolní výbor prověřil, zda za udělené penále v kauze Milena nenese odpovědnost konkrétní osoba z města.

 

Starosta města dal hlasovat o tom, aby kontrolní výbor prověřil, zda za udělené penále v kauze Milena nenese odpovědnost konkrétní osoba z města:

 

pro :     19                               proti :   0                      zdržel se : 1

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města ukládá kontrolnímu výboru, aby zkontroloval, zda za udělené penále v kauze Milena nenese odpovědnost konkrétní osoba z města.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vzhledem k tomu, že nebylo dalších  připomínek, starosta města diskuzi ukončil.

Starosta města dal hlasovat  o  schválení plnění rozpočtu města k 30. 9. 2010.

 

pro :     19                               proti :   0                      zdržel se : 1

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo plnění rozpočtu města k 30. 9. 2010.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ad 7/ Návrhy na úpravu rozpočtu č. 9/2010 – listopad

Starosta města pan ing.. Přenosil seznámil zastupitele s návrhy na úpravu rozpočtu č. 9/2010. Jedná se o:

 1. Převod finančních prostředků v rámci kapitoly OŽP. Snížením finan.prostř. na vypracování studie parku u ČSAD ve St.Boleslavi (využitím bezplatné spolupráce s ČVUT) může být navýšena akce „Revitalizace Houšt.tůně“ na zahájení projektových příprav, inženýring a administrace žádosti k ROP.
 2. Převod podílu z příspěvku města na obnovu fasád na opravu vitrajových dveří zadního vchodu do staré budovy radnice v Brandýse nad Labem.
 3. Podle vývoje výtěžnosti daní odbor finanční navrhuje úpravu rozpočtu daně z nemovitosti a DPH.
 4. Převod finan.prostředků na dokončení zpracování PD na revitalizaci náměstí a ul. Pražská v Brandýse nad Labem na základě rozšíření obsahu projekt.dokumentace.
 5. Dle Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Stř. kraje z fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a Usnesení ZM ze dne 4. 8. 2010 o přijetí dotace  a  uzavření smlouvy dle čl. IV bod b) budou  splátky ve 12 stejných pravidelných  měsíčních splátkách  tzn. do 13 kalendářních měsíců od podepsání smlouvy - přesáhnou rok 2010 a překlenou do roku 2011. Z výše provedené úpravy budou uhrazeny faktury tak, aby bylo možno čerpat dotace v roce 2010 (dle smlouvy) a nedošlo k mínusové položce na  paragrafu 5512. Splátky od Stř. kraje budou vraceny zpět do rezervy města.
 6. Úprava rozpočtu akcí v odboru OÚRPP, ORJ 44 podle aktuálního čerpání finan.prostředků.
 7. Přesun finančních prostředků z investic na opravy komunikací a chodníků z důvodu zvýšených nákladů na opravy.

 

Starosta města otevřel k tomuto bodu diskuzi. Zastupitelka pí ing. Hajleková se dotázala na bod č. 2, zda se stihne oprava. Reagoval starosta pan ing. Přenosil s tím, že oprava se stihne. Zastupitel pan Kapal se dotázal na bod č. 1 – navýšení o 250 tis. Starosta města pan ing. Přenosil reagoval, že  částka bude do konce roku vyčerpána.

Vzhledem k tomu, že nebylo dalších připomínek, starosta města diskuzi ukončil.

Starosta města dal hlasovat o schválení rozpočtové úpravy č. 9/2010 v bodech 1 -  7

 

pro :     20                               proti :   0                      zdržel se :0

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města schvaluje  rozpočtovou úpravu č.9/2010 v bodech 1- 7.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ad 8/  Rozpočtové provizorium na rok 2011

Starosta města pan ing. Přenosil seznámil zastupitele s tím, že předložený materiál obsahuje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2011 a tabulku předpokládaných výdajů nad rámec běžných provozních výdajů na období leden – březen 2011. Pravidla rozpočtového provizoria a navýšené výdaje na období leden – březen 2011 projednala Rada města na svém zasedání dne 24.11.2010 a doporučila ke schválení na zasedání Zastupitelstva. Finanční výbor projednal Pravidla rozpočtového provizoria dne 29.11.2010.

Starosta města otevřel k  tomuto bodu diskuzi. Zastupitel pan ing. arch. Bíma se dotázal na položku rezerva na havárie. Zastupitel pan Mgr. Huml se dotázal, jak víme, že bude havárie pitné vody za milion. Dále se zastupitelka pí ing. Hajleková dotázala u ORJ 42 na rozdíl mezi rekonstrukcí městs. komunikací a rekonstrukcí 36 komunikací. Reagoval místostarosta pan Vávra s tím, že u 36 komunikací probíhá postupné splácení a ostatní platby jsou za práce, které dobíhají jednotlivě.  

Vzhledem k tomu, že nebylo dalších připomínek, starosta města diskuzi ukončil.

Starosta města dal hlasovat o schválení Pravidel rozpočtového provizoria a navýšených výdajích na období leden – březen 2011, které budou součástí rozpočtu města na rok 2011.

 

pro :     20                               proti :   0                      zdržel se : 0

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města  projednalo a schválilo Pravidla rozpočtového provizoria a navýšené výdaje na období leden – březen 2011, které budou součástí rozpočtu města na rok 2011.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ad 9/ Rozpočtový výhled na roky 2012 – 2013

Starosta města pan ing. Přenosil seznámil zastupitele s tím, že podle § 3 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů musí být zpracován rozpočtový výhled. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku po celou dobu trvání závazku.

 

Starosta města otevřel k tomuto bodu diskuzi. Zastupitel pan Bc. Emr navrhl, aby RM při přípravě rozpočtu města na rok 2012 zpracovala rozpočtové výhledy na roky 2013 - 2016

Starosta města dal hlasovat o návrhu, aby RM při přípravě rozpočtu města na rok 2012 zpracovala rozpočtové výhledy na roky 2013 - 2013

 

pro :     15                               proti :   0                      zdržel se :   5

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města  ukládá RM při přípravě rozpočtu města na rok 2012 zpracovat rozpočtové výhledy na roky 2013 - 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Místostarosta města pan Vávra uvedl, že takové věštění mu připadá nesmyslné. Zastupitel p. Dašek zmínil, že tam jsou dlouhodobé úvěry, co se budou splácet  4 roky, aby výhled s tím počítal.

Vzhledem k tomu, že nebylo dalších připomínek, starosta města diskuzi ukončil.

Starosta města dal hlasovat o schválení rozpočtového výhledu na roky 2012 - 2013

 

pro :     20                               proti :   0                      zdržel se :0

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města  schvaluje  rozpočtový výhled na roky 2012 – 2013.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ad 10/ Návrh na odsouhlasení názvu nově vzniklých ulic

Starosta města pan ing. Přenosil seznámil zastupitele s tím, že rada města na svém jednání dne 24.11.2010, na základě podkladů stavebního úřadu o tom, že v blízké budoucnosti v k.ú. Brandýs nad Labem, v lokalitě na Vrábí vzniknou novou výstavbou čtyři nové ulice a v k.ú. Stará Boleslav mezi ulicí Třebízského a ul. Josefa Truhláře vznikne novou výstavbou jedna nová ulice, odsouhlasila předložený návrh odboru vnitřní správy a doporučila ZM odsouhlasit názvy ulic v k.ú. Brandýs nad Labem:

ulice Kopretinová, Liliová, Sasanková, Sněženková

ulice v k.ú.  Stará Boleslav: ulice  V Mýtkách

 

Starosta města otevřel k tomuto bodu diskuzi. Zastupitelka pí Mgr. Nováková navrhla, aby se jako názvy použilo něco kratšího. Zastupitel p. ing. Procházka zmínil, že by se mohly použít názvy měsíců.

Vzhledem k tomu, že nebylo dalších připomínek, starosta města diskuzi ukončil.

Starosta města dal hlasovat o schválení návrhu na odsouhlasení názvu nově vzniklých ulic dle seznamu, který tvoří nedílnou součást originálu zápisu

 

pro :                14                    proti :   1                      zdržel se :5

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města  projednalo a schválilo názvy nových ulic v k.ú. Brandýs nad Labem: ulice Kopretinová, Liliová, Sasanková, Sněženková.

V k.ú. Stará Boleslav: ulice V Mýtkách dle přílohy, která tvoří nedílnou součást originálu zápisu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ad 11/  Návrh vyhlášky č. 3/2010 města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí

Starosta města pan ing. Přenosil seznámil zastupitele s tím, že v roce 2010 nabyl účinnost zákon č.183/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Obce mohou nově vybírat místní poplatek uvedený v §1 písm.g) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu. Z tohoto důvodu navrhujeme zrušení části IV. obecně závazné vyhlášky Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav č. 2/2006 a její nahrazení předloženou obecně závaznou vyhláškou Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. V nové vyhlášce navrhujeme zkrácení ohlašovací povinnosti poplatníka. V součinnosti s Ministerstvem financí bude zahájeno vybírání poplatku za „technické herní zařízení povolené MF“ (tzv.kasína).  O seznam technického herního zařízení povoleného MF bylo zažádáno a dosud nebyl MF poskytnut. Vyhláška č. 3/2010 tvoří nedílnou součást originálu zápisu.

 

Starosta města otevřel k tomuto bodu diskuzi. Zastupitelka města pí Mgr. Nováková se dotázala, zda je poplatek v max. výši. Reagoval pan starosta s tím, že ano, že poplatek je v maximální výši. Zastupitelka pí ing. Hajleková se dotázala na článek 6 v bodě č. 3 ohledně jednorázové platby. Dotaz byl zodpovězen a vysvětlen. Dále se pí ing. Hajleková dotázala, kolik je v současné době terminálů a kasin ve městě. Vedoucí fin. odboru ing. Jindrová reagovala, že Ministerstvo nedalo seznam ani po urgencích. Zpracovává to pouze jeden úředník a má toho moc. Další dotaz zastupitelky pí ing. Hajlekové zněl, zda má město  další páky na snížení počtu hracích zařízení ve městě.

Starosta města pan ing. Přenosil navrhl uložit úkol místostarostovi p. Javůrkovi, aby předal zprávu o možnosti regulace výherních hracích automatů na území města.

 

Starosta města dal hlasovat o uložení úkolu místostarostovi p. Javůrkovi, aby předložil na příští jednání ZM zprávu o možnosti regulace výherních hracích automatů na území města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

 

pro :                20                    proti :   0                      zdržel se : 0

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města  ukládá místostarostovi p. Javůrkovi, aby předložil na příští jednání ZM  zprávu o možnosti regulace výherních hracích automatů na území města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedoucí fin. odboru města pí ing. Jindrová uvedla, že omezení umístění hracích automatů je dáno zákonem – vzdáleností od školy, od úřadu. Poslední dotaz zastupitelky pí ing. Hajlekové zněl,  na co jde výtěžek. Reagovala vedoucí fin. odboru města  pí ing. Jindrová s tím, že část jde státu, část na veřejně prospěšné akce např. na opravu komunikací. Místostarosta pan Vávra zmínil, že letos byla částka použita na nový chodník k MŠ v Chobotské ulici. Starosta města p. ing. Přenosil uvedl, že se jednalo o 1 mil. Kč. Zastupitel města pan ing. Nekvasil zmínil, že se ZM bude snažit omezit hrací automaty. Reagovala vedoucí fin. odboru pí ing. Jindrová s tím, že když provozovatel splní zákonné podmínky, tak nelze nevydat povolení.

 

Vzhledem k tomu, že nebylo dalších připomínek, starosta města diskuzi ukončil.

Starosta města dal hlasovat o schválení návrhu obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, který tvoří nedílnou součást originálu zápisu.

 

pro :     20                               proti :   0                      zdržel se :0

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města  projednalo a schválilo  návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí, který tvoří nedílnou součást originálu zápisu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ad 12/  Koupě, prodeje a směny nemovitostí

Starosta města pan ing. Přenosil seznámil zastupitele s jednotlivými majetkovými záležitostmi, a to:

 

1.  Nedoporučení směny pozemků v k.ú. Popovice u Brandýsa n.L. – pí Veselá

Paní Marie Veselá požádala o směnu pozemků, a to pozemek ppč. 348/11 v k. ú. Popovice        u Brandýsa nad Labem ve vlastnictví města,  za pozemky v jejím vlastnictví, a to  pozemek  ppč. 75/6 v k. ú. Popovice u Brandýsa nad Labem a v nabídce uvádí ještě za pozemek ppč. 76/7, který dle katastru neexistuje. Pozemek města je ve střední části Popovic a nabízené pozemky jsou v území, které slouží k pěstební činnosti, a proto jsou pro město nepotřebné.  Podle vyjádření jednotlivých odborů, právníka města a místostarosty se převážně nedoporučuje směna pozemků z důvodu nepotřebnosti pro město. Rada města projednala směnu pozemků dne 20. října 2010 – zápis č. 166, bod 13 a nedoporučuje směnu pozemků ppč. 348/11 v k.ú. Popovice u Brandýsa nad Labem ve vlastnictví města,  za pozemky v jejím vlastnictví, a to  pozemek  ppč. 75/6 a  ppč. 76/7 v k.ú. Popovice u Brandýsa nad Labem a doporučuje zastupitelstvu města ponechat pozemek ppč. 348/11  v k.ú. Popovice u Brandýsa nad Labem v majetku města.

 

Starosta  města otevřel k tomuto bodu diskuzi. Zastupitel města pan Mgr. Huml požádal, aby se k podkladům přikládala žádost. Vedoucí odboru majetku města reagovala, že má žádost u sebe s ostatními podklady a že lze do nich nahlédnout.

Vzhledem k tomu, že nebylo dalších připomínek, starosta města diskuzi ukončil.

Starosta města dal hlasovat o tom, že město nebude realizovat směnu pozemků ppč. 348/11 v k.ú. Popovice u Brandýsa n.L. za pozemky ppč. 75/6 a ppč. 76/7 v k.ú. Popovice u Brandýsa nad Labem a že ponechá pozemek ppč. 348/11 v k.ú. Brandýs nad Labem v majetku města   

 

pro :    19                               proti :   0                        zdržel se :1

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města rozhodlo: 

 1. 1.      že město nebude realizovat směnu pozemků ppč. 348/11 v k.ú. Popovice  u Brandýsa nad Labem  za pozemky  ppč. 75/6 a  ppč. 76/7 v k.ú. Popovice u Brandýsa nad Labem.
 2. 2.      ponechat pozemek ppč. 348/11  v k.ú. Brandýs nad Labem v majetku města.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2. Prodej části pozemku ppč. 351/4 v k.ú. Popovice u Brandýsa n.L. – paní Kozlová

Paní Marie Kozlová požádala o odprodej části pozemku ppč. 351/4 o výměře 536 m2 v  k.ú. Popovice u Brandýsa nad Labem za účelem zřízení přístupové cesty na sousední pozemek       v jejím vlastnictví. Pozemek město získalo odkoupením od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Vzhledem k tomu, že pozemkem protéká potok, byla část pozemku, tj. území potoka, oddělena a bude ponechána v majetku města. Podle vyjádření jednotlivých odborů, právníka města a místostarosty se odprodej doporučuje a rada města rozhodla dne 28.7.2010 – zápis č. 158 o vyvěšení záměru na tento odprodej. Záměr byl řádně vyvěšen a v termínu byla doručena nabídka paní Marie Kozlové na odprodej části pozemku za celkovou kupní cenu ve výši 20.000,- Kč.  Rada města dne 1.9.2010 – zápis č. 160 doporučila zastupitelstvu města odprodat část pozemku ppč. 351/4 o výměře cca 412 m2 v k.ú. Popovice u Brandýsa nad Labem paní Marii Kozlové za kupní cenu ve výši 20.000,- Kč + úhrada veškerých nákladů spojených  s převodem nemovitosti.  

 

Starosta města otevřel k tomuto bodu diskuzi. Zastupitelka pí MUDr. Moravcová se dotázala, za kolik Kč město pozemek koupilo. Reagovala vedoucí odboru majetku města s tím, že město koupilo pozemek za Kč 13.000,--

 

Vzhledem k tomu, že nebylo dalších připomínek, starosta města diskuzi ukončil.

Starosta města dal hlasovat  o odprodeji části pozemku ppč. 351/4 o výměře cca 412 m2 v k.ú. Popovice u Brandýsa nad Labem paní Marii Kozlové za kupní cenu ve výši 20.000,- Kč      + úhrada veškerých nákladů spojených s převodem nemovitosti. 

 

pro :    18                               proti :    0                     zdržel se :   2

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města  rozhodlo o odprodeji části pozemku ppč. 351/4 o výměře cca 412 m2 v k.ú. Popovice u Brandýsa nad Labem paní Marii Kozlové za kupní cenu ve výši 20.000,- Kč   + úhrada veškerých nákladů spojených s převodem nemovitosti. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ad 3/ Bezúplatný převod pozemků 1045/1, 2 v k.ú. Stará Boleslav - ÚZSVM

ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je mimo jiné i vlastníkem pozemků ppč. 1045/1 o výměře 1090 m2 a ppč. 1045/2 výměře 120 m2 v k.ú. Stará Boleslav. Jedná se      o pozemky, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha, ostatní komunikace         a podle vyjádření odboru územního rozvoje a památkové péče je na těchto pozemcích místní komunikace ve správě města. úřad  pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí tyto  pozemky k bezúplatnému převodu na město. Rada města na jednání dne 15. září 2010 – zápis č. 162, bod 16. rozhodla  doporučit zastupitelstvu města bezúplatný převod pozemků ppč. 1045/1 a ppč. 1045/2 v k.ú. Stará Boleslav.

 

Starosta města otevřel k tomuto bodu diskuzi.

Vzhledem k tomu, že nebylo připomínek, starosta města diskuzi ukončil.

              Starosta města dal hlasovat  o bezúplatném převodu pozemků ppč. 1045/1 o výměře 1090 m2 a ppč. 1045/2 výměře 120 m2 v k.ú. Stará Boleslav od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Od Mladá Boleslav  - doplnit řekl p. Starosta

 

pro :    20                                proti :  0                     zdržel se :0

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném převodu pozemků ppč. 1045/1 o výměře 1090 m2 a ppč. 1045/2 o výměře 120 m2 v k.ú. Stará Boleslav od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4. Výkup pozemků stpč. 1606, ppč. 407, 1187 a 1281 vše v k.ú. Brandýs nad Labem –Lesy ČR

Na základě podnětu odboru životního prostředí bylo zažádáno u Lesů ČR o převod pozemků ppč. 1281 a ppč. 407 v k.ú. Brandýs nad Labem, které se nacházejí v okolí brandýského zámku. Lesy ČR souhlasí s odprodejem těchto pozemků s tím, že město odkoupí ještě zbylé pozemky, ke kterým mají Lesy ČR na k.ú. Brandýs nad Labem právo hospodaření s majetkem státu. Jedná se  o pozemky na Kralovické ulici, a to stpč. 1606 o výměře 16 m2  – zastavěná plocha a ppč. 1187 o výměře 128 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace.  Lesy ČR předložily návrh kupní smlouvy a kupní ceny, která je stanovena dle znaleckého posudku a s úhradou souvisejících nákladů na částku 102.000,- Kč. Rada města na jednání dne 20. října 2010 – zápis č. 166, bod 24. projednala tento výkup a doporučuje zastupitelstvu města odsouhlasit výkup pozemků stpč. 1606 – zastavěná plocha o výměře 16 m2, ppč. 407 – ostatní plocha o výměře 478 m2,  ppč. 1187 – ostatní plocha  o výměře 128 m2 a ppč. 1281 – ostatní plocha o výměře   84 m2 vše v k. ú. Brandýs nad Labem od Lesů ČR za kupní cenu ve výši 102.000,- Kč + úhrada veškerých nákladů spojených s převodem nemovitosti. 

 

Starosta města otevřel k tomuto bodu diskuzi. Místostarosta města p. Javůrek se dotázal, jaká je cena za 1 m2. Starosta města p. ing. Přenosil zmínil, že je to asi Kč 130,--. Zastupitelka pí ing. Hajleková uvedla, že se nezúčastní hlasování, aby nedošlo ke střetu zájmu. Je zaměstnankyní Lesů ČR.

Vzhledem k tomu, že nebylo dalších připomínek, starosta města diskuzi ukončil.

              Starosta města dal hlasovat  o výkupu pozemků stpč. 1606 – zastavěná plocha o výměře         16 m2, ppč. 407 – ostatní plocha o výměře 478 m2,  ppč. 1187 – ostatní plocha  o výměře          128 m2 a ppč. 1281 – ostatní plocha o výměře  84 m2 vše v k. ú. Brandýs nad Labem od Lesů ČR za kupní cenu ve výši 102.000,- Kč + úhrada veškerých nákladů spojených s převodem nemovitosti. 

 

pro :    19                         proti :     0                          zdržel se :0

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města  rozhodlo o výkupu pozemků stpč. 1606 – zastavěná plocha o výměře   16 m2, ppč. 407 – ostatní plocha o výměře 478 m2,  ppč. 1187 – ostatní plocha  o výměře  128 m2 a ppč. 1281 – ostatní plocha o výměře   84 m2 vše v k. ú. Brandýs nad Labem od Lesů ČR za kupní cenu ve výši 102.000,- Kč + úhrada veškerých nákladů spojených s převodem nemovitosti. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5. Výkup pozemku ppč. 479/30 v k.ú. Brandýs nad Labem – Benzina s.r.o.

V rámci odprodeje pozemků pod garážemi na Spořilově stpč. 2519 – stpč. 2530 v k.ú. Brandýs nad Labem je nutné zajistit bezproblémový přístup k těmto garážím.  Na základě této skutečnosti bylo zažádáno u BENZINY, s.r.o. o převod části pozemku ppč. 479/2 v k.ú. Brandýs nad Labem, která bezprostředně sousedí s pozemkem ppč. 468/40 – částečný přístup k pozemkům pod garážemi. BENZINA s.r.o. souhlasí s odprodejem části pozemku ppč. 479/2 podle geometrického plánu č. 2822-512/2010 ze dne 6.8.2010 nově označena jako ppč. 479/30 o výměře 61 m2, a to za cenu 300,- Kč za 1 m2. Rada města na jednání dne 3. listopadu  2010 – zápis č.167, bod 11. projednala tento výkup a doporučuje zastupitelstvu města odsouhlasit výkup pozemku ppč. 479/30 – ostatní plocha o výměře 61 m2 v k. ú. Brandýs nad Labem od společnosti Benzina, s.r.o. za kupní cenu ve výši 18.300,- Kč + úhrada veškerých nákladů spojených s převodem nemovitosti. 

 

Starosta města otevřel k tomuto bodu diskuzi.

Vzhledem k tomu, že nebylo připomínek, starosta města diskuzi ukončil.

Starosta města dal hlasovat  o výkupu pozemku ppč. 479/30 – ostatní plocha o výměře 61 m2 v k. ú. Brandýs nad Labem od společnosti Benzina, s.r.o. za kupní cenu ve výši 18.300,- Kč   + úhrada veškerých nákladů spojených s převodem nemovitosti. 

 

pro :     20                           proti :   0                          zdržel se :0

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města  rozhodlo o výkupu pozemku ppč. 479/30 – ostatní plocha o výměře 61 m2 v k. ú. Brandýs nad Labem od společnosti Benzina, s.r.o. za kupní cenu ve výši 18.300,- Kč  + úhrada veškerých nákladů spojených s převodem nemovitosti. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

6. Výkup pozemků ppč. 1730/26, 27, 33. 74, 121 a 123 vše v k.ú. Brandýs nad Labem – Sládek Group a.s.

Společnost SLÁDEK GROUP, a.s. uzavřela s městem dne 25.5.2007 a dne 27.10.2008 plánovací smlouvu mimo jiné na odprodej částí pozemků  ppč. 1730 v k.ú. Brandýs nad Labem včetně komunikace,  chodníku a veřejného prostranství  vybudovaných na těchto pozemcích jako jeho součásti a veřejného osvětlení nacházejícího se na těchto pozemcích a v pozemcích uložených  kanalizačních a vodovodních řadů za celkovou kupní cenu 1.000,- Kč bez DPH. Ve smlouvě bylo dohodnuto, že kupní smlouva na pozemky a inženýrské sítě bude uzavřena po dokončení stavby a jejím zaměření. Společnost SLÁDEK GROUP, a.s. dokončila stavbu a předložila geometrické plány na zaměření některých předmětných pozemků. Předmětem převodu jsou pozemky ppč. 1730/26  o výměře 1235 m2, ppč. 1730/27 o výměře 3948 m2,  ppč. 1730/33  o výměře 1446 m2, ppč. 1730/74  o výměře 591 m2,  ppč. 1730/121 o výměře 2039 m2, který vznikl oddělením od pozemku ppč. 1730/1 a dále ppč. 1730/123  o výměře 1846 m2 , který vznikl oddělením od pozemku ppč. 1730/8, vše v k.ú. Brandýs nad Labem. Rada města na jednání dne 28. července 2010 – zápis č. 158, bod 24. projednala tento výkup a doporučuje zastupitelstvu města odsouhlasit výkup pozemků ppč. 1730/26 o výměře 1235 m2, ppč. 1730/27  o výměře 3948 m2,  ppč. 1730/33  o výměře 1446 m2, ppč. 1730/74  o výměře 591 m2,  ppč. 1730/121 o výměře 2039 m2 a ppč. 1730/123  o výměře 1846 m2, vše v k.ú. Brandýs nad Labem od společnosti SLÁDEK GROUP, a.s. za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč bez DPH.

 

Starosta města otevřel k tomuto bodu diskuzi. Zastupitelka pí ing. Hajleková se dotázala, o které pozemky jde a zda se jedná o pozemky pro MŠ.  Starosta města p. ing. Přenosil ukázal pozemky na mapě s tím, že se nejedná o pozemky pro MŠ.

Vzhledem k tomu, že nebylo dalších  připomínek, starosta města diskuzi ukončil.

Starosta města dal hlasovat  o  výkupu pozemků ppč. 1730/26  o výměře 1235 m2,  ppč. 1730/27  o výměře 3948 m2,  ppč. 1730/33   o výměře 1446 m2, ppč. 1730/74  o výměře 591 m2,  ppč. 1730/121 o výměře 2039 m2 a  ppč. 1730/123 o výměře 1846 m2 vše  v  k.ú. Brandýs nad Labem včetně komunikace, veřejného prostranství  a chodníku vybudovaných na těchto pozemcích jako jejich součásti a veřejného osvětlení nacházejícího se na těchto pozemcích     a v pozemcích uložených kanalizačních a vodovodních řadů za celkovou kupní cenu 1.000,- Kč bez DPH od společnosti SLÁDEK GROUP, a.s.

 

pro :     15                     proti :   4                               zdržel se :1

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města  rozhodlo o  výkupu pozemků ppč. 1730/26  o výměře 1235 m2,  ppč. 1730/27  o výměře 3948 m2,  ppč. 1730/33   o výměře 1446 m2, ppč. 1730/74  o výměře 591 m2,  ppč. 1730/121 o výměře 2039 m2 a  ppč. 1730/123 o výměře 1846 m2 vše  v  k.ú. Brandýs nad Labem včetně komunikace, veřejného prostranství  a chodníku vybudovaných na těchto pozemcích jako jejich součásti a veřejného osvětlení nacházejícího se na těchto pozemcích a v pozemcích uložených kanalizačních a vodovodních řadů za celkovou kupní cenu 1.000,- Kč bez DPH od společnosti SLÁDEK GROUP, a.s.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7. Směna pozemků v k.ú. Brandýs nad Labem – Sládek Group, a.s.

V rámci výstavby obytných domů  u vodojemu, kterou provádí  společnost SLÁDEK GROUP, a.s. požaduje směnu pozemků ppč. 1682/2 o výměře 108 m2, který byl oddělen z pozemku ppč. 1682, v majetku města za pozemky ppč. 1730/49,53,54,83,88,107 a 111 o celkové výměře 133 m2 v majetku společnosti, vše v k.ú. Brandýs nad Labem. O směnu žádá v souladu s uzavřenou plánovací smlouvou ze dne 25.5.2007.  Podle vyjádření jednotlivých odborů, právníka města  a místostarosty se tato směna doporučuje. Rada města projednala dne 28. července 2010 tuto směnu a rozhodla o vyvěšení záměru města na směnu pozemků. Záměr města byl řádně vyvěšen  v termínu od 12. srpna do 2. září 2010. Společnost nepožaduje  žádné finanční vyrovnání. Rada města na jednání dne  8. září 2010 – zápis č. 161, bod 9. projednala tuto směnu a doporučuje zastupitelstvu města odsouhlasit směnu pozemku ppč. 1682/2 o výměře 108 m2 za pozemky ppč. 1730/49 o výměře 19 m2, ppč. 1730/53 o výměře 19 m2,  ppč. 1730/54  o výměře 19 m2, ppč. 1730/83  o výměře 19 m2,  ppč. 1730/88 o výměře 18 m2 a ppč. 1730/107  o výměře 20 m2 a ppč. 1730/111 o výměře 19 m2, vše v k.ú. Brandýs nad Labem se společností SLÁDEK GROUP, a.s. bez finančního vyrovnání.

 

Starosta města otevřel k tomuto bodu diskuzi.  Vzhledem k tomu, že nebylo připomínek, starosta města diskuzi ukončil.

Starosta města dal hlasovat  o směně pozemku ppč. 1682/2 o výměře 108 m2 za pozemky ppč. 1730/49 o výměře 19 m2, ppč. 1730/53 o výměře 19 m2,  ppč. 1730/54  o výměře 19 m2, ppč. 1730/83  o výměře 19 m2,  ppč. 1730/88 o výměře 18 m2 a ppč. 1730/107  o výměře 20 m2 a ppč. 1730/111 o výměře 19 m2, vše v k.ú. Brandýs nad Labem se společností SLÁDEK GROUP, a.s. bez finančního vyrovnání. 

 

pro :       16                             proti :     0                        zdržel se :4

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města  rozhodlo o směně pozemku ppč. 1682/2 o výměře 108 m2 za pozemky ppč. 1730/49 o výměře 19 m2, ppč. 1730/53 o výměře 19 m2,  ppč. 1730/54  o výměře 19 m2, ppč. 1730/83  o výměře 19 m2,  ppč. 1730/88 o výměře 18 m2 a ppč. 1730/107  o výměře 20 m2 a ppč. 1730/111 o výměře 19 m2, vše v k.ú. Brandýs nad Labem se společností SLÁDEK GROUP, a.s. bez finančního vyrovnání. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Odpis pohledávky – p. Popelka

Pan Tomáš Popelka v roce 2003 opakovaně odcizil několik litinových svítilen, laviček  a historických sloupků veřejného osvětlení, tímto vznikla městu škoda ve výši 46.550,- Kč. Na základě Usnesení Okresního soudu Praha-východ č.j. 28 Nc 4936/2007-9 byla nařízena  exekuce na majetek pana Tomáše Popelky. Vzhledem k tomu, že nebyl zjištěn žádný postižitelný movitý nebo nemovitý majetek, příjem či účty u peněžních ústavů  pana Tomáše Popelky, byla exekuce zastavena a to na základě Usnesení Okresního soudu Praha-východ č.j. 28 Nc 4936/2007-23. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 22.7.2010. Rada města na svém zasedání dne 6.10.2010 projednala a doporučila zastupitelstvu města schválit odpis pohledávky v celkové výši 46.550,- Kč za panem Tomášem Popelkou – viz zápis č. 164, bod 23. Odpis pohledávky v této výši je dle § 85 písm. f) zákona 128/2000 Sb., o obcích v kompetenci pouze zastupitelstva města.

 

Starosta města otevřel k tomuto bodu diskuzi. Zastupitelka pí Elsnerová se dotázala na možnost veřejně prospěšné práce. Bylo zodpovězeno, že tu musí nařídit soud. Zastupitel p. ing. Procházka navrhl, aby se počkalo, až nabyde majetek. Reagoval p. starosta ing. Přenosil, že pohledávka je stará 7 let a tudíž promlčená.

Vzhledem k tomu, že nebylo dalších připomínek, starosta města diskuzi ukončil.

Starosta města dal hlasovat  o odpisu pohledávky pana Tomáše Popelky v celkové výši 46.550,- Kč.

 

pro :   5                               proti :  8                           zdržel se : 7

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města  neschválilo odpis pohledávky pana Tomáše Popelky v celkové výši 46.550,- Kč.  Pohledávka bude dále vedena v evidenci.    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Přehodnocení  smluvní pokuty – JK Profit s.r.o.

Společnost JK Profit s.r.o., zastoupená panem Radkem Kundrátem, má s městem uzavřenou Smlouvu o nájmu nebytových prostor v domě čp. 36 v k.ú. Brandýs n.L. – restaurace Záložna. Dle nájemní smlouvy čl. III. Nájemné a úhrada za služby, odst. 3.8., nájemce bude povinen hradit pronajímateli, v případě prodlení s úhradou jakékoliv platby dle smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Nájemné za 4.Q 2009 ve výši 153.680,- Kč splatné ke dni 5.10.2009 bylo uhrazeno dne 1.4.2010 – poplatek z prodlení ve výši 136.775,20 Kč. Nájemné za 1.Q 2010 ve výši 153.680,- Kč splatné ke dni 5.1.2010 bylo uhrazeno dne 9.4.2010 – poplatek z prodlení ve výši 72.229,60 Kč. Smluvní pokuta za včas neuhrazené nájemné je v celkové výši 209.004,80 Kč. Rada města dne 11.8.2010 tuto záležitost projednala a neodsouhlasila prominutí úhrady smluvní pokuty a uložila vedoucí OMM uzavřít se společností JK Profit s.r.o. dohodu  o uznání závazku a o postupných splátkách smluvní pokuty za prodlení s platbou nájemného – viz zápis č. 159, bod 24.  Po tomto rozhodnutí rady města požádala společnost JK Profit s.r.o.  o znovuotevření tohoto případu a přehodnocení usnesení – vyměřené penále se jim jeví jako nepřiměřené v zhledem k omezení provozu provozovny vlivem probíhající rekonstrukce přilehlé komunikace v roce 2009 (do restaurace byl vždy přístup zajištěn). Vzhledem k tomu, že v minulosti rada města v obdobných případech neodsouhlasila prominutí úhrady smluvní pokuty i jiným nájemcům města, doporučuje odbor MM trvat na  rozhodnutí RM ze dne 11.8.2010. Rada města projednala tuto záležitost na svém zasedání dne 20.10.2010 a rozhodla zařadit tento bod na jednání zastupitelstva města – viz zápis č. 166, bod 21. Prominutí pohledávky vyšší než 20.000,-Kč je dle § 85 písm. f) zákona 128/2000 o obcích pouze v kompetenci zastupitelstva města.

 

Starosta města otevřel k tomuto bodu diskuzi. Místostarostka pí MUDr. Čierna Peterová se dotázala, zda jsou tyto pokuty běžné, zdá se jí vysoká. Reagovala vedoucí odboru majetku města pí ing. Fišerová, že je k dispozici výpočet. Zastupitelka pí Mgr. Nováková zmínila, že byla podána žádost, aby se částka snížila, neboť nájemce nemohl využívat terasu. Nyní je nájemce měřen jinak, než před rokem. Zastupitel p. Dašek se dotázal, jak je tento problém ve smlouvě ošetřen. Reagovala vedoucí odboru majetku města, že město píše urgence. Zastupitel p. Mgr. Huml zmínil, že nájemné je uhrazeno. Reagovala pí ing. Fišerová s tím, že vyúčtování za služby r. 2009 nájemce stále dluží.

 

Vzhledem k tomu, že nebylo dalších připomínek, starosta města diskuzi ukončil.

Starosta města dal hlasovat  o neprominutí úhrady smluvní pokuty společnosti JK Profit s.r.o.  v celkové výši 209.004,80 Kč.

 

pro :       11                       proti :  0                               zdržel se :9

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města nesouhlasí s prominutím úhrady smluvní pokuty společnosti JK Profit s.r.o.  v celkové výši 209.004,80 Kč.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

13. Odprodej bytů č. 18 a 23 v čp. 1732 v k.ú. Brandýs nad Labem dle Zásad II – Severní nemovitostní s.r.o.

Místostarosta města pan Javůrek seznámil zastupitele s tím, že na základě rozhodnutí rady města ze dne 9.6.2010 – zápis č. 154, bod 10 o postupném uvolňování bytů v čp. 191 v k.ú. Brandýs nad Labem a rozhodnutí ze dne 28.7.2010 – zápis  č. 158, bod 29    o směně bytu č. 2 v čp. 191 v k.ú. Brandýs nad Labem za byt č. 18 v čp. 1732 v k.ú. Brandýs nad Labem ( s možností odprodeje bytu dle Zásad II. pro privatizaci bytového fondu města ) byl paní Jiřeně Svobodové vydán souhlas k uzavření nájemní smlouvy k bytu   č. 18 v čp. 1732 v k.ú. Brandýs nad Labem. Dne 21.9.2010 jmenovaná podala na odbor MM žádost o odkoupení bytu č. 18  v čp. 1732. Dne 11.10.2010 paní Svobodová převzala nabídku na odkup bytové jednotky a uhradila kauci ve výši 10 000,- Kč, čímž projevila zájem o koupi uvedeného bytu. Kupní cena činí 433 757,- Kč. Rada města na svém zasedání dne 20.10.2010 – zápis č. 166, bod 17 doporučila zastupitelstvu města odsouhlasit prodej bytu č. 18 v čp. 1732 v k.ú. Brandýs nad Labem nájemci paní Jiřině Svobodové za celkovou kupní cenu 433 757,- Kč. Paní Milada Moravcová , nájemkyně bytu č. 23 v čp. 1732, Na Vinici v k.ú. Brandýs nad Labem převzala dne 29.11.2008 na odkup bytové jednotky. Dne 8.12.2008 jmenovaná uhradila zálohu 10 000,- Kč, čímž projevila zájem o koupi nabízené jednotky. Kupní cena jednotky činí  213 954,- Kč.  Dne 16.7.2010 požádala  paní Moravcová o koupi bytu s tím, že nemohla z finančním důvodů byt odkoupit v dané lhůtě. Vzhledem k tomu, že paní Moravcová návratku převzala, ale nevrátila, nebyl schválen prodej uvedené bytové jednotky nájemkyni. Odbor majetku města zaslal paní Moravcové novou návratku, kterou vrátila dne 27.9.2010. 1. ochranná šestiměsíční lhůta skončila dnem 29.5.2009. V souladu s ust.zák. 72/1994 Sb. O vlastnictví bytů po uplynutí 1. ochranné 6-ti měsíční lhůty začíná 2. ochranná 12-ti měsíční lhůta, kdy má původní nájemce předkupní právo ( tato lhůta skončila dnem 29.5.2010). Dne 2.8.2010 po projednání v bytové komisi vznikl společný nájem bytu se synem Josefem Moravcem. Dne 1.11.2010 nájemci Milada a Josef Moravcovi požádali o prodloužení lhůty na odkup uvedeného bytu, a to do 30.4.2011. Rada města na svém zasedání dne 3.11.2010 – zápis č. 167, bod 16 doporučila zastupitelstvu města odsouhlasit prodej bytu č. 23 v čp. 1732  v k.ú. Brandýs nad Labem nájemcům Miladě a Josefovi Moravcovým za celkovou kupní cenu 213 954,- Kč s prodloužením lhůty odkupu bytové jednotky do 30.4.2011.

 

Starosta města otevřel k tomuto bodu diskuzi.

Vzhledem k tomu, že nebylo připomínek, starosta města diskuzi ukončil.

Starosta města dal hlasovat  o  prodeji bytů č. 18  a č. 23 v čp. 1732 , ul. Na Vinici  v k.ú. Brandýs nad Labem dle přílohy obsahující nabyvatele, cenu bytové jednotky, podíl na společných částech domu, převáděném pozemku atd. Příloha tvoří nedílnou součást zápisu.

 

pro :     20                     proti :    0                                  zdržel se :0

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji bytů č. 18  a č. 23 v čp. 1732, ul. Na Vinici  v k.ú. Brandýs nad Labem dle přílohy obsahující nabyvatele, cenu bytové jednotky, podíl na společných částech domu, převáděném pozemku atd. Příloha tvoří nedílnou součást zápisu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ad 14/ Revokace usnesení bodu IV. písm. a) z 29. veřejného zasedání ZM – pí Hrušková

Místostarosta města pan Javůrek seznámil zastupitele s tím, že zastupitelstvo města na svém 29. veřejném zasedání dne 23.6.2010 rozhodlo o prodeji obsazeného bytu č. 41 v čp. 1732, Na Vinici v k.ú. Brandýs nad Labem paní Denise Hruškové, bytem Chobotská 1728 v k.ú. Brandýs nad Labem za kupní cenu ve výši 600 000,- Kč. Dne 4.10.2010 paní Hrušková doručila na odbor majetku města sdělení o odstoupení  od koupě výše uvedeného obsazeného bytu. S paní Hruškovou nebyla doposud podepsána kupní smlouva. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o revokaci bodu IV. písm.s)  usnesení z 29. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného 23.6.2010  a současně dne 6.10.2010 rozhodla o vyvěšení záměru města na prodej obsazeného bytu č. 41 v čp. 1732 v k.ú. Brandýs nad Labem – viz. zápis č. 164, bod 36.

 

Starosta města otevřel k tomuto bodu diskuzi.

Vzhledem k tomu, že nebylo připomínek, starosta města diskuzi ukončil.

Starosta města dal hlasovat o  revokaci bodu IV.  písm. s) usnesení z 29. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 23.6.2010 a rozhodlo ponechat byt č. 41 v čp. 1732, Na Vinici v k.ú. Brandýs nad Labem v majetku města.

 

pro :    17                      proti :    0                                  zdržel se :2

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města rozhodlo o revokaci bodu IV.  písm. s) usnesení z 29. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 23.6.2010 a rozhodlo ponechat byt č. 41 v čp. 1732, Na Vinici v k.ú. Brandýs nad Labem v majetku města.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ad 15/ Revokace usnesení bodu IV. písm. q) z 29. veřejného zasedání ZM – pí Izerová

Místostarosta města pan Javůrek seznámil zastupitele s tím, že zastupitelstvo města na svém 29. veřejném zasedání dne 23.6.2010 rozhodlo o prodeji volného nebytového prostoru č. 101 – provozovny v čp. 602, ul. Riegrova v k.ú. Brandýs nad Labem paní Olze Izerové, bytem Polerady 79, Mratín za kupní cenu ve výši 375 000,- Kč. Dne 16.9.2010 paní Izerová doručila na odbor MM  sdělení o odstoupení od koupě výše uvedeného nebytového prostoru. Od koupě paní Izerová odstoupila  z vážných rodinných důvodů.  S paní Izerovou nebyla doposud podepsána kupní smlouva. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o revokaci bodu IV. písm. q) usnesení z 29. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 23.6.2010 – viz zápis č. 163, bod 18 a). Rada města dne 3.11.2010 – zápis č. 167, bod 18 rozhodla o vyvěšení záměru města na pronájem výše uvedeného nebytového prostoru.

 

Starosta města otevřel k tomuto bodu diskuzi.

Vzhledem k tomu, že nebylo připomínek, starosta města diskuzi ukončil.

Starosta města dal hlasovat o revokaci bodu IV.  písm. q) usnesení z 29. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 23.6.2010 a rozhodlo ponechat nebytový prostor č. 101 v čp. 602, ul. Riegrova v k.ú. Brandýs nad Labem v majetku města.

 

pro :     19                      proti :    0                                  zdržel se :1

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města rozhodlo o revokaci bodu IV.  písm. q) usnesení z 29. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 23.6.2010 a rozhodlo ponechat nebytový prostor č. 101 v čp. 602, ul. Riegrova v k.ú. Brandýs nad Labem v majetku města.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ad 16/ Odprodeje bytů v čp. 1550 v k.ú. Brandýs nad Labem jednotlivým řádným nájemcům dle Zásad II – Severní nemovitostní s.r.o.

Místostarosta města pan Javůrek seznámil zastupitele s tím, že na základě mandátní smlouvy uzavřené se společností Severní nemovitostní s.r.o. na zprostředkování prodeje bytových domů dle Zásad II. – tj. do osobního vlastnictví provedla společnost přeměřování podlahových ploch u bytů v domě čp. 1550, ul. Brázdimská  v k.ú. Brandýs nad Labem zařazeného do privatizace domů. Rada města na svém zasedání dne 1.12.2010 – zápis č. 2, bod 19 projednala a doručuje zastupitelstvu města rozhodnout o vyvěšení záměru na odprodej jednotlivých bytů řádným nájemcům v domě čp. 1550  v k.ú. Brandýs nad Labem dle přílohy, která tvoří nedílnou součást originálu zápisu..

 

Starosta města otevřel k tomuto bodu diskuzi.

Vzhledem k tomu, že nebylo připomínek, starosta města diskuzi ukončil.

Starosta města dal hlasovat o  vyvěšení záměru města na prodej jednotlivých bytů řádným nájemcům domu čp. 1550, ul. Brázdimská v k.ú. Brandýs nad Labem určeného k privatizaci dle Zásad II. dle přílohy.

 

pro :    19                         proti :    0                              zdržel se :0

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města rozhodlo o vyvěšení záměru města na prodej jednotlivých bytů řádným nájemcům domu čp. 1550, ul. Brázdimská v k.ú. Brandýs nad Labem určeného k privatizaci dle Zásad II. dle přílohy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ad 17/ Revokace bodu IV. písm. r) usnesení z 29, veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 6. 2010

Místostarosta města pan Javůrek seznámil zastupitele s tím, že rada města na svém zasedání dne 20.1.2010 – zápis č. 138, bod 18 vyhodnotila došlé nabídka na prodej obsazeného bytu č. 2 v čp. 1372, Sídliště BSS  v k.ú. Brandýs nad Labem  a rozhodla o zaslání nových nabídek původním nájemcům s uvedením nejvyšší kupní ceny dle podané nabídky zájemce dle § 22 odst. 2 zákona  č. 72/1994 Sb.  Nová nabídka nájemci bytu č. 2 v čp. 1372 v k.ú. Brandýs nad Labem byla zaslána paní Vraníkové, která v této době již nebyla nájemkyní, ale nájem přešel na syna - pana Josefa Zemana. Proto odbor MM navrhuje revokovat rozhodnutí ZM o prodeji obsazeného bytu z 29. veřejného zasedání ze dne 23.6.2010 – bod IV, písmeno r) tak, aby byl dodržen zákon, tj. že předkupní právo má aktuální nájemce. Rada města tuto záležitost projednala a  doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o revokaci bodu IV. písmena r) usnesení z 29. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného  dne 23.6.2010. Současně rozhodla o ponechání uvedeného bytu v majetku města – viz zápis č. 2 ze dne 1.12.2010

 

Starosta města otevřel k tomuto bodu diskuzi.

Vzhledem k tomu, že nebylo připomínek, starosta města diskuzi ukončil.

Starosta města dal hlasovat o revokaci bodu IV.  písm. r) usnesení z 29. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 23.6.2010 a o ponechání  bytu č. 2 v čp. 1372, Sídliště BSS  v k.ú. Brandýs nad Labem v majetku města podle Zásad II

 

pro :     18                          proti : 0                                 zdržel se :2

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města rozhodlo o revokaci bodu IV.  písm. r) usnesení z 29. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 23.6.2010 a o ponechání  bytu č. 2 v čp. 1372, Sídliště BSS  v k.ú. Brandýs nad Labem v majetku města podle Zásad II

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ad 18/  Záměr na prodej domu čp. 1399 a čp. 1400 v k.ú. Brandýs nad Labem včetně strojně-technologického zařízení plynové kotelny a zastavěných pozemků ppč. 431/1, 431/4 a 431/5

Místostarosta města pan Javůrek seznámil zastupitele s tím, že rada města na svém zasedání dne 1.12.2010 projednala a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o vyvěšení záměru na prodej domů  čp. 1399  a čp. 1400 v k.ú. Brandýs nad Labem včetně strojně-technologického zařízení plynové kotelny a zastavěných pozemků ppč. 431/1, 431/4 a 431/5. Nájemníci domů byli seznámeni s vypracovaným posudkem a dohodli se na založení družstva – privatizace dle schválených Zásad I  pro privatizaci bytového fondu města. Prodejní cena dle těchto Zásad I činí 55 % odhadní ceny dle znaleckého posudku.

 

Odhadní cena domů čp. 1399 a čp. 1400 činí dle znaleckého posudku:         15 314 799,-   Kč

Odhadní cena strojně-techn. zařízení plynové kotelny dle znaleckého posudku:   63 000,-   Kč 

Jednotková cena zastavěných pozemků je stanovena dle znaleckého posudku:   1 070,-   Kč

zastavěné pozemky ppč. 431/1, 431/4 a 431/5 mají výměru celkem 396 m2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prodejní cena domů čp. 1399 a čp. 14 včetně strojně-techn. zař. plynové kotelny

činí 55 % z odhadní ceny:                                                                              8 622 790,-   Kč

 

Jednotková prodejní cena pozemku činí 55% z odhadní ceny, tj. 588,50 Kč/m2

Prodejní cena zast. pozemků ppč. 431/1, 431/4 a 431/5 o celkové výměře 396 m2: 233 046,-  Kč.

 

Starosta města otevřel k tomuto bodu diskuzi.

Vzhledem k tomu, že nebylo připomínek, starosta města diskuzi ukončil.

Starosta města dal hlasovat o vyvěšení záměru města na prodej domů čp. 1399 a čp. 1400  v k.ú. Brandýs nad Labem včetně strojně – technologického zařízení plynové kotelny za prodejní cenu ve výši 8 622 790,- Kč a zastavěných pozemků ppč. 431/1, 431/4 a 431/5 o celkové výměře   396 m2 za prodejní cenu ve výši 233 046,- Kč dle Zásad I

 

pro :    20                        proti :  0                               zdržel se :0

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města rozhodlo o vyvěšení záměru města na prodej domů čp. 1399 a čp. 1400  v k.ú. Brandýs nad Labem včetně strojně – technologického zařízení plynové kotelny za prodejní cenu ve výši 8 622 790,- Kč a zastavěných pozemků ppč. 431/1, 431/4 a 431/5 o celkové výměře   396 m2 za prodejní cenu ve výši 233 046,- Kč dle Zásad I   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ad 19/ Návrh na schválení zadání nového ÚP města Brandýs nad Labem- Stará Boleslav

Starosta města seznámil zastupitele s tím, že na základě rozhodnutí zastupitelstva města ze dne 9.12.2008 o pořízení územního plánu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav pořizovatel (odbor územního rozvoje a památkové péče, MěÚ Brandýs n.L. – Stará Boleslav) zpracoval ve spolupráci se zpracovatelem územního plánu (firmou Arch.Design s.r.o.) návrh zadání územního plánu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (dále jen návrh zadání ÚP), který stanovuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu. Oznámení o projednání návrhu zadání ÚP bylo v období 27.9. – 26.10.2010 zveřejněno na úřední desce a po dobu 30 dnů byl návrh zadání ÚP vystaven k veřejnému nahlédnutí na webových stránkách města. Dále byl návrh zadání ÚP zaslán dotčeným orgánů, Krajskému úřadu a sousedním obcím, kteří mohli do 30 dnů po obdržení uplatnit své požadavky a připomínky k obsahu. Na základě těchto požadavků a připomínek byl návrh zadání ÚP upraven a nyní je předkládán ke schválení. Schválené zadání ÚP je jednou z příloh k žádosti o dotaci na pořízení územního plánu. Termín ukončení příjmu žádostí je do 13. prosince 2010 ve 14 hodin. Zadání územního plánu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a vyhodnocení požadavků, podnětů a připomínek tvoří nedílnou součást originálu zápisu. Rada města ze dne 24.11.2010 doporučila Zastupitelstvu města schválit zadání územního plánu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

 

Starosta města otevřel k tomuto bodu diskuzi. Zastupitel Doc. MUDr. Vokurka CSc., se dotázal na bod malé b) plošné podmínky pro revitalizaci vinařského potoka – co se tím myslí a kde. Reagoval p. ing. Kindl s tím, že  požadavek vzešel z podkladů r. 2008,  tam se potok definuje jako problém ve městě – v úseku od Hrušovského rybníka po železniční trať a je zájem řešit v prostoru bývalého zahradnictví. Dále se dotázala zastupitelka pí Mgr. Nováková – k bodu c –  aby bylo cílem 25 tis obyvatel. Je to věc kterou je možno ovlivnit.  Zastupitel p. Kapal se dotázal, kdo navrhl variantu 25 tis. obyvatel. Reagoval p. ing. Kindl, že možná on řekl, aby to v konceptu bylo. Aby se prověřily varianty. Místostarosta p. Vávra uvedl, že současný platný ÚP má kapacitu, která se blíží k tomuto číslu. Zastupitel p. ing. Nekvasil zmínil, že ÚP je velká odpovědnost a položil otázku, jestli je zájem město rozšířit. Majitelé pozemků budou tlačit. Zastupitel p. ing. arch. Bíma uvedl, že je velmi krátká doba k projednání. Nedokáže říct  dopravní kapacitu, co čistírna, kapacita ve školách a od toho odvodit investice.  Navrhl znovu se k tomu vrátit. Starosta města pan ing. Přenosil zmínil, že pokud se to nezpracuje, nebudou podklady k dispozici. Pan ing. Kindl uvedl, že je potřeba rozhodnout mezi oběma variantami. Zastupitel p. ing. arch. Bíma podal návrh, aby zadání nového ÚP města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav zahrnovalo obchvat centra Staré Boleslavi jako přeložku silnice II/610

 

Starosta města dal hlasovat, aby zadání nového ÚP města Brandýs nad Labem -  Stará Boleslav zahrnovalo obchvat centra Staré Boleslavi jako přeložku silnice II/610

 

pro :    18                        proti :  0                           zdržel se :   2

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města rozhodlo, aby zadání nového ÚP města Brandýs nad Labem-  Stará Boleslav zahrnovalo obchvat centra Staré Boleslavi jako přeložku silnice II/610

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelka pí Mgr. Nováková navrhla, aby v souladu s požadavky na rozvoj území obce viz bod c byla zpracována pouze varianta 1 čili předpoklad pro 20.000 tis obyvatel

Starosta města dal hlasovat, aby v souladu s požadavky na rozvoj území obce viz bod c byla zpracována pouze varianta 1 čili předpoklad pro 20.000 tis obyvatel

 

 pro :   3                           proti :   9                         zdržel se :  8

-------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh nebyl přijat.

Poté zastupitelka města pí ing. Hajleková podala návrh, aby zadání nového ÚP města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav bylo doplněno o požadavek závazného vypracování kapitoly a výkresu etapizace rozvoje zástavby.

Starosta města dal hlasovat, aby zadání nového ÚP města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav bylo doplněno o požadavek závazného vypracování kapitoly a výkresu etapizace rozvoje zástavby

 

     pro :   19                           proti :   0                         zdržel se :  1

           -------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zastupitelstvo města rozhodlo, aby zadání nového ÚP města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav bylo doplněno o požadavek závazného vypracování kapitoly a výkresu etapizace rozvoje zástavby

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vzhledem k tomu, že nebylo dalších připomínek, starosta města diskuzi ukončil.

Starosta města dal hlasovat o schválení zadání územního plánu Brandýs nad Labem- Stará Boleslav

 

    pro :      17                         proti :   3                         zdržel se :0

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zastupitelstvo města rozhodlo o schválení zadání územního plánu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, ve kterém je mimo jiné uplatněn požadavek na zpracování konceptu.

Koncept bude variantně řešit rozvoj města pro počet trvale bydlících obyvatel (varianta 1. cca 20 000 a varianta 2. cca 25 000 obyvatel) a také bude variantně řešit a prověřovat trasu přeložky silnice II. třídy 101 v k.ú. Brandýs nad Labem.

Dále na základě stanoviska Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje je v zadání územního plánu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav uplatněn požadavek na posouzení územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí (tzv. SEA) .

V rámci procesu pořizování územního plánu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav bude podána žádost o dotaci na projekt - zpracování konceptu, posouzení územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí (tzv. SEA)  a návrhu územního plánu. Žádost bude předložena do Integrovaného operačního programu (dále též IOP), oblast intervence 5.3b) Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, 8.kontinuální výzva.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ad 20/ Návrh odměn pro členy finančního výboru zastupitelstva města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav za období od 1. 1. 2010 do 15. 10. 2010

Starosta města pan ing. Přenosil seznámil zastupitele s tím, že finanční výbor zastupitelstva města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav se v období od 1. 1. 2010 do 15. 10. 2010 scházel dle aktuální potřeby. Finanční výbor se při své činnosti zaměřil zejména na kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a dále pak na plnění úkolů uložených zastupitelstvem města. O činnosti výboru byly v průběhu uvedeného období informováni členové zastupitelstva města. Odměny za práci ve výboru byly navrženy pro ty členy finančního výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva města. Při stanovení návrhu výše odměn se přihlíželo k účasti jednotlivých členů na zasedání výboru a k jejich aktivní účasti na provádění jednotlivých kontrol. Návrh tvoří nedílnou součást originálu zápisu.

 

Starosta města otevřel k tomuto bodu diskuzi.

Zastupitel p. Písačka upozornil na chybu v textu v podkladech, které byly rozeslány zastupitelům. Zastupitelka pí Elsnerová uvedla, že si též všimla té chyby a zeptala se na rozdíly ve výši odměn.

 

Vzhledem k tomu, že nebylo dalších  připomínek, starosta města diskuzi ukončil.

Starosta města dal hlasovat o vyplacení odměn členům finančního výboru ZM za jejich činnost v období od 1. 1. 2010 do 15. 10. 2010 dle přílohy, která tvoří nedílnou součást originálu zápisu

 

pro :        18                        proti :    0                    zdržel se : 2

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města rozhodlo o vyplacení odměn členům finančního výboru ZM za jejich činnost v období od 1. 1. 2010 do 15. 10. 2010 dle přílohy, která tvoří nedílnou součást originálu zápisu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ad 21/ Návrh odměn pro členy kontrolního výboru zastupitelstva města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav za období od 1. 1. 2010 do 15. 10. 2010.

Starosta města pan ing. Přenosil seznámil zastupitele s tím, že kontrolní výbor zastupitelstva města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav se v období od 1. 1. 2010 do 15. 10. 2010 scházel pravidelně. Při své činnosti se kontrolní výbor zaměřil zejména na plnění úkolů daných zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dále pak plnil úkoly, kterými byl pověřen zastupitelstvem města. O své činnosti předkládal kontrolní výbor v průběhu roku zprávy zastupitelstvu města.  Odměny za práci ve výboru byly navrženy pro ty členy kontrolního výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva města. Při stanovení návrhu výše odměn se přihlíželo k účasti jednotlivých členů na zasedání výboru a k jejich aktivní účasti na provádění jednotlivých kontrol. Návrh tvoří nedílnou součást originálu zápisu.

 

Starosta města otevřel k tomuto bodu diskuzi. Zastupitelka pí Elsnerová podala protinávrh, aby třem lidem uvedeným v příloze, která tvoří nedílnou součást originálu zápisu, byla vyplacena stejná částka Kč 6.000,--

Vzhledem k tomu, že nebylo dalších připomínek, starosta města diskuzi ukončil.

Starosta města dal hlasovat o protinávrhu, aby třem lidem uvedeným v příloze, která tvoří nedílnou součást originálu zápisu, byla vyplacena stejná částka Kč 6.000,-- jako vyplacení odměn členům kontrolního výboru ZM za jejich činnost v období od 1. 1. 2010 do 15. 10. 2010.

pro :        19                      proti :    0                   zdržel se :  0

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města rozhodlo, aby třem lidem uvedeným v příloze, která tvoří nedílnou součást originálu zápisu, byla vyplacena stejná částka Kč 6.000,-- jako vyplacení odměn členům kontrolního výboru ZM za jejich činnost v období od 1. 1. 2010 do 15. 10. 2010.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ad 22/ Zpráva o činnosti rady města

Starosta města pan ing. Přenosil předal slovo tajemnici MěÚ paní JUDr. Tučkové, která konstatovala, že zastupitelé dostávají pravidelně zápisy z jednání rady města i zastupitelstva města. S plněním úkolů RM a ZM se zabývá, jako v minulosti, kontrolní výbor. Dále pí tajemnice MěÚ paní JUDr. Tučková zmínila, že pokud má někdo dotaz, může se obrátit na volené zástupce nebo příslušného úředníka. Zastupitelka pí ing. Hajleková se dotázala, zda může nahlásit členy komise. Reagoval starosta města pan ing. Přenosil s tím, aby seznam pí ing. Hajleková zaslala na sekretariát.  Zastupitel pan Písačka se dotázal, zda sportovní komise je společná s kulturní. Starosta města pan ing. Přenosil uvedl, že se jedná o 2 komise.

 

Zastupitel p. Dašek zmínil, že do zápisu č. 1 ze dne 24. 11. 2010 uvedl jako bod do různého, aby se min. čtvrtina z počtu konaných ZM v roce 2011 konala ve Staré Boleslavi. Nyní uvedl,  že by byl lepší poměr min. jedna ku dvěma. Poté zastupitelka pí Mgr. Nováková navrhla, aby začátek zasedání zastupitelstva města byl posunut na 18.00 hodin a prosí RM, aby to zvážila.

Starosta města p. ing. Přenosil navrhl, aby čtvrtina ZM konaná ve Staré Boleslavi začínala v 17.00 hodin.

Starosta města dal hlasovat o návrhu, aby čtvrtina ZM konaná ve Staré Boleslavi začínala

V 17.00 hodin.

 

pro :          8                      proti :     3                  zdržel se :   9

-------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh nebyl přijat.

 

Starosta města dal hlasovat o návrhu zastupitele p. Daška, aby ZM konaná ve Staré Boleslavi začínala v 17.30 hod.

 

pro :        16                      proti :    1                   zdržel se :  3

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města rozhodlo, aby zastupitelstva města konaná ve Staré Boleslavi začínala  v 17.30 hod.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zastupitel města pan Mgr. Huml se dotázal na záležitost ve věci manželů Zakševických. Bylo zodpovězeno, že bude projednáváno na příštím jednání zastupitelstva města.

 

Zastupitelstvo města vzalo zprávu o činnosti rady města na vědomí.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ad  23/  Usnesení a závěr

Starosta předal slovo předsedovi návrhové komise, který členům ZM sdělil, že všechna přijatá usnesení jsou obsažena v zápise jednání tak, jak o nich bylo v průběhu zasedání hlasováno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

z 3. veřejného zasedání zastupitelstva města

konaného dne  8. prosince    2010 od 17.00 hodin

v  prostorách zámku  v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. I.              Zastupitelstvo města   s c h v á l i l o  :

-----------------------------------------------------------------------

      .           a)    program 3. veřejného zasedání ZM

                  b)   rozpočtovou úpravu č. 9/2010 v bodech 1 - 7

                  c)    rozpočtový výhled na roky 2012 – 2013

 

     II.         Zastupitelstvo města   n e s c h v á l i l o :

                 ----------------------------------------------------------------

                     a)  odpis pohledávky pana Tomáše Popelky v celkové výši Kč 46.550,--. Pohledávka bude dále vedena v evidenci.

 

 1. III.           Zastupitelstvo města  projednalo  a   s c h v á l i l o  :

------------------------------------------------------------------------

a)   plnění rozpočtu města k 30. 9. 2010

  b)   pravidla rozpočtového provizoria a navýšené výdaje na období leden – březen    2011, které budou součástí rozpočtu města na rok 2011

c)    názvy nových ulic v k.ú. Brandýs nad Labem: ulice Kopretinová, Liliová,         Sasanková, Sněženková, v k.ú. Stará Boleslav: ulice V Mýtkách dle přílohy, která tvoří součást originálu zápisu

d)    návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí, který tvoří nedílnou součást originálu zápisu

 

IV.        Zastupitelstvo města   n e s o u h l a s í :

             ------------------------------------------------------

a)    s prominutím úhrady smluvní pokuty společnosti JK Profit s.r.o. v celkové výši 209.004,80 Kč

 

 

V.        Zastupitelstvo města   z v o l i l o :

--------------------------------------------------------------------------

  a)    členem kontrolního výboru pana Josefa Jakoubka

 

 

 1. VI.          Zastupitelstvo města  r o z h o d l o  :

--------------------------------------------------

a)      o revokaci bodu č. III., písm. e) usnesení z 2. ustavujícího zasedání zastupitelstva  města konaného dne 22. listopadu 2010 tj. zrušení členství pana ing. E. Rejfíře v kontrolním výboru

b)      že město nebude realizovat směnu pozemků ppč. 348/11 v k.ú. Popovice u Brandýsa nad Labem za pozemky ppč. 75/6 a ppč. 76/7 v k.ú. Popovice u Brandýsa   nad Labem

            c)   ponechat  pozemek ppč. 348/11 v k.ú. Brandýs nad Labem v majetku města

            d)   o odprodeji části pozemku ppč. 351/4 o výměře cca 412 m2 v k.ú. Popovice u

                  Brandýsa nad Labem paní Marii Kozlové za kupní cenu ve výši 20.000,-- Kč +

                  úhrada veškerých nákladů spojených s převodem nemovitosti

            e)   o bezúplatném převodu pozemků ppč. 1045/1 o výměře 1090 m2 a ppč.      1045/2 o výměře 120 m2 v k.ú. Stará Boleslav od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

                  f)    o výkupu pozemků stpč. 1606 – zastavěná plocha o výměře   16 m2, ppč. 407     –  ostatní plocha o výměře 478 m2,  ppč. 1187 – ostatní plocha  o výměře  128 m2 a ppč. 1281 – ostatní plocha o výměře   84 m2 vše v k. ú. Brandýs nad Labem od Lesů ČR za kupní cenu ve výši 102.000,- Kč + úhrada veškerých nákladů spojených s převodem nemovitosti. 

                  g)  o výkupu pozemku ppč. 479/30 – ostatní plocha o výměře 61 m2 v k.ú.   Brandýs nad Labem od společnosti Benzina, s.r.o. za kupní cenu ve výši 18.300,-- Kč + úhrada veškerých nákladů spojených s převodem nemovitostí

                  h)  o  výkupu pozemků ppč. 1730/26  o výměře 1235 m2,  ppč. 1730/27  o výměře 3948 m2,  ppč. 1730/33   o výměře 1446 m2, ppč. 1730/74  o výměře 591 m2,  ppč. 1730/121 o výměře 2039 m2 a  ppč. 1730/123 o výměře 1846 m2 vše  v  k.ú. Brandýs nad Labem včetně komunikace, veřejného prostranství  a chodníku vybudovaných na těchto pozemcích jako jejich součásti a veřejného osvětlení nacházejícího se na těchto pozemcích a v pozemcích uložených kanalizačních a vodovodních řadů za celkovou kupní cenu 1.000,- Kč bez DPH od společnosti SLÁDEK GROUP, a.s.

                 ch) o směně pozemku ppč. 1682/2 o výměře 108 m2 za pozemky ppč. 1730/49 o výměře 19 m2, ppč. 1730/53 o výměře 19 m2,  ppč. 1730/54  o výměře 19 m2, ppč. 1730/83  o výměře 19 m2,  ppč. 1730/88 o výměře 18 m2 a ppč. 1730/107  o výměře 20 m2 a ppč. 1730/111 o výměře 19 m2, vše v k.ú. Brandýs nad Labem se společností SLÁDEK GROUP, a.s. bez finančního vyrovnání. 

i)      o prodeji bytů  č. 18 a č. 23 v čp. 1732, ul. Na Vinici v k.ú. Brandýs nad Labem dle přílohy obsahující nabyvatele, cenu bytové jednotky, podíl na společných částech domu, převáděném pozemku atd. Příloha tvoří nedílnou součást originálu zápisu

j)      o revokaci bodu IV., písm. s) usnesení z 29. veřejného zasedání zastupitelstva města  konaného dne 23. 6. 2010 a rozhodlo ponechat byt č. 41 v čp. 1732, Na Vinici v k.ú. Brandýs nad Labem v majetku města

k)    o revokaci bodu IV. písm. q) usnesení z 29. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 8. 2010 a rozhodlo ponechat nebytový prostor č. 101 v čp. 602, ul. Riegrova v k.ú. Brandýs nad Labem v majetku města

l)      o vyvěšení záměru města na prodej jednotlivých bytů řádným nájemcům domu čp. 1550, ul. Brázdimská v k.ú. Brandýs nad Labem určeného k privatizaci dle Zásad II. dle přílohy, která tvoří nedílnou součást originálu zápisu

m)  o revokaci bodu IV. písm. r) usnesení z 29. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 6. 2010 a o ponechání bytu č. 2 v čp. 1372, Sídliště BSS v k.ú. Brandýs nad Labem v majetku města a dále postupovat podle Zásad II

n)    o vyvěšení záměru města na prodej domu čp. 1399 a čp. 1400 v k.ú. Brandýs nad Labem včetně strojně-technologického zařízení plynové kotelny za prodejní cenu ve výši 8.622.790,-- Kč  a zastavěných pozemků ppč. 431/1, 431/4 a 431/5 o celkové výměře 396 m2 za prodejní cenu ve výši 233.046,-- Kč a dále postupovat dle Zásad I

Koncept bude variantně řešit rozvoj města pro počet trvale bydlících obyvatel (varianta 1. cca 20 000 a varianta 2. cca 25 000 obyvatel) a také bude variantně řešit a prověřovat trasu přeložky silnice II. třídy 101 v k.ú. Brandýs nad Labem.

Dále na základě stanoviska Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje je v zadání územního plánu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav uplatněn požadavek na posouzení územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí (tzv. SEA) .

V rámci procesu pořizování územního plánu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav bude podána žádost o dotaci na projekt - zpracování konceptu, posouzení územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí (tzv. SEA)  a návrhu územního plánu. Žádost bude předložena do Integrovaného operačního programu (dále též IOP), oblast intervence 5.3b) Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, 8.kontinuální výzva.

p)    o vyplacení odměn členům finančního výboru ZM za jejich činnost v období od 1. 1. 2010 do 15. 10. 2010 dle přílohy, která tvoří nedílnou součást originálu zápisu

q)    aby třem lidem uvedeným v příloze, která tvoří nedílnou součást originálu zápisu, byla vyplacena stejná částka Kč 6.000,-- jako vyplacení odměn členům kontrolního výboru ZM za jejich činnost v období od 1. 1. 2010 do 15. 10. 2010

r)     aby zadání nového ÚP města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav zahrnovalo obchvat centra Staré Boleslavi jako přeložku silnice II/610

s)    aby zadání nového ÚP města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav bylo doplněno o požadavek závazného vypracování kapitoly a výkresu etapizace rozvoje zástavby

t)     aby zastupitelstva města konaná ve Staré Boleslavi začínala v 17.30 hod

 

 VII.    Zastupitelstvo města    s o u h l a s í     a   u k l á d á

 --------------------------------------------------------------------------

a)    s přijetím daru informační panel pro měření rychlosti vozidel „radar RMR-1“ a související zařízení v celkové hodnotě 61.723,- Kč od Nadace České pojišťovny, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658, IČ 29018200 a ukládá starostovi města p. ing. O. Přenosilovi podepsat příslušnou Darovací smlouvu

 

     VIII.    Zastupitelstvo města   u k l á d á

              ------------------------------------------------

a)    kontrolnímu výboru, aby zkontroloval, zda za udělené penále v kauze Milena nenese odpovědnost  konkrétní osoba z města

b)     RM při přípravě rozpočtu města na rok 2012 zpracovat rozpočtové výhledy na roky  2013 – 2016

                   b) místostarostovi p. Javůrkovi, aby předložil na příští jednání ZM zprávu o možnosti  regulace  výherních hracích automatů na území města Brandýs nad Labem – Stará  Boleslav 

 

IX.    Zastupitelstvo města   v z a l o   na vědomí :

------------------------------------------------------------

a)         zprávu finančního výboru

b)         zprávu o činnosti rady města

 

Starosta města pan ing. Ondřej Přenosil ukončil jednání 3. veřejného zasedání zastupitelstva města ve 21.50 hodin.    

 

Podpisy ověřovatelů:

 

pan Bohumil Javůrek           …………………………

 

pan Milan Vávra                   …………………………      

 

                            Ing. Ondřej   P ř e n o s i l

                                    starosta města